SFS 1972:558

720558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Krnigl. Maj:ts förordning

om ändring i förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt;

given Stockholms slott den 10 november 1972.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut', funnit

gott att i fråga om förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt" för­

ordna,

dels att 2 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i förordningen skall införas en ny paragraf, 76 a §, av nedan

angivna lydelse.

SFS 1972: 558

Utkom från trycket

den 2 1 nov . 1972

2 §3 Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet

omsätter

1) skattepliktig vara, byggnad eller tjänst,
2) vara som anges i 8 § 1—5, tjänst som anges i 10 § första stycket

och avser vara som nu nämnts eller tjänst som anges i 11 § 1, 3, 4
eller 5 i vad sistnämnda punkt avser annonsering eller annan reklam
för utländsk uppdragsgivares räkning.

Skattskyldig är vidare den som i yrkesmässig verksamhet omsätter

sådan vara eller tjänst som anges i första stycket genom utförsel (ex­

port).

Konungen kan efter ansökan förordna om skattskyldighet tills vidare

för omsättning av annan tjänst än sådan som anges i 10 § första stycket
eller 11 §.

När särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen besluta att den som

påbörjat verksamhet tills vidare skall vara skattskyldig redan innan

skattskyldighet enligt första eller andra stycket föreligger.

Om skatt vid införsel föreskrives i 58—60 § §.

(Se vidare anvisningarna.)

10 § Tjänst är skattepliktig, om ej annat följer av 11 §, när tjänsten

avser

1) skattepliktig vara och innefattar tillverkning på beställning, uthyr­

ning, servering, formgivning, montering, reparation, kontroll, analys,

underhåll, ändring eller rengöring,

2) mark och innefattar undersökning, planering, jordbearbetning,

jordförbättring, schaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyllning

eller ytbeläggning,

3) växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,

sådd, plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring,

skörd, avverkning eller växtskydd,

4) byggnad, annan anläggning som utgör fastighet enligt denna för­

ordning, stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande,

rivning, reparation, ändring eller underhåll,

5) projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst

beträffande mark, byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet

enligt denna förordning,

^ Prop. 1972: 119, SkU 60, rskr 25 8.

^ Fö rordningen omtryc kt 1969:237.

= Senaste lydelse 1970:183.

1267

¬

background image

SFS 1972: 558

6) Iransport av vara eller förmedling av sådan tjänst,
7) rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet,

8) automatisk databehandling eller skrivbyråverksamhet,
9) reklam eller annonsering.
Skatteplikt föreligger också, i den mån Konungen förordnar därom,

för tjänst som omfattas av förordnande enligt 2 § tredje stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

76 a § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan

medge återbetalning av mervärdeskatt som hänför sig till vara, bygg­
nad eller tjänst som förvärvas av utländsk beskickning eller diplomatisk

personal vid sådan beskickning eller av lönat konsulat eller lönad konsul
eller av internationell organisation eller personer knutna därtill.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen

enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författ­

ningssamling. I fråga om förordnande som Konungen redan meddelat

med stöd av 2 § tredje stycket äger dock 2 och 10 §§ i den nya lydelsen
tillämpning från början av den tid för vilken förordnandet gäller, i den
mån detta avser tillhandahållande av tjänst åt skattskyldig som ägt rätt

att göra avdrag för skatt som debiterats för tjänsten.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 november 1972.

GUSTAF ADOLF

a.s.)

G. E. STRÄNG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.