SFS 1979:304

790304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 1 2 juni 1979

Lag

SFS 1979:304

om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt;

utfärdad den 31 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om mer-

värdeskatt^

dels att 9 och 31 §§ samt anvisningarna till 9 § skal l upphöra att gälla,

dels att 2-4, 6, 8, 10, 14-19, 22, 24, 25, 27, 32-36, 38-40, 46, 49, 51,

55 och 73 §§, punkterna 1 och 2 av anvisningarna till 2 § samt anv isningar­

na till 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17 och 19 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att rubriken närmast före 65 § skall l yda "Tystnadsplikt m. m.",
dels att i lagen skall införa s två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, och nya

anvisningar, anvisningar till 4, 5 a och 22 §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kom mer lagen att ha följande lydelse.

1 § Mervärdeskatt erlägges enligt bestämmelserna i denna lag till state n

vid omsättning inom landet och vid införsel samt, när regeringen förordnar

därom, vid utförse l.

(Se vidare anvisningarna.)

Skattskyldighet m. m.

2 §3 Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet om­

sätter

I 1) skattepliktig vara eller tjänst,

2) vara som anges i 8 § 1 -5, tjänst som anges i 10 § första stycket och

avser vara som nu nämnts eller tjänst som anges i 11 § 1, 3, 4 eller 5 i vad
sistnämnda punkt avser annonsering eller annan reklam för utländsk upp­
dragsgivares räkning eller tjänst som anges i 11 § 10.

J Prop. 1978/79:141, SkU 52, rskr 393

Lagen omtryckt 1969:237.

Senaste lydelse av

anvisningarna till 9 § 1970:183

lagens rubrik 1974:885,

'

Senaste lydelse 1976: 928.

^47

¬

background image

SFS 1979:304

Skattskyldig är vidare den som i yrkesmässig verksamhet omsätter så­

dan vara eller tjänst som anges i för sta stycket genom utförsel (export).

Regeringen kan efter ansökan förordna om skattskyldighet tills vidare

för omsättning av annan tjänst än sådan som anges i 10 § första stycket el­

ler i I § .

Länsstyrelsen kan efter ansökan av fastighetsägare besluta att denne

tills vidare skall vara skaitskyldig för uthyrning helt eller delvis av sådan
byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet enligt denna lag för an­
vändning i v erksamhet som medför skattskyldighet. Vad nu har sagts till-
lämpas även i frå ga om upplåtelse av bostadsrätt.

När särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen besluta att den som på­

börjat verksamhet tills vidare skall vara skattskyldig redan innan skatt­

skyldighet enligt första eller andra stycket föreligger.

Om skatt vid införsel föreskrives i 58 oc h 59 §§.

(Se vidare anvisningarna.)

3 §•• Delägare i en kelt bolag, s. k. gruvbolag eller partrederi är skattskyi-
dig i forhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av

samtliga delägare kan länsstyrelsen besluta att den av delägarna som dessa

föreslår tills vidare skall anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets

hela skattepliktiga verksamhet.

I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skattskyl-

digt. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig

försatts i k onkurs är konkursboet skattskyldigt.

4

Skattskyldighet inträder när vara levereras, tjänst tillhandahålls el­

ler uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för beställd
vara eller tjänst inträder skattskyldighet för vederlaget när det inflyter kon­
tant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. Vid upplåtelse

av avverkningsrätt till skog inträder skattskyldighet, i d e fall som avses i

punkt I f jortonde stycket av anvisningarna till 41 8 k ommunalskattelagen

(1928: 370), när betalning tas emot.

(Se vidare anvisningarna.)

5 § Redovisning för mervärdeskatt sker löpande för bestämda tidsperio­
der (redovisningsperioder). Redovisning skall ske för varje verksamhet för
sig. Driver någon flera verksamheter kan länsstyrelsen besluta att samtliga

verksamheter tills vidare skall anses som en verksamhet i redovisnings­

hänseende.

Med utgående skatt förstås sådan skatt som belöper på skattepliktig om­

sättning i skattskyldigs verksamhet. Med ingående skatt förstås sådan

skatt som belöper på förvärv eller införsel för verksamhet.

(Se vidare anvisningarna.)

5 a § Redovisningsskyldighet inträder när affärshändelse, genom vilken
skattskyldighet har inträtt, enligt god redovisningssed bokförs eller borde

ha bokförts, om ej annat följer av andra-fjärde styckena eller av 5 b §. Ar

648

•' Se naste lydelse 1973:928. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

^ Ändri ngen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

den skattskyldige ej bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125)

SFS 1979:304

eller ej skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1951; 793) inträder dock redovisningsskyldighet när skattskyldighet inträ­
der enligt 4 §.

Vid kreditförsäljning med förbehåll om återtagande rätt får redovisnings­

skyldigheten anstå till dess betalning inflyter från köparen. Om fordringen
diskonteras eller överlåts utan sam band med överlåtelse av verksamheten

eller del därav inträder dock redovisningsskyldighet vid diskonteringen el­

ler överlåtelsen. 1 fråga om annat tillhandahållande mot kredit kan länssty­

relsen. när principerna för den skattskyldiges bokföring föranleder det,

medge att redovisningsskyldigheten inträder först vid beskattningsårets ut­

gång. dock senast när betalning inflyter eller fordringen diskonteras eller
överlåts.

Länsstyrelsen får. när särskilda skäl föreligger, medge att vad som sägs i

andra styck et om redovisningsskyldighetens inträde vid kreditförsäljning

med förbehåll om återtaganderätt skall tillämpas tills vidare av viss skatt­

skyldig även i annat fall.

Försätts skattskyldig i konkur s inträder redovisningsskyldighet för kon-

kursgäldenären för alla affärshändelser för vilka skattskyldighet men ej re­

dovisningsskyldighet har inträtt före konkursutbrottet. Den som övertar
skattskyldigs verksam het eller del därav är redovisningsskyldig för affärs­
händelse som inträffar efter övertagandet, i den mån redo visningsskyldig­

het ej har inträt t för den tidigare ägaren.

(Se vidare anvisningarna.)

5 b § Vid uttag av tjän st som sträcker sig över mer än en redovisningspe­

riod skall, om ej annat framgår av andra eller tredje stycket, till varj e redo­
visningsperiod hänföras den del av tjänsten som har utförts under perio­

den.

Utför den som bedriver yrkesmässig byggnadsverksamhet tjänst som till

större delen avser ny-, till- eller ombyggnad av fastighet i egen regi inträd er

redovisningsskyldighet för skatt som hänför sig till utt ag av tjänst senast
två månader efter det att den fastighet eller del därav som uttaget avser har

kunnat tas i bruk.

Har den som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad uppburit be­

talning i förskott eller a conto inträder redovisningsskyldighet för skatt

som belöper på sådan betalning senast två månader efter slutbesiktning el­

ler därmed jämförlig åtgärd, om ej annat följer av 5 a § fjärde stycket.

Motsvarande gäller i fråga om betalning i förskott eller a conto för vad som

enligt denna lag räknas som leverans av vara och som tillhandahålls enligt
avtal som avse r byggnads- eller anläggningsentreprenad.

6 §® Redovisningsskyldighet föreligger om den skattepliktiga omsätt­

ningen för beskattningsåret överstiger 10000 kronor. När särskilda skäl

föreligger kan dock länsstyrelsen medge att skattskyldig skall vara redo­

visningsskyldig även i annat fall.

Sedan redovisningsskyldighet har inträtt kvarstår den till dess länssty­

relsen beslutar att den skall upphöra. Har redovisningsskyldigheten inträtt

® Senaste lydelse 1973:928.

649

¬

background image

SFS 1979:304

på grund av att omsättningen har överstigit 10000 kronor för beskattnings­

år, skall sådant beslut meddelas när det kan a ntas att den skattepliktiga
omsättningen varaktigt kommer att uppgå till högst 10000 krono r.

(Se vidare anvisningarna.)

Skatteplikt
7 § Vara är skattepliktig om ej annat följer av 8 §.

Med vara förstås enligt denna lag materiellt ting som icke är fastighet

samt gas, värme och elektrisk kraft. Som fastighet anses även byggnad,
ledning, stängsel eller liknande anläggning som för stadigvarande bruk
anbragts i eller ov anjord och som tillhör annan än ägaren till jorden. Som

fastighet anses däremot icke egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken

(industritillbehör). Som fastighet anses icke heller annan maskin, utrust­

ning eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan

byggnad eller del av byggnad, som är inrättad för annat än bostadsändam ål

och om den anskaffats för att direkt nyttjas i särskild verksamhet som be-

drives på fastigheten. Sådan utrustning för vatten, avlopp, sanitet, värme,
elektricitet eller liknande varmed byggnad för bostadsändamål normalt

förses anses dock som fastighet om utrustningen enligt 2 kap. 2 § jordabal­

ken hör till byggna d.

Växande skog, odling och annan växtlighet anses som vara vid omsätt­

ning utan sa mband med avyttring av marken.

Med vara likställes vidare rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och

annan jämförlig rättighet, rätt att taga jord, sten eller annan naturprodukt,

rätt till jakt. fiske eller bete och reproduktionsrätt eller annan rätt till foto­

grafisk bild. Även visningsrätt eller annan rätt till kinematografisk film

som avser reklam eller information likställes med vara.

(Se vidare anvisningarna.)

8

Från skatteplikt undantages

1) skepp för yrkesmässig sjöfart, fartyg för yrkesmässigt fiske eller för

bogsering, bärgning eller livräddning, luftfartyg för yrkesmässig person-

eller godsbefordran samt del, tillbehör och utrustning till sådan t fartyg el­
ler luftfartyg, när varan säljes eller uthyres till den som äger fartyget eller
luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med ägaren el­
ler när varan införes till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens

räkning,

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud och del till sådan

krigsmateriel, när varan säljes till staten för militärt bruk eller för detta än­

damål införes till landet f ör statens räkning,

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till sjukhus eller in­

föres till landet i anslutnin g till sådan utlämning eller försäljning,

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärmning el­

ler energialstring, dock icke ved, torv, T-sprit eller annan fotogen än flyg­

fotogen och fotogen för drift av snabbgående dieselmotor,

5) allmän nyhetstidning.

650

' Senaste lydelse 19 74; 888 jfr 1975:923. Ä ndringen inn ebär bl. a. att punkt 11 u pp­

hävs.

¬

background image

6) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när varan

SFS 1979:304

tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller anställd eller
införes till landet under motsvarande förutsättningar, annan periodisk
publikation som väsentligen framstår som organ för sammanslutning med
huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt,

miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företrä­

da handikappade eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk periodisk

publikation av annat slag när prenumeration på sådan publikation förmed­

las mell an prenumerant och utländsk utgivare eller när sådan publikation
inkommer direkt till prenumerant,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01-99.03 och

som äges av u pphovsmannen eller dennes dödsbo,

9) vatten från vattenverk,

10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet,

när överlåtelse sker i samband med öve rlåtelse av verksamheten eller del
därav, fusion eller liknande förfarande,

12) trycksak som är tullfri enligt tulltaxan (1977: 975) och framkallad el­

ler enbart exponerad mikrofilm, när varan införes till landet som gåva eller
annars utan vederlag, samt spritdryck, vin, starköl, tobaksvara, cigarrett­

papper och ciga rretthylsa vid införsel till landet i den ordning som avses i
18 § 4 lagen (1977: 293) om handel med drycker eller i 1 § andra stycket la­

gen (1961: 394) om toba ksskatt,

13) frimärke, dock icke vid om sättning eller införsel i särskild för bu­

tiksförsäljning avsedd förpackning,

14) dentalteknisk produkt, när den tillhandahålles tandläkare, dental-

tekniker eller den för vilken prod ukten är avsedd.

