SFS 2014:940 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

140940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels att 5 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5 kap. 16 och 18 §§ ska betecknas 5 kap. 18 och 17 §§,
dels att 1 kap. 14 och 17 §§, 5 kap. 1 § och de nya 17 och 18 §§, 8 kap.

1 a §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 25 och 28 §§, 19 kap. 1, 30 och 32 §§ samt
20 kap. 2 §, rubrikerna till 10 och 19 kap. samt rubrikerna närmast före
10 kap. 4 a § och 19 kap. 30 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 16 § och 19 kap.

31 a §, av följande lydelse.

1 kap.

14 §

4

Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyl-

dighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan utländsk beskatt-

ningsbar person som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med
beskattningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller skatt enligt

denna lag som redovisas enligt

1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för tele-

kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster,
eller

2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369

eller artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv 2008/8/EG.

3 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av 5 kap. 17 § 2013:368.

4 Senaste lydelse 2013:368.

SFS 2014:940

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:940

17 §

5

Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i

elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kap. eller, om fak-
tureringsreglerna i ett annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av
artikel 219a i rådets direktiv 2006/112/EG, som uppfyller villkoren för faktu-
ror i det landet.

5 kap.

1 §

6

I 2–18 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka

fall en omsättning ska anses som en omsättning inom landet. All annan om-
sättning anses som omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt

någon av 2–18 §§ eller 9 b kap. 4 § första stycket anses som en omsättning
inom landet ändå ska anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

16 §

Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektro-

niska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person
är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadig-
varande vistas i Sverige.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för
1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud

eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra
elektromagnetiska medel, eller

2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan

överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av
1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och ut-

rustning,

2. programvara och uppdatering av denna,
3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.

17 §

7

Följande tjänster är omsatta utomlands, om de tillhandahålls från

Sverige och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och
förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför
EU:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer

och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av in-
formation,

5 Senaste lydelse 2012:342.

6 Senaste lydelse 2010:1892.

7 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 18 § 2011:283.

background image

3

SFS 2014:940

4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

5. tillhandahållande av arbetskraft,
6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,
7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

8. tillträde till och överföring eller distribution genom
a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett

gasnät som är anslutet till ett sådant system,

b) ett system för el, eller
c) ett nät för värme eller kyla,
9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8.
Tjänster som enligt första stycket är omsatta utomlands ska dock anses vara

omsatta inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

18 §

8

Tjänster som anges i 17 § och som tillhandahålls från ett land utanför

EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är om-
satta inom landet, om

1. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige,

och

2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

8 kap.

1 a §

9

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a § lagen (2011:1245) om

särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestäm-
melser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-

land motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG har inte rätt till
avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller import i de verksamheter
som omfattas av bestämmelserna. Om denne är eller ska vara registrerad till
mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av de
bestämmelserna, får dock avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller
import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av bestäm-
melserna göras enligt detta kapitel.

I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i de

fall avdrag inte får göras enligt första eller andra stycket.

10 kap. Rätt till återbetalning av ingående skatt

Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster

4 a §

10

Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a § lagen (2011:1245)

om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster,
radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av

8 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 16 § 2013:368.

9 Senaste lydelse 2011:1253.

10 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

4

SFS 2014:940

ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksam-
heter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-

land motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG har på ansökan
rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som
hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av de bestämmelserna.
Detta gäller dock inte den som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt
i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av de bestämmelserna.

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning

enligt första eller andra stycket.

13 kap.

1 §

11

I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om

särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt i lagen (2000:46) om omräk-
ningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro,
m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare be-
stämmelser om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.

25 §

12

Ändring enligt 24 § ska, om inte annat föreskrivs i andra eller tredje

stycket, göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av pri-
set, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har
bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan en

nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkom-
mit, ska ändringen dock göras för den redovisningsperiod under vilken kon-
kursbeslutet meddelats.

Om skatten har redovisats enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda

ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster, ska ändringen göras för den ursprung-
liga redovisningsperioden. Detsamma gäller om skatten har redovisats enligt
bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369 eller
artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

Avdrag för nedsättning av priset ska grundas på en sådan kreditnota som

avses i 11 kap. 10 §.

28 §

13

Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet ändras om en

sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 § utfärdas. Ändring ska göras för den
period under vilken kreditnota har utfärdats. Om beloppet har redovisats
enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska
tjänster, ska dock ändringen göras för den ursprungliga redovisningsperioden.
Detsamma gäller om beloppet redovisats enligt bestämmelser som i ett annat
EU-land motsvarar artiklarna 358a–369 eller artiklarna 369a–369k i direktiv
2006/112/EG.

11 Senaste lydelse 2011:1253.

12 Senaste lydelse 2003:1134.

13 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

5

SFS 2014:940

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket

efterges av Skatteverket.

19 kap. Återbetalning av skatt

1 §

14

En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-

land och inte har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den åter-
betalningsperiod som avses i 6 § och som vill få återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket.
Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta
ändamål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får

den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha
omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31,
31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 §

första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska

tjänster om mervärdesskatten för tillhandahållandet av dessa tjänster redo-
visats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda
ordningen i artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5
eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244), ska dock ansöka om sådan åter-
betalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–
36 §§.

Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster

30 §

15

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a §

första stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. För den sökande gäller
också vad som föreskrivs i 23 och 24 §§, 25 § första stycket, andra stycket 1
och 3 och fjärde och femte styckena, 26, 28 och 29 §§ samt i 20 kap. 5 §.

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a § andra

stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den
elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den
sökande är etablerad. Dessutom gäller vad som föreskrivs i 2–21 §§ samt i 20
kap. 5 §.

31 a §

Den som är etablerad i Sverige och som vill få återbetalning av mer-

värdesskatt i ett annat EU-land avseende förvärv eller import som hänför sig
till sådana verksamheter som i det EU-landet omfattas av 4 b § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunika-
tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, ska rikta en
ansökan om återbetalning till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till

14 Senaste lydelse 2013:368.

15 Senaste lydelse 2009:1333 (jfr 2009:1334).

background image

6

SFS 2014:940

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.
Detsamma gäller om förvärven eller importen hänför sig till sådana verksam-
heter som i ett annat EU-land omfattas av bestämmelser som motsvarar artik-
larna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

32 §

16

En ansökan enligt 31 eller 31 a § ska ha kommit in till Skatteverket

senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har lämnat samtliga

uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i rådets
direktiv 2008/9/EG i det EU-land som ansökan riktas till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sök-

anden om vilket datum ansökan kom in till verket.

20 kap.

2 §

17

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en

sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 § eller 30 §
andra stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestäm-
melserna i 66 kap. skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett
beslut enligt 19 kap. 33 § första stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

16 Senaste lydelse 2011:283.

17 Senaste lydelse 2013:368.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.