SFS 1968:580

680580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 580

KUNGL. MA J:TS FÖ RORDNING

angående lindring i förordningen den 6 juni 1968 (nr 430)

om mervärdeskatt^

given Stockholms slott den 29 november 1968.

Kungl. .Maj:t h ar, i överensstämmelse med riksdagens beslutk funnit gott

förordna, all 2. 8, 10, 11, 14, 17, 18, 47—51, 68 och 69 §§, punkterna 1 och

2 av anvisningarna till 2 §, anvisningarna till 8, 10, 11 och 14 §§ samt punkt

2 av övergångsbe stämmelserna till förordningen den 6 juni 1968 om mer­

värdeskatt skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

v

2 §.

Skattskyldig är

eller tjänst,

2) vara som ange s i 8 § 1—5, tjänst som avser vara som nu nämnts eller

tjänst som anges i 11 § 1, 3, 4 eller 5 i vad sistnämnda punkt avser annon­

sering eller annan reklam för skattepliktig vara eller tjänst för utländsk

uppdragsgivares räkning.

Skatlskyldig ar — •—•— genom utförsel.

Ronungen kan —

och 11 §§,

När särskilda

stycket föreligger.

Om skatt

i 58—60 §g.

(Se vidare anvisningarna.)

8 §

Från skatteplikt undantages

) fartyg för yrkesmässigt fiske, bogserhåt, livräddningskryssare, annat

^^ryg för yr kesmässig person- eller godsbefordran med nettodraletighet av

samt

^^^'sterton, luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran

ran -r '

och utrustning till sådant fartyg eller luftfartyg, när va-

saljes till fartygets eller luftfartygets ägare eller införes till landet för

""SS räkning.

t)

som

eller försäljning,

upnv"

k^'afti värme samt gas, flygfotogen och annat hränsle för

<2J^ergialstring dock icke ved, torv, T-sprit eller annan

ofogen,

' allman nyhetstidning,

gaa j- -^^°'®™sblad, periodisk publikation som väsentligen framstår som or-

^erherf^'huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nyk-

^^P^jande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller

1968:137,

g2; Rskr 352.

Svensk fdrfatijiingssamling 1968, Nr 580

¬

background image

1968 • Nr 580

loyö

. r - tvnrii vanföra eller arbelshindrade medlemmar samt utländsk pcrir

d /pä ikaur v ännat slag, när prenumeraUon pä sådan puMife, J ;

,nälas mellan prenumerant och utländsk utg.varc eller nar sadaa

''°7)"pe?söSiSr

11) l)e«a"nad personbil, när sådan bli omsattes mom landet,

19) lufliVi trycksak ocli framkallad eller enbart exponerad mikrofilm, när

viran införes till landet som gåva eller annars utan vederlag, samt sprit

drvck ^in, lobaksvara, cigai-reltpapper ocli cigarrettliylsa vid införsel li n

landet i den ordning som avses i 12 § 4 mom. h) rusdrycksforsäljningsför-

ordnin'^en den 26 maj 1954 (nr 521) eller 1 § andra stycket förordningen
den 16 juni 1961 (nr 394) om tobaksskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

10 §.

Tjänst äi-

eller rengöring,

_

, , . . ,

2) mark och innefattar undersökning, planering, j ordbearbetning, jordlör-

bältring, scbaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyllning eller ylte-

^'^Tl^^lTxande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjninr,

sådd, plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring,
skörd, avverkning eller växtskydd,

4) bygS^^å, annan

eller annonsering.

(Se vidare anvisningarna./

11 §.

Frän skatteplikt

samt resgodsbefordran,

3) transport aA' vara till eller från utlandet eller transport i sambandmo

renhållning,

4) bärgning av

sådan bärgning,

^

5) införing av annons i tryckalster som är undantaget fran skailcpi'

enligt 8 § 6 eller 7 samt annonsering eller annan reklam för skallepuij
vara eller tjänst för utländsk uppdragsgivares räkning,

6) visning av kinematografisk film,

.

. „

7) obligatorisk konlrollbesiktning hos Aktiebolaget Svensk bilproAnin-

8) tjänst som tillhandahålles av veterinär.