(Se vidare anvisningarna.)

9 §8

10 § 8 Tjänst är skattepliktig, om ej annat följer av 11 §. när tjänsten av­
ser

1) .skattepliktig vara och innefattar tillverkning på beställning, uthyr­

ning, se rvering, formgivning, förmedling, lagring, montering, reparation,
kontroll, analys, underhåll, ändring, rengöring eller omhändertagande och
förstöring,

2) mark och innefattar undersökning, planering, jordbearbetning, jord­

förbättring, s chaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyllning eller

ytbeläggning,

3) växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,

sådd, plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring,
skörd, avverkning eller växtskydd,

4) byggnad, annan anläggning som utgör fastighet enligt denna lag,

stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande, rivning, repa­

ration, ändring eller underhåll.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

° Senaste lydelse 1974: 885.

651

¬

background image

\

SFS 1979:304

5) projektering, ritning, konstruktion eller därmed Jämförlig tjä nst be­

träffande mark, byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet enligt

denna lag,

6) transport som ej utgör personbefordran eller förmedling av sådan

transport,

7) rumsuthyming i hotellrör else eller liknande verksamhet,

8) automatisk databehandling,
9) reklam eller annonsering,

10) upplåtelse av rättighet som avses i 7 § Qär de stycket.

Skatteplikt föreligger också, i den mån regeringen förordnar därom, for

tjänst som omfattas av förordnande enligt 2 § tredje stycket.

Har länsstyrelsen enligt 2 § fjärde stycket beslutat om skattskyldighet

för uthyrning eller upplåtelse som där avses är tjänsten skattepliktig.

(Se vidare anvisningarna.)

11 § Från skatteplikt undantages

1) tjänst enligt 10 § 1 som avser vara, vilken införes till landet endast för

tjänsteprestationen i fråga för att därefter utföras ur landet av den som om­
besörjt prestationen,

2) postbefordran av annat än postpaket och gruppkorsband samt res­

godsbefordran,

3) transport av vara till eller från utlandet, transport i samband med ren­

hållning samt transport eller annan skattepliktig tjänst Inom landet som av­

ser importvara eller exportvara och som speditör eller fraktförare tillhan­
dahåller utländsk uppdragsgivare i samband med införseln eller utförseln;
omhändertagande och förstöring av vara; kontroll, analys eller lagring av

vara för utländsk uppdragsgivares räkning,

4) bärgning av fartyg eller luftfartyg som är undanlaget från skatteplikt

enligt 8 § 1 och transport i anslutning till sådan bärgning,

5) införing eller ackvisition av annons i tr yckalster av sådant slag som

anges i 8 § 6 samt annonsering eller annan reklam för utländsk uppdragsgi­

vares räkning med avseende på vara eller tjänst som anges i 2 § första styc­
ket.

6) visning av kinematografisk film,
7) obligatorisk kontrollbesiktning av fordon och obligatorisk besiktning

av kilometerräknarapparatur hos Aktiebolaget Svensk bilprovning,

8) tjänst som tillhandahålles av veterinär,
9) kontroll eller analys av prov som tagits som ett led i läkaru ndersök­

ning eller sjukvård,

10) tjänst enligt 10 § 1 som avser skötsel genom samebys försorg av re­

nar.

(Se vidare anvisningarna.)

12 § Regeringen kan föro rdna om ytterligare undantag från skatteplikt.

Skattesats, beskattningsvärde m. m.

652

13 § Skatten utgår med sjutton och en tiondels procent av beskattnings­

värdet.

¬

background image

14 §'° B eskattningsvärdet utgör

SFS 1979:304

1) vid omsättning av monteringsfärdigt hus samt vid serverin g, rumsut­

hyrning eller sådan uthyrning eller upplåtelse som avses i 10 § tredje styc­
ket 60 procent av vederlaget och, vid utta g, 60 procent av saluvärdet,

2) vid omsättning av byggnads- eller anläggningsentreprenad eller an­

nan tjänst som avser fastighet 60 procent av vederlaget och, vid ut tag, 60
procent av sa luvärdet, om ej annat följer av andra stycket,

3) vid annan omsättning vederlaget och, vid utta g, saluvärdet, om ej an­

nat följer av tredje stycket.

Vid omsättning av tjänst som avses i 10 § första stycket 5 utgör be skatt­

ningsvärdet 20 procent av ved erlaget och, vid uttag, 20 procent av saluvär­

det. Motsvarande gäller vid omsättning av tjänst som avser

1) yttre ledning för vatten, avlopp, fjärrvärme, gas, olja, elektricitet, te- .

leförbindelse, ånga eller liknande,

2) väg, gata, bro, parkeringsplats,
3) spåranläggning, flygfält, hamn, kanal eller annan farled,

4) mark för idrottsplan, skolgård, lekplats eller liknande anläggning.

Vid omsättning av kopior av ritningar eller motsvarande handlingar, vil­

ka upprättats genom tjänst enligt 10 § första stycket 5 i samband med pla­
nerat eller pågående byggnadsarbete utgör beskattningsvärdet 20 proc ent

av vederlaget och, vid utt ag, 20 procent a v saluvärdet.

(Se vidare anvisningarna.)

15

Redovisning av skatt för viss redovisningsperiod skall omfatta af­

färshändelser genom vilka re dovisningsskyldighet har inträtt enligt 5 a §.

Uppkommer förlust på fordran, för vilken utgående skatt har redovisats,

får ett mot de nna skatt svarande belopp avdragas i redovisnin gen för den

period då förlusten uppkommer. Inflyter därefter betalning för sådan ford­
ran skall beloppet å ter upptagas i red ovisningen.

Lämnas återbäring, bonus eller annan rabatt, som icke utgör s. k. vill­

korlig rabatt, i efterh and och avser förmånen skattepliktig omsättning, för

vilken utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande den del av den ti­
digare redovisade skatten som belöpt på den utgivna förmånen avdragas i I
den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående

skatt. Utges förmånen till skattskyldig skall avdraget grundas på kreditno­

ta eller motsvarande handling. Av handlingen skall framgå minskningen av
både vederlag och sk att.

Handling som avses i tred je stycket skall ligga till grund även för av drag

för annan kundkreditering som avser skattepliktig omsättning.

Uthyr eller upplåter den som är skattskyldig enligt 2 § Qärde stycket, ,

inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket beslut om sk att­

skyldighet har meddelats, fastigheten eller del därav till någon som ej be­
driver verk samhet som medför skattskyldighet enligt d enna lag, skall be­
loppet av åtnjutna avdrag för ingående skatt för ifrågavarande fastighet el­
ler del därav återföras. Sker sådan uthyrning eller upplåtelse sedan tre men
ej sex år har förflutit från utgången av det kalenderår under vilket beslut

'"Senaste lydelse 1974:885.

" Senaste lydelse 1970:166. Ändringen innebär bl, a. att a ndra stycket upp hävs.

653

¬

background image

\,

SFS 1979:304

om skattskyldighet har meddelats skall återföring göras med hälften av det

belopp som nu sagts.

Vad som sägs i femte stycket tillämpas även när fastighetsägaren tar ut­

hyrd eller upplåten fastighet eller del därav i anspråk för användning i
verksamhet som ej medför skattskyldighet samt när uthyrd eller upplåten

fastighet säljs.

Återföring skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under

vilken den skattepliktiga uthyrningen eller upplåtelsen har upphört eller

fastigheten har sålts.

(Se vidare anvisningarna.)

16 § Skattskyldig skall, om ej annat följer av andra stycket, utfärda fak­

tura eller därmed jämförlig handling för varje omsättning för vilken skatt
utgår. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp och övrigt

som har betydelse för skattskyldighet och avdragsrätt enligt 17 §.

Första stycket gäller icke för detaljhandel eller därmed jämförlig verk­

samhet och ej heller omsättning, för vilken avräk ning mellan köpare och
säljare sker enligt avräkningsnota som upprättas av köparen.

På frankeringsmärke eller liknande kvitto behöver skattens belopp icke

anges.

Faktura skall, om köparen begär det, utfärdas vid försäljning till skatt­

skyldig köpare av fastighet, som utgör lagertillgång i byggnadsverksamhet

och däri har tillförts skattepliktig tjänst utan att därefter ha tagits i bruk av
säljaren. Av fak turan skall framgå utgående skatt som säljar en redovisat
eller har att redovisa för ^orda uttag av skattepliktiga tjänster för fastighe­

ten.

Säljer den som är skattskyldig enligt 2 § f järde stycket fastighet skall

han, om köparen begär det, utfärda intyg om st orleken av den ingående

skatt som han enligt 15 § femte styc ket återfört på grund av fastighetsför­

säljningen.

(Se vidare'anvisningarna.)

Ävdragsrätt

17

Skattskyldig som är redovisningsskyldig får med de begränsningar

som anges i 18 § vi d red ovisning av skatt avdraga ingående skatt som hän­

för sig till förvärv eller införsel för verksamhet som medför skattskyldig­

het. Avdrag får göras även för ingående skatt som hänför sig till framställ­
ning för utgivares räkning av tryckt upplaga av sådan publikation som är
undantagen från skatteplikt enligt 8 § 6. Rätt till av drag föreligger för den

redovisningsperiod då förvärvet eller införseln enligt god redovisningssed

har bokförts eller borde ha bokförts om ej annat följer av andra stycket.
Har medgivande enligt 5 a § andra stycket erhållits får avdrag göras först
vid beskattningsårets utgång eller när betalning dessförinnan har erlagts.
Avdrag för ingående skatt som hänför sig till förskotts- eller a conto-likvid

får göras under den redovisningsperiod då betalning har erlagts eller, i frå­
ga om byggnads- eller anläggningsentreprenad, när faktura med uppgi ft om
skattens belopp har mottagits. Har skatlskyldig försatts i konkurs inträder

654

Senaste lydelse 1973; 928.

¬

background image

avdragsrätt senast vid konkursutbrottet i fråga om ingående skatt, som

pg 1979:304

hänför sig till förvärv, införsel eller förskotts- eller a conto-likvid före kon­

kursutbrottet.

Vid kreditköp med förbehåll om återtaganderätt får avdrag för ingående

skatt göras endast för skatt som belöper på vad s om har betalats under re­
dovisningsperioden. Motsvarande gäller när medgivande enligt 5 a § tredje
stycket lämnats och vid förvärv av avverkningsrätt till sk og. Har skatt­
skyldig övertagit annan skattskyldigs verksamhet eller del därav äger han

rätt till avdra g för ingående skatt som hänför sig till den tidigare ägarens

förvärv för verksamheten, i den mån denne skulle haft rätt till avdrag om
skatten hade betalats av honom.

Delägare i samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande

ändamål får avdraga ingående skatt som hänför sig till samf ällighetens för­

värv med vad som belöper på hans andel i samfällig heten. Vad som nu har

sagts gäller endast i den mån i samfälligheten deltagan de fastighet används

i verksamhet som medför skattskyldighet.

