SFS 1968:430

680430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1968 • Nr 430—'433

utkom frän trycket dea 8 Jnli 1968

Nr 430

KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING

om mervärdeskatt^

giuen Stockholms slott den 6 juni 1968.

Kimgl. MaJ:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^ funnit gott

förordna som följer.

1 §•

Mervärdeskatt erlägges enligt bestämmelserna i denna förordning till

staten vid omsättning inom landet och vid införsel samt, när Kommgen för­

ordnar därom, vid utförsel.

(Se vidare anvisningarna.)

Skattskyldighet m. m.

v i : :

2 §.

Skatlskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter

1) skattepliktig vara, byggnad eller tjänst,

2) vara som anges i 8 § 1—5, tjänst som avser vara som nu nämnts

eller tjänst som anges i 11 § 1, 3 eller 4.

Skattskyldig är ^'ida^e den som i jTkesmässig verksamhet omsätter vara

eller tjänst genom utförsel.

konungen kan efter ansökan förordna om skattskyldighet tills ^^dare

for omsättning av annan tjänst än sådan som anges i 10 och 11 §§.

När s ärskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen besluta att den som på-

oorjat verksamhet tills \idare skall vara skattskyldig redan innan skatt-

skyldlghet enligt första eller andra stycket föreligger.

Om skatt \id införsel föreskrivas i 58—60 § §.

(Se %ädare anvisningarna.)

3 ^

i enkelt bolag, s. k. gruvbolag eller partrederi, är skattskyldig i

or allande till sin. andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av samtliga

e agare k an länsstyrelsen besluta att den av delägarna som dessa föreslår

skair anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets hela

skattepliktiga verksämhet.

kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skatt-

skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyl-

orsatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt.

^ Prop. 1968: 100; BeU 45; Rskr 294.

233—6g8oo(j_ Sycnsl: förfatfningssamling 19G8, Nr 430—433

¬

background image

196S • Nr 430

1212

4 §.

QT-oii.l-vkli-liel inträder när vederlag inflyter kontant eller i for,„ ,

varof cllet- pä' annat sätt kommer den skattskyldige till godo och när

^""iSstvrelsen kan efter ansökan besluta att skatlskyldig Md red oMs„i„,

för mervärdeskatt skall inräkna uppkomna fordringar i omsättningen.

^

5 §.

Redovisning för mervärdeskatt sker löpande för bestämda tidsperioder

(redovisningsperioder). Redovisning skall ske för varje verksamhet för

sig. Driver någon flera verksambeter kan länsstyrelsen besluta alt samt­

liga verksamheter tills "vidare skall anses som en verksamhet i redovisninn;

O

C-

liänsecnde.

Med utgående skatt försläs sädan skatt som belöper på skattepliktig om-

sättning i skattskyldigs verksamhet. Med ingående skatt förslås sådan^skatl

som belöper på förvärv eller införsel för verksamhet.

(Se vidare anvisningarna.)

G § .

Redovisningsskyldighet föreligger icke, så länge del kan antagas att den

skattepliktiga omsättningen under närmast följande tolvmånaderspcriod

ej kommer att överstiga 10 000 kronor. Redo^isningsskyldighet föreligger

dock alltid vid omsättning som avses i 2 § första stycket 2 eller andra sUc-

ket.

Nar särskilda skäl föreligger kan liinsstyrelsen medge att skatlskyldig

tills vidare skall vara redovisningsskyldig, trots att hans verksamhet är av

den mindre omfattning som sägs i för.sta stycket.

(Se vidare anvisningnrna.)

Skatteplikt

7

Vara ar skattepliktig om ej annat följer av S §.

"ör

enhgt denna förordning materiellt ting som icke ii l-

^ Vävmör^^ci-^^ ^åbgnad. Gas, värme och elektrisk kraft anses som var.i.

utan samlnnrt^^''

annan växtlighet anses som vara vid oinsällnint;

nian samband med a^yllring av marken.
rätt att Hroch

annan jämförlig rälliglid'

bete, rält\1]] foio'rrr f"i

naturprodukt, rätt till jakt, fiske e l er

ser rcklm,,. inror.nalion hkl ultderv

(Se vidare anvisningsrin)

¬

background image

1968 . Nr 430

1213

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till sjulUius eller

införes till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

• •

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärmning

eller cncrgialstring dock icke ved, torv, fotogen eller T-sprit,

. •

5) allmän nyhetstidning,

; ' :

6) 3nedlemsblad och periodisk publikation, som väsentligen framstår söm

organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst,-

nyktcrhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål

eller att företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar,

7) personaltidning, program och katalog, när varan säljes eller utlämnas

av utgivare som icke är skatt skyl dig för annan verksamhet eller införes

till landet för sådan utgivares räkning,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01—99.08, när

konstverket säljes av upphovsmannen på annat sätt än butiksmässigt eller

i s amband med utställning och när det uttages eller införes till landet av

honom eller för hans räkning,

Ö) vatten från vattenverk,

10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet,

när överlåtelse sker i samhand med överlåtelse av verksamheten eller del

därav, fusion eller liknande förfarande,

11) tullfri trycksak och framkallad eller enbart exponerad mikrofilm,

när varan införes till landet som gåva eller annars utan vederlag,

12) spritdryck, vin, tobaksvara, cigarrettpapper och cigarretthylsa vid

införsel till landet i den ordning som avses i 12 § 4 mom. h) rusdrycks-

försäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521) eller 1 § andra stycket

förordningen den 16 juni 1961 (nr 394) om tobaksskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

skattepliktig, när den utgör lagertillgång i byggnadsrörelse.. - •

(Se vidare anvisningarna.)

