SFS 1973:928

730928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kangl. Maj:ts förordning

SFS 1973:928

om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt;

fj-ån t rycket

utfärdad den 7 december 1973.

dec. 1973

Kungl. Maj-.t förordnar i överensstämmelse med riksdagens beslut^

i fråga om förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt^,

deh att 3, 6—8, 10, 11, 17, 18, 35, 36, 39 och 46 §§ samt anvisningar­

na till 2, 6—8, 10, 11, 17 och 19 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

deh att i förordningen skall införas en ny paragraf, 48 a §, av nedan

angivna lydelse.

3 § Delägare i enkelt bolag, s. k. gruvbolag eller partrederi är skatt­

skyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan
av samtliga delägare kan länsstyrelsen besluta att den av delägarna som

dessa föreslår tills vidare skall anses som skattskyldig för bolagets eller

rederiets hela skattepliktiga verksamhet.

I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skatt-

skyldigt. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skatt­

skyldig försatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt.

Den som övertager skattskyldigs verksamhet eller del av sådan verk­

samhet är skattskyldig för affärshändelser som inträffar efter överta­
gandet, i den mån skattskyldighet ej inträtt för den tidigare ägaren.

6 §3 Redovisningsskyldighet föreligger icke för kalenderår under vil­

ket den skattepliktiga omsättningen ej överstigit 10 000 kronor eller, i

fråga om kalenderår under vilket skattepliktig verksamhet påbörjats

eller upphört, ett häremot svarande belopp för den tid verksamheten

bedrivits. För verksamhet som upphört under samma kalenderår som

den påbörjats eller nästföljande kalenderår föreligger icke redovisnings­
skyldighet om den skattepliktiga omsättningen ej överstiger 10 000 kro­

nor under den tid verksarhheten bedrivits.

När särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge att skattskyldig

tills vidare skall vara redovisningsskyldig, trots att den skattepliktiga
omsättningen är av den mindre omfattning som sägs i första stycket.

Sådant medgivande gäller tills vidare, dock minst till utgången aV ka­

lenderåret närmast efter det då redovisningsskyldighet inträtt.

(Se vidare anvisningarna.)

7 § Vara är skattepliktig om ej annat följer av 8 §.

Med vara förstås enligt denna förordning materiellt ting som icke

utgör mark eller byggnad. Gas, värme och elektrisk kraft anses som
vara.

Växande skog, odling och annan växtlighet anses som vara vid om­

sättning utan samband med avyttring av marken.

Med vara likställes vidare rätt till jordbruksarrende, avverknings­

rätt och annan jämförlig rättighet, rätt att taga jord, sten eller annan
naturprodukt, rätt till jakt, fiske eller bete och reproduktionsrätt eller

1 Prop. 1973: 163, SkU 62, rskr 35 0.

^ Fö rordningen omtryckt 1969: 237.

Senaste lydelse 1970: 183.

1865

¬

background image

SFS 1973: 928

annan rätt till fotografisk bild. Även visningsrätt eller annan rätt till
kinematografisk film som avser reklam eller information likställes med

vara.

(Se vidare anvisningarna.)

8 §-^ Från skatteplikt undantages

1) fartyg för yrkesmässigt fiske, bogserbåt, livräddningskryssare,

annat fartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran med netto-
dräktighet av minst 20 registerton, luftfartyg för yrkesmässig person-
eller godsbefordran samt del, tillbehör och utrustning till sådant fartyg
eller luftfartyg, när varan säljes eller uthyres till den som äger fartyget

eller luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med

ägaren eller n är varan införes till landet för ägarens eller nyttj anderätts-

havarens räkning,

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud och del till sådan

krigsmateriel, när varan säljes till staten fÖr m ilitärt bruk eller för detta

ändamål införes till landet för statens räkning,

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till sjukhus eller

införes till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärm­

ning eller energialstring, dock icke ved, torv, T-sprit eller annan foto­

gen än flygfotogen och fotogen för drift av snabbgående dieselmotor,

5) allmän nyhetstidning,

6) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när va­

ran tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller an­

ställd eller införes till landet under motsvarande förutsättningar, annan
periodisk publikation som väsentligen framstår som organ för samman­

slutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfräm­

jande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att

företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk perio­
disk publikation av annat slag när prenumeration på sådan publikation
förmedlas mellan prenumerant och utländsk utgivare eller när sådan

publikation inkommer direkt till prenumerant,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01—99.03 och

som äges av upphovsma nnen eller dennes dödsbo,

9) vatten från vattenverk,
10) varulager, inventarium och annan tillgång som til lhör verksamhet,

när överlåtelse sker i samband med överlåtelse av verksamheten eller del
därav, fusion eller liknande förfarande,

