SFS 2007:1376 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

071376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels

att 3 kap. 27 § och 8 kap. 13 a § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 7 kap. 3 a § ska betecknas 7 kap. 3 c §,

dels

att den nya 7 kap. 3 c § ska ha följande lydelse,

dels

att 1 kap. 1–4 och 18 §§, 2 kap. 2, 5, 7 och 8 §§, 2 a kap. 3 §, 3 kap.

2, 3, 23, 24 och 30 f §§, 4 kap. 7 §, 5 kap. 9 §, 7 kap. 3–5 och 11 §§, 8 kap.
4, 7, 13, 17 och 19 §§, 8 a kap. 2, 3 och 6 §§, 9 kap. 8 §, 9 a kap. 1 §, 10 kap.
8, 11 och 12 §§, 11 kap. 1, 3, 8 och 10 §§, 13 kap. 9, 13, 14, 20 och 26 §§
samt 19 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas 9 nya paragrafer, 1 kap. 2 e, 3 a, 3 b och

9 §§, 7 kap. 3 a, 3 b och 3 d §§, 13 kap. 27 och 28 §§, samt närmast före
1 kap. 2 e § och 13 kap. 27 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skatte-

pliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egen-

dom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör ge-

menskapsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger för
en omsättning, ett gemenskapsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad
som är yrkesmässig verksamhet anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning an-
ses ha gjorts inom landet anges i 5 kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande hand-

ling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdes-
skatt enligt denna lag.

1

Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.

2

Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system

för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), ändrat genom
rådets direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 9, Celex 32006L0138).

3

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2007:1376

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1376

2 §

4

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 2–4 c: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§ eller av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §
tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter varan eller
tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mer-
värdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket
2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhanda-

håller sådana tjänster, eller

– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2, 3 eller 4 b i denna paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som
omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är re-
gistrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om
inte annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,

4

Senaste lydelse 2006:1031.

background image

3

SFS 2007:1376

– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Med

tullskuld

och

gemenskapsvara

förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen

5

.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

Skyldighet att betala felaktigt debiterad mervärdesskatt

2 e §

Den som anger ett sådant belopp som avses i 1 § tredje stycket på en

faktura eller liknande handling är betalningsskyldig för beloppet.

3 §

6

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när va-

ran har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjäns-
ten har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket el-
ler 3 a–4 §§.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis

för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket,
inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt
kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock
endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som
omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till

en köpare mot postförskott eller efterkrav.

3 a §

Vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av varor som

omsätts i samband med sådana tjänster inträder skyldigheten att betala skatt
när faktura har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats när betalning
erhålls, eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap.
3 § andra stycket, inträder skattskyldigheten enligt 3 §.

3 b §

När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som vid leve-

ransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558)
om vägtrafikregister och fordonet levereras till en fysisk person, som är bo-
satt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land och som avser
att föra fordonet till en plats utanför EG, inträder skyldigheten att betala
skatt vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet leve-
rerades.

4 §

I fråga om upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de fall som avses i

21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder skattskyldigheten allt-
eftersom betalningen tas emot av upplåtaren.

5

EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

6

Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

4

SFS 2007:1376

9 §

Med

marknadsvärde

förstås hela det belopp som köparen av en vara

eller tjänst, i samma försäljningsled som det där omsättningen av varan eller
tjänsten äger rum, vid tidpunkten för omsättningen och i fri konkurrens,
skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan vara eller
tjänst.

Om ingen jämförbar omsättning av varor eller tjänster kan fastställas, ut-

görs marknadsvärdet

1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköpspriset för

varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, självkostnads-
priset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller

2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger närings-

idkarens kostnad för att utföra tjänsten.

18 §

Med

investeringsguld

förstås

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av

marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar,
oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

2. guldmynt som
– har en finhalt av minst 900 tusendelar,
– är präglade efter år 1800,
– är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och
– normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guld-

innehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte

av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offentliggörs i C-

serien av Europeiska gemenskapens officiella tidning ska anses uppfylla kri-
terierna i första stycket 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund av det

numismatiska värdet.