^

_

10 §.

fjanst är skattepliktig, om ej annat följer av 11 §, när tjänsten avser

1) skattepliktig vara och. innefattar tillverkning på bestäEning, lithyr-

ning, servering, formghming, montering, reparation, kontroll, analys, under­

hall, ändring eller rengöring,

:

• .

2) mark och innefattar undersökning, planering, jordförbättring, schalct-

hing, sprängning, borrning, dränering eller utfyllning,

3) växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,

plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring, awerk-

ellerväxtskydd,

"

byggnad, annan anläggning som utgör fastighet enligt denna förord-

jrig, stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande, rivning,

»•ep^ation, ändring eller underhåll,

träff P

ritning, konstruktion eEer därmed jäinförlig tjänst Le-

rnark, byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet en-

denna förordning,

) transport av vara eller förmedling av sådan tjänst,

J rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet,

'

automatisk databehandling eller skrivbyråverksamhet,

reklam eller annonsering.

(Se vidare anvisningarna,)

¬

background image

1968 • Nr 430

1214

11 §.

Fr-ln skaUepIikt undantages

^

1 li-inst cnli£?t 10 § 1 som avser vara, vilken införes till landet en ,1,,

för ijänsteprcstatioiien i fråga for att därefter ater utforas ur landet'!;

Fran skatteplikt undantages

1) tjänst enligt 10 §

för tjänsteprestatioiien -

-- ^«.,uei a v

den som ombesörjt prestationen,

, , ,

,

,

,

2) postbefordran av annat an postpaket ocli gruppkorsband samt resgods.

befordran,

3) transport av vara till eller fran utlandet,

4) bärgning av fartyg eller luftfartyg som är undantaget frän skallenlih

enligt 8 §^1 och transport i anslutning till sådan bärgning,

5) införing av annons i tryckalster som är undantaget från skattepliW

enligt 8 § 6 eller 7 eller av annons, som avser reklam för skatteplikti,,

vara eller tjänst för utländsk aunonsörs räkning,

' '

6) visning av kinematografisk film.

7) obligatorisk kontrollbesiktning hos Aktiebolaget Svensk bilprovnin«.

(Se vidare anvisningarna,

12 §.

Konungen kan förordna om ytterligare undantag från skatteplikt.

Skattesats, beskattningsvärde m. ru.

13 §.

Skatten utgår med 10 procent av beskattningsvärdet.

14 §.

Beskattningsvärdet utgör

1) vid omsättning av byggnad, monteringsfärdigt hus eller begagnad

personbil samt vid servering eller rumsuthvrning 60 procent av vederlagd

inraknat skatt och, vid uttag, 60 procent av saluvärdet inräknat skatt,
v.'irn

omsättning vederlaget inräknat skatt och, vid uttag, salu­

värdet mraknat skatt.

^ förs ta stycket 1 gäller även beträffande bvggnads-eller

.!om^rvso^-''tir

'"^^'ser fastighet. För tj ä"4

flygfält hamn Vänavloppsledning, väg, gata, hro, spåranläggninj-

P^o^entlai;rendas^

10 § 5 är d ock

(Se vidare anvisningarna^

tag av hyggnad^ellerdernVf'

i-edovisningsperiod då

sker. J |

vudsak tagés i bi-jii-

^^ytjoOad hänförcs till den jieriod da den

Förlust på fordr'"

-"»aii, aierbärine ellov

aier uppiagas i reiK-v..— -.-

redovisad skattcplikii» onis.-in"'^

^ efterhand och avser

öen -skatlskyldiges redo;

i den ordning so .

bts ledovisning av utgående skatt. Ulges torinaiu"

¬

background image

1968 . Nr 430

1215

jj^g^skyldig skall avdraget grundas på kreditnota eller motsvarande hand-

Hn'^. Av handlingen skall framgå minskningen av både vederlag och skatt.

®

(Se vidare anvisningarna.)

16_§.

Skflltskyldig skall, om ej annat följer av andra stycket, utfärda faktura

cjler därmed Jämförlig handling fÖr varje omsättning för vilken skatt ut-

rtär. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp och övrigt som

har betydelse för skattskyldighet och avdragsrätt enligt 17 §. Bestämmel­

serna i detta stycke gäller även den som enligt 6 g första stycket är undan­

tagen från redovisningsskyldighet.

Första stycket gäller icke för detaljhandel eller därmed jämförlig verk­

samhet och ej heller omsättning, för vilken avräkning mellan köpare och

sfiljare sker enligt avräkningsnota som upprättas av köparen.