11) begagnad personbil och begagnad motorcykel, när sådant fordon

omsättes inom landet,

12) tullfri trycksak och framkallad eller enbart exponerad mikro­

film, när varan införes till landet som gåva eller annars utan vederlag,

samt rusdryck, tobaksvara, cigarrettpapper och cigarretthylsa vid införsel

till la ndet i den ordning som avses i 12 § 4 mom. h) rusdrycksförsälj-

ningsförordningen (1954: 521) eller 1 § andra stycket förordningen
(1961: 394) om tobaksska tt,

13) frimärke, dock icke vid omsättning eller införsel i särskild för

butiksförsäljning avsedd förpackning,

1866

« S enaste lydelse 1971: 254. Ändringen innebär bl. a. att punkt 7 upp hävs.

¬

background image

14) dentalteknisk produkt, när den tillhandahålles tandläkare, den-

SFS 1973: 928

taltekniker eller den för vilken produkten är avsedd.

(Se vidare anvisningarna.)

10 §5 Tjänst är skattepliktig, om ej annat följer av 11 §, när tjänsten

avser

1) skattepliktig vara och innefattar tillverkning på beställning, uthyr­

ning, servering, formgivning, förmedling, lagring, montering, reparation,
kontroll, analys, underhåll, ändring, rengöring eller omhändertagande
och förstöring,

2) mark och innefattar undersökning, planering, jordbearbetning,

jordförbättring, schaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyll-

ning eller ytbeläggning,

3) v äxande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,

sådd, plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gall­

ring, skörd, avverkning eller växtskydd,

4) byggnad, annan anläggning som utgör fastighet enligt denna för­

ordning, stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande,
rivning, reparation, ändring eller underhåll,

5) projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst

beträffande mark, byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet

enligt denna förordning,

6) transport som ej utgör personbefordran eller förmedling av sådan

transport,

7) rumsuthyming i hotellrörelse eller liknande verksamhet,

j

8) automatisk databehandling,

9) reklam elle r annonsering,

J

10) upplåtelse av rättighet som avses i 7 § fjärde stycket.

Skatteplikt föreligger också, i den mån Konungen förordnar därom,

för tjänst som omfattas av förordnande enligt 2 § tredje stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

11 §® Från skatteplikt undantages

1) tjänst enligt 10 § 1 som avser vara, vilken införes till landet en­

dast för tjänsteprestationen i fråga för att därefter utföras ur landet

av den som ombesörjt prestationen,

2) postbefordran av annat än postpaket och gruppkorsband samt

resgodsbefordran,

3) transport av vara till eller från utlandet, transport i samband

med renhållning samt transport eller annan skattepliktig tjänst inom

landet som avser importvara eller exportvara och som speditör eller
fraktförare tillhandahåller utländsk uppdragsgivare i samband med in­

förseln eller utförseln; omhändertagande och förstöring av vara; kon­
troll, analys eller lagring av vara för utländsk uppdragsgivares räkning,

4) bärgning av fartyg eller luftfartyg som är undantaget från skatte­

plikt enligt 8 § 1 och transport i anslutning till sådan bärgning,

5) införing eller ackvisition av annons i tryckalster av sådant slag

som anges i 8 § 6 samt annonsering eller annan reklam för utländsk

Senaste lydelse 1972: 558.

« S enaste lydelse 1970; 183.