.

(Se vidare anvismngnrna.»

14 §.

Beskattningsväi-det utgör

1) Aid omsättning av byggnad eller monteringsfärdigt hus smn ^

A'cring eller rumsutbyTning 60 procent aA' A'edcrlagci inräknat ska

uttag, 60 procent av saluvärdet inräknat skatt,

2) vid annan

inräknat skatt.

Bestämmelserna i

endast 20.

.

(Se vidare anvisnma-

Skattskyldig fär med de begränsningar som anges i 18 §

förse'

av skatt avdraga ingående skatt som hänför sig till förvärv eller

A'erksamhel som medför skattskyldighet. ÄA^drag får göras

^

skatt som hänför sig till framställning för utgivares

' ^I'mt"

upplaga aA' s adan publikation som är undantagen frän

6 eller 7. Rätt till aA'drag föreligger för den redoA'isningsperio

¬

background image

1968 • Nr 580

1599

trlöfils. Har nredgivande enligt 4 § andra stycket lämnats föreligger avdrags-

rält fér period dä betalning erlagts eller skuld dessförinnan uppkommit. '

Bedriver sk attskyldig verksamhet i fastighet, som han själv äger direkt

eller gen om ett belagt, enbart fastighetsförvaJtande företag, får den skatt-

skyldige avdraga ingående skatt som belöper på förvärv för fastigheten som

han själv eller det fastighetsförvaltande företaget gör med så stor del av skal­

len so m faller på fastighetens användning för den verksamhet som medför

skattskyldighet. Motsvarande gMler om den verksamhet som medför skatt-

skyldigliet Jielt äges av annan än den skatlskyldige och denne även är en­

sam ägare till den fastighet i vilken verksamheten bedrives.

Skaltskyldig som bcdrh-er handel med bilar får avdraga ingående skatt

på fö rvärv och införsel for verksamheten med undantag dock för ingående

skatt pä vara ti ll eller tjänst på begagnad personbil som utgör omsättnings­

vara i verksamheten,

överstiger den

annan verksamhet.

Om återbetalning

149 §.

(Se vidare anvisningarna.)

18 §•

Skattskyldig som är undantagen från redovisningsskyldighet enligt 6 §

första stycket har icke rätt att avdraga ingående skatt. Upphovsman till

koQslverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01—99.03, har icke rätt

alt avdraga ingående skatt som belöper på den Iconstnärliga verksamheten.

Avdragsrält föreligger

yrkesmässig verksamhet.

Föreligger skattskyldighet

medför skattskyldighet.

Konungen kan

11

47 §.

Betalas icke sk att i sin helhet i behörig ordning senast den dag då betal­

ning skall ske enligt 42 § eller i enlighet med heslut om anstånd enligt 45 §

ulgåf restavgift på icke betalat belopp,

Restavgiften är

— hela krontal.

Bestämmelserna i

för mervärdeskatt.

Betalas icke skatt i behörig lid och ordning indrives skatt och restavgift.

Bestämmelserna i

— om mervärdeskatt.

o. -

.

Överstiger ingående —

överskjutande beloppet.

understiger skillnaden-

tredje stycket.

^katlskyldig som

— Ingående skatt.

Överstiger skatt —

överskjutande beloppet,

^en som

för mycket.

- ^^^rl>etnlning av överskjutande ingående skatt som den skatlskyldige

me

återfå enligt första eller andra stycket får endast restförd

rvardeskalt och därå belöpande restavgift avräknas.

Överskjutande ingående skatt får ej särskilt överlåtas eller ut-

uppbördsförordningens bestämmelser om restitution av

^ ullämpliga delar beträffande återbetalning av mervärdeskatt.

•öO §

skall finnas allmänt ombud som för det allmännas talan i mål

^öratni"

P^ vilka denna förordning äger tillämpning. Allmänt ombud får

enligt 51 och 54 §§ även till skaltskyldigs förmån.

¬

background image

mm

1968 • Nr 580

1600

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, förordnar

ombud och ersättare för denne.

51 §.i

Talan mot

i länet.

Om besvär

i 69 §.