På frankeringsmärke eller liknande krdtto behöver skattens belopp icke

anges.

(Se vidare anvisningarna.)

Avdragsrätt

17 §.

Skattskyldig får med de begränsningar som anges i 18 §

redovisning

av sk att avdraga ingående skatt som hänför sig till förvärv eller införsel

för v erksamhet som medför skattskyldighet. Rätt till avdrag föreligger för

den redovisningsperiod då betalning erlagts. Har medgivande enligt 4 §

andra stycket lämnats föreligger avdragsrätt för period då betalning erlagts

eller sknld dessförinnan uppkommit.

Bedriver skattskyldig verksamhet i fastighet, som innehas av ett helägt,

enbart fastighetsförvaltande företag, får den skattskyldige a\'draga Ingå­

ende skatt på förvärv som det fastighetsförvaltande foretaget gör med så

stor del av skatten som faller på fastighetens användning för den verksam­

het som medför skattskyldighet.

överstiger den ingående skatten för viss redovisningsperiod den utgående

skatten för samma period, får det överskjutande beloppet avdragas i redo-

^^sn^ngen för närmast följande redovisningsperiod eller perioder. Redovi­

sar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande ingående

skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i annan verksamhet.

Om åt erbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat avdra­

gas eller kvittas föreskrives i 49 §.

(Se \ndare anvisningarna.)

§.

Skattskyldig som är undantagen från redovisningsskyldighet enligt 6 §

första stycket har icke rätt att avdraga ingående skatt.

Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på

1) stadigvarande bostad fÖr den skattskyldige eller för anställd,

.

f^yggnad som förvärvas för annat ändamål än för stadigvarande bruk

1 skattepliktig verksamhet,

'j) anskaffning av personbil för annat ändamål än återförsäljning eller ut-

f yrk esmässig verksamhet.

Föreligger s kattskyldighet för endast mindre del av verksamhet, har den

rätt att avdraga endast sådan ingående skatt som hänför sig

u förvärv eller införsel som helt avser den del av verksamheten som med­

ier skattskyldighet.

¬

background image

äÉiÉ

1968 . Nr 430

1210

Ivonunfieri kan förordna om undantag från avdragsrätt för ingående sb„

m belöper på utförsel för vilken skatt skall erlaggas enhgt förordnant

som

som avses 11 §•

Registrering

19 §.

Skattskyldig som icke är undantagen frän redovisningsskyldighel enlin,

6 § första stjxket skall anmäla sig för registrering hos länsstjTclsen i d d

län, där den verksamhet drives som anmiUan avser.

' Anmälan för registrering göres på blanlcett enligt fastställt formulär. Dri-

ver någon,flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksam,
bet.

. Anmälan göres senast tvä veckor innan verksamhet som medför sk all-

skyldighet börjar eller övertages. Vid ändring i förhållande som upptagils

i anmälningshandling skall länsstyrelsen underrättas inom två veckor. °

Om verkställd registrering utfärdar länsstyrelsen särskilt bevis som sän­

des till den skattskyldige.

För att avgöra om skattskyldighet föreligger kan länsstyrelsen infordra

uppgift frän näringsidkare som icke anmält sig för registrering.

(Se vidare anvisningarna,i

20 §.

• Underlåter någon att i behörig ordning göra anmälan eller lämna under­

rättelse eller uppgift enligt 19 § kan länsstyTelsen förelägga honom att v id

vite fullgöra sin skyldighet.

21 §.

Hos länssijTelsen föres register över den som registrerats enligt 19 § inom

länet.

¬

background image

1968 • Nr 430

1217

Deklaration skall avges på beder och samvete samt avfattas pä blanktett

enligt fastställt formulär.

.

.

Efter anmaning skall deklaration lämnas även av den som icke enligt

första stycket är deklarationsskyldig.

,

^

,

Bestämmelserna i 47 § taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr

G23) gäller i tillämpliga delar i fråga om deklaration för mervärdeskatt.

23 §;

Underlåter den som är deklarationsskyldig enligt 22 § första stycket alt

lämna deklaration eller är deklaration ofullständig, kan länsstyrelsen an-

mana den deklarationsskyidige att fullgöra vad som brister.

I anmaning enligt första stycket eller enligt 22 § femte stycket kan vite

föreläggas.

.

-

24 §.

'

- : —

Deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom xältenskaper, anteck­

ningar e ller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för fullgö­

rande av deklarationsskyldigheteni för kontrolLav deklaration och för fast-

slällelse av skatt.

J

Underlaget skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår

som underlaget avser.

.

.

Om sk yldighet i vissa fall att föra räkenskaper-gäller särskilda bestäm-"

melser.

Skattekontroll

:

• .

• .

25 §.

Den som granskar deklaration eller annan handlirig som avser mervärde­

skatt får taga del även av självdeklaration eller annan handling,'som upp­

rättats lillledning för inkomsttaxeringen.