2 kap.

2 §

Med

uttag av vara

förstås att den som är skattskyldig

1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller personalens privata

bruk eller, om inte annat följer av andra stycket, för överlåtelse av varan utan
ersättning, eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, eller

2. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller

rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§
till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet el-
ler sådan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om varorna är

gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för den skattskyldiges egen
verksamhet.

5 §

Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige

1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för annat ändamål än

den egna verksamheten, såsom för sitt eget eller personalens privata bruk,
om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

background image

5

SFS 2007:1376

2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksam-

heten för annat ändamål än den egna verksamheten, såsom för privat ända-
mål, om omsättningen eller importen av varan undantagits från skatteplikt
enligt 3 kap. 21 § eller om den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten
vid förvärvet, tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en

personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verk-
samheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller återbetal-
ning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvär-
vet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten
som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa.

7 §

Med uttag av tjänst förstås även att en skattskyldig i en byggnads-

rörelse utför eller förvärvar sådana tjänster som anges i andra stycket och
tillför dem en lägenhet som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt eller
en egen fastighet, om han både tillhandahåller tjänster åt andra (bygg-
entreprenader) och utför tjänster på sådana lägenheter eller fastigheter, och
lägenheten eller fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt in-
komstskattelagen (1999:1229). Detsamma gäller i fråga om tjänster som den
skattskyldige utför på en lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång
i byggnadsrörelsen än lagertillgång.

Första stycket gäller
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, och
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.
Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en del av lägenheten

eller fastigheten, som används i en verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §.

8 §

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana

tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §. Detta gäller
dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskatt-
ningsåret överstiger 150 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grun-
das på lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.
Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäst och bostadsrättshav-

are som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på en lägen-
het som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, om lägenheten innehas i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en nä-

ringsidkare som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.

background image

6

SFS 2007:1376

1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshav-
are vid tillämpning av denna paragraf.

2 a kap.

3 §

7

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,
2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en säl-
jare som är skattskyldig till mervärdesskatt i ett annat EG-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt

eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av
sådan skatt, eller

2. näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt

till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller juridiska personer som inte är
näringsidkare, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra va-

ror än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande
eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

3 kap.

2 §

Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer av 3 §, om-

sättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyres-
rätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fast-
igheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också

upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätut-
rustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhanda-
hållandet är ett led i upplåtelsen av nyttjanderätten.

3 §

8

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,

7

Senaste lydelse 2002:1004.

8

Senaste lydelse 2000:1358.

background image

7

SFS 2007:1376

8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikope-

ratörer.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 § helt eller del-
vis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Ut-
hyrning till staten, en kommun eller ett kommunalförbund är skattepliktig
även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför sådan skyldig-
het eller rätt. Skatteplikt föreligger dock inte för uthyrning till en kommun
eller ett kommunalförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen eller
kommunalförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon
annan än staten, en kommun eller ett kommunalförbund och som inte med-
för skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller
12 § eller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om
uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs el-

ler genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt
eller delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra
stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra och tredje styckena.

23 §

Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och

tjänster:

1. sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av sam-

larföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som
normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numisma-
tiskt intresse,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,
5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begrav-

ningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren
av begravningsplatsen, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

background image

8

SFS 2007:1376

24 §

Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsätt-

ningstillgångar, om

1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon rätt

till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av ingående skatt
vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller
tjänster som tillförts tillgången, eller

2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet

har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 2.

Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte

tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäk-

ringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med skade-
reglering och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som
företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal. Un-
dantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken den skattskyl-
dige förvärvat varan eller, om varan förts in till landet av den skattskyldige,
importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 §.

