SFS 1971:254

710254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:254 Kur^l. Majits förordning

Utkom från t rycket om ändring I förordningen (1968:430) om mervärdeskatt;

den 15 ju ni 19 71

given Sofiero den 4 juni 1971.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funn it

gott förordna, att 8 § förordningen (1968; 430) om mervärdeskatt^ skall

ha nedan angivna lydelse.

8 §-^ Frän skatteplikt undantages

1) fartyg för yrkesmässigt fiske, bogserbåt, livräddningskryssare, an-

' Prop. 1971; 73, SkU 34, rskr 198.

- Förordningen omtr yckt 1969; 237,

496

^ Senaste lydelse 1 970; 183.

¬

background image

nat fartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran med nettodräk-
tighet av minst 20 registerton, luftfartyg för yrkesmässig person- eller

godsbefordran samt del, tillbehör och utrustning till sådant fartyg eller

luftfartyg, när varan säljes till fartygets eller luftfartygets ägare eller

införes till landet för dennes räkning,

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud och del till sådan

krigsmateriel, när varan säljes till staten för militärt bruk eller för detta
ändamål införes till landet för statens räkning,

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till s jukhus eller

införes till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärm­

ning eller energialstring, dock icke ved, torv, T-sprit eller annan fotogen
än flygfotogen och fotogen för drift av snabbgående dieselmotor,

5) allmän nyhetstidning,
6) medlemsblad, periodisk publikation som väsentligen framstår som

organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst,
nykterhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ända­
mål eller att företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar samt ut­

ländsk periodisk publikation av annat slag, när prenumeration på sådan

publikation förmedlas mellan prenumerant och utländsk utgivare eller

när sådan publikation inkommer direkt till prenumerant,

7) personaltidning, program och katalog, när varan tillhandahålles ut­

givare som icke är skattskyldig och när varan säljes eller utlämnas av
sådan utgivare eller införes till landet för sådan utgivares räkning,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01—99.03, n är

konstverket säljes av upphovsmannen på annat sätt än butiksmässigt el­
ler i samband med utställning och när det uttages eller införes till landet

av honom eller för hans räkning,

9) vatten från vattenverk,

10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksam­

het, när överlåtelse sker i samband med överlåtelse av verksamheten el­

ler del därav, fusion eller liknande förfarande,

11) begagnad personbil och begagnad motorcykel, när sådant fordon

omsättes inom landet,

12) tullfri trycksak och framkallad eller enbart exponerad mikrofilm,

när varan införes till landet som gåva eller annars utan vederlag, samt

rusdryck, tobaksvara, cigarrettpapper och cigarretthylsa vid införsel till

landet i den ordning som avses i 12 § 4 mom. h) rusdrycksförsäljnings-

förordningen (1954: 521) eller 1 § andra stycket förordningen (1961:

394) om tobaksskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

SFS 1971:254

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

32—SFS 1971

BERTIL LÖFBERG

(Finansdepartementet)

497

'V-

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.