SFS 2014:1505 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

141505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 10 b § och 5 kap. 3 a §

mervärdesskattelagen (1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 b §

3

Med ett tredje territorium förstås:

1. berget Athos,
2. Kanarieöarna,
3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt,

4. Åland,
5. Kanalöarna,
6. ön Helgoland,
7. territoriet Büsingen,
8. Ceuta,
9. Melilla,
10. Livigno,
11. Campione d’Italia,
12. de italienska delarna av Luganosjön.
Territorierna i första stycket 1–5 ingår i unionens tullområde medan de i 6–

12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

5 kap.

3 a §

4

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

4 Senaste lydelse 2013:368.

SFS 2014:1505

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1505

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 janu-
ari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrät-
tande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som

avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är
avsedda för försäljning i en sådan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket

lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land än ett EU-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades,
eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utan-

för EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leve-
ransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands
endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning
eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast om
leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor
som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

background image

3

SFS 2014:1505

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.