SFS 2008:1344 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

081344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

3

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana

tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §. Detta gäller
dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskatt-
ningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grun-
das på lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.
Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäst och bostadsrätts-

havare som utför sådana tjänster som anges i andra stycket 1 och 2 på en lä-
genhet som han innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, om lägenheten inne-
has i en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller
rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt innehas av en nä-

ringsidkare som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap.
1 § ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrätts-
havare vid tillämpning av denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för beskattningsår som påbör-

jats före ikraftträdandet.

1

Prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2007:1376.

SFS 2008:1344

Utkom från trycket
den 19 december 2008

4

SFS 2008:1306–1355

background image

2

SFS 2008:1344

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.