1867

¬

background image

SFS 1973:928

uppdragsgivares räkning med avseende på vara eller tjänst som anges i

2 § första stycket,

6) visning av kinematografi sk film,
7) obligatorisk kontrollbesiktning av fordon och obligatorisk besikt­

ning av kilometerräknarapparatur hos Aktiebolaget Svensk bilprovning,

8) tjänst som tillhandahålles av veterinär,
9) kontroll eller analys av prov som tagits som ett led i läkarunder­

sökning eller sjukvård.

(Se vidare anvisningarna.)

17 § Skattskyldig får med de begränsningar som anges i 18 § vid

redovisning av skatt avdraga ingående skatt som hänför sig till för­
värv eller införsel för verksamhet som medför skattskyldighet. Avdrag
får göras även för ingående skatt som hänför sig till framställning för

utgivares räkning av tryckt upplaga av sådan publikation som är un­

dantagen från skatteplikt enligt 8 § 6. Rätt till avdrag föreligger för
den redovisningsperiod då betalning erlagts. Har medgivande enligt 4 §
andra stycket lämnats föreligger avdragsrätt för period då betalning er-

lagts eller skuld dessförinnan uppkommit.

Bedrives verksamhet, som medför skattskyldighet, i fastighet som

helt eller delvis äges direkt av den skattskyldige eller av ett av honom
helägt fastighetsförvaltande företag eller av den som direkt eller in­

direkt helt äger det företag som bedriver verksamheten, får den skatt­
skyldige avdra ga ingående skatt som belöper på förvärv för fastigheten
som han själv eller det fastighetsförvaltande företaget gör med så stor
del av skatten som faller på fastighetens användning för den verksam­

het som medför skattskyldighet. Motsvarande gäller delägare i samfäl-

lighet för vattenreglering, väghållning eller liknande ändamål.

Skattskyldig som bedriver handel med bilar eller motorcyklar får av­

draga ingående skatt på förvärv och införsel för verksamheten med un­

dantag dock för ingående skatt på vara till eller tjänst på sådan be­

gagnad personbil eller begagnad motorcykel som utgör omsättnings­
vara i verksamheten.

Överstiger den ingående skatten för viss redovisningsperiod den ut­

gående skatten för samma period, får det överskjutande beloppet av­

dragas i redovisningen för närmast följande redovisningsperiod eller

perioder. Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får över­

skjutande ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i

annan verksamhet.

Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat av­

dragas eller kvittas föreskrives i 49 §.

(Se vidare anvisningarna.)

1868

18 § Skattskyldig som är undantagen från redovisningsskyldighet en­

ligt 6 § första stycket har icke rätt att avdraga ingående skatt.

Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på

1) stadigvarande bostad,

2) byggnad som förvärvas för annat ändamål än för stadigvarande

bruk i skattepliktig ver ksamhet,

3) anskaffning av personbil eller motorcykel från säljare som inne­

haft fordonet för yrkesmässig uthyrning och annan anskaffning av så-

¬

background image

dant fordon för ändamål som ej avser yrkesmässig återförsäljning eller

SFS 1973: 928

uthyrning.

Medför verksamhet skattskyldighet i endast ringa omfattning, har

den skattskyldige rätt att avdraga dels ingående skatt som hänför sig

till förvärv eller införsel som helt avser den del av verksamheten som
medför skattskyldighet, dels skälig andel av ingående skatt som belöper
på mera kostnadskrävande anskaffningar som huvudsakligen avser den
verksamhet som medför skattskyldighet. I fråga om verksamhet som
i endast ringa omfattning icke medför skattskyldighet får avdrag göras
för ingående skatt utan uppdelning av denna efter skälig grund.

Konungen kan förordna om undantag från avdragsrätt för ingående

skatt som belöper på utförsel för vilken skatt skall erläggas enligt för­

ordnande som avses i 1 §.

35 § Fråga om preliminärt beslut får icke väckas efter den 30 no­
vember tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket redo­

visningsperioden gått till ända.

Preliminärt beslut får icke meddelas senare än tre år efter utgång­

en av kal enderår som anges i första stycket.

36 §'^ Slutligt beslut om fastställelse av skatt skall meddelas, om den

skattskyldige begär sådant beslut inom en månad från den dag då han

fått del av preliminärt beslut.