Bestämmelserna i 50 § taxeringsförordningen äger motsvarande tillämp­

ning i fråga om rätt att taga del ai"^ d eklaration eller annan handling som

avser m ervärdeskatt samt i fråga öm förvaring och förstöring avsådan de­

klaration eller handling.

. - ,

26 §.

.

Efler anmaning skall deklarationsskyldig lämna de upplysningar som be­

hovs för kontroll av deklaration eller för att fastställa mersmrdeskatt.

Deklaration sskyldig skall efter anmaning förete handling som behövs

fastslällelse av mervärdeskatt, såsom kontrakt, kontoutdrag,- räkning

eller kvitto.

o

Pn

27

.

:

.

.

ti ler anmaning skall näringsidkare lämna uppgift om skattepliktig vara,"

hyggnad_ eller tjänst som han förvärvat av, sålt till eller tillhandahållit an­

an näringsidkare. Bestämmelserna i 39 § 4 mom. taxeringsförordningen

iTi befrielse från upp gifts skyldighet gäller i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 46 § taxeringsförordningen gäller i tillämpliga delar i

'iga om kontroll av mervärdeskatt.

, ,

,,

p- K

28 §.

- •

. .. :

j.j,,.?''

av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts

för

- fullständigt eller för alt på annat sätt få upplysning till ledning

glftsskylcp^^^^^^

skatt, får slcatterevision ske hos deklarations- eller upp-

Beslut Om skalterevision meddelas av länsstjTelsen. .

¬

background image

1968 • Nr 430

1218

I övrigl gäller i fräga om skatlerevision i tillämpliga delar i)eslä,„„„|,

in oåi tÄeringsrevision i 56 och ÖS §§ laxcrmgsforordnmgen.

29 §.

Aninaning oiiligl 20 eller 27 § göres av länsslyrelsen.

Fastställelsc av skatt

30 §.

Skall faslslälles för varje redovisningsperiod.

Faslslällelse sker med ledning av dclvlaralion och ö^Tiga tillgängliga hand.

lingar.

Kan skallen icke heräknas lillförlilligt med ledning av handling som avv;

i andra slyckel faslslälles skallen cfler skälig grund.

31 §.

Beslul om faslslällelse av skall är preliminärt intill dess slulligl liesli i

om faslslällelse meddelats eller sådant beslut anses föreligga enli"l 3 d <

tredje slycket.

32 §.

Har den skattskyldige lämnat deklaration anses skatten fastslälld i cnli"-

liel med deklarationen genom preliminärt beslut.

^

33 §.

Nylt preliminärt beslut om faslslällelse av skatt meddelas när franikomiu

omsländigbeler föranleder ändring av tidigare preliminärt beslul.

T

••

.2^ §•

1.

avses i 32 § skall preliminärt beslut delges den s kal -

s vj ige. Beslutet skall innehålla uppgift om den skatt som skall hclala?

skälen för beslutet. Av beslutet skall Aädare frarai a

a s va s v} Idig kan erballa slutligt beslut om fastställelse av skall.

35 §.

preliminärl beslut får icke väckas efter den 30 november andra

gäll Ull ända

l^alendcrår under vilket rcdovisningsperiodfn

kafenlel-t-'""^

meddelas senare än tvä är cfler ulgångonav

kalender ar som anges i första slycket.

3() ^

digTl!e^5ii-^vfdm ?T

ska\t skall meddelas, om den sk allskyl-

l-ebrS:.tUesbd.

'

den skall som"skallskyldige samt innehålla-iippgdI Ji''

svärshänvisrnblg

ålei-belalast skälen för bcslutel ork 1-

förflutit efter iiUf-ina

törsta slycket icke meddelats och lau" 'V '^

gött till ända, anscs^S 'Ir

r ^^'^''^J^derår under vilket redovisningspen'''|j

senaste meddelade nr

^^'^^dlld genom slulligl beslul i enlig'"-' ^

dolals, i enliglSt'J^dekl"^^^^^^^^^^^

den skaltskyldite^dr^p|f,f-

meddelas av Hinsslyrclscu i det k|";

öorl vara regislrenH

eller-, om Iran icke är rcgisli-crad. d.

¬

background image

1968 • Nr 430

1219

Efterbeskaltning

38

Har skatfskyMig i deklaration eller på annat sätt lämnat oriktig uppgift

lill ledning för fastställelse av skatt eller underlåtit att lämna deldaration

eller infordrad uppgift samt har detta föranlett att skatt icke fastställts

eller fastställts till för lågt belopp eller medfört att skatt återbetalats med

för högt belopp, sker ef terbeskattning.

Efterbeskattning får icke ske om det belopp som den skattskyldige skulle

lia alt erlägga är att anse som ringa eller det med hänsyn till omständighe-

fcriia framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker.

Kan uppgift som den skattskyldige lämnat icke läggas till grund för en

tillförlitlig beräkning får efterbeskattning ske efter skälig grund.

39 §.

Beslut om efterbeskattning skall delges den skattskyldige samt innehålla,

förutom uppgift om den skatt som skall betalas, skälen för beslutet och he-

svärsliänvlsning.