Tillhandahåller koncernföretag som avses i 43 § 3 mom. ko mmunalskat­

telagen (1928:37 0) annat företag inom sa mma koncern tjänst som icke är

skattepliktig får det andra företaget göra avdrag för den skatt som belöper

på det f örstnämnda företagets förvärv eller införsel för tillhandahållande

av tjänsten, i den mån avdragsrätt hade förelegat om förvärvet eller inför­

seln hade gjorts av det skattskyldiga företaget.

Förvärvar skattskyldig mot vederlag skattepliktig vara från den som ej

är skattskyldig för omsättning av varan skall som ingående mervärdeskatt

för den skattskyldige anses det belopp som skulle ha utgjort utgående mer­

värdeskatt för säljaren om denne hade varit skattskyldig för omsättningen.
Vad nu har sagts gäller även den som är skattskyldig för förmedling som

avses i pu nkt 3 första stycket av anvisningarna till 2 § .

Skattskyldig, som i annan verksamhet än serveringsrörelse tillhandahål­

ler kost åt personal, äger rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig
till andra förvärv f ör detta tillhandahållande än sådana som avser livsme­

del eller andra fö rbrukningsvaror, i den mån ej annat följer av andra styc­

ket av anvisningarna.

Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande

ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i an nan verk­

samhet.

Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat kvittas

föreskrivs i 4 9 §.

(Se vidare anvisningarna.)

18 §'3 Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på

1) stadigvarande bostad,

2) anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än

sådan som avser yrkesmässig återförsäljning eller uthyrning.

Avdragsrätt föreligger ej för ingående skatt som belöper på hyra av per­

sonbil eller motorcykel för annat ändamål än yrkesmässig återuthyrning i
det fall fordonet endast i ringa omfattning anv änds i verksamhet som med­
för skattskyldighet.

Medför verksamhet endast delvis skattskyldighet, får ingående skatt vil-

" Senaste lydelse 1974; 885. Ändringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

655

¬

background image

\

SFS 1979:304

ken hänför sig till förvärv eller införsel som till mer än 95 procent avser den

del av verksamheten som medför skattskyldighet avdragas utan uppdel­

ning efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet för mer än 95 procent av

omsättningen, får ingående skatt som ej överstiger I 000 krono r för visst
förvärv eller viss införsel avdragas utan uppdelning efter skälig grund.

Regeringen kan förordna om undantag från avdragsrätt för ingående

skatt som belöper på u tförsel för vilken skatt skall erläggas enligt förord­

nande som avses i 1 §.

Registrering

19 § Den som är redovisningsskyldig skall anmäla sig för registrering hos
länsstyrelsen i det län , där den verksamhet drivs som anmälan avser.

Anmälan för registrering göres på blankett enligt fastställt formulär. Dri­

ver någon flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksam­
het.

Anmälan göres senast två veckor innan verksamhet som medför skatt­

skyldighet börjar eller övertages. Vid ändring i förhållande som upptagits i
anmälningshandling skall länsstyrelsen underrättas inom två veckor.

Om verkställd registrering utfärdar länsstyrelsen särskilt bevis som sän­

des till den sk attskyldige.

För att avgöra om sk attskyldighet föreligger kan länsstyrelsen infordra

uppgift från näringsidkare som icke anmält sig för registrering.

(Se vidare anvisningarna.)

20 § Underlåter någon att i behörig ordning göra anmälan eller lämna un­
derrättelse eller uppgift enligt 19 § kan länsstyrelsen förelägga honom att

vid vite full göra sin skyldighet.

21 § Hos länsstyrelsen föres register över den som registrerats enligt

19 § inom läne t.

Deklarationsskyldighet m. m.
22 §'•' Den som är redovisningsskyldig skall utan anmaning lämna upp­
gift (deklaration) för mervärdeskatt för varje verksamhet för vilken sär­

skild registrering skall ske enligt 19 §. Deklaration lämnas för varje redo­
visningsperiod så länge redovisningsskyldighet föreligger. Redovisnings­
period omfattar två kalendermånader. Redovisningsperioder är januari

och februari, mars och april, maj och juni, juli och augusti, september och
oktober samt november och december.

Kan det antas att ingående skatt för viss skattskyldig regelmässigt kom­

mer att överstiga utgående skatt med minst 1 000 kronor varje månad kan
länsstyrelsen besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara en kalen­

dermånad. När särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen för viss skatt­

skyldig besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara halvt eller helt

beskattningsår.

Deklaration skall lämnas till länsstyrelsen i det lä n. där den skattskyldi­

ge registrerats, senast den 5 i andra månaden efter utgången av den redo-

656

Senaste lydelse 1974:885.

¬

background image

j(isningsperiod som deklarationen avser, om ej annat följer av anvisningar-

SFS 1979:304

tiäi Sker inbetalning av skatt enligt 42 § andra stycket i behörig ordning,

anses deklarationen ha lämnats till länsstyre lsen den dag inbetalningskort
eller försändelse som innehåller gireringshandling kommit in till po stan­
stalt. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen eller myndighet som re­
geringen bestämmer medge att skattskyldig eller grupp av skattskyldiga får

lämna deklaration senare än som nu nä mnts.

Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett

enligt fastställt formulär.

Efter anmanin g skall deklaration lämnas även av den som icke enligt

första stycket är deklarationsskyldig.

Bestämmelserna i 47 § taxeringslagen (1956:623) gäller i tillämpliga delar

i fråga om deklaration för mervärdeskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

23 § Underlåter den som är deklarationsskyldig enligt 22 § första styc­

ket att lämna deklaration eller är deklaration ofullständig, kan länsstyrel­

sen anmana den deklarationsskyldige att fullgöra vad som brister.

I anmaning enligt första stycket eller enligt 22 § fem te stycket kan vite

föreläggas.

24

Deklarationsskyldig skall i skälig omfa ttning genom räkenskaper,

anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för full­
görande av deklarationsskyldigheten, för kontroll av deklaration och för

fastställelse av skatt.

Underlaget skall bevaras under sju å r efter utgången av det kalenderår

under vilket beskattningsåret gått till än da.

Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper gäller särskilda bestäm­

melser.

Skattekontroll
25

Den som granskar deklaration eller annan handling som avser

mervärdeskatt får taga del även av självdeklaration eller annan handling
som upprättats till ledning för inkomsttaxeringen.

Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956: 623) äger motsvaranda till-

lämpning i fråga om rätt att taga del av deklaration eller annan handling

som avser mervärdeskatt. Deklarationen skall förvaras hos länsstyrelsen
under sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret

gått till änd a, då deklarationerna, om icke regeringen föreskriver annat,
skall förstöras. Vad nu sag ts gäller även beträffande andra uppgifter som
avlämnats till ledning för fastställelse av skatt samt av myndighet vid sk at­
tekontroll upprättade handlingar.

26 § Efter anmaning skall deklarationsskyldig lämna de upplysningar
som behövs för kontroll av deklaration eller för att fastställa mervärde­
skatt. I anmaning får vite föreläggas.

Senaste lydelse 1974:885.

Senaste lydelse 1974:885.

657

42-SFS 1979

¬

background image

\

SFS 1979:304

Deklarationsskyldig skall efter anmaning förete handling som behövs för

fastställelse av mervärdeskatt, såsom kontrakt, kontoutdrag, räkning eller

kvitto.

27

Efter anmaning skall näringsidkare lämna uppgift om skattepliktig

vara eller tjänst som han förvärvat av, sålt till eller tillhandahållit annan nä­
ringsidkare. Bestämmelserna i 39 § 4 mom. taxeringslagen (1956:623) om
befrielse från uppgiftsskyldighet gäller i til lämpliga delar.

Bestämmelserna i 46 § taxeringslagen gäller i tilläm pliga delar i fråga om

kontroll av mervärdeskatt.

28 § För kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts
riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till ledning

för fastställelse av skatt, får skatterevision ske hos deklarations- eller upp­
giftsskyldig.

Beslut om skatterevision meddelas av länsstyrelsen eller riksskattever-

ket.

I öv rigt gäller i fråg a om skatterevision i til lämpliga delar bestämmelser­

na om taxeringsrevision i 56 oc h 58 §§ taxeringslagen.

29 § Anmaning enligt 26 eller 27 § göres av länsstyrelsen eller riksskatte-

verket.

Fastställelse av skatt

30 § Skatt fastställes för varje redovisningsperiod.

Fastställelse sker med ledning av deklaration och övriga tillgängliga

handlingar.

Kan skatten icke beräknas tillförlitligt med ledning av handling som av­

ses i an dra stycket fastställes skatten efter skälig grund.

31 §

32 § Har den skattskyldige lämnat deklaration enligt 22 § anses skatten
fastställd i enl ighet med deklarationen. Har deklaration icke lämnats anses
skatten fastställd till noll kronor.

Skatt anses fastställd enligt första stycket utan att beslut meddelas.

33 § Föranleder framkomna omständigheter omprövning av fastställd
skatt meddelar länsstyrelsen preliminärt beslut om fastställelse av skatten.

Av beslutet skall framgå att den skattskyldige kan erhålla slutligt beslut en­

ligt 36 §.

34

Efter utgången av den tid inom vilken deklaration för den sista re­

dovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas enligt 22 § får så­
dan ändring av fastställd skatt som berör mer än en redovisningsperiod un-

658

" Senaste lydelse 1974: 773 (övergångsbest.).

Paragrafen upphävd genom denna lag.
Senaste lydelse 1971:400.

¬

background image

-dér beskattningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under be-

SFS 1979: 304

skiattningsåret.

- Vad som sägs i första stycket gäller ej om slutligt beslut har meddelats

för någon redovisningsperiod under beskattningsåret.

35 § ^'' Fråga om preliminärt beslut får icke väckas efter den 30 november

tredje året efter utgången a v det kalenderår under vilket b eskattningsåret
gått till ända.

Har slutligt beslut meddelats får fråga om nytt preliminärt beslut icke

prövas.

36 §^ ' Slutligt beslut om fastställelse av skatt skall meddelas, om den
skattskyldige begär sådant beslut inom tre år från utgången av det kalen­
derår under vilket beskattningsåret gått till ända. Har preliminärt beslut

meddelats skall dock slutligt beslut meddelas, om den skattskyldige begär

sådant beslut inom två må nader från den dag då han fått del av det prelimi­

nära b eslutet. Föreligger särskilda skäl får slutligt beslut meddelas även

om den skattskyldige ej begärt det.

Har slutligt beslut meddelats får fråga om nytt sådant beslut icke prövas.

37 § Beslut om fastställelse av skatt meddelas av länsstyrelsen i det län.
där den skattskyldig e är registrerad eller, om han icke är registrerad, där

han bort vara r egistrerad.

Efterbeskattning

38

Har skattskyldig i deklaration eller på annat sätt lämnat oriktig

uppgift till ledning för fastställelse av skatt eller underlåtit att lämna dekla­
ration eller infordrad uppgift samt har detta föranlett att skatt fastställts till

för lågt belopp eller medfört att skatt återbetalats med för högt belopp,

sker efterbeskattning. Detsamma gäller när skattskyldig har lämnat oriktig

uppgift i m ål om ska tt.

Efterbeskattning får icke ske om det belopp som den skattskyldige skul­

le ha att erlägga är att anse som ringa eller det med häns yn till omständig­

heterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker.

Kan uppgift som den skattskyldige lämnat icke läggas till grund för en

tillförlitlig beräkning får efterbeskattning ske efter skälig grund.

I Bestämmelserna i 34 § gäller i tillämpliga delar vid efterbeskattning.