Slutligt beslut skall innehålla uppgift om den skatt som skall betalas,

avräknas eller återbetalas.

Har slutligt beslut enligt första stycket icke meddelats och har tre år

förflutit efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperio­

den gått till ända, anses skatten fastställd genom slutligt beslut i enlighet
med senaste meddelade preliminära beslut eller, om preliminärt beslut

icke meddelats, i enlighet med deklaration. Motsvarande gäller när var­
ken deklaration lämnats eller preliminärt beslut meddelats, varvid skatten
anses fastställd till noll kronor.

39

Beslut om efterbeskattning skall innehålla uppgift om den skatt

som skall betalas.

Utan hinder av bestämmelserna i 55—57 §§ äger länsstyrelsen från

skatt som skall betalas enligt första stycket för viss redovisningsperiod

avräkna skatt som den skattskyldige kan återfå för annan redovisnings­
period under samma kalenderår. Som förutsättning härför gäller att det
belopp som den skattskyldige kan återfå understiger det belopp som han

skall betala och att allmänna ombudet tillstyrkt att avräkning får ske.

46 §" Har besvär anförts över slutligt beslut om fastställelse av skatt
eller beslut orn efterbeskattning eller beslut av länsskatterätt eller kam­

marrätt, kan den skattskyldige av länsstyrelsen få anstånd med betalning
av skatt. Bestämmelserna i 49 § 1 mom. uppbördsförordningen (1953:
272) om anstånd vid besvär över beslut rörande taxering äger motsva­
rande tillämpning.

' Senaste lydelse 1971: 400.

® Senaste lydelse 1971:400.

® Senaste lydelse 1971: 400.

1869

¬

background image

SFS 1973:928

Har avräkning enligt 39 § andra stycket icke skett enbart på den

grunden att belopp som den skattskyldige kan återfå överstiger vad han

har att betala, får länsstyrelsen, om besvär anförts enligt 55 §, medge an­

stånd med beta lningen.

48 a § Har den som företräder skattskyldig, som är juridisk person,
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att inbetala skatt i rätt
tid och ordning, är han jämte den skattskyldige betalningsskyldig för

skattebeloppet och restavgift enligt 47 §. Betalningsskyldigheten får jäm­

kas eller eftergivas när särskilda skäl föreligger.

Talan om åläggande av betalningsskyldighet föres vid allmän domstol.

Talan får ej väckas och åtgärd för indrivning får ej vidtagas sedan den

skattskyldiges ansvarighet för skattebeloppet bortfallit på grund av pre­
skription. Utan hinder härav får dom, varigenom betalningsskyldighet
ålagts, verkställas inom en tid av två år från utgången av det kalenderår,

under vilket domen vunnit laga kraft. Hos den som blivit ålagd betal­
ningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller fÖr skatt.

Den som erlagt skattebelopp eller restavgift på grund av betalnings­

skyldighet enligt första stycket äger söka beloppet åter av den skatt­

skyldige.

1870

Anvisningar

till 2 §10

1. Verksamhet anses som yrkesmässig n är inkomsten därav utgör skatte­

pliktig intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av rörelse

enligt kommunalskattelagen (1928: 370). Som yrkesmässig verksamhet

räknas även realisation av levande och döda inventarier i jordbruks­

fastighet, även om intäkten därav icke är skattepliktig enligt kommunal­

skattelagen. Som yrkesmässig räknas även annan verksamhet i vilken

varor eller tjänster omsättes under rörelseliknande former.

Försäljning av inventarier, material, avfallsprodukter eller liknande

varor i verksamhet som icke medför skattskyldighet anses som yrkes­
mässig endast om den sker under butiksmässiga former. Utan hinder
härav anses alltid som yrkesmässig försäkringsföretags omsättning av va­

ra som övertagits i samband med skadereglering, finansieringsföretags
omsättning av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget samt

omsättning av fartyg eller luftfartyg som utgör anläggningstillgång och
varit undantaget från skatteplikt vid förvärvet eller införseln.

Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför

skattskyldighet anses icke som yrkesmässig.

Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i lan­

det även när han omsätter varor som han lagt i lager eller förvärvat
inom eller in fört till landet för leverans efter montering, installation eller

annan tjänst eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller
annan tjänst.

Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt

eller icke stadigvarande vistas här i landet eller, om fråga är om juridisk

person, icke har fast driftställe här i landet, skall företagaren företrädas

av en av länsstyrelsen godkänd representant. Sådan representant skall

Senaste lydelse av punkterna 3 o ch 4 1 970: 183.

¬

background image

enligt fu llmakt av den utländske företagaren som ombud för företaga-

SFS 1973: 928

ren svara för redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyl­

digheten omfattar och i övrigt företräda den utländske företagaren i frå­

gor som gäller skatt enligt denna förordning. Länsstyrelsen kan kräva,

att säkerhet skall ställas för skattens betalning. Underlag för kontroll av

skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Verksamhet som staten eller kommun bedriver för att uteslutande till­

godose eget behov räknas som yrkesmässig endast när den drives i bo­
lagsform eller liknande. Detta gäller även vid ekonomiskt samgående

mellan staten och kommun eller mellan kommuner för verksamhet som
avser visst g emensamt ändamål. Med kommun förstås även landstings­

kommun.

Bedriver staten, kommun eller kommuner var för'sig eller gemensamt

verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov, räknas verk­

samheten, när den ej drives i bolagsform eller liknande, som yrkesmäs­

sig till den del den avser annat än egna behov. Som yrkesmässig verk­

samhet anses alltid statens järnvägars befordran av varor, postverkets

befordran av varor i diligensrörelsen samt postverkets befordran av
postpaket och gruppkorsband. Som yrkesmässig verksamhet anses vi­

dare alltid kommuns omsättning av vara som avses i 8 § 4, transport

i samband med renhållning eller omhändertagande och förstöring av

vara.

Om särskilda skäl föreligger kan Konungen förordna att statlig verk­

samhet, som avser eget behov och som ej enligt andra eller tredje stycket

är att anse som yrkesmässig, tills vidare skall anses utgöra yrkesmässig

verksamhet.

2. Med omsättning av vara, byggnad eller tjänst förstås enligt denna

förordning att vara eller byggnad säljes och att tjänst utföres eller för­
medlas (tillhand ahålles) mot vederlag. Med försäljning likställes byte.

Med omsättning förstås vidare uttag av vara ur verksamhet för annat

ändamål än för försäljning, när rätt till avdrag för ingående skatt före­

ligger enligt 17 §. Som omsättning anses i enlighet härmed uttag av vara
för den skattskyldiges eller hans anställdas personliga bruk. Utför den
som bedriver byggnadsrörelse reparations-, underhålls- eller förbättrings­

arbete på egen fastighet, som icke användes i rörelsen och ej heller utgör

lagertillgång i denna, anses uttag av byggnadsmaterial och annat material

för arbetet som omsättning. Omsättning föreligger även när den som
bedriver handel med begagnade personbilar eller begagnade motorcyklar
i förening med verkstadsrörelse uttager vara ur verkstadsrörelsen för att

tillföras begagnad personbil eller begagnad motorcykel som utgör om­

sättningsvara i handeln med begagnade sådana fordon.

Uttag av byggnad anses som omsättning när uttaget sker ur byggnads­

rörelse. Andra stycket äger därvid motsvarande tillämpning. Byggnad

anses som uttage n även om den behålles av den som driver byggnadsrö­

relsen utan att användas för stadigvarande bruk i denna.

Som omsättning anses icke uttag av maskin eller annan skattepliktig

vara med undantag av skattepliktig personbil eller motorcykel från lager
av omsättningsvaror för användning som anläggningstillgång eller mate­

rial i den skattskyldiges skattepliktiga verksamhet.

Som omsättning anses icke heller skadevållandes avhjälpande av ska­

da. Ersättning som erhålles för annat omhändertagande än sådant som

1871

avses i 11 § 3 anses icke som omsättning för mottagaren.

¬

background image

SFS 1973: 928

Med personbil förstås enligt denna förordning även med skåp-, sta-^ [

tionsvagns- eller personbilskarosseri utrustad lastbil med tjänstevikt ej

över 1 800 kilogram.