40 §.

Efterbeskattning får ej ske senare än under sjätte året efter utgången av

det kalenderår under vilket redovisningsperioden gått till ända och ej innan

slutligt beslut om fastställelse meddelats eller sådant beslut föreligger enligt

36 § tredje stycket.

Efterbeskattning av dödsbo får ej ske senare än under andra året efter

utgången av det kalenderår under vilket bouppteckning efter den skatt-

skvldige lämnats in för registrering.

41 §.

Beslut om efterbeskattning meddelas av länsstyrelsen i det län där den

skatlskyldige är registrerad eller, om han icke är registrerad, där han bort

vara registrerad.

Inbetalnuig av skatt

42 §.

Skatt för viss redovisningsperiod förfaller till betalning den dag dä de­

klarationen senast skall lämnas enligt 22 § tredje stycket.

Skatten betalas genom insättning på särskilt postgirokonto.

43 §.

Skatt som fastställts på annat sätt än enligt 32 § betalas inom tid som

lånsstyrelsen bestämmer.

Om synnerliga skäl föreligger kan länsstyrelsen besluta att betalningen av

skatten uppdelas på högst tre inbetalningstillfällen.

_

44 §.

mbetalning av skatt sker utan kostnad för den skattskyldige och anses ha

skett den dag inbetalningskort eller försändelse som innehåller girerings-

^ort inkommit till postanstalt.

Anstånd med betalning av skatt

45 §.

skattskyldigs skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av sjukdom

oförvållad omständighet och föreligger synnerligen ömmande

standigbeter, kan den skattskyldige få anstånd med betalning av den

688000. Svensk författningssamling 1968, Nr 400—430

¬

background image

1968 • Nr 430

1220

,

^ fnrfallcr lill betalning närmast efter det ansökan om an .c ,

iVlnst-indel fär avse bela skatten eller del darav. Anståndstiden få ?

Sämmas lill" längsl cll år eflcr utgången av den månad under vilken sk^

"ÄomaSnÄeddeJasav

Har den skaltskyldigcs ekonomiska förhållanden undergalt vä

bättring sedan anstånd beviljats, skall frågan om anstånd ompröv

/f a s

'åsentlig fö,

'as.

motsvarande tillämpning.

Indrivning av skatt m. m.

47 §.

Betalas icke skatt i sin helhet i behörig tid utgår restavgift på icke bd.ilat

belopp.

Restavgiften är fyra öre för varje hel krona av den skatt som icke beta­

lats, dock minst tio kronor. Öretal som uppkommer vid denna beräkning

jämnas till närmast högre hela krontal.

Bestämmelserna i .68 § 2 mom. upphördsförordningen om befrielse från

restavgift gäller i tillämpliga delar beträffande restavgift för mervärde­

skatt.

48 §.

Betalas skatt ej i behörig lid indrives skatt och restavgift.

Bestämmelserna i uppbördsförordningen om indrivning, avkorlning odi

avskrivning samt efterkrav och preskription gäller i tillämpliga delar i frå»

om mervärdeskatt.

^10

10

Återbetalning av skatt

skatleiTnfc^d

enligt deklaration den

beloppet,

^

kronor, återbetalar länsstyrelsen det överskjuls'^'

ronor!

ingående skatt och utgående skatt

överstiger sknii

\ , ^i'^^'i^etalning av ingående skatt.

_

. .

ten enligi heslul om

betalat för viss redovisningsperie

de beloppet.

^ ^irdle lse, återbetalar länsstyrelsen det övers 4

krävts honom, iiie'rf/r'^l.Vv-^ ^cflsällning i eller befrielse från skatt som-

i^esläinmelscrna i f.s c;

ban betalat för mycket.

tion av skatt gäller i tiltän

nioiu. uppbördsförordningen oin

¬

background image

1968 • Nr 430

1221

Allmänt ombnd

50 §.

Ti'id lansstyrelsen skall finnas allmänt ombud som för det allmännas talan

i niäl och ärenden på vilka denna förordning äger tillämpning.

Näriuare föreskrifter om allmänt ombud meddelas av Konungen. '

Besvär

51 §.

Talan mot slutligt beslut enligt 30 § första stycket eller mot beslut om

efterheskatlning får av den skattskyldige föras genom besvär bos pröv-

ningsnäninden i länet.

Om besvär rörande vite gäller bestämmelserna i 69 §.

I övrigt f år besvär icke föras mot beslut av länsstyrelsen enligt denna för­

ordning.

52 §.

. •

.

Besvär enligt 51 § första stycket skall ha inkommit till länsstyrelsen inom

två månader från det klaganden fått del av det överklagade beslutet.

53 §. •

Gra prövningsnämnds sammansättning i mål eller ärenden'som rör mer­

värdeskatt förordnar Konungen.

I fråga om prövTiingsnämnds verksamhet vid tillämpning av denna för-

ordning gäller i tillämpliga delar 77—92 §§ taxeringsförordningen.

54 §.