39 § 23 Utan hinder av bestämmelserna i 55- 57 §§ äger länsstyrelsen från

skatt som skall betalas enligt beslut om efterbeskattning för viss redovis­
ningsperiod a vräkna skatt som den skattskyldige kan återfå för annan re­

dovisningsperiod under samma beskattningsår.

Senaste lydelse 1973:928.

Senaste lydelse 1974:885. Ändringen innebär bl. a. att tredje styc ket upphävs.

"Senaste lydelse 1978:197.
" Senaste lydelse 1973:928. Ändringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

659

¬

background image

SFS 1979:304

40

Efterbeskattning får ske först sedan slutligt beslut om fastställelse

av skatt meddelats eller när fråga om preliminärt b eslut icke längre enligt

35 § får väckas. Efterbeskattning får icke ske med mindre fråga därom prö­

vats senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket

beskattningsåret gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift

i mål om skatt får dock ske inom et t år efter utgången av den månad då

dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft.

Har den skattskyldige avlidit, påföres efterbeskattning hans dödsbo. Så­

dan efterbeskattning får ske endast om fråga därom prövats senast under
andra året efter utgången av det kalenderår under vilket bouppteckning ef­

ter den skattskyldige lämnats in för registrering.

Har skattskyldig åtalats för skattebrott som avser mervärdeskatt för ho­

nom får, även efter utgången av den i första eller andra stycket angivna ti­

den, efterbeskattning ske för det år som brottet avser. Detsamma gäller,

om eft erbeskattning medför att den skattskyldige enligt 12 § skattebrotts­

lagen (1971:69) är fri från ansvar för sådant brott. Efterbeskattning som
har sagts nu får dock ske endast om fråga därom prövats före utgången av
kalenderåret efter det under vilket åta let väcktes eller åtgärd som avses i
12 § skatt ebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit, skall fråga

om efterbeskattning av dödsboet prövas inom sex månader från dödsfallet.

Efterbeskattning som har åsatts efter åtal mot den skattskyldige skall un­

danröjas av länsstyrelsen, om åtalet ej bifalls till någon d el. Detta gäller
dock ej, om åtalet ogillas med stöd av 12 § skattebrottslagen.

Tredje stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt juri­

disk person åtalats för skattebrott som avser mervärdeskatt för den juridi-
ske personen eller är fri från ansvar för sådant brott på grund av 12 § skat­

tebrottslagen.

41 § Beslut om efterbeskattning meddelas av länsstyrelsen i det län där
den skattskyldige är registrerad eller, om han icke är registrerad, där han

bort vara registrerad.

Inbetalning av skatt
42 § Skatt for viss redovisningsperiod förfaller till betalning den dag då
deklarationen senast skall lämnas enligt 22 § tredje stycket.

Skatten betalas genom insättning på särskilt postgirokonto.

43 § Skatt som fastställts på annat sätt än enligt 32 § betalas inom tid

som länsstyrelsen bestämmer.

Om synnerliga skäl föreligger kan länsst yrelsen besluta att betalningen

av skatten uppdelas på högst tre inbetalningstillfällen.

44 § Inbetalning av skatt sker utan kostnad för den skattskyldige och an­

ses ha skett den dag inbetalningskort eller försändelse som innehåller gire-

ringskort inkommit till postan stalt.

660

Senaste lydelse 1978:197.

¬

background image

Anstånd med betalning av skatt

SFS 1979:304

45 § Är skattskyldigs skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av sjuk­
dom eller annan oförvållad omständighet och föreligger synnerligen öm­

mande omständigheter, kan den skattskyldige få anstånd med be talning av

den skatt som förfaller till betalning när mast efter det ansökan om anstånd
gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller del därav. Anståndstiden får

bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad under vilken skat­
ten förfaller till betalning.

Beslut om anstånd meddelas av länsstyrelsen.
Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden undergått väsentlig

förbättring sedan anstånd beviljats, skall frågan om anstånd omprövas.

46 § " Har besvär anförts över slutligt beslut om fastställelse av skatt el­

ler beslut omefterbeskattning eller beslut av länsrätt eller kammarrätt, kan
den skattskyldige av länsstyrelsen få anstånd med betalning av skatt. Be­
stämmelserna i 49 § 1, 2 o ch 3 mom. uppbördslagen (1953:272) om an­
stånd vid besvär över beslut rörande taxering äger motsvarande tillämp­

ning.

Indrivning av skatt m. m.

47 § Betalas icke skatt i behörig ord ning inom den tid då deklaration för

den redovisningsperiod skatten avser skall lä mnas enligt 22 § tred je styc­

ket, utgår restavgift på sålunda icke betalat belopp. Har anstånd med be­

talning av skatt beslutats enligt 45 §, utgår dock restavgift endast på skat­

tebelopp som betalas sedan anståndstiden gått till än da.

Restavgiften är fyra öre för varje hel krona av den skatt som icke beta­

lats, dock minst tio kronor. Öretal som uppkommer vid d enna beräkning
jämnas till närmast högre hela krontal.

Bestämmelserna i 58 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272) om befrielse

från restavgift gäller i t illämpliga delar beträffande restavgift för mervärde­
skatt. Bestämmelserna i denna lag om beslut om fastställe lse av skatt gäller

i t illämpliga delar om beslut i fråga om befrielse från restavgift.

48 § Betalas icke skatt i behörig tid och ordning indrives skatt och restav­
gift.

Bestämmelserna i uppbördslagen om indrivning, avkortning och avskriv­

ning samt e fterkrav och preskription gäller i tillämpliga delar i fråga om
mervärdeskatt. Införsel enligt införsellagen den 6 december 1968 (nr 621)
får äga rum vid indrivning av mervärdeskatt och restavgift på skatten.

48 a § Har den som företräder skattskyldig, som är juridisk person, upp-
såtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att inbetala skatt i rätt tid och
ordning, är han jämte den skattskyldige betalningsskyldig för skattebelop­

pet och restavgift enligt 47 §. B etalningsskyldigheten får jämkas eller efter­

givas när särskilda skäl föreligger.

Senaste lydelse 1979:18!, Ändringen innebär bl. a . att andra stycket upphävs.

661

¬

background image

SFS 1979:304

Talan om åläggande av betalningsskyldighet föres vid allmän domstol.

Talan får ej väckas och åtgärd för indrivning får ej vidtagas sedan den
skattskyldiges ansvarighet för skattebeloppet bortfallit på grund av pre­

skription. Utan hinder härav får dom, varigenom betalningsskyldighet
ålagts, verkställas inom en tid av två år från utgången av det kalenderår,
under vilket domen vunnit laga kraft. Hos den som blivit ålagd betalnings­
skyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt.

Den som erlag t skattebelopp eller restavgift på grund av betalningsskyl­

dighet enligt första stycket äger söka beloppet åter av den skattskyldige.

Återbetalning av skatt

49

Överstiger ingående avdragsgill skatt enligt deklaration den utgå­

ende skatten, återbetalar länsstyrelsen det överskjutande beloppet i den

mån kvittning i cke skett enligt 17 § sjunde stycket.

Överstiger skatt som skattskyldig betalat för viss redovisningsperiod

skatt som fastställts eller anses fastställd, återbetalar länsstyrelsen det
överskjutande beloppet.

Den som i an nat fall får nedsättning i eller befrielse från skatt som av­

krävts honom, återfår av länsstyrelsen vad han betalat för mycket.

Vid återbetalning av överskjutande ingående skatt som den skattskyldi­

ge är berättigad att återfå enligt första stycket får endast reslförd mervär­

deskatt och därå belöpande restavgift avräknas.

Fordran på överskjutande ingående skatt får ej särskilt överlåtas eller ut­

mätas.

I övrigt gäller uppbördslagens (1953:272) bestämmelser om restitution

av skatt i tillämpliga delar beträffande återbetalning av mervärdeskatt.

Allmänt ombud

50 § 1 varje län skall fin nas allmänt ombud som för det allmännas talan i

mål och ärenden på vilka denna lag äger tillämpning.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, förordnar all­

mänt ombud och ersättare för denne.

Besvär

51 §" Talan mot meddelat slutligt beslut eller mot beslut att icke medde­

la preliminärt eller slutligt beslut eller mot beslut om efterbeskattning,
skattskyldighet, redovisningsskyldighet eller restavgift förs hos länsrätten

genom besvär.

Mot preliminärt beslut eller mot beslut om skatterevision eller mot läns­

styrelses beslut i fråga om registrering eller föreläggande av vite får talan ej
föras.

Talan mot länsstyrelses beslut i övrigt enligt denna lag föres hos riks-

skatteverket genom besvär. Mot riksskalteverkets beslut får talan ej föras.

662

Senaste lyd else 1974:77! (övcrgångsbest.). Ändringen inne bär bl. a. att andra

och tre dje styckena upphävs.

Senaste lydelse 1979:181.

¬

background image

52 § Besvär enligt 51 § första stycket skall ha inkom mit till länsrätten

SFS 1979:304

inom två månader från det kjaganden fått del av det överklagade beslutet.

53

54 § Bestämmelserna i 96 och 98 §§ taxeringslagen om besvär över läns­

rätts och kammarrätts beslut gäller i tillämpliga dela r i fråga om mål eller

ärenden rörande mervärdeskatt.

55 § 2® Skattskyldig får anföra besvär i särskild ordning om

1) skatt fastställts i strid med be stämmelserna om vem som är skattskyl­

dig eller om vad som är skattepliktigt,

2) skatt fastställts mer än en gång för samma omsättning,

3) beskattningen blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4) någon til l följd av underlåtenhet att lämna deklaration eller infordrad

uppgift, felaktighet i dekla ration eller annan uppgift som han lämnat eller i
uppgift eller handling som legat till grund för sådan deklaration eller upp­

gift fått skatten för viss redovisningsperiod fastställd till belopp som vä­
sentligt avviker från vad som rätteligen bort fastställas för perioden,

5) någon i annat fall kan åberopa omständighet eller bevis som bort för­

anleda att skatten fastställts till belopp som väsentligt avviker från vad

som fastställts.

Besvär enligt första stycket 4 och 5 får upptagas till prövning endast om

besvären kan grundas på omständighet eller bevis, varom kännedom sak­
nats när skatten fastställts, och det framstår som ursäktligt att den som sö­
ker rättelse icke i annan ordning åberopat omständigheterna eller beviset

för att få rättelse.

Besvär som avses i första stycket får anföras senast under sjätte året ef­

ter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått till ända.

Allmänt ombud får enligt första och tredje styckena anföra besvär till

den skattskyldiges förmån och i fall som avses i förs ta stycket 3 även till
den skattskyldiges nackdel.

Bestämmelserna i 34 § gäller i tillämpliga delar vid prövnin g av besvär i

särskild ordning.

56 § Bestämmelserna i 103 och 104 §§ taxeringslagen om besvär i s är­
skild ordning samt i 105 § 1 mom. första stycket, 106-108 och 113 §§ sam­

ma lag om besvä r gäller i tillämpliga del ar i fråga om mål eller ärenden rö­
rande mervärdeskatt.

57 § Vad som föreskrives om taxeringsintendent i de bestämmelser i

taxeringslagen som rör besvär över länsrätts och kammarrätts beslut gäller
i fråga om mål eller äre nden rörande mervärdeskatt allmänt ombud.

Paragrafen upphävd genom 1971 : 400.

^"Senaste lydelse 1971:4 00.