3. Den som i egenskap av ombud i eget namn förmedlar vara eller

tjänst som anges i 2 § första stycket är skattskyldig om han uppbär
likviden för varan eller tjänsten, exempelvis såsom kommissionär vid
försäljning i kommission.

Vid försäljning på auktion av vara som utgör omsättningstillgång eller

annan anläggningstillgång än byggnad i yrkesmässig verksamhet är den

skattskyldig, för vars räkning försäljningen sker. Sker auktionsförsälj­

ning av f öretag, som bildats av producenter för avsättning av dera s pro­

duktion eller som tillkommit för sådant syfte, är auktionsföretaget att
anse som skattskyldig återförsäljare. Detta gäller exempelvis auktions­
företag, som förmedlar avsättning av grönsaker, blommor m. m. fö r od­
lares räkning och av fiskares fångst. I sådan fall föreligger skattskyldig­
het både för auktionsföretaget och för den, vars varor säljes på auk­

tionen. I andra fall av försäljning på auktion för annans räkning före­
ligger icke skattskyldighet för auk tionsförrättare.

Vid försäljning på exekutiv auktion föreligger icke skattskyldighet

för den som ombesörjer försäljningen.

4. Som export räknas bl, a. omsättning av vara eller tjänst på far­

tyg och luftfartyg i utrikestrafik samt omsättning som innebär för­

säljning eller uttag av vara eller tillhandahållande av tjänst till eller
för bruk på sådant fartyg eller luftfartyg. Som export räknas även

varuförsäljning inom landet, när direkt utförsel av varan för köpa­
rens räkning skall ombesörjas av speditör eller fraktförare som anlitats

av säljaren eller köparen. Motsvarande gäller i fråga om varuförsälj­

ning inom landet till utländsk företagare som hämtar varan här i lan­

det för direkt utförsel med eget transportmedel, om varan är avsedd

för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet. Vidare räknas

exempelvis arkitektarbete som avser anläggning utom landet till ex­
port. Även reparation och leverans av vara anses som export när till­

handahållandet sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig,

inom ramen fÖr garantiåtagande som gjorts av denne. Förmedling av

vara anses som export när tjänsten tillhandahålles utländsk uppdrags­

givare som ej är skattskyldig.

till 6 §

Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt bolag, s. k. gruvbolag

eller partrederi bestämmes av bolagets eller rederiets hela skattepliktiga
omsättning. Motsvarande gäller vid samäganderätt.

Avvecklas verksamhet, för vilken redovisningsskyldighet föreligger,

skall redovisning av sk att fullgöras till och med den redovisningsperiod

under vilken avveckli ngen slutförts.

1872

till 7 §

Fastighet enligt 4 § kommunalskattelagen utgör icke vara. Vara som

inmonterats i fastighet räknas som tillbehör till fastigheten. Inmonte­

ringen anses som arbetsprestation avseende fastighet. Detta gäller oavsett

om arbetet utförs åt fastighetens ägare eller annan, exempelvis hyres­
gäst.

¬

background image

Fast maskin och annat inventarium som hör till byggnad och som en-

SFS 1973: 928

ligt punkt 5 av anvisningarna till 10 § kommunalskattelagen åsättes sär­

skilt maskinvärde (s. k. fast maskin) anses alltid som vara enligt denna
förordning. A andra sidan räknas alltid ledning för överföring av elek­

trisk kraft, värme, gas, vatten eller annan produkt, för teleförbindelse

eller för jämförligt ändamål som fastighet när ledningen icke ingår i fast

maskin, som är att anse som vara, eller i annat inventarium. Som fastig­
het anses även exempelvis linbana för person- eller godsbefordran.

Aktie, obligation, biljett, lottsedel, presentkort och annan jämför­

lig handling anses som vara endast när handlingen omsättes eller in­
föres som trycksak. Sedel och mynt anses som vara när fråga uppen­

barligen är om samlarobjekt.

till 8

Undantaget för fartyg gäller icke sådan farkost, för vilken förflytt­

ningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften.
Flodspruta, pontonkran, flytdocka och annan till tulltaxenummer 89.03

hänförlig farkost utgör skattepliktig vara.