30 f §

9

Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv av begagnade

varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en
skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EG-land där
transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artik-
larna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om
ett gemensamt system för mervärdesskatt

10

.

4 kap.

7 §

En omsättning som avses i 6 § utgör dock inte yrkesmässig verksam-

het, om omsättningen

1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller
2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning.
Första stycket gäller inte om behandlingen av omsättningen som icke yr-

kesmässig verksamhet skulle leda till betydande snedvridning av konkurren-
sen.

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avlopps-

rening är att anse som yrkesmässig verksamhet även i sådana fall som avses
i första stycket, under förutsättning att åtgärderna utförs mot ersättning.

5 kap.

9 §

11

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

9

Senaste lydelse 2003:1134.

10

EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).

11

Senaste lydelse 2006:823.

background image

9

SFS 2007:1376

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

12

, dock inte punktskatte-

pliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregis-
ter, under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land än ett EG-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EG före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades, el-
ler

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviante-
ring av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-

12

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

background image

10

SFS 2007:1376

kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

7 kap.

3 §

13

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket

första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller,

om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostna-

den vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EG-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: av varornas eller liknande va-

rors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid
tidpunkten för överföringen av varorna.

3 a §

I sådana fall som avses i 3 § 1 och 3 utgörs det i 2 § första stycket

första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet respektive mark-
nadsvärdet och punktskatt som köparen påförts i ett annat EG-land, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,
2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9

eller 11–13 §§,

3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och
4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknads-

mässigt betingad.

3 b §

I sådant fall som avses i 3 § 1 utgörs det i 2 § första stycket första

meningen avsedda värdet av marknadsvärdet, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en omsättning som

är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 11 a eller 20 §,
23 § 3 eller 5, 24 eller 30 g §, eller är högre än marknadsvärdet,

2. säljaren inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9

eller 11–13 §§,

3. säljarens avdragsbelopp med stöd av 8 kap. 13 § första stycket andra

meningen bestäms genom att den del av årsomsättningen som medför skatt-
skyldighet eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ sätts i rela-
tion till den totala årsomsättningen,

4. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och
5. säljaren inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt be-

tingad.

3 c §

14

Med ersättning enligt 3–3 b §§ förstås allt det som säljaren har er-

hållit eller ska erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje
part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan
eller tjänsten.

13

Senaste lydelse 2002:1004.

14

Senaste lydelse av förutvarande 3 a § 2002:1004.

background image

11

SFS 2007:1376

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta

och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten.

3 d §

Säljare och köpare ska anses förbundna med varandra enligt 3 a och

3 b §§, om det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, orga-
nisatoriska band, äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av
medlemskap, band på grund av anställning eller andra juridiska band.

Som band på grund av anställning ska även anses band mellan arbetsgi-

vare och en arbetstagares familj eller andra personer som står arbetstagaren
nära.

4 §

15

Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål en-

ligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen
avsedda värdet av det värde som enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen
(1997:483) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt an-
ställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får Skatteverket på
ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet
enligt de grunder som anges i 9 kap. 2 § skattebetalningslagen. Detsamma
gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

5 §

Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och bo-

stadsrätter som avses i 2 kap. 7 eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

1. de nedlagda kostnaderna,
2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varu-

lager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för
tjänsterna, samt

3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.
Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderlaget,

om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat skatter
och avgifter som grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe om-

bord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av
andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpspriset.

11 §

Vid återimport av gemenskapsvaror som reparerats i ett land utanför

EG utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull
och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med
anledning av importen. Om den tidigare exporten av varorna har medfört en
rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna annars inte har bli-
vit belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten ingår
även varornas värde vid exporten i beskattningsunderlaget.

8 kap.

4 §

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också

göra avdrag

15

Senaste lydelse 2003:659.

