SFS 1970:917

700917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ivii" •

Wil is

Kr 917

KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING

om ändring i förordnmgen (1968; 430) om mervärdeskatt;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslutS funnit gott

förordna, att 28, 29 och 61—64 §§ samt rubriken närmast före 61 § förord­

ningen (1968: 430) om mervärdeskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

28 §.

För kontroll

eller uppgiftsskyldig.

Beslut om skatterevision meddelas av länsstyrelsen eller riksskatteverket.

I övrigt

§§ taxeringsförordningen.

29 §.

Anmaning enligt 26 eller 27 § göres av länsstyrelsen eller riksskatteverket.

Riksskatteverket

61 §.

Riksskatteverket skall genom råd och anvisningar främja en riktig och

enhetlig tillämpning av denna förordning.

62 §.

Riksskatteverket kan för att tillgodose det syfte som anges i 61 § meddela

bindande förldaring huruvida vara, varugrupp, byggnad eller tjänst är skat­

tepliktig enligt denna förordning. Även i annan fråga kan verket meddela

bindande förklaring som rör tillämpningen av denna förordning.

Talan får

bindande förklaring.

63 §.

Riksskatteverket kan på ansökan av den som bedriver eller ämnar bedriva

verksamhet som medför skyldighet att erlägga mervärdeskatt meddela för­

handsbesked i fråga som avser sökandens skattskyldighet. Förhandsbesked

får meddelas om det finns vara av vikt med hänsyn till sökandens intresse

eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Förhandsbesked sökes skriftligt hos riksskatteverket före ingången av

den första redovisningsperiod som heröres av den fråga förhandsbeskedet

gäller.

' Prop, 1970:191, BeU 67, rs kr 454.

' Förordningen omtryckt 1969: 237.

¬

background image

1970 • Nr 917 och 918

2247

I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 2 § andra stycket, 3—8

samt 11 och 12 §§ förordningen den 1 juni 1951 (nr 442) om förhandsbesked

i taxeringsfrågor.

64 §.

Ärenden enligt 62 och 63 §§ skall avgöras inom riksskatteverket av den

särsldlda nämnd, som avses i 19 § taxeringsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STRÄNG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.