SFS 2013:567 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

130567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen

(1994:200) ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

2

Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster

samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig
verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkas-

sotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förva-
ringsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås
1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oav-

sett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2004:61.

SFS 2013:567

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.