68 §.

Brott som

av målsägande.

Åtal för brott som avses i 67 § får vackas endast efter anmälan av länsslv-

69 §.

I fråga om vite enligt denna förordning gäller 123—125 §§ taxeringsför­

ordningen i tillämpliga delar.

relsen.

Anvisningar

till 2 §.

1. Verksamhet anses

enligt kommimalskattelagen.

Verksamhet som

även landstingskommun.

Bedriver staten, kommun eller kommuner var för sig eller gcmensaml

verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov, räknas verksaiii-

helen, när den ej drives i bolagsform eller liknande, som yrkesmässig till den

del den avser annat än egna behov. Som yrkesmässig verksamhet anses al tid

statens järnvägars befordran av varor, postverkets befordran av varor i

diligensrörelseii samt postverkets befordran av postpaket och griippkors-

band.

2. Med omsättning

likställes byte.

Med omsättning förslås vidare uttag av vara ur verksamhet för annat

ändamål än för försäljning, när rätt till avdrag för ingående skaft föreliagor

enligt 17 §. Som omsättning anses i enlighet härmed uttag av vara fö r den

-skattskyldigcs eller hans anställdas personliga bruk. Utför den som bedriver

b3'ggnadsrörelse reparations-, underhålls- eller förbättringsarbete pä ege"

fastighet, som icke användes i rörelsen och ej heller utgör lagertillgäni,''

denna, anses uttag av byggnadsmaterial och annat material för arbetet soni

Cl.

lill UUll illIHill JllUlV-X xiix X".

,

omsättning. Omsättning föreligger även när den som bedriver handel

begagnade personbilar i förening med verkstadsrörelse uttager

sladsrörelsen för att tillföras begagnad personbil som utgör omsättning-

vara i handeln med begagnade personbilar.

Uttag av

i d enna.

Som omsättning anses icke uttag av maskin eller annan skatteplibbg

med undantag av skatteplilvlig personbil från lager av omsättnings^nror ^

användning som anläggningstillgång eller material i den skattskyldiga^-

lepliktiga verksamhet.

Med p ersonbil

1 800 kilogram.

TT T

.

8

Undantaget for fartyg gäller

.skattepliktig vara.

Undanlaget för fartyg för

detta ändamål.

Unclantaget för livräddningskryssare

af skeppsbrutne.

Undanlaget, för gas

1

av butiksvara.

Undantaget för allmän

varje vecka.

' Ä ndringen Innebär all Iredje stycket npphäv.s.

¬

background image

1968 • Nr 580

1601

lfnd«ntaget för periodisk

^

hemv^nets verksainliet.

Bijliksmässig försäljning enligt 8 föreligger, när upphovsmannen säljer

cgtia konstverk i lokal som stadigvarande användes för försäljning och som

är skild frän hans bostad eller ateljé. Försäljning i samband med ntstälining

enligt 8 är icke skattepliktig, när upphovsmannen själv anordnar utställ-

niin^en och själv uppbär betalningen av köpare.

Med begag nad p ersonbil under 11 förstås sådan personbil och sådan med

s]<äp-. statio^nsvögns- elle r personbilskarosseri utrustad lastbil med tjänste-

vikt ej över 1 800 kilogram, som tidigare för annat ändamål än yrkesmässig

Merförsäljning sålts eller uttagits inom landet eller införts till landet.

till 10 §.1-

Tjänst un der 1 är icke skattepliktig om den avser annan sådan vara som

är undantagen från skatteplikt enligt 8 § än begagnad personbil. Skatteplikt

föreligger ej hel ler för tvätt av utrustning till icke skatteplDctigt fartyg eller

luftfarlyg. Tjänst som avser sådan krigsmateriel, som anges i 8 § under 2 och

som äges av staten, är skattefri.

Som skattepliktig uthyrning

eller liknande.

Med ser^'ering

eller plats.

Som skattepliktig anses

andra lokaler.

Till skattepliktig

eller anläggning.

Tjänst som

som transporttjänst.

Med annonsering

s. k. ljustidning.

till 11 §.