Undantaget för fartyg för yrkesmässigt fiske gäller alla fartyg, som

säljes eller införes för att användas vid sådant fiske, oavsett om fartyget

är särskilt anordnat för detta ändamål.

Undantaget för livräddningskryssare gäller endast sådant fartyg, som

ställes till förfogande för Svenska sällskapet för räddning af skepps­

brutne. Som yrkesmässig godsbefordran anses även transport med far­
tyg av eget gods.

Undantaget för gas och annat bränsle gäller icke vara, som med hän­

syn till försäljningsform, kvantitet eller förpackning har karaktär av bu­
tiksvara.

Undantaget för allmän nyhetstidning gäller sådan publikation av dags­

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje
vecka.

Undantaget för periodisk publikation under 6 gäller svenskt och ut­

ländskt alster av angivet slag, som enligt utgivningsplan utkommer med

normalt minst fyra nummer om året. Till sammanslutning med huvud­

sakligt syfte att verka för idrottsligt ändamål hänföres endast samman­
slutning som är ansluten till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska

korporationsidrottsförbundet eller är representerad inom Sveriges olym­

piska kommitté. Som försvarsfrämjande sammanslutning räknas endast

sammanslutning som anges i 1 § punkt 1 kungörelsen den 11 december
1953 (nr 737) angående frivillig försvarsverksamhet eller som har till

uppgift att stödja hemvärnets verksamhet.

Fordon under 11 anses som begagnat endast om det tidigare för

annat ändamål än yrkesmässig återförsäljning sålts eller uttagits inom
landet eller införts till landet. Har ny personbil eller ny motorcykel
anskaffats för yrkesmässig uthyrning anses fordonet icke som begagnat

när det säljes eller uttages av uthyraren.

Ändringen innebär bl. a. att sjunde stycket upphävs.

1873

I18-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973:928

till 10 §1^

Tjänst under 1 är icke skattepliktig om den avser annan sådan

vara som är undantagen från skatteplikt enligt 8 § än begagnad per­

sonbil eller begagnad motorcykel. Skatteplikt föreligger ej heller för
lagring av vara åt annan än skattskyldig eller för tvätt av utrustning
till icke skattepliktigt fartyg eller luftfartyg. Tjänst som avser sådan

krigsmateriel, som anges i 8 § under 2 och som äges av staten, är skat­
tefri.

Med tillverkning på beställning avses förf ärdigande av vara av mate­

rial som huvudsakligen tillhandahålle s av beställaren.

Som skattepliktig uthyrning anses icke tillhandahållande av mätare,

apparat eller dylikt vid abonnemang på gas, vatten, värme, elektrisk
kraft, teletjänst eller liknande.

Med servering förstås tillhandahållandet av mat, dryck eller annan

serveringsvara för förtäring på stället inom därför iordningställd lokal

eller plats.

Förmedling under 1 är skattepliktig endast när den sker av den som

är handelsagent enligt lagen (1914: 45) om kommission, handelsagentur

och handelsresande.

Som skattepliktig anses icke rengöring av möbler och annan lös egen­

dom i samband med rengöring av bos täder och andra lokaler.

Med omhändertagande och förstöring avses även omhändertagande

av sopor och avfall.

Till skattepliktig tjänst under 5 hänföres även tjänst som avser inred­

ning av byggnad eller anläggning.

Tjänst som innebär bärgning räknas som transporttjänst.

Med annonsering avses ackvisition och utf ormning av annons samt in­

förande av annons, dvs. upplåtelse av annonsutrymme i tidning eller an­

nan publikation eller i s. k. ljustidning.

till 11 §13

Med resgodsbefordran avses även transport av personbil eller motor­

cykel med fartyg i inrikes trafik, när transporten utföres i samband

med befordran av fordonets förare med samma transportmedel.

Undantaget under 3 för transporter till eller från utlandet gäller di­

rekta sådana transporter. Sker särskild transport av export- eller import­

gods helt inom landet, föreligger skattep liktig transporttjänst.