3 SFS 2007:1353–1397

background image

12

SFS 2007:1376

1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller någon som

har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ har övertagit verk-
samheten eller en del av den: för den ingående skatt som hänför sig till den
tidigare ägarens förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har
gjort avdrag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle
ha varit berättigad till sådant avdrag eller sådan återbetalning om han hade
fortsatt att driva verksamheten,

2. om den skattskyldige är delägare i en samfällighet för vattenreglering,

väghållning eller liknande ändamål och den fastighet som ingår i samfällig-
heten används i den verksamhet som medför skattskyldighet: för den ingå-
ende skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv, dock endast till den
del som svarar mot hans andel i samfälligheten,

3. om den skattskyldige vid leverans av en vara till honom har betalat

skatt vid importen av varan utan att han varit skattskyldig för importen eller
han har betalat ersättning för denna skatt till den som haft sådan skattskyl-
dighet: för den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under förutsättning
att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag för annat än importen
och den skattskyldige skulle ha haft avdragsrätt om han själv hade varit
skattskyldig för importen,

4. om den skattskyldige köper en fastighet, hyresrätt eller en bostadsrätt

till en lägenhet och fastigheten eller lägenheten i säljarens byggnadsrörelse
har tillförts tjänster, vilkas tillförande utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap.
7 §, utan att fastigheten eller lägenheten därefter har tagits i bruk av säljaren:
för den utgående skatt som säljaren har redovisat eller ska redovisa för utta-
gen,

5. om den skattskyldige är ett företag som ingår i en koncern och tillhan-

dahålls en tjänst av ett företag som ingår i samma koncern utan att det senare
företaget är skattskyldigt eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller
11–13 §§: för den ingående skatt som hänför sig till det sistnämnda företa-
gets förvärv eller import för tillhandahållande av tjänsten, dock endast om
det skattskyldiga företaget hade haft avdragsrätt vid ett sådant förvärv eller
en sådan import, eller

6. om den skattskyldige i sin byggnadsrörelse tillfört en egen fastighet el-

ler en lägenhet som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt tjänster som
utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 § och fastigheten eller lägenheten
därefter tas i bruk av den skattskyldige i en verksamhet som medför skatt-
skyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9,
11 eller 12 §: för den utgående skatt som fastighetsägaren, hyresgästen eller
bostadsrättshavaren har redovisat eller ska redovisa för uttagen.

Vid tillämpningen av första stycket 5 ska endast moderföretag och hel-

ägda dotterbolag anses ingå i samma koncern. Moderföretaget kan vara ett
svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en svensk ömsesidig
skadeförsäkringsanstalt. Som helägt dotterbolag räknas svenskt aktiebolag i
vilket moderföretaget äger mer än nio tiondelar av aktierna. Då ett eller flera
helägda dotterbolag i sin tur äger mer än nio tiondelar av aktierna i ett annat
svenskt bolag, räknas även det bolaget som helägt dotterbolag.

7 §

Vid förvärv enligt 4 § första stycket 4 uppgår den ingående skatten till

den där angivna utgående skatten hos säljaren.

background image

13

SFS 2007:1376

13 §

I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv eller import

som medför avdragsrätt eller avser förvärv eller import som görs gemensamt
för flera verksamheter, av vilka någon inte medför skattskyldighet, eller görs
för en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet får avdrag göras
endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpspriset som hänför
sig till den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt respektive
hänför sig till verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna del inte
kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning
efter skälig grund.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §.

17 §

16

Vid förvärv av vara eller tjänst från någon som är skattskyldig eller

om förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5 ska av-
dragsrätten styrkas genom faktura.

Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura, om förvärvaren är skatt-

skyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumenta-
tion. Detta gäller dock inte i de fall förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap.
2 § första stycket 5.

19 §

17

Vid förvärv av en fastighet eller en lägenhet som innehas med hy-

resrätt eller bostadsrätt ska den ingående skatten enligt 4 § första stycket 4
eller 9 kap. 8 § andra stycket 2 styrkas genom en av överlåtaren utfärdad
handling i pappersform eller i elektronisk form. Överlåtaren är skyldig att
utfärda en sådan handling om förvärvaren begär det.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 4 § första

stycket 4, ska den innehålla uppgift om den utgående skatt som överlåtaren
har redovisat eller ska redovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på
fastigheten eller lägenheten.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 9 kap. 8 § an-

dra stycket 2, ska den innehålla uppgift om den ingående skatt som hänför
sig till ny-, till- eller ombyggnad och som överlåtaren inte har dragit av.

Utöver de uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska den hand-

ling som avses där innehålla uppgift om

1. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

2. transaktionens art,
3. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne

inte är registrerad, person- eller organisationsnummer om det finns ett sådant
och annars en likvärdig uppgift, och

4. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

16

Senaste lydelse 2003:1134.

17

Senaste lydelse 2003:1134.

background image

14

SFS 2007:1376

8 a kap.

2 §

Med

investeringsvaror

avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången
uppgår till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den in-

gående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kro-
nor,

3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt,

som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §,
om avdrag för ingående skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller
6 med minst 100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshavaren eller

hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten
och om skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kro-
nor.

Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd

som avses i första stycket 2 företagits och ett avdrag enligt första stycket 3
gjorts eller mer än en åtgärd företagits eller ett avdrag gjorts ska vid tillämp-
ning av beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Avdrag
och åtgärder som avses i första stycket 3 och 4 ska på motsvarande sätt läg-
gas samman med andra avdrag och åtgärder som avser samma hyresrätt eller
bostadsrätt.

Verksamhetstillbehör ska vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapi-

tel anses som tillgångar som avses i första stycket 1.

3 §

18

Vad som i 4 § första stycket 3, 4 och 5, 6 § fjärde stycket, 7 § fjärde

stycket samt 12 och 13 §§ sägs om fastigheter gäller även hyresrätter och
bostadsrätter. Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad
användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall
hyresgäst eller bostadsrättshavare. Detsamma gäller när en hyresgäst eller en
bostadsrättshavare erhållit avdragsrätt på grund av bestämmelserna i 8 kap.
4 § första stycket 5.

6 §

Avdrag för ingående skatt ska jämkas endast när användningen av en

investeringsvara har förändrats eller överlåtelse skett inom viss tid (korrige-
ringstiden).

Denna tid är
1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 tio år, räknat på det sätt som

anges i tredje och fjärde styckena,

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 tio år från det att avdrag gjorts en-

ligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 6, och

3. för andra investeringsvaror fem år från tidpunkten för förvärvet.
I korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under vilket ny-, till- el-

ler ombyggnaden eller avdraget gjorts eller förvärvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 ska anses ha

skett det beskattningsår under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter åtgär-

18 Senaste lydelse 2003:220.

background image

15

SFS 2007:1376

derna eller, vid bygg- eller anläggningsentreprenader, det beskattningsår un-
der vilket slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om
fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan och avdrag
för ingående skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha
skett det år avdrag medgetts.

9 kap.

8 §

19 En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt

bestämmelserna i 8 kap.

I stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får fastig-

hetsägaren göra avdrag om skattskyldighet till följd av Skatteverkets beslut
enligt 1 § har börjat gälla för honom inom tre år från utgången av det kalen-
derår under vilket

1. han har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastighet,

under förutsättning att den del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller
ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna, eller

2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad

av fastighet.

Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under förutsättning
– att den nye ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte medgetts frivillig skattskyldighet, och
– att varken den tidigare eller den nye ägaren tagit den del av fastigheten

som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.

Avdrag enligt andra stycket 1 eller 2 får göras för den ingående skatt som

hänför sig till byggarbetena och som motsvarar den skattepliktiga uthyrning
som anges i beslutet om frivillig skattskyldighet.

9 a kap.

1 § Detta kapitel tillämpas vid en skattskyldig återförsäljares omsättning
av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som levere-
rats till honom inom EG av

1. någon annan än en näringsidkare,
2. en näringsidkare som ska redovisa mervärdesskatt enligt detta kapitel

eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land,

3. en näringsidkare vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land,

4. en näringsidkare som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §,

eller

5. en näringsidkare i ett annat EG-land om näringsidkarens omsättning

understiger gränsen för redovisningsskyldighet i det landet och den förvär-
vade varan utgjort anläggningstillgång hos honom.

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som har

förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

19 Senaste lydelse 2003:659.

background image

16

SFS 2007:1376

10 kap.

8 §

20 Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1–8 föreligger endast

när fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersätt-
ningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 000 kronor.

Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 9 och 10 föreligger endast

när fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersätt-
ningen enligt varje faktura uppgår till minst 200 kronor.

11 §

21 Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4
eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en näringsidkare som i ett land utanför EG har antingen

sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket
tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller eta-
bleringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en näringsidkare och han är bosatt eller stadigva-

rande vistas i ett land utanför EG, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EG-land under förut-
sättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

12 § Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-
betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 2, 3 eller 4
eller 30 e §.

20 Senaste lydelse 2003:1134.

21 Senaste lydelse 2004:1155.

background image

17

SFS 2007:1376

11 kap.

1 §

22 Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan näringsid-
kare eller till en juridisk person som inte är näringsidkare.

Varje näringsidkare ska även säkerställa att faktura utfärdas vid omsätt-

ning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en privatper-

son,

– vara enligt 5 kap. 2 a § till en köpare i ett annat EG-land, eller
– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som

omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

3 §

23 Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom

själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för andra betalningar förskott eller a conto än som avses i 2 §, som
gjorts till honom för en sådan omsättning som avses i 1 §.

Faktura avseende bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i

samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av den andra
kalendermånaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits el-
ler varorna levererats.

8 §

24 Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat

följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § er-
lagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

22 Senaste lydelse 2003:1134.

23 Senaste lydelse 2004:280.

24 Senaste lydelse 2006:1031.

background image

18

SFS 2007:1376

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en
hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

25, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen

är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

hänvisning till

a) dessa bestämmelser,
b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i rådets direktiv 2006/

112/EG, eller

c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

10 §

26 Om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap.

6 § första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra stycket
inte föreligger, ska han utfärda en handling eller ett meddelande med en sär-
skild och otvetydig ändring av och hänvisning till den ursprungliga fakturan
(kreditnota). Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i
7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upp-
rättad faktura.

En kreditnota ska likställas med faktura om den utöver den ändring som

gjorts innehåller uppgifter om

1. ändringen av skatten, och
2. i förekommande fall att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt.
Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

ska säljaren utfärda en kreditnota.

13 kap.

9 §

27 Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den skatt-

skyldige har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599)
om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., ska säljaren alltid redovisa
den utgående skatten för den redovisningsperiod då fakturan enligt god re-
dovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

13 § Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomstskatte-
lagen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen
avser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet eller en lägenhet som
han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, ska han redovisa sådan utgående
skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod under vil-

25 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).

26 Senaste lydelse 2003:1134.

27 Senaste lydelse 2003:1134.

background image

19

SFS 2007:1376

ken fastigheten, lägenheten eller den del av fastigheten eller lägenheten som
uttaget avser har kunnat tas i bruk.

14 §

28 Vid omsättning av bygg- eller anläggningstjänster eller av varor

som omsätts i samband med sådana tjänster ska den utgående skatten på om-
sättningen redovisas för den redovisningsperiod under vilken faktura har ut-
färdats. Om den som utför bygg- eller anläggningstjänsten har fått betalning
i förskott eller a conto utan faktura, ska redovisning ske för den redovis-
ningsperiod under vilken betalningen har tagits emot. Redovisning ska dock
ske senast för den redovisningsperiod som omfattar den andra kalendermå-
naden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna
levererats.