663

¬

background image

\ • ' •• .

.

» . .

* »

. »v*''"

SFS 1979:304

Införsel

58 § Införes skattepliktig vara till landet skall skatt erläggas till tullmyn­
dighet. Tullagen (1973:670) gäller i fråga om sk atten, om regeringen icke

förordnar annat.

Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena samt 8 § gäller i tillämp­

liga delar i fråga om i nförsel.

(Se vidare anvisningarna.)

59 § Mervärdeskatt utgår med sjutton och en tiondels procent av be­

skattningsvärdet. För monteringsfärdigt hus utgår dock skatten med tio
och tjugosex hundradels procent av beskattningsvärdet.

Beskattningsvärdet är lika med varans värde, beräknat enligt 6 § tullför­

ordningen (1973:979), med tillägg av tull samt annan statlig avgift eller
skatt, mervärdeskatten inbegripen.

Vid b estämmande av beskattningsvärdet i fall s om avses i 13 § tullför­

ordningen iakttages att, om varan

reparerats i ut landet, beskattningsvärdet är lika med det belopp som be­

tingats för reparationen med tillägg som i andr a stycket sägs,

bearbetats på annat sätt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige förtul­

lat material, avdrag får medges för vad som i ann an ordning belagts med
mervärdeskatt,

tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan

liknande svensk prestation, avdrag får medges för värdet av sådant arbete

eller sådan prestation.

30

60 §

Riksskatteverket

61 § Riksskatteverket skall genom råd och anvisningar främja en riktig

och enhetlig tillämpning av denna lag.

62 § Riksskatteverket kan för att tillgodose det syfte som anges i 61 §

meddela bindande förklaring huruvida vara, varugrupp, byggnad eller

tjänst är skattepliktig enligt denna lag. Även i annan fråga kan verket med­

dela bindande förklaring som rör tillämpningen av denna lag.

Talan får ej föras mot beslut om bindande förklaring.

63 § Riksskatteverket kan på ansökan av den som bedriver eller ämnar

bedriva verksamhet som medför skyldighet att erlägga mervärdeskatt
meddela förhandsbesked i fråga som avser sökandens skattskyldighet.
Förhandsbesked får meddelas om det finns vara av vikt med hänsyn till sö ­
kandens intresse eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Förhandsbesked sokes skriftligt hos riksskatteverket före ingången av

den första redovisningsperiod som be röres av den fråga förhandsbeskedet
gäller.

664

Paragrafen upphävd genom 1973:985.

¬

background image

I övrigt gäller i ti llämpliga delar bestämmelserna i 2 § andra stycket, 3-8

SFS 1979; 304

samt II och 12 §§ förordningen den ljuni 1951 (nr 442) om förhandsbesked
i taxeringsfrågor.

64 § Ärenden enligt 62 och 63 §§ skall avgöras inom riksskatteverket av
den särskilda nämnd, som avses i 19 § taxe ringslagen.

Särskilda avgifter

64 a § Har skattskyldig i d eklaration eller annat skriftligt meddelande,
avgivet till ledning för l änsstyrelsens beslut om hans skatt, lämnat uppgift
som befmnes oriktig, påförs honom särskild avgift {skattetillägg) med tju­

go procent av det skattebelopp, som ej skulle ha påförts eller som felaktigt

skulle ha tillgod oräknats honom om den oriktiga uppgiften godtagits. Det­

samma gäller när skattskyldig skriftligen har lämnat sådan uppgift i mål om
skatt.

Har deklaration lämnats men avvikelse skett från denna med stöd av

30 § tredje stycket eller 38 § tredje stycket, påförs den skattskyldige skat­
tetillägg med tjugo procent av den skatt som till följd av uppskattning på­

förs den skattskyldige utöver vad som annars skulle ha påförts eller ej till­
godoräknats honom. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av
oriktig uppgift från den skattskyldige skall dock skattetillägg utgå enligt
första stycket.

Har uppskattning skett med stöd av 30 § tred je stycket eller 38 § tredje

stycket på grund av utebliven deklaration, påförs den skattskyldige skatte­

tillägg med tjugo pr ocent av den skatt som påförs honom till följd av upp­
skattningen utöver den skatt som skulle ha påförts enligt de skriftliga upp­
gifter han har lämnat till ledning fö r beskattningen. Till den del uppskatt­

ningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från den skattskyldige skall

dock skattetillägg utgå enligt fö rsta stycket.

64 b § Skattetillägg enligt 64 a § tredje stycket skall undanröjas om de­

klaration kommit in inom en månad från utgången av den månad då den

skattskyldige fått del av beslutet om skattetillägg.

64 c § Vid tillämpning av bestämmelserna om särskild avgift skall med­
delande, som lämnats för skattskyldig som är juridisk person, anses avläm­

nat av den skattskyldige, om det icke var uppenbart att uppgiftslämnaren

saknat behörighet att företräda den skattskyldige.

64 d § Skattetillägg utgår ej i sam band med rättelse av felräkning eller

misskrivning, som uppenbart framgår av deklaration eller annat skriftligt
meddelande från den skattskyldige.

Skattetillägg ut går ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i

skriftligt medde lande framställt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag el­
ler värde av u ttag, och avvikelsen icke gäller uppgift i sak.

Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift, utgår icke skattetillägg.

665

\

¬

background image

SFS 1979: 304

64 e § Har skatlskyldig, som har att avge deklaration för skatt utan an-

maning, underlåtit att inom föreskriven tid fullgöra denna skyldighet, på­

förs honom särskild avgift (förseningsavgift) med 100 kronor.

Har i fall som avses i första styc ket den skattskyldige antingen anmanats

att lämna deklaration men icke fullgjort denna skyldighet inom tid som fö­

reskrivits i anmaningen eller underlåtit att avge deklaration inom föreskri­
ven tid äve n för minst en av de tre närmast föregående redovisningsperio­

derna, bestäms förseningsavgiften till 200 kronor.

Skattskyldig, som varit skyldig avlämna deklaration endast efter anma-

ning, påförs förseningsavgift, om han underlåtit att lämna deklaration inom

tid som föreskrivits i anmaning en. Avgiften utgår med 200 kronor.

64 f § Särskild avgift får helt eftergivas, om felaktigheten eller underlå­

tenheten kan antagas ha sådant samband med den skattskyldiges ålder,

sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämförligt förhållande att den
kan anses ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenhe­
ten framstår som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaf­

fenhet eller annan särskild omständighet, som rör annat än vad som sägs i
första meningen.

Avser skattetillägg oriktig uppgift som beror på felräkning, misskrivning

eller annat uppenbart förbiseende i ej avslutad bokföring, får tillägget helt
eftergivas, om det framstår som uppenbart obilligt att påföra tillägget.

Skattetillägg får helt eftergivas även i det fall då d et belopp som kunde

ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som

ringa.

Särskild avgift får icke påföras sedan skattskyldig har avlidit.

64 g § Fråga om sär skild avgift pr övas av länsstyrelsen. Fråga om skat­

tetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av länsrät­
ten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den oriktiga upp­
giften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej har prövats i målet, och
skall väckas inom ett år från utgången av den månad då dom eller slutligt

beslut i målet vunnit laga k raft.

Har skattskyldig hemställt om eftergift av beslutad avgift, meddelas nytt

beslut i avgiftsfrågan även om hemställan icke bifallits.

Utan h inder av vad som eljest föreskrivs om besvär, skall skattskyldigs

yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut om skatten för den re­

dovisningsperiod som avgiften avser icke har vunnit laga kraft. Detsamma
gäller sådant yrkande av allmänt ombud till förmån för skattskyldig. Om

yrkande som har sagts nu framstäl ls först i regering srätten eller kammar­

rätt, kan domstolen förordna att målet om särskild avgift skall upptagas

och vidare handläggas av länsrätt.

64 h § Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande här­

om ej har framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i
ärendet eller målet om särskild avgift.

Finnes vid prövning av beslut om skatt att skatten skall nedsättas eller

tillgodoräknas med ytterligare belopp, skall även vidtas därav föranledd

666

ändring i beslut om skattetillägg.

¬

background image

64 i § Särskild avgift anges i helt krontal så att öretal bortfaller. Avgift

SFS 1979:304

eller för en och samma redovisningsperiod utgående avgifter, som ej upp­
går till 100 kronor, påförs ej.

64 j § Bestämmelserna i 64 a- 64 i §§ gäller i tillämpliga delar ä ven den
som oriktigt har uppgivit sig driva verksamhet som medför skattskyldighet

enligt denna lag.

64 k § Om ej annat framgår av vad som föreskrivs i 64 a -64 j §§ gäller

bestämmelserna i denn a lag, med undantag av 38—41 §§ o ch 76 § förs ta

stycket, i tillämpliga delar i fråga om särskild avgift.

64 !• § Bestämmelserna om särskild avgift enligt denna lag tillämpas icke i
de fall skatt fastställs och uppbärs vid införsel.

Tystnadsplikt m. m.

65 § Innehållet i dekla ration eller annan handling enligt 22-24 och 26 §§

får icke yppas för annan än den som själv får taga del av handlingen i fråga.

Den som med stöd av be stämmelserna i denna lag gjort skatterevision eller

granskat handling som avses i 27 § får ej obehörigen yppa, vad som därvid
framkommit.

66-68 §§="

69 § 1 fråga om vite enligt denna lag gäller 123 och 124 §§ taxeringslagen
(1956:623) i til lämpliga delar. Har vite förelagts också med stöd av bestäm­

melse i taxeringslagen prövas fråga om uttagande av vitet av den länsrätt

som är behörig enligt nämnda lag.

Särskilda bestämmelser

70 § Belopp som avser omsättning eller skatt enligt denna lag anges i helt

krontal så, att öretal bortfaller.

Skattebelopp under 10 kronor behöver icke betalas in till staten och åter­

betalas ej heller.

71 § För mervärdeskatt, som påförts avliden eller oskiftat dödsbo efter
den som avlidit under den redovisningsperiod skatten avser, svarar döds­

boet icke me d mera än tillgångarna i bo et. Är boet skiftat svarar bodeläga-
re icke för mera än som av s katten belöper på hans lott och icke i något fall
med mera än hans lott i boet u tgör.

72 § Vid beräkning av statlig skatt eller avgift, som enligt särskild be­
stämmelse skall utgå efter försäljningspris eller annat liknande värde, skall

mervärdeskattens belopp icke inräknas i sådant värde.

31 Paragraferna upphävda genom 1971:71.

667

¬

background image

\

SFS 1979:304

73 § Utgående mervärdeskatt räknas icke som intäkt och ingående sådan
skatt icke som kostnad vid inkomsttaxeringen.

Har mervärdeskatt likväl medräknats vid inkomstredovisningen anses

skatten i den mån den betalats til! staten som sådan speciell skatt, för vil­

ken avdrag får åtnjutas vid inkomsttaxeringen enligt kommunalskattela­

gen. Till följd härav utgör återbetalad, avkortad eller avskriven mervärde­

skatt, för vilken avdrag medgivits vid i nkomsttaxeringen, skattepliktig in­

täkt vid inkomsttaxeringen. För skattskyldig som icke är redovisningsskyl­

dig utgör dock utgående mervärdeskatt intäkt och ingående sådan skatt

kostnad vid inkomstredovisningen enligt kommunalskattelagen.

Har återföring av mervärdeskatt gjorts enligt 15 § femte eller sjätte styc­

ket räknas det återförda beloppet, i de n mån det har betalats till staten,

som driftkostnad vid beräkning av inkomst av fastighet eller rörelse enligt

kommunalskattelagen.