Med transport i samband med renhålln ing förstås även bortforsling av

sopor, avfall eller liknande från fastighet enligt avtal som icke endast

gäller tillfälligt transportuppdrag.

Undantaget under 3 för tjänst för utländsk uppdragsgivares räkning

gäller endast när tjänsten har avseende på verksamhet som uppdrags­
givaren bedriver och som skulle ha medfört skattskyldighet till mer­

värdeskatt, om den bedrivits här i landet.

till 17 §

Avdrag för ingående skatt skall styrkas av skattedebitcring på inköps­

faktura, avräkningsnota eller motsvarande handling om icke säljaren en-

1874

Senaste lydelse 1970: 183.

" Senaste lydelse 1970: 183.

¬

background image

ligt 16 § tredje stycket är undantagen från skyldighet att på sådan hand-

SFS 1973: 928

ling ange skattens belopp.

Bestämmelserna i 17 § andra stycket gäller oberoende av till vilken

förvärvskälla enligt kommunalskattelagen (1928: 370) den fastighetsför-

valtande verksamheten är att hänföra.

Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader för personbil eller

motorcykel som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet omfattar
alla sådana kostnader oavsett om fordonet helt eller endast delvis använ­
des i verksamheten. Avser ingående skatt i annat fall endast delvis sådant
förvärv som omfattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet

som o mfattas av skyldighet att erlägga mervärdeskatt, skall beloppet av
den avdragsgilla ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter
skälig grund när annat ej följer av 18 § tredje stycket.

Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i lan­

det skatt erlagts för utländsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid

varans införsel, föreligger avdragsrätt för köparen med belopp mot­

svarande den av tullmyndigheten uttagna skatten, om avdragsrätt fö­

relegat om köparen själv erlagt skatten.

Avdragsrätten för ingående skatt på jordbruksarrende omfattar hela

skatten, även om i arrendet ingår värdet av bostad.

Finansieringsföretag äger rätt till avdrag för ingående skatt som hän­

för sig till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget.

Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig

till avhjälpande av skada som han vållat i sin verksamhet.

Förvärv eller införsel fÖr verksamhet föreligger även när skattskyl­

digs kostnad här för bestrides av skadevållande eller försäkringsgivare.

till 19 §

Skattskyldig anses driva verksamhet i det län, där verksamhetens sty­

relse har sitt säte eller, om säte för verksamheten ej bestämts eller sty­

relse ej finnes, där verksamheten drives från fast driftställe eller, om så­

dant driftställe ej finnes, där den skattskyldige är bosatt.

Utländsk företagare, som enligt punkt 1 femte stycket av anvisning­

arna till 2 § skall företrädas av representant, anses driva verksamhet i
det län, där representantens verksamhet anses bedriven enligt första

stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

I samband med ikraftträdandet iakttages följande.
1. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om annat ej följer av 2,

i fråga om tillhandahållande som skett före ikraftträdandet.

2. I fråga om tillhandahållande av tjänst med utsträckning i tiden

gäller de nya bestämmelserna för likvider som tages emot efter ikraft­
trädandet.

3. Om den som upplåtit jordbruksarrende enligt avtal som träffats

före utgången av år 1973 önskar det, tillämpas de nya bestämmelserna

från ingången av år 1974 under förutsättning att upplåtaren senast den
30 juni 1974 anmält sitt önskemål till länsstyrelsen i det län där upplå­

taren skall regis treras enligt 19 §.

Den som enligt de nya bestämmelserna är redovisningsskyldig för

1875

¬

background image

SFS 1973: 928

upplåtelse av jordbruksarrende äger rätt till avdrag för ingående mervär­
deskatt från förordningens ikraftträdande.

4. Den som är redovisningsskyldig enligt äldre bestämmelser för om­

sättning som avses i 2 § första stycket 2 eller andra stycket anses som

redovisningsskyldig även enligt de nya bestämmelserna. Efter anmälan
av den redovisningsskyldige till länsstyrelsen skall i stället de nya be­

stämmelserna tillämpas för honom.

5. 48 a § gäller icke i fråga om skatt som avser tid före den 1 januari

1974.

CARL GUSTAF

G. B . STRÄNG

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.