SFS 2014:50 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

140050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 30 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 7 kap. 8 § samt 13 kap. 6,

10, 11, 16 och 23 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

2 ska ha följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattnings-
bar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registre-

rad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskatt-
ningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §

första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusende-
lar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig en-
ligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till-

handahåller sådana tjänster, eller

1 Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2013:368.

SFS 2014:50

Utkom från trycket
den 11 februari 2014

background image

2

SFS 2014:50

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan
eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av ut-
släppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan
överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksam-
hetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjäns-
ten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av så-
dana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen, om inte annat följer av d,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd, om inte annat följer av d,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet, om inte
annat följer av e,

d) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räk-
ning ombudet handlar,

e) om innehavaren av tillståndet enligt c är ett ombud och Skatteverket är

beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)

background image

3

SFS 2014:50

nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-

nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en be-

skattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en ut-
ländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det
svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med
unionsvara förstås detsamma som gemenskapsvara i den förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

7 kap.

8 §

4

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullända-

mål, fastställt av Tullverket, enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg
av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag,
som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg ska inte
göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c eller e ska varans värde för

tulländamål och tillägget enligt första stycket, till den del detta utgörs av tull
och motsvarande avgifter, utgöras av varans värde för tulländamål som fast-
ställts av det andra EU-landets tullmyndighet och motsvarande pålagor som
tas ut av den myndigheten.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, em-

ballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första
bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens
inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i
landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostna-
derna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

4 Senaste lydelse 2011:283.

background image

4

SFS 2014:50

13 kap.

6 §

5

Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 e är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha
bokfört förvärvet,

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a

conto-betalning, eller

4. Tullverket eller, i fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c eller e, det

andra EU-landets tullmyndighet har ställt ut tullräkning, tullkvitto eller mot-
svarande dokument i enlighet med artikel 221 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemen-
skapen, för en import av varor.

10 §

Om en skattskyldig som har försatts i konkurs inte för en tidigare redo-

visningsperiod har varit skyldig att redovisa den utgående skatt som hänför
sig till omsättning, förvärv eller import för vilken skattskyldighet har inträtt
före konkursbeslutet, ska han redovisa skatten för den redovisningsperiod un-
der vilken konkursbeslutet meddelats.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av nedsätt-

ning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust tillämpas 24 och
25 §§.

11 §

Om en skattskyldig har överlåtit sin verksamhet eller en del därav till

någon annan, ska han redovisa utgående skatt, som hänför sig till omsättning,
förvärv eller import för vilken skattskyldighet har inträtt före övertagandet,
för den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum, om han
inte har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av nedsättning

av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 24 och 25 §§.

16 §

Om inget annat följer av 17–23 §§ eller av 9 a kap. 14 §, ska ingående

skatt dras av för den redovisningsperiod under vilken

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet en-

ligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

23 §

Ingående skatt som hänför sig till import ska dras av för den redovis-

ningsperiod under vilken utgående skatt för den import som avdraget avser
ska redovisas.

Om utgående skatt som avses i första stycket inte ska redovisas till Skatte-

verket, ska ingående skatt som avses i första stycket dras av för den redovis-
ningsperiod under vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto för
en import av varor.

5 Senaste lydelse 2012:755.

background image

5

SFS 2014:50

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt vid

import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.