Bestämmelserna i 95—97 §§ och 98 § 1 mom. taxeringsförordningen om

besvär Öve r prö\Tiingsnämnds beslut och kammarrättens utslag gäller i till­

lämpliga delar i fråga om mål eller ärenden rörande mervärdeskatt.

55 §.

Skattskyldig och allmänt ombud får anföra besvär i särskild ordning om

1) skatt fastställts i strid med bestämmelserna om vem som är skattskyl­

dig eller om vad som är skattepliktigt,

2) skatt fastställts mer än en gång för samma omsättning,

3) beskattningen blhlt oriktig på grund av felräkning, misskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

.

4) någon till följd av underlåtenhet att lämna deklaration eller infordrad

^PPgift, f elaktighet i deklaration eller annan uppgift som han lämnat eller

1 uppgift eller handling som legat till grund för sådan deklaration eller

uppgift fått skatten för viss redovisningsperiod fastställd till belopp som

väsentligt avviker från vad som rätteligen bort fastställas för perioden,

^ annat fall kan åberopa omständighet eller bevis som bort för-

fjiststn^t'^'^ s^'^atten fastställts till belopp som väsentligt avviker från vad som

^^Besvär en ligt första stycket 4 och 5 får upptagas till prövning endast om

s\aren kan grundas på omständighet eller bevis, varom kännedom salc-

skatten fastställts, och det framstår som ursäktligt att den som

i annan ordning åberopat omständigheterna eller beviset

avses i första stycket får anföras senastunder sjätte året efter

ö' ngen av det kalenderår under vilket redovisningsperioden gått till ända.

¬

background image

J 222

1968 • Nr 430

56 §.

Besläinmelscrna i 103 och 104 §§ iaxcrinpfc3rordningen om hosvii.-i

skild ordning saml i 105 § 1 moin. första stycket 10/, 108, 112 oc h iK u

samma förordning om hesvår galler i tillämpliga delar i fråga oni mä l eli'1

äi cnden rörande mervärdeskatt.

57 §.

Vad som föreskrives om laxeringsintendent i de bestämmelser i taxering-

förordningen som rör prövningsnämnds verksamhet samt besvär över pr"

ningsnämnds beslut och kammarrättens utslag gäller i fråga om m ål elp"

ärenden rörande mervärdeskatt allmänt ombud.

Införsel

58 §.

Skattskyldighet uppkommer vid införsel till landet av skatteplikljrt

Skatlskyldig är den som i t ullhänseende är att anse som varuhavare.

Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena samt 8 § gäller i tilirinin-

liga delar i fråga om införsel.

(Se vidare anvisningarmi 1

59 §.

Mervärdeskatt utgår med 10 procent av beskattningsvärdet. För nmnlc-

rmgsfärdigl hus utgår dock skatten med 6 procent av beskattningsvärdet.

Beskattningsvärdet är lika med varans värde, beräknat enligt^3 § t ulllaxe-

rmgpörordningen den 13 maj 1960 (nr 391), med tillägg av tull samt annan

statlig avgift eller skatt, mervärdeskatten inbegripen.

^ id bestämmande av beskattningsvärdet iakttages att

1 f^ll som avses i 6 § 2 mom. tulltaxeringsförordningen beskaltniiigsvär-

ina "

belopp som betingats för reparation med tillägg som i

andra stycket sägs,
mrrw! f"™ p'ses i 6 § 3 ocb 4 mom. tulltaxeringsförordningen avdrag far

i Ml Z , Z'' TZ' "••""'"g

"icd mervärdcslcari,

för v^irrlfii

^

fwbtaxeringsförordningen avdrag får medges

sxens vt konstruktionsarbete eller annan liknande prestation.

(Se vidare anvisningarna.;

gäller fdr^t'idl^^TLcr^ införsel fastställes och uppbäres i den ordning s om
besvär över lullmv^'r"i'^

påförande och erläggande av tull samt o ni

beträffande mervä^SaIti

liHåmpliga debf

• vatt 1 den man Konungen icke förordnar annat.

Riksskattenäin liden

denna forordnino-^^nL^^^^^'-'l

riktig och enhetlig lillänipri'".r;

& ö

n ladgivande och vägledande verksamhet.

meddela bind'ande^TörH"--'°^

iiUgodosc det syfte som anges i ''J J

tjänst är skatteplil-iiri

luinivida vara, varugrupp, bygg"^^' '

nämnden meddela Vinrl^" i^*"

förordning. Även i annan f'"-'"''

^-,?'-dning,niM SskÄ

^om rör tillämpningen av denn'

"""• ' • • •"'äsa-, ., ., ., .

¬

background image

1968 • Nr 430

1223

63 §.

Riksskattenämnden kan på ansökan av den som bedriver eller ämnar

liedriva verksamhet som medför skyldighet att erlägga mervärdeskatt

meddela förhandsbesked i fråga som avser sökandens skattskyldighet. FÖr-

liandsbesked får meddelas om det finns vara av vikt med hänsyn till sö­

kandens intresse eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Förlmndshesked sokes skriftligt hos riksskattenämnden före ingången

av den första redovisningsperiod som beröres av den fråga förbandsbeske­

det gäller,

I "övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 2 § andra stycket,

3_-g samt 11 ocb 12 §§ förordningen den 1 jimi 1951 (nr 442) om rätt

all avril^sskattenämnden erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor.