Undantaget under 3 för transporter till eller från utlandet gäller direkta

sådana Iransporter. Sker särskild transport av export- eller importgods helt

inom landet, föreligger skattepliktig trausporttj änst.

Med transport i samband med renhållning förstås även bortforsling av so­

por, avfall eller liknande från fastighet enligt avtal som icke endast gäller

tillfälligt Iransportuppdrag.

till 14 §.2

1 beskattningsvärdet

an mervärdeskatt.

Med vederlag

liknande handling.

Vid beräkning

av kundväxel.

Vid omsättning

—• j ämförlig omsättning.

V^as saluvärde

— i kommunalskattelagen.

Försäljning av

^ och inmontering.

Utgår gemensamt

skälig grund.

Vid försäljning —

hela byggnaden.

Med monteringsfärdigt

sätt färdigmonterat.

2. Förordningen gäller med de begränsningar som anges i andra—femte

? i^k^oa omsättning för vilken skattskyldighet enligt 4 § inträder den 1

januari 1909

Skattskyldighet enligt förordningen om mervärdeskatt inträder icke för

insättning för ^'iIken sk attskyldighet fullgjorts enligt förordningen om all-

manvaruskatt.

^^^rordningen gäller icke likvid som sker efter utgången av år 1968 och

'

innebär bl. a. att sjimde stycket upphävs.

^ngcn innebär att tionde stycket upphävs.

¬

background image

,002

som avser lillhnndaluillande dessförinnan, om skaltskyldighel för i i,;,.

bujii

, ....

rXT'r^T-r^mnrron nm nllTnnn vnrncbof*

a

S e skulle ha inlrält enligt förordningen om allmim varuskatt.

Har det före den 1 november 1968 slutits skriftligt aMal om uppi.\i„,,,

sudan rätt som enligt 7 § fjärde stycket utgör skattepliktig vara, gäller

ordningen i fråga om upplåtelsen fran ocli med den dag, dock tidigasUien ;

ianuari 1969, då avtalet skulle upphora att galla om det med iakttagande

uppsägningsvillkoren uppsagts den 1 november 1968 Ar avtalet icke skrift

ligt gäller förordningen i fråga om upplåtelsen till den del som hänför si^
tifl tid efter utgången av år 1968.

^

Fjärde stycket äger motsvarande tillämpning på uthyrning och annan

skattepliktig tjänst med utsträckning i tiden, om skattskyldighet icke skulle

ha inträtt enligt förordningen om allmän varuskatt.

Vad i tredje—femte styckena sägs medför icke någon begränsning i skatt-

skyldigs rätt till avdrag för ingående skatt enligt 17 §.

Har leverans av vara för skattepliktig verksamhet skett före den 1 ja -

nuari 1969 och har skattskyldighet enligt förordningen om allmän varu­

skatt inträtt för säljaren vid leveransen på grundval av då uppkommen ford­

ran, får den del av den allmänna varuskatten som hänför sig till sådan likvid

för varan som köparen erlägger under tiden den 1 januari—den 30 april 1960

avdragas vid köparens redovisning för mervärdeskatt enligt 22 §. Sådant av­

drag anses som avdrag för ingående skatt enligt 17 §. Rätt till avdrag före­

ligger dock icke om förvärvet medför rätt till avdrag enligt förordningen den

15 mars 1968 (nr 87) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till slallig

inkomstskatt eller enligt kungörelsen den 29 augusti 1968 (nr 474) om rätt

i vissa fall att avdraga allmän varuskatt.

Har* rätt till ändring i efterhand av skatt, som redovisats enligt förord­

ningen om allmän varuskatt, icke kunnat utnyttjas vid sista redovisningen

för sådan skatt, får motsvarande ändring göras vid redovisning för mervär­

deskatt enligt 22 §. Sådan ändring anses som ändring av utgående mervärde­

skatt, men påverkar icke annan skattskyldigs redovisning för mervärdeskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersivrivdt och med Vårt kimgl- sigi"

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 november 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

Nr 580. v. ••''•l^-SlochholmlOfiS.Kungl.Boklrj-cko.riet.P.A-Norstc.U&Sr.ncr

. t A *- fffv .

:.t' ..W-

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.