74 § I fråga om delgivning av beslut eller utslag enligt denna lag äger 54

och 55 §§ taxeringslagen motsvarande tillämpning.

75 § Beteckning i denna lag som förekommer i kommunalskattelagen, la­

gen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt, taxeringslagen eller

uppbördslagen har samma innebörd som i dessa författningar, om annat

icke anges.

75 a § Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skat­

terätten, om inte annat framgår av omständigheterna.

76 § Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller myndighet som rege­

ringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från mervärdeskatt.

Medges befrielse från eller nedsättning av mervärdeskatt får medgivan­

det avse även särskild avgift.

76 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan med­
ge återbetalning av mervärdeskatt som hänför sig till va ra, byggnad eller

tjänst som förvärvas av utländsk beskickning eller diplomatisk personal

vid sådan beskickning eller av lönat konsulat eller lönad konsul eller av in­

ternationell organisation eller personer knutna därtill.

77 § Vid granskning inom riksrevisionsverket av statens räkenskaper får
anmärkning icke framställas i fråga om fastställelse av mervärdeskatt.

78 § Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av

regeringen.

79 § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteut­

skott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att
skatt enligt denna lag skall böija eller upphöra att utgå.

668

¬

background image

Anvisningar

SFS 1979:304

till 1 §

Vad som enligt den na lag förstås med omsättning anges i punkt 2 av an­

visningarna till 2 §.

Mervärdeskatt utgår icke vid export om regeringen ej särskilt förordnat

att skatt skall erläggas. Se vidare punkt 4 av anvisningarna till 2 §.

till 2 §

1.^2 Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör

skattepliktig intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av rörel­
se enligt ko mmunalskattelagen (1928: 370). Som yrkesmässig verksamhet

räknas även realisation av levande och döda inventarier i jordbruksfastig­

het, även om intäkten därav icke är skattepliktig enligt kommunalskattela­

gen. Som yrkesm ässig räknas även omsättning av vara från fastighet som

avses i 24 § 2 eller 3 mo m. kommunalskattelagen och uthyrning enligt 2 §

Qärde stycket av sådan fastighet samt annan verksamhet i vilken v aror el­

ler tjänster omsätts under rörelseliknande former.

Den som yrkesmässigt omsätter tjänst som avses i 10 § första stycket 2

eller 4 an ses bedriva yrkesmässig byggnadsverksamhet. Sådan verksam­

het omfattar även tjänst som den skattskyldige utför eller låter utföra på

fastighet som för honom utgör lagertillgång i f örvärvskällan rörelse enligt
kommunalskattelagen. Som lagertillgång i byggnad sverksamhet skall dock
enligt denn a lag ej räknas fastighet som avses i 24 § 2 mom. kommunal­
skattelagen oc h som av den skattskyldige stadigvarande brukas som bo­
stad eller för fritidsändamål.

Försäljning av inventarier, material, avfallsprodukter eller liknande var­

or i ve rksamhet som icke medför skattskyldighet anses ej som yrkesmäs­
sig. Som yrkesmässig anses dock försäkringsföretags omsättning av vara

som öv ertagits i samband med skadereglering och finansieringsföretags
omsättning av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget. Som yr­
kesmässig anses alltid omsättning av vara som vid förvärvet eller införseln

har varit undantagen från skatteplikt enligt 8 § 1, Tillhandahållande av
kost åt personal anses som yrkesmässig verksamhet endast när det sker i

serveringsrörelse. Skattskyldigs försäljning av personbil eller motorcykel
anses som yrkesmässig, endast om rätt till avdrag för ingående skatt som

hänför sig till den skattskyldiges förvärv av fordonet har förelegat.

Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför skatt­

skyldighet anses icke som yrkesmässig.

Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i lan det

även när han om sätter varor som han lagt i lage r eller förvärvat inom eller

infört till landet för leverans efter montering, installation eller annan tjänst

eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst.

Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt el­

ler icke stadigvarande vistas här i landet eller, om fråga är om juridisk per­
son, icke har fast driftställe här i land et, skall företagaren företrädas av en

av länsstyrelsen godkänd representant. Sådan representant skall enligt

fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara
för redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyldigheten om-

Senaste lydelse 1978:920.

669

¬

background image

\

SFS 1979:304

fattar och i övrigt företräda den utländske förelagaren i frågor som gäller
skatt enligt denna lag. Länsstyrelsen kan kräva, att säkerhet skall ställas

för skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall

finnas tillgängligt hos re presentanten.

Verksamhet som staten eller kommun bedriver för att uteslutande till­

godose eget behov räknas som yrkesmässig endast när den drives i bolags­

form eller liknande. Detta gäller även vid ek onomiskt samgående mellan
staten och kommun eller mellan kommuner för verksamhet som avser

visst gemensamt ändamål. Med kommun för stås även landstingskommun.

Bedriver staten, kommun eller kommuner var för sig eller gemensamt

verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov, räknas verksam­
heten. när den ej drives i bolagsform eller liknande, som yrkesmässig till

den del den avser annat än egna behov. Som yrkesmässig verksamhet an­

ses alltid statens järnvägars befordran av varor, postverkets befordran av
varor i diligensrörelsen samt postverkets befordran av postpaket och

gruppkorsband. Som yrkesmässig verksamhet anses vidare alltid kom­

muns omsättning av vara som avses i 8 § 4, tra nsport i samband med ren­
hållning eller omhändertagande och förstöring av vara.

Om särskilda skäl föreligger kan regeringen förordna att statlig verksam­

het, som avser eget behov och som ej enligt sjunde eller åttonde stycket är

att anse som yrkesmässig, tills vidare skall anses utgöra yrkesmässig verk­
samhet.

Verksamhet som medlem i sameby utför enligt rennäringslagen

(1971; 437) för samebyns räkning anses ej som yrkesmässig.

2.^® Med o msättning förstås enligt d enna lag att vara levereras i sam­

band med för säljning, att tjänst utförs eller förmedlas (tillhandahålls) mot
vederlag, att betalning uppbärs i förskott eller a conto för beställd vara el­
ler tjänst samt att vara eller tjänst uttas. Med försäljning eller tillhandahål­
lande likställs byte. Med uttag förstås att

a) vara tas i ansprå k av den skattskyldige eller överlåts utan vederlag el­

ler mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet, när rätt till av­

drag för ingående skatt som hänför sig till den skattskyldiges förvärv av va­

ran har förelegat,

b) vara överförs från verksamhetsgren som medför skattskyldighet till

verksamhetsgren som ej medför skattskyldighet,

c) skepp, fartyg eller luftfartyg eller del, tillbehör eller utrustning därtill,

som vid förvärvet eller införseln har undantagits från skatteplikt enligt 8 §

1, tas i anspråk för ändamål som ej berättigar till sådant undantag,

d) tjänst, som även på annat sätt yrkesmässigt omsätts i verksamhet, ut­

förs eller tillhandahålls av den skattskyldige för egen eller annans räkning

utan vederlag eller mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet,

om ej annat följer av andra stycket,

e) tjänst i yrkesmässig byggnadsverksamhet av annan än den skatt skyl­

dige tillförs fastighet som innehas eller nyttjas av den skattskyldige för an­

nat ändamål än stadigvarande bruk i by ggnadsverksamheten,

f) vara, som utgör omsättningstillgång i sk atlskyldigs verksamhet, ut­

nyttjas av den skattskyldige eller annan för privat bruk, när värdet av det
privata utnyttjandet är mer än ringa.

670

Senaste lydelse 1978: 73. Ändringen innebär bl. a. all tredje stycket upphävs.

¬

background image

Omsättning enligt första stycket d) anses ej föreligga, om tjänst som ut-

SFS 1979; 304

tas avser nyttjande av personbil eller motorcykel, som har förhyrts för an­
nat ändamål än yrkesmässig återuthyming. Utför skattskyldig själv tjänst

för egen räkning a nses omsättning enligt första stycket d) föreligga endast

om ha n i samband med tjänsten tar ut vara av mer än ringa värde.

Som omsättning avses ej uttag av vara, som utgör omsättningstillgång,

för användning i ve rksamhet som m edför skattskyldighet.

Som omsättning anses icke heller skadevållandes avhjälpande av skada.

Ersättning som erhålles för annat omhändertagande än sådant som avses i

11§ 3 anses icke som omsättning för mottagaren.

Med personbil förstås enligt denna lag äv en lastbil med skåpkarosseri

och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 000 kilogram.

3. Den som i egenskap av ombud i eget namn för medlar vara eller tjänst

som anges i 2 § för sta stycket är skattskyldig om han uppbär likviden för
varan eller tjänsten, exempelvis såsom kommissionär vid försäljning i
kommission.

Vid försäljni ng på auktion av vara som utgör omsättningstillgång eller

annan anläggningstillgång än byggnad i yrkesmässig verksamhet är den
skattskyldig, för vars räkning försäljningen sker. Sker auktionsförsäljning
av företag, som bildats av producenter för avsättning av deras produktion
eller som tillkommit för sådant syfte, är auktionsföretaget att anse som
skattskyldig återförsäljare. Detta gäller exempelvis auktionsföretag, som
förmedlar avsättning av grönsaker, blommor m. m. för odlares räkning och
av fiskare-; fångst. I sådant fall föreligger skattskyldighet både för auk­

tionsföretaget och för den, vars varor säljes på auktionen. I an dra fall av

försäljning på a uktion för annans räkning föreligger icke skattskyldighet

för auktionsförrättare.

Vid försäljning på exekutiv auktion föreligger icke skattskyldighet för

den som ombesörj er försäljningen.

4. Som export räknas bl. a. omsättning av vara eller tjänst på fartyg och

luftfartyg i utrikestr afik samt omsättning som innebär försäljning eller ut­
tag av vara eller tillhandahållande av tjänst till eller för bruk på sådant far­
tyg eller luftfartyg. Motsvarande gäller i fråga om leverans av vara för för­

säljning i exportbutik och leverans av vara i friha mn, om varan ej är av­
sedd att användas i fri hamnen. Som export räknas även varuförsäljning
inom landet, när direkt utförsel av varan för köparens räkning skall om­
besörjas av speditör eller fraktförare som anlitats av säljaren eller köparen.

Motsvarande gäller i fråga om varuförsäljning inom landet till utländsk fö­
retagare som hämtar varan här i landet för direkt utförsel med eget trans­
portmedel, om varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i
utlandet. Som export anses även omsättning av personbil eller motorcykel

som vid leveranse n är införd i expor tvagnsförteckning. Vidare räknas ex­
empelvis arkitektarbete som avser anläggning utom landet till export.

Även reparation och leverans av vara anses som export när tillhandahål­

landet sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig, inom ramen för
garantiåtagande som gjorts av denne. Förmedling av vara anses som ex­
port när tjänsten tillhandahålles utländsk uppdragsgivare som ej är skatt­
skyldig. Som export anses även bärgning och reparation av lastbil eller
släpvagn till lastbil eller leverans av utrustning till sådant fordon, om for­
donet är registrerat eller hemmahörande i annat land och tillhandahållan-

671

¬

background image

\

SFS 1979:304

det sker i anslutning till fordonets användning för yrkesmässig varutrans­

port här i landet.

till 4 §

Med leverans av vara förstås att varan avlämnas till köparen eller av­

sänds till köp aren mot postförskott eller efterkrav.