64 §.

Om nämndens sammansättning vad handläggning av ärenden rörande

mervärdeskatt förordnar Konungen.

Straff och viten

65 §.

Innehållet i deklaration eller annan handling enligt 22—^24 och 26 §§

får icke yppas för annan än den som själv får taga del av handlingen i fråga.

Den som med stöd av bestämmelserna i denna förordning gjort skatte-

rcnsion eller granskat handling som avses i 27 § får ej obebörigen yppa,

vad som därvid framkommit. Den som bryter häremot domes, om gär­

ningen ej är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i

iiögst sex. månader.

66 §.

I fråga om den som lämnat oriktig uppgift i deldaration eller annan

handling som avses i 22 och 23 §§ äger skattestrafflagen den 11 juni 1943

(nr .313) motsvarande tillämpning.

67 §,

Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att utan anmaning läm­

na deklaration inom föreskriven tid eller som lämnar deklaration med

hristfålligt innehåll att den uppenbarligen icke kan läggas tiU grund

för fasl ställelse av skatt, döraes till böter, högst femhundra kronor. Är för­

summelsen ursäktlig eller eljest ringa får frias från straff.

Den som iippsåtligen eller av grov oaktsambet åsidosätter skyldighet

enligt 24 § att sörja för och bevara underlag och därigenom omöjliggör

dier alharligt försv^årar fullgörande av deklarationsskyldighet eller kon-

holl domes till böter. Föreligger vid uppsåtligt brott synnerligen försvå­

rande omständigheter, domes till fängelse i högst sex månader.

ö8 §.

Brott som avses i 65 § får åtalas av åldagare endast efter angivelse av

"rul sä gande.

Äta) för brott som avses i 66 och 67 §§ får väckas endast efter anmälan

av lansstyrelsen.

T f •

V^ga o m vite enligt denna förordning gäller 123—125 §§ taxeringsför-

oruningen.

¬

background image

1968 • Nr 430

1224

,

Särskilda bcslammclser

70 §.

Belopp som avser omsSllning dier skalt enligt denna förordning

i helt h ronlal sä,

icke betalas in till slalcn ocli a|„.

SUallcbelopp unaei

betalas ej beilcr.

•vriod-iit som påförts avliden eller osldftat dödsbo efter d en

För

redovisningsperiod skatten avser, svarar dödsboet

som

tillgångarna i boet. Är boet skiftat svarar bodelägare

Jöf iimra än som av skatten belöper pä hans lott och icke i négol

fainued mera än hans lott i boet

^

Vid lieräknin- av statlig skalt eirer'avgift, som enligt särskild bestäm.

mcl.« skall ntgä efter försäljningspris eller annat liknande varde, st o»

mervärdeskattens belopp icke inräknas i sadant Aarde,

73

Ulguende mervärdeskatt räknas icke som intäkt och ingående sådan

skall icke som kostnad vid inkoinsltaxcriiigen.

, i • •

Har mervärdeskatt likväl medräknats vid lnkonlstrcdo^^snl^geIl anse»

skatten i den mån den betalats till staten som sådan_ speciell skal, for

vilken avdrag får ålnjntas vid inkomstlaxcnngen enligt kominimalskat-

telageii. Till följd härav nlgör återbetalad, avkortad eller avslcriyeii m er-

värdeskall, för vilken avdrag medgivits A'id inkomsttaxeringen, skatlepli.-

tig intäkt vid inkomsttaxeringen. För skattskyldig som icke ar recons

ningsskyldig ntgör dock utgående mervärdeskatt intäkt och ingaen e S A

dan skalt kostnad vid inkomstredovisningen enligt komniunalskattclagen.

74 §.

,

I fråga om delgivning av heslut eller utslag enligt denna föroidnm,

äger 54 och 55 §§ taxeringsförordningen motsvarande tillämpning.

Beteckning i denna förordning som förekommer i kommnnalsUatlclan'-^^

förordningen den 26 juli 1947 ("nr 576) om statlig inkomstskatt,

förordningen eller upphördsförordningen liar samma innebörd som i

författningar, om annat icke anges.

Föreligger synnerliga skäl kan Konungen eller myndighet som KommS^"

bestämmer medge nedsättning av eller befrielse frän mervärdeskatt.

Vid granskning inom riksrevisionsverlcet av statens räkenskaper fai^

märkning icke framställas i fråga om fastställelse av mervärdcskall-

Närmare bestämmelser för lilläinpningcn av denna förordning nicildö»

av Konungen.

Anvisningar

till 1

.._;n,inlå

¬

background image

1968 • Nr 430

1225

Mervärdeskatt utgår icke vid export om Konungen ej särskilt förordnat

alt"skatt skall erläggas. Se vidare punkt 4 av anvisningarna'till 2 §.

till 2 §.

1. Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör skatte­

pliktig inläkt av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt köramunalskatte-

j3rten"den 28 september 1928 (nr 370) . Som yrkesmässig verksamhet räknas

även realisation av levande och döda inventarier i jordbruksfastighet, även

om intäkten därav icke är skattepliktig enligt kommunalskattelagen. Som

\Tkesmässig r äknas vidare verksamhet som innefattar icke enbart enstaka

försäljning eller uttag av vara eller tillhandahåDande.av tjänst,, även om

verksamlieten icke medför skattskyldighet enligt kommunalskattelagen.

Verksamhet som staten eller kommun bedriver för att uteslutande till-

"odose eget behov räknas som yrkesmässig endast när den drives i bolags-

•form eller liknande. Delta gäller även vid ekonomiskt samgående mellan

staten och kommun eller mellan kommuner för verksamhet som avser visst

gemensamt ändamål. Med kommun förstås även landstingskommun.

Bedriver staten, kommun, eller kommuner var för sig eller gemensamt

verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov, räknas'verksam-

heten, när den ej drives i bolagsform éller liknande, som yrkesmässig till

den del den avser annat än egna behov.

2. kled omsättning av vara, byggnad eller tjänst förstås enligt denna

förordning att vara eller byggnad säljes och att tjänst utföres eller förmed­

las (tillliandahålles) mot vederlag. Med försäljning likställes byte.

Med omsättning förstås vidare uttag av vmra ur verksamhet för annat

ändamål ä n för försäljning, när rätt till avdrag för ingående skatt förelig­

ger enligt 17 §. Som omsättning anses i enlighet härmed uttag äv vara

för den skaltskyldiges eller hans anställdas personliga bruk. Utför den som

bedriver byggnadsrörelse reparations-, underhälls- eller förbättringsarbete

på egen fastighet, som icke användes i rörelsen och ej heller utgör lagertill­

gång i denna, anses uttag av byggnadsmaterial och annat material för arbetet

som omsättning,

. . •

Uttag av byggnad anses som omsättning när uttaget sker ur byggnadsrö­

relse. Andra stycket äger därvid motsvarande tillämpning. Byggnad anses

som uttagen även om den behålles av den som driver byggnadsrörelsen utan

att användas för stadigvarande bruk i denna.

Som omsä ttning anses icke uttag av maskin eller annan vara än person-

'I

lager av omsättningsvaror för användning soin anläggningstillgång

^ kr material i den skattskyldiges skattepliktiga verksamhet. .

Med person bil förstås enligt denna förordning även med skåp-, staiions-

eller personbilskarosseri utrustad lastbil med tjänstevikt ej över 1 800

i^'logram.

3. Den som i egenskap av ombud förmedlar skattepliktig vara eller tjänst

uppbär likviden för varan eller tjänsten, exempel-

f'? ^^P^niissionär vid försäljning i kommission.

JO förs^jning på auktion av vara som utgör omsättningstillgång eller

5]jg^^^^|^^gidngstillgång än byggnad i yrkesmässig verksamhet är den

for vars rälming försäljningen sker. Sker auktionsförsäljning

Uildats av producenter for avsättning av deras produktlon

sådant syfte, ar aukiionsföretaget att anse som

^^^rförsäljare. Detta gäller exempelvis auktionsföretag, som

lar avsättning av grönsaker, blommor m. m, för odlares rälming ocb

¬

background image

1968 • Nr 430

1226

fnr niiktionsföiTättare.

....

i,

V Som cxnorl räknas bl. a. omsaltning av vara eller tjänst pä hn

lafirarlyg i itrikcslrafik samt omsättning som innebar orsäljning efl?,,

n.. av ™ra eller tillhandallällande av Ijanst till eller for bruk pä sädmlf..,

tji 'eller l ufllärlyg. Vidare räknas exempelvis arkitektarbele som avser j„ .

ulom landet till export.

Ull 5 §. ^

Med verksamhet förstås förvärvskälla enligt komuiunalskattelagen.

till 6 §.

Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt holag, s. k. gruvbolag dk r

parirederi hestäninies av bolagets eller rederiets hela skattepliktiga oiusi ll.
ning.

till 7 §.

Faslighct enligt 4 § kommunalskattelagen utgör icke vara. Vara som in-

monterats i fastighet räknas som tillbehör Ull fastigheten. Inmonteringea

anses som arbetsprestation avseende fastighet. Detta gäller oavsett om arbf-

tet utförs ät fastighetens ägare eller annan, exempelvis hjTesgäst.

Fast maskin och annat inventarium som hör till byggnad och som cnlid

punkt 5 av anvisningarna till 10 § kommunalskattelagen äsättes särskilt

maskinvärde (s. k. fast maskin) anses alltid som vara enligt denna föroni-

ning. Ä an dra sidan räknas alltid ledning för överföring av elektrisk kraft,

värme, gas, vatten eller annan produkt, för teleförbindelse eller för j:in>

förligt ändamål som fastighet när ledningen icke ingår i fast maskin, .^oni

är att anse som vara, eller i annat inventaiäum. Som fastighet anses även

exempelvis linