SFS 2008:226 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

080226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödsla-

gen (1999:1395) eller till

a) statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

– studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, eller
b) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2007:1341.

SFS 2008:226

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:226

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.