SFS 1973:985

730985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:985

Utkom från trycket

den 2 1 dec. 1973

Kraigl. Maj:ts föroråmng

om ändring i förordningen (1968: 430) om

mervärdeskatt;

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar i överensstämmelse med riksdagens beslut^ 1

fråga om förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt^,

dels att 60 § skall upphöra att gälla,

dels att 2, 58 och 59 §§ samt punkt 4 av anvisningarna till 2 § och

anvisningen till 58 § skall ha nedan angivna lydelse.

2016

2 §3 Skattskyldig är den som inom landet i .yrkesmässig verksamhet

omsätter

1) skattepliktig vara, byggnad eller tjänst,

2) vara som anges i 8 § 1—5, tjänst som anges i 10 § första stycket

och avser vara som nu nämnts eller tjänst som anges i 11 § 1, 3, 4 eller

5 i vad sistnämnda punkt avser annonsering eller annan reklam fÖr ut­
ländsk uppdragsgivares räkning.

Skattskyldig är vidare den som i yrkesmässig verksamhet omsätter så­

dan vara eller tjänst som anges i första stycket genom utförsel (export).

Konungen kan efter ansökan förordna om skattskyldighet tills vidare

för omsättning av annan tjänst än sådan som anges i 10 § första stycket

eller 11 §.

När särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen besluta att den som

påbörjat verksamhet tills vidare skall vara skattskyldig redan innan

skattskyldighet enligt första eller andra stycket foreligger.

Om skatt vid införsel föreskrives i 58 och 59 §§.

(Se vidare anvisningarna.)

58 § Införes skattepliktig vara till landet skall skatt erläggas till tull­

myndighet. Tullagen (1973: 670) gäller i fråga om skatten, om Konung­

en icke förordnar annat.

Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena samt 8 § gäller i till­

lämpliga delar i fråga om införsel.

(Se vidare anvisningarna.)

59 §4 Mervärdeskatt utgår med 15 procent av beskattningsvärdet.

För monteringsfärdigt hus utgår dock skatten med 9 procent av beskatt­

ningsvärdet.

1 Prop. 1973: 187, SkU 69 , rskr 35 8.

2 Fö rordningen omtry ckt 1969:237.

^ Se naste lydelse 1972: 558.

Senaste lydelse 1970: 166.

¬

background image

Beskattningsvärdet är lika med varans värde, beräknat enligt 6 §

SFS 1973:985

tullförordningen (1973: 979), med tillägg av tull samt annan statlig av­

gift eller skatt, mervärdeskatten inbegripen.

Vid bestämmande av beskattningsvärdet i fall som avses i 13 § tull­

förordningen iakttages att, om varan

reparerats i utlandet, beskattningsvärdet är lika med det belopp som

betingats för reparationen med tillägg som i andra stycket sägs,

bearbetats på annat sätt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige för­

tullat material, avdrag får medges för vad som i annan ordning belagts

med mervärd eskatt,

tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller an­

nan liknande svensk prestation, avdrag får medges för värdet av sådant

arbete eller sådan prestation.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 2 §

4." S om export räknas bl. a. omsättning av vara eller tjänst på fartyg

och luftfartyg i utrikestrafik samt omsättning som innebär försäljning
eller ut tag av vara eller tillhandahållande av tjänst till eller för bruk på

sådant fartyg eller luftfartyg. Motsvarande gäller i fråga om leverans av

vara för försäljning i exportbutik och leverans av vara i frihamn, om
varan ej är avsedd att användas i frihamnen. Som export räknas även
varuförsäljning inom landet, när direkt utförsel av varan för köparens

räkning skall ombesörjas av speditör eller fraktförare som anlitats av

säljaren eller köparen. Motsvarande gäller i fråga om varuförsäljning
inom landet till utländsk företagare som hämtar varan här i landet för
direkt utförsel med eget transportmedel, om varan är avsedd för verk­

samhet som företagaren bedriver i utlandet. Vidare räknas exempelvis
arkitektarbete som avser anläggning utom landet till export. Även re­

paration och leverans av vara anses som export när tillhandahållandet

sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig, inom ramen för ga­
rantiåtagande som gjorts av denne. Förmedling av vara anses som ex­

port när tjänsten tillhandahålles utländsk uppdragsgivare som ej är

skattskyldig.

till 58 §

Skattskyldighet vid införsel föreligger oberoende av om den införda

varan inköpts i utlandet eller förts in av annan anledning, exempelvis

som gåva eller lån. Skattskyldighet föreligger dock icke vid införsel

under omständigheter som medför frihet från skatt enligt bestämmel­

serna i förordningen (1973: 981) om frihet från införselavgift eller i
förordningen (1966: 394) om rätt för resande m. fl. att införa varor

tull- och skattefritt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

G. E. S TRÄNG
(Finansdepartementet)

'' Senaste lydelse 1973:928,

2017

127-SFS 1973

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.