SFS 2015:888 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

150888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 3 kap. 25 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter rubriken till 19 kap. och rubriken närmast

före 3 kap. 25 § ska utgå,

dels att 1 kap. 14 §, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 29–30 a §§, 8 kap. 4 §, 8 a kap. 2, 3

och 6 §§, 10 kap. 1, 7, 11, 11 a, 11 e, 13 a och 13 b §§, 11 kap. 1 §, 19 kap. 1,
8, 22, 34 och 35 §§, 20 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast före 19 kap. 1 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 b §, 3 kap. 30 c § och

4 kap. 2 §, och en ny rubrik närmast före 19 kap. 1 § av följande lydelse.

1 kap.

14 §

3

Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt inkomstskattelagen

(1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyl-

dighet inte föreligger enligt inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

1. kalenderåret, eller
2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som

anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar

person som avses i 19 kap. 1 § första och andra styckena förstås med beskatt-
ningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller skatt enligt

denna lag som redovisas enligt

1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för tele-

kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster,
eller

2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369

eller artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2014:940.

SFS 2015:888

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:888

2 kap.

1 b §

Som omsättning anses inte överlåtelse av tillgångar i en verksamhet,

som sker i samband med att verksamheten överlåts eller i samband med
fusion eller liknande förfarande.

Första stycket gäller under förutsättning att förvärvaren skulle vara berätti-

gad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som annars skulle ha tagits
ut på överlåtelsen.

2 a kap.

7 §

4

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan är en beskattningsbar person som bedriver verk-

samhet i ett annat EU-land,

– överföringen görs för dennes verksamhet, och
– överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till

Sverige av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med

avgångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värde-
ringen utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-
land som varan ursprungligen överförts från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjäns-

ter i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a §, 3 kap. 30 a § eller

30 c §,

6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre före-

ligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

3 kap.

29 §

5

Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster för

eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av tjänster som avses
i 2 kap. 8 §.

Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tjänster när det

gäller arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §.
Undantaget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana
boendeformer som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mer-

4 Senaste lydelse 2013:368.

5 Senaste lydelse 2012:386.

background image

3

SFS 2015:888

värdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsför-
bund.

30 §

6

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt

enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska

omsättas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller
2. 30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören
a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit

varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen
av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med

bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat
EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.
Från skatteplikt undantas även import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem

eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller
3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

30 a §

7

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EU-land, om

1. köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är

en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,

eller

3. varorna är nya transportmedel.
Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i 2 kap.

1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket 1–3 i
den här paragrafen.

Om köparen antingen är en juridisk person som inte är en beskattningsbar

person eller en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller återbe-
talning motsvarande den i 10 kap. 1–4 a eller 10 kap. 9–13 §§, gäller undan-
taget i första stycket 1 enbart om

1. det sammanlagda beloppet för köparens unionsinterna förvärv i det EU-

land som förvärvet äger rum i under kalenderåret eller det närmast föregående
kalenderåret överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i
rådets direktiv 2006/112/EG, eller

6 Senaste lydelse 2011:283.

7 Senaste lydelse 2011:283.

background image

4

SFS 2015:888

2. köparen har utnyttjat en möjlighet att bli skattskyldig för sina förvärv i

det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person vars förvärv

avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av scha-
blonbeskattning enligt bestämmelserna i avdelning XII kapitel 2 i rådets
direktiv 2006/112/EG.

30 c §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EU-land, om

1. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en

medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett
sådant konsulat,

2. köparen är ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som

tillhör

– Europeiska unionen,
– Europeiska atomenergigemenskapen,
– Europeiska centralbanken,
– Europeiska investeringsbanken, eller
– ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-
gier gäller, eller

3. köparen är
a) ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som tillhör en

annan internationell organisation än som anges i 2,

b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,
c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller
d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.
Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls
1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som avses i
a) första stycket 2, eller
b) första stycket 3, eller
2. en person som i en sådan organisation som avses i första stycket 3
a) är en medlemsstats ombud,
b) har en tjänst, eller
c) har uppdrag.
En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första eller andra

stycket endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en
motsvarande omsättning i det EU-land som följer av samma bestämmelser
och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 2 och

andra stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att kon-
kurrensen snedvrids.

4 kap.

2 §

8

Med beskattningsbar person avses även den som tillfälligtvis omsätter

nya transportmedel som transporteras av säljaren eller köparen eller för
någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land.

8 Tidigare 2 § upphävd genom 2013:368.

background image

5

SFS 2015:888

8 kap.