672

till 5 §

Med verksamhet förstås förvärvskälla enligt kommunalskattelagen

(1928:370).

Med ingående skatt avses även skatt som enligt 16 § Qärde eller femte

stycket har upptagits i faktura eller intyg.

till 5 a §

Beskattningsår enligt denna lag utgörs av beskattningsåret enligt kom­

munalskattelagen (1928:370). Om den verksamhet redovisningen avser in­
te medför skattskyldighet enligt den lagen, utgörs beskattningsåret av ka­

lenderåret. Förs i verksamheten räkenskaper som avslutas med årsbok­

slut, får dock räkenskapsåret utgöra beskattningsår om det sammanfaller

med räkenskapsår som är tillåtet enligt bokföringslagen (1976:1 25).

till 6 §

Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt bolag, s. k. gruvbolag eller

partrederi bestämmes av bolagets eller rederiets hela skattepliktiga om­
sättning. Motsvarande gäller vid samäganderätt.

Avvecklas verksamhet, för vilken redovisningsskyldighet föreligger,

skall redovisning av skatt fullgöras till och med den redovisningsperiod un­
der vilken avvecklingen slutförts.

till 7 §

Egendom av sådant slag som avses i 2 kap. 2 § jordabalken och som en­

ligt denna lag anses som fastighet räknas som fastighet även om byggnaden

tillhör annan än ägaren till Jorden eller om den tillförts byggnad av annan

än byggnadens ägare.

Aktie, obligation, biljett, lottsedel, presentkort och annan jämförlig

handling anses som vara endast när handlingen omsättes eller införes som
trycksak. Sedel och mynt anses som vara när fråga uppenbarligen är om

samlarobjekt.

till 8

Som yrkesmässig sjöfart anses även transport med skepp av eget gods.

Undantaget för skepp gäller icke sådan farkost, för vilken förflyttningen är

av underordnad betydelse i fö rhållande till huvuduppgiften. Flodspruta,

pontonkran, flytdocka och annan till tull taxenummer 89.03 hänförlig far­
kost än bärgningsfartyg utgör skattepliktig vara.

Undantaget för fartyg för yrkesmässigt fiske gäller alla fartyg, som sä|jes

eller införes för att användas vid sådant fiske, oavsett om fartyget är sär­
skilt anordnat fÖr detta ändamål.

^ Senaste lydelse 1974:888 jfr 1975; 923. Ändringen innebär bl. a. att sjunde stycket

upphävs.

¬

background image

Undantaget för fartyg för livräddning, gäller endast sådant fartyg som

SFS 1979:304

ställes till förfogande för Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne.

Undantaget för gas och annat bränsle gäller icke vara, som med hän syn

till försäljningsform, kvantitet eller förpackning har karaktär av butiksva­

ra.

Undantaget för allmän nyhetstidning gäller sådan publikation av dags­

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka.

Undantaget för periodisk publikation under 6 gäller svenskt och ut­

ländskt alster av angivet slag, som enligt utgivningsplan utkommer med

normalt minst fyra nummer om året. Till sammanslutning med huvudsak­
ligt syfte att verka för idrottsligt ändamål hänföres endast sammanslutning

som är ansluten till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korpora­

tionsidrottsförbundet eller är representerad inom Sveriges olympiska kom­
mitté. Som försvarsfrämjande sammanslutning räknas endast sammanslut­

ning som anges i 1 § kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksam­
het eller som har till uppgift att stödja hemvärnets verksamhet.

till 9

till 10 §=">

Skatteplikt föreligger icke för lagring av vara åt annan än skattskyldig el­

ler för tvätt av iKrustning till icke skattepliktigt fartyg eller luftfartyg.

Tjänst under 1 som avser sådan krigsmateriel, som anges i 8 § under 2 och
som äges av staten, å- s kattefri.

Med tillverkning på bes tällning avses förfärdigande av vara av material

som huvudsakligen tillhand ahålles av beställaren.

Som skattepliktig uthyrning anses icke tillhandahållande av mätare, ap­

parat eller dylikt vid abonnemang på gas, vatten, värme, elektrisk kraft, te­

letjänst eller liknande.

Med servering förstås tillhandahållandet av mat, dryck eller annan ser­

veringsvara för förtäring på stället inom därför iordningställd lokal eller

plats.

Förmedling unde r 1 är sk attepliktig endast när den sker av den som är

handelsagent enligt lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och
handelsresande.

Som skattep liktig anses icke rengöring av möbler och annan lös egen­

dom i samband med re ngöring av bostäder och andra lokaler.

Med omhänd ertagande och förstöring avses även omhändertagande av

sopor och avfall samt rening av avloppsvatten.

Till skattepliktig tjänst under 5 hänföres även tjänst som avser inredning

av byggnad eller anläggning.

Tjänst som innebär bärgning räknas som transporttjänst.

Med ann onsering avses ackvisition och utformning av annons samt in­

förande av annons, dvs. upplåtelse av annonsutrymme i tidning eller annan

publikation eller i s .k. ljustidning.

Anvisningarna upphävda genom denna lag.

Senaste lydelse 1973; 928.

673

43-SFS 1979

¬

background image

\

SFS 1979:304

till II §37

Med resgodsbefordran avses även transport av personbil eller motorcy­

kel med fartyg i in rikes trafik, när transporten utföras i sam band med be­

fordran av fordonets förare med samma transportmedel.

Undantaget under 3 för transporter till e ller från utlandet gäller direkta

sådana transporter. Sker särskild transport av export- eller importgods
helt inom landet, föreligger skattepliktig transporttjänst.

Med transport i samband med renhållning förstås även bortforsling av

sopor, avfall eller liknande från fastighet enligt avtal som icke endast gäller
tillfälligt transportuppdrag.

Undantaget under 3 för tjänst för utländsk uppdragsgivares räkning gäl­

ler endast när tjänsten har avseende på verksamhet som uppdragsgivaren

bedriver och som skulle ha medfört skattskyldighet till mervärdeskatt, om

den bedrivits här i landet.

Undantaget under 9 gäller ej när fråga är om djursjukvård.

till 14 §38

1 vederlaget eller saluvärdet inräknas mervärdeskatt och annan statlig

skatt eller avgift.

Med vederlag avses vid omsättning mot kontant betalning den erhållna

likviden minskad med rabatt som direkt avgår från likviden och vid annan

omsättning det pris som överenskommits vid avtalets ingående enligt ut­

färdad faktura eller annan handling. I vederlaget skall inräknas avbetal­

ningstillägg och varje annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt

avtalet utom ränta.

Vid beräkning av beskattningsvärde eller skattepliktig omsättning får

avdrag icke göras för s. k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning inom

viss tid. Ej heller får avdrag göras för diskonto vid diskontering av kund­
växel.

Vid omsättning som innebär att ny eller renoverad bilmotor lämnas till

bestämt pris mot att en renoveringsbar bilmotor av samma slag tages i b yte
utan särskild värdering, skall i bes kattningsvärdet icke inräknas något vär­

de för den inbytta motorn. Vad nu sagts gäller även vid annan jämförlig
omsättning.

Varas saluvärde bestämmes enligt ortens pris enligt samma grunder som

föreskrives i k ommunalskattelagen.

Vid sådan försäljning av vara i före ning med varans inmontering i fast ig­

het som ej utgör byggnads- eller anläggningsentreprenad och ej ingår så­

som ett led i så dan entreprenad, exempelvis försäljning i före ning med in­

montering av enbart spis eller kylskåp, utgöres beskattningsvärdet av hela

vederlaget. Uttages särskild ersättning för inmonteringen, bestämmes be­

skattningsvärdet för denna del av vederlaget enligt vad som gäller för

tjänst som avser fastighet.

Vid skattepliktig omsättning av inventarium eller annan tillgång som till­

hör verksamhet utgöres beskattningsvärdet alltid av vederlaget eller salu­
värdet eller, i fråg a om monteringsfärdigt hus, 60 procent av vederlaget el­

ler saluvärdet.

674

37 Senaste lydelse 1973:928.

3" Senaste lydelse 1974: 88.*). Ändring en innebär bl. a. att tionde stycket upphävs.

¬

background image

Utgår gemensamt vederlag vid omsättning av varor eller tjänster, för vil-

SFS 1979:304

ka olika regler för beskattningsvärdets bestämmande gäller eller av vilka

en del icke är skattepliktiga, bestäms beskattningsvärdet genom uppdel­

ning av vederlaget efter skälig grund. Motsvarande gäller saluvärde vid ut­

tag.

Vid uttag av tjänst som avser fastighet anses saluvärdet motsvara sum­

man av nedlagda kostnader jämte ränta på eget kapital och värdet av den

skattskyldiges eget arbete.

Med monteringsfärdigt hus förstås hus avsett för stadigvarande bruk.

som för uppförande på fast grund levereras antingen i form av färdigställda

byggnadselement, innefattande fullständig sats av bjälklags-, vägg- och
takkonstruktioner, även med tillhörande beklädnads- och isoleringsmateri­

al, samt byggnadssnickerier, eller på motsvarande sätt färdigmonterat.

till 15 §38

Kreditnota som avses i tred je och fjärde styckena och som medför rätt

till minsk ning av utgående skatt för säljaren, medför motsvarande minsk­
ning av ingående skatt för köparen eller, om denne har överlåtit verksam­
heten, för den som tar emot förmånen.

till 16 §

Faktura eller motsvarande handling skall utöver beskattningsvärde och

skattebelopp innehålla uppgift om u tställarens och mottagarens namn och
adress eller annan för identifieringen godtagbar angivelse, transaktionens
art samt platsen för varas mottagande.

till 17 §^8

Avdrag för ingående skatt skall styrkas av skattedebitering på inköps­

faktura, avräkningsnota eller motsvarande handling om icke säljaren enligt
16 § tredje stycket är undantagen från skyldighet att på sådan handling

ange skattens belopp.

Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader för personbil eller

motorcykel som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet eller som

förhyrs för bruk i sådan verksamhet omfattar alla sådana kostnader oav­
sett om fordonet helt eller end ast delvis används i verksamheten. Används

personbil eller motorcykel, som har förhyrts för annat ändamål än yrkes­
mässig återuthyrning, i mer än ringa omfattning i verks amhet som medför

skattskyldighet föreligger avdragsrätt för 50 procent av den ingående skatt
som belöper på hy ran. Avser ingående skatt i anna t fall endast delvis så­
dant förvärv som omfattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet
som medför skattskyldighet eller verksamhet som endast delvis medför

skattskyldighet, skall beloppet av den avdragsgilla ingående skatten be­
stämmas genom uppdelning efter skälig grund när annat ej följer av 18 §
tredje stycket.

Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i landet

skatt erlagts för utländsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid va rans in­

försel, föreligger avdragsrätt för köparen med belo pp motsvarande den av

38 Senaste lydelse 1970:166.

Senaste lydelse 1973: 928. Ändringen inn ebär bl. a. alt andra stycket upphävs.

675

¬

background image

\

SFS 1979: 304

tullmyndigheten uttagna skatten, om avdragsrätt förelegat om köparen

själv erlagt skatten.

Avdragsrätten för ingående skatt på jordbruksarrende omfattar hela

skatten, även om i arren det ingår värdet av bostad.

Finansieringsföretag äger rätt till a vdrag för ingående skatt som hänför

sig till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget.

Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig

till avhjälpande av skada som han vållat i sin verksamhet.

Förvärv eller införsel för verksamhet föreligger även när skattskyldigs

kostnad härför bestrides av skadevållande eller försäkringsgivare.

Har fastighetsägare inom tre år från utgången av det kalenderår under

vilket utförts ny-, till- eller ombyggnad av fastighet medgivits skattskyldig­
het för uthyrning eller upplåtelse av fastigheten eller del därav enligt 2 §

fjärde stycket får han vid redovisningen av skatt avdraga ingående skatt

som hänför sig till byggnadsarbetena till den del de avser lokaler, som

upplåts för verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag.

till 19

Skattskyldig anses driva verksamhet i det län, där verksamhetens styrel­

se har sitt säte eller, om säte för verksamheten ej bestämts eller styrelse ej

finnes, där verksamheten drives från fast driftställe eller, om sådant drift­

ställe ej finnes, där den skattskyldige är bosatt.

Utländsk företagare, som enligt punk t 1 sjätte st ycket av anvisningarna

till 2 § skall företrädas av representant, anses driva verksamhet i det län,

där representantens verksamhet anses bedriven enligt första stycket.

till 22 §

Om skattskyldig regelmässigt upprättar kortperiodiska bokslut kan läns­

styrelsen medge att redovisningsperiod om en eller två månader får förkor­

tas eller förlängas med ett mindre antal dagar. Deklaration skall dock även
i sådant fall lämnas inom den för perioden föreskrivna ordinarie tiden.

Deklaration som avser redovisningsperioden juli-december eller helt

kalenderår får lämnas senast den 5 april året därpå.

Deklaration för redovisningsperiod som går till ända den 30 juni får läm­

nas senast den 20 augusti.

till 58 §

Skattskyldighet vid införsel föreligge r oberoende av om den införda va­

ran inköpts i utlandet eller fört s in av annan anledning, exempelvis som gå­
va e ller lån. Skattskyldighet föreligger dock icke vid införsel under om­
ständigheter som medför frihet från skatt enligt bestämmelserna i förord­

ningen (1973:981) om frihet från införselavgift eller i förordningen

(1966: 394) om rätt fö r resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt.

till 59 §«

676

Denna lag""» träder i kraft den I juni 197 7. 1 samband med ikraftträdandet

•" S enaste lydelse 1973:928.

" Anvisningarna upphävda genom 1974:90.

"1977:291.

¬

background image

skall följande iakttagas.

SFS 1979; 304

De nya bestämmelserna gäller tillhandahållande av vara, byggnad eller

tjänst efter utgången av maj månad 1977. De äldre bestämmelserna gäller

dock i fråga om försko tts- eller a conto-likvid som mottagits före ikraftträ­

dandet och som avser beställd vara, byggnad eller tjänst.

Denna lag^" träder i kraft d en 1 april 1978. De nya best ämmelserna gäller

tillhandahållande av vara eller tjänst efter utgången av mars 1978.

1. Denna lagT*® träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt

uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. I fråga om efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt

tillämpas 38 § första st ycket i den nya lydelsen, om den oriktiga uppgiften

har lämnats efter ikraftträdandet. Har uppgiften lämnats före ikraftträdan­

det tillämpas fortfarande 38 § första stycket i den äld re lydelsen.

3. De nya bestämmelserna i 64 a, 64 b oc h 64 f §§ till ämpas i fråga om

skattetillägg, som påförs genom beslut av beskattningsmyndighet efter
ikraftträdandet. 1 övrigt tillämpas fortfarande de äldre bestämmelserna i

64 a § och 64 c § and ra stycket.

4. I fråga om eftergift av förseningsavgift tillämpas de nya bestämmel­

serna i 64 f § första s tycket första gången för redovisningsperiod som gått
till ända efter ikraftträdandet. I fråga om förseningsavgift för redovisnings­

period som gått till ända före ikraftträdandet tillämpas fortfarande 64 c §

andra och tredje styckena i den äldre lydelsen.

Denna lag^® träder i kraft den 1 januari 1979. De nya bestämmelserna till-

lämpas på tillhandahållande som sker efter ikraftträdandet.

Denna lag^^ träde r i kraft den 1 juli 1979.

Denna lag''® träder i kraft den 1 juli 1979 såvitt avser 2, 8, 10, 14, 16, 18

och 73 §§, punkt 1 av anvisningarna till 2 § samt an visningarna till 5,8, 10,

11, 14, 17, 19 och 22 §§ och i övrigt den 1 januari 1981. I samband med
ikraftträdandet skall följande i akttas.

1. Om ej annat följer av 2-16 gäller de äldre bestämmelserna fortfaran­

de i fråga om förhållande som hänför sig till tiden före ikraftträdandet och i

fråga om tillhandahållande före ikraftträdandet.

2. Har skriftligt avtal om leverans av vara eller byggnad eller tillhanda­

hållande av tjänst träffats före den 1 januari 1981 gäller de äldre bestäm­
melserna i fråga om tidpunkten för inträde av skattskyldighet, redovis­

ningsskyldighet och rätt till avdrag för ingående skatt.

3. De äldre bestämmelserna i 18 § andra stycket 2 tillämpas till utgången

av år 1980.

1978:73.

" 1978:197,

1978:920

1979:181.

1979: 304.

677

¬

background image

\

SFS 1979; 304

4. De nya be stämmelserna i 2 § första stycket, i 14 § om uttag av tjänst,

i 16 § fjärde stycket, i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 2 §, i
punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 2 § om kost åt personal, i anvis­
ningarna till 5 § om skatt som har upptagits i faktura enligt 16 § Qärde styc­
ket samt i första stycket av anvisningarna till 22 § tillämpas först efter ut­

gången av år 1980.

5. De äldre bestämmelserna i punkt 2 av anvisningarna till 2 § om utt ag

av vara ur verkstadsrörelse och i 17 § tredje stycket tillämpas ej efter ut­

gången av juni månad 1979.

6. De nya bestämmelserna i anvisningarna till 14 § om att ränta ej skall

inräknas i besk attningsvärdet tillämpas i fråga om ränta som erläggs efter

utgången av juni månad 1979 och avser leverans efter utgången av april
månad 1979.

7. De nya bestämmelserna i åtto nde stycket av anvisningarna till 17 §

gäller endast om slutbesiktning eller motsvarande åtgärd har vidtagits efter

utgången av februari månad 1979. Föreligger sk atteplikt för byggnad enligt

9 § tillämpas de nya bestämmelserna om byggnadsarbeten även i fråga o m

sådan byggnad.

8. De äl dre bestämmelserna gäller fortfarande vid omsättning av byg g­

nad, som vid utgången av år 1980 utgör lagertillgång i byggnadsrörelse,

samt värde enligt anvisningarna till 9 § som h ar tillförts mark som vid den­

na tidpunkt utgör lagertillgång i sådan rörelse. Motsvarande gäller för vad

som därefter tillförs sådan byggnad eller mark som ett led i färd igställande
av vid utgången av år 1980 pågående arbeten.

9. De nya bestämmelserna i 15 § femte-sjunde styckena, i 17 § fjärde

och femte styckena och i 46 § första stycket tillämpas från ingången av juli

månad 1979.

10. Skattskyldig som efter utgången av år 1980 skall lämna redovisning

enligt 22 § för helt be skattningsår får, om beskattningsåret ej sammanfaller

med kalenderår, lämna en deklaration för tiden från ingången av år 1981 till
ingången av närmast följande beskattningsår.

11. De nya bestämmelserna i 24, 25, 34, 38 och 55 §§ tillämpas i fråg a

om beskattningsår som böljar efter utgången av år 1980. De äldre bestäm­

melserna i 24 och 25 §§ tillämpas i fråga om underlag eller deklaration som

avser tid d essförinnan. De äldre bestämmelserna i 38 § första stycket till-

lämpas i fråga om efterbesk attning för redovisningsperiod före ingången av

år 1981.

12. De nya bes tämmelserna i 3 3, 35, 36, 40 och 51 §§ tillämpas på b eslut

som meddelas efter ikraftträdandet.

13. De nya bestämmelserna i anvisningarna till 5 a § tillämpas även före

ikraftträdandet vid beräkning av tid enligt 35, 36, 39, 40 eller 5 5 §.

14. Skattskyldig som bedriver yrkesmässig återförsäljning av personbi­

lar eller motorcyklar får, beträffande sådant fordon som vid ingång en av
juli månad 1979 finns i lager och som har varit undantaget från skatteplikt

enligt 8 § 11 vid förvä rvet, tillgodoföra sig avdrag för ingående skatt med

belopp som skul le ha utgjort ingående skatt om förvärvet skett den 1 juli

1979 eller senare. Motsvarande gäller personbil eller motorcykel, som vid

ikraftträdandet utgör anläggningstillgång i verksamheten och som enligt

den äldre bestämmelsen i 8 § 11 skulle ha varit undantagen från skatteplikt

678

vid omsättning före ikraftträdandet. Avdraget skall I detta fall beräknas

¬

background image

med ledn ing av fordonets värde vid utg ången av närmast föregå ende be-

SFS 1979:304

skattningsår eller, om fordonet då inte ägdes av den skattskyldige, anskaff­

ningskostnaden. Har skatt redovisats för' uttag för fordon som avses i den­

na punkt eller har avdragsrätt ej förelegat för ingående skatt, som hänför

sig till förvärv för sådana fordon omfattar avdragsrätten enligt denna punkt
även redovisad utgående skatt eller ej avdragsgill ingående skatt som nu

har sagts. Avdrag får göras vid redovisningen av skatt för den första redo­
visningsperiod som går till ända efter ikraftträdandet.

Belopp för vilket avdrag har medgetts skall återföras till beskattning vid

taxering till sta tlig och kommunal inkomstskatt för det beskattningsår, till
vilket avdraget är att hänföra.

Har avdrag enligt denna punkt medgetts för visst fordon skall mervärde­

skatt alltid r edovisas vid omsättning av fordonet.

15. Skattskyldig får vid redovisning av skatt för den första redovisnings­

perioden efter utgången av år 1980 redovisa utgående skatt som belöper på

gjorda tillhandahållanden före den 1 januari 1981 och samtidigt göra avdrag

för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller införsel före sistnämnda

tidpunkt, under förutsättning att redovisningsskyldighet eller avdragsrätt

ej har inträtt dessf örinnan.

16. Länsstyrelsen får i fråga om redovisningsperioder som infaller un­

der år 1981 eller 198 2 för viss skatts kyldig medge anstånd med redovisning

av skatt längst till utgången av and ra månaden efter redovisningsperiodens
slut. Sådant anstånd får medges skattskyldig för vilken de nya bestämmel­
serna i 5 a § första stycket innebär väsentlig likviditetspåfrestning. I fråga
om länsstyrelsens beslut i sådan fråga gäller bestämmelserna i 51 § tred je
stycket.

17. Den nya bestämmelsen i sju nde stycket av anvisningarna till 10 §

om rening av avloppsvatten tillämpas i fråga om förvär v efter utgången av
år 1973. Utan hinder av 36 § första stycket får slutligt beslut meddelas om

fråga därom väcks före utgången av år 1980 av skattskyldig, som får tilläm­

pa den nya bes tämmelsen. Föreligger slutligt beslut som avser tid efter ut­

gången av å r 1973 och som har grundats på den äldre bestämmelsen, får

skattskyldig föra talan mot beslutet före utgången av å r 1980.

På regeringens vägnar

INGEMAR MU NDEBO

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

679

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.