SFS 2013:1105 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

131105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 13 §, 3 kap. 21 §, 5 kap. 2

och 2 a §§, 9 a kap. 18 § samt 9 c kap. 1, 3, 7 och 9 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

13 §

Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om for-

donets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens
förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Med personbil förstås i 2 kap. 5 § 3, 7 kap. 4 §, 8 kap. 10, 15 och 16 §§

samt 13 kap. 15 § dock inte fordon som är personbil klass II enligt 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

1. överstiger 3 500 kilogram, eller
2. är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en separat karos-

serienhet.

3 kap.

21 §

Från skatteplikt undantas omsättning av

1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,
2. fartyg för bogsering eller bärgning,
3. luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver

internationell flygtrafik mot betalning,

4. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och ut-

hyrning som avser sådana fartyg eller luftfartyg,

5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller luftfartyg, när

varan

– säljs eller hyrs ut till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den som

varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

– förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och
6. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 5.
Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs

eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för detta
ändamål eller inte.

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2013:1105

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1105

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för vilka förflytt-

ningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften. Undan-
taget gäller inte heller omsättning eller import av flodsprutor, pontonkranar,
flytdockor och andra farkoster som hänför sig till tulltaxenummer 89.05 och
som inte är bärgningsfartyg.

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av eget gods.

Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkoster för yrkesmäs-
sig person- eller godsbefordran.

5 kap.

2 §

3

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras

till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monteras

eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importe-

ras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig enligt 1 kap.
2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan transpor-

teras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till en köpare
i Sverige, om

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för förvärvet

av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.
En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är en

punktskattepliktig vara eller om värdet av säljarens sammanlagda omsättning
här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregående
kalenderåret eller om säljaren har uppfyllt de villkor som det land där tran-
sporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses vara gjord i det lan-
det. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning ska inte värdet av punkt-
skattepliktiga varor beaktas.

2 a §

4 Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första

stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat

EU-land och säljaren är, eller är skyldig att vara, registrerad till mervärdes-
skatt i det landet för omsättningen, eller

2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras eller monteras i

ett annat EU-land av säljaren eller för dennes räkning.

9 a kap.

18 §

5

Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på om-

sättning som beskattas enligt detta kapitel.

3 Senaste lydelse 2011:283. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2011:283.

5 Senaste lydelse 2011:283.

background image

3

SFS 2013:1105

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4 och andra stycket tillämpas

inte i fråga om omsättning som i ett annat EU-land beskattas i enlighet med
regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

9 c kap.

1 §

6 Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket,

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att

placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,
3. omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i tillfälligt

lager, tullager, frizon eller frilager inom landet under den tid varorna är place-
rade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant

skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade i
skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att om-

sättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller

även vid unionsinterna förvärv av varorna.

3 §

7

Med skatteupplag avses

1. för varor i 9 §, som utgör energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de förfaranderegler som
anges i 3 a § i samma kapitel, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av
en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 3 § i den lagen,

2. för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upp-

lagshavare som godkänts enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

3. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

7 §

8

Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina ekono-

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplags-
havare och som i egenskap av beskattningsbar person i större omfattning lag-
rar sådana varor som avses i 3 § 3.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt skatteupplag.

9 §

I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som hänförs till föl-

jande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om Gemensamma tulltaxan,

1. tenn (KN-nr 8001),
2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nr 7901),
4. nickel (KN-nr 7502),
5. aluminium (KN-nr 7601),
6. bly (KN-nr 7801),

6 Senaste lydelse 2011:283.

7 Senaste lydelse 2007:463.

8 Senaste lydelse 2013:368.

background image

4

SFS 2013:1105

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),
8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller 1007

till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosnöt,

brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) eller
oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),
11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nr 0902),
13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN-nr 1801),
14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-nr

4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),
18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor

och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; också inklusive råpetroleum-
oljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00,
2711 21 00 eller 2711 29 00),

19. silver (KN-nr 7106),
20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller

7110 31 00),

21. potatis (KN-nr 0701),
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),

23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),
24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99),
25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),
26. råtallolja (KN-nr 3803 00 10), och
27. tillsatser i motorbränsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00

eller 3811 90 00).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.