4 §

9

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också

göra avdrag

1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller någon som har

rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ har övertagit verksam-
heten eller en del av den: för den ingående skatt som hänför sig till den tidi-
gare ägarens förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har gjort
avdrag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle ha varit
berättigad till sådant avdrag eller sådan återbetalning om den tidigare ägaren
hade fortsatt att driva verksamheten,

2. om den skattskyldige är delägare i en samfällighet för vattenreglering,

väghållning eller liknande ändamål och den fastighet som ingår i samfällig-
heten används i den verksamhet som medför skattskyldighet: för den ingå-
ende skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv, dock endast till den del
som svarar mot den skattskyldiges andel i samfälligheten,

3. om den skattskyldige fått en vara levererad till sig och då har betalat

skatt vid importen av varan utan att vara skattskyldig för importen eller om
den skattskyldige har betalat ersättning för denna skatt till den som haft sådan
skattskyldighet: för den skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under förut-
sättning att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag för annat än
importen och den skattskyldige skulle ha haft avdragsrätt om den skattskyl-
dige själv hade varit skattskyldig för importen,

4. om den skattskyldige köper en fastighet, hyresrätt eller en bostadsrätt till

en lägenhet och fastigheten eller lägenheten i säljarens byggnadsrörelse har
tillförts tjänster, vilkas tillförande utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §,
utan att fastigheten eller lägenheten därefter har tagits i bruk av säljaren: för
den utgående skatt som säljaren har redovisat eller ska redovisa för uttagen,
eller

5. om den skattskyldige i sin byggnadsrörelse tillfört en egen fastighet eller

en lägenhet som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt tjänster som utgör
skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 § och fastigheten eller lägenheten därefter
tas i bruk av den skattskyldige i en verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §: för
den utgående skatt som fastighetsägaren, hyresgästen eller bostadsrätts-
havaren har redovisat eller ska redovisa för uttagen.

8 a kap.

2 §

10

Med investeringsvaror avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången
uppgår till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den ingå-

ende skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor,

3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt,

som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §,

9 Senaste lydelse 2007:1376. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

6

SFS 2015:888

om avdrag för ingående skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 5
med minst 100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshavaren eller

hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten
och om skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kro-
nor.

Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd som

avses i första stycket 2 företagits och ett avdrag enligt första stycket 3 gjorts
eller mer än en åtgärd företagits eller ett avdrag gjorts ska vid tillämpning av
beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Avdrag och åtgär-
der som avses i första stycket 3 och 4 ska på motsvarande sätt läggas samman
med andra avdrag och åtgärder som avser samma hyresrätt eller bostadsrätt.

Verksamhetstillbehör ska vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel

anses som tillgångar som avses i första stycket 1.

3 §

11

Vad som i 4 § första stycket 3, 4 och 5, 6 § fjärde stycket, 7 § fjärde

stycket samt 12 och 13 §§ sägs om fastigheter gäller även hyresrätter och
bostadsrätter. Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad
användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall
hyresgäst eller bostadsrättshavare.

6 §

12

Avdrag för ingående skatt ska jämkas endast när användningen av en

investeringsvara har förändrats eller överlåtelse skett inom viss tid (korrige-
ringstiden).

Denna tid är
1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 tio år, räknat på det sätt som

anges i tredje och fjärde styckena,

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 tio år från det att avdrag gjorts

enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 5, och

3. för andra investeringsvaror fem år från tidpunkten för förvärvet.
I korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under vilket ny-, till-

eller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller förvärvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1 ska anses ha

skett det beskattningsår under vilket fastigheten kunnat tas i bruk efter åtgär-
derna eller, vid bygg- eller anläggningsentreprenader, det beskattningsår
under vilket slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om
fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan och avdrag för
ingående skatt har medgetts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett
det år avdrag medgetts.

10 kap.

1 §

13

En utländsk beskattningsbar person har på ansökan rätt till återbetal-

ning av ingående skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till

omsättning i verksamhet utomlands,

11 Senaste lydelse 2007:1376.

12 Senaste lydelse 2007:1376.

13 Senaste lydelse 2013:368.

background image

7

SFS 2015:888

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför

återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 11 eller 12 § i det land där
omsättningen görs, och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv

eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren
är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 4 c om
omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller
12 §.

7 §

Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige har,
under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande
bosatta här i landet, på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som
hänför sig till förvärv av

1. utrustning för hemmabruk avsedd för mottagning, inspelning eller upp-

spelning av ljud eller bild,

2. kameror, objektiv till kameror och annan utrustning för film- eller bild-

återgivning,

3. vitvaror och hushållsmaskiner,
4. datorer och utrustning med liknande användning,
5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som

anges i 1–5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1–6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor som

anges i 3,

9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sve-

rige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetal-
ning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i första
stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med
en mellanfolklig organisation om detta.

11 §

14 Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne sak-
nar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4
eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap.
1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till

sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen sak-

14 Senaste lydelse 2013:368.

background image

8

SFS 2015:888

nar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara perso-
nen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsätt-
ning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i
landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

11 a §

15 Den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig

omsättning av nya transportmedel enligt 4 kap. 2 § har rätt till återbetalning
av ingående skatt om omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt
3 kap. 30 a §. Denna återbetalningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren
betalat som en del av ersättningen för sitt förvärv eller vid import eller vid ett
unionsinternt förvärv av transportmedlet. Högre belopp än som motsvarar den
skatt säljaren skulle ha blivit skyldig att betala om säljaren hade varit skatt-
skyldig för omsättningen kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan transportmedlet

har levererats.