Första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av 10 eller 11 § ska

redovisas tidigare eller om redovisning sker enligt 8 §.

20 §

29 Vid förvärv av sådana tjänster och varor som avses i 14 § får den in-

gående skatten dras av när redovisning ska ske enligt första stycket i den pa-
ragrafen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om redovisning sker enligt 8 §.

26 §

30 Om den skattskyldige, sedan han fått avdrag för ingående skatt, har

tagit emot en sådan kreditnota som anges i 11 kap. 10 § avseende denna
skatt, ska han i den ordning som gäller för hans redovisning av ingående
skatt återföra den avdragna skatten med det belopp som motsvarar den del
av den tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till nedsättningen av
priset.

I det fall en kreditnota avser en ändring enligt 28 § av felaktigt debiterad

mervärdesskatt ska hela det felaktiga skattebeloppet återföras enligt första
stycket, om det inte redan skett.

Om den skattskyldige har överlåtit sin verksamhet eller del av denna efter

det att han gjort avdraget för ingående skatt, ska vad som sägs i första
stycket om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den
prisnedsättning som föranleder återföringen.

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

27 § Ett belopp som avses i 1 kap. 2 e § ska redovisas i den ordning som
gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Om beloppet
inte motsvaras av någon underliggande leverans av vara eller tillhandahål-
lande av tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan eller
handlingen har utfärdats.

Den som endast ska redovisa sådant belopp som avses i första stycket, ska

redovisa detta i särskild skattedeklaration enligt bestämmelsen i 10 kap. 32 §
skattebetalningslagen (1997:483).

28 Senaste lydelse 2006:1031.

29 Senaste lydelse 2003:1134.

30 Senaste lydelse 2003:1134.

background image

20

SFS 2007:1376

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

28 § Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet ändras om en
sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 § utfärdas. Ändring ska göras för
den period under vilken kreditnota har utfärdats.

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket

efterges av Skatteverket.

19 kap.

1 §

31 Utländska företagare som vill få återbetalning av ingående skatt en-

ligt 10 kap. 1–4 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

Utländska företagare som är eller ska vara registrerade enligt 3 kap. 1 § 2,

4 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483) ska dock ansöka om sådan återbe-
talning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs nedan i
11–13 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet har inträtt före ikraftträdandet.

3. De äldre föreskrifterna i 2 kap. 2 § 2 och 5 § första stycket 1 ska inte

tillämpas till den del de innebär

– att med uttag av vara förstås att den som är skattskyldig överlåter en

vara till någon annan mot ersättning som understiger ett värde beräknat en-
ligt 7 kap. 3 § 2 a och sådan nedsättning inte är marknadsmässigt betingad,
eller

– att med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige utför, låter utföra el-

ler på annat sätt tillhandahåller en tjänst åt sig själv eller sin personal för pri-
vat ändamål eller för annat rörelsefrämmande ändamål, om tjänsten tillhan-
dahålls mot ersättning som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap.
3 § 2 b och sådan nedsättning inte är marknadsmässigt betingad.

4. I fråga om ny-, till- eller ombyggnad av lägenhet som innehas med hy-

resrätt eller bostadsrätt tillämpas de nya föreskrifterna i 2 kap. 7 och 8 §§ på
byggprojekt som påbörjas efter ikraftträdandet.

5. De nya bestämmelserna i 13 kap. 13 § tillämpas för byggprojekt som

påbörjas efter ikraftträdandet. Om faktura avseende förskott eller a conto ut-
färdas före ikraftträdandet, men betalning av fakturan sker efter ikraftträdan-
det av de nya föreskrifterna, ska skatt- och redovisningsskyldighet för trans-
aktionen inträda när fakturan betalas.

6. De nya bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje stycket och 2 e § ska inte till-

lämpas på belopp som angivits i faktura eller liknande handling som har ut-
färdats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

31 Senaste lydelse 2003:659.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.