11 e §

16

Andra än utländska beskattningsbara personer har rätt till återbetal-

ning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till
omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap.
2 § första stycket 4 a, 4 b, 4 d eller 4 e om omsättningen är skattepliktig eller
medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

13 a §

17

Om en beskattningsbar person som omfattas av 19 kap. 1 § utför

både transaktioner som medför och inte medför rätt till avdrag av ingående
skatt i EU-landet där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning
enligt 10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig till transaktio-
nerna som medför avdragsrätt i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i
rådets direktiv 2006/112/EG i etableringslandet.

13 b §

18

Den som omfattas av 19 kap. 1, 22 eller 30 § har inte rätt till återbe-

talning enligt detta kapitel för ett belopp som betecknats som mervärdesskatt i
en faktura eller liknande handling

1. utan att vara sådan skatt enligt denna lag,

15 Senaste lydelse 2011:283.

16 Senaste lydelse 2013:368.

17 Senaste lydelse 2013:368.

18 Senaste lydelse 2013:368.

background image

9

SFS 2015:888

2. om beloppet hänför sig till en omsättning av varor som enligt 3 kap.

30 a § första eller andra stycket är undantagen från skatteplikt, eller

3. om beloppet hänför sig till en omsättning utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 3.

11 kap.

1 §

19

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura utfärdas av den

beskattningsbara personen själv eller i dennes namn och för dennes räkning
av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor eller tjänster som
görs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte
är en beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person ska även säkerställa att faktura utfärdas vid

omsättning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 till en privatper-

son,

– vara enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 till en köpare i Sverige, eller
– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som

omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

19 kap.

Återbetalning till vissa beskattningsbara personer som är etablerade i
andra EU-länder

Ansökan

1 §

20 En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och

som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 §
ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den återbetalnings-
period som avses i 6 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett
säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande
vistats i Sverige, och

2. inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får

den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha
omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skat-

teplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 c § andra stycket, 30 e, 31, 31 a
eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska

tjänster om mervärdesskatten för tillhandahållandet av dessa tjänster redovi-
sats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ord-
ningen i artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

19 Senaste lydelse 2013:368.

20 Senaste lydelse 2014:940.

background image

10

SFS 2015:888

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal

som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara perso-
nen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registre-
rad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som föreskrivs i 34
och 35 §§.

8 §

21

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalenderåret

efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det
EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om

sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

22 §

22

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-

land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska
ansöka om detta hos Skatteverket.

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land

och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska dock ansöka om sådan återbetalning
som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34 och 35 §§.

34 §

23

Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning av ingående

skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket
enligt 35 §.

Första stycket gäller även en utländsk beskattningsbar person som ansöker

om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne är eller ska vara registrerad
enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om återbetal-

ning gäller även för en ansökan enligt andra stycket.

35 §

24

En ansökan enligt 34 § om återbetalning ska göras i den form som

föreskrivs i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) för deklaration av
ingående skatt i en verksamhet som medför skattskyldighet. En ansökan som
avser återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § ska dock göras i en
sådan deklaration som avses i 26 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarande-
lagen.

För den som ansöker enligt 34 § gäller vad som föreskrivs i 13 kap. samt

vad som föreskrivs om förfarandet i skatteförfarandelagen.

20 kap.

1 §

25

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfa-

randelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje
eller fjärde stycket av någon annan än en sådan beskattningsbar person som
avses i 19 kap. 1 §.

21 Senaste lydelse 2013:368.

22 Senaste lydelse 2013:368.

23 Senaste lydelse 2013:368.

24 Senaste lydelse 2011:1253.

25 Senaste lydelse 2013:368.

background image

11

SFS 2015:888

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 5–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas till För-
valtningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och

om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den för-
valtningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudman-
nen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräknings-

beslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av
beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in

inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

2 §

26

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en

sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 § eller 30 § andra stycket
gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 66 kap.
skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett beslut enligt 19 kap.
33 § första stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap.

17 och 18 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser om jämkning gäller fortfarande för avdrag för ingå-

ende skatt som gjorts före ikraftträdandet enligt den upphävda 8 kap. 4 § för-
sta stycket 5 och andra stycket.

4. Bestämmelserna i 4 kap. 2 §, 10 kap. 11 a § och 19 kap. 35 § i den nya

lydelsen tillämpas vid återbetalning av ingående mervärdesskatt på grund av
tillfällig omsättning av nya transportmedel då den omsättning som medför rätt
till återbetalning äger rum från och med ikraftträdandet.

5. Bestämmelsen i 10 kap. 7 § i den äldre lydelsen tillämpas för förvärv

som gjorts före ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 19 kap. 1 och 8 §§ och 20 kap. 1 och 2 §§ i den äldre

lydelsen tillämpas för återbetalningsperioder som påbörjas före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

26 Senaste lydelse 2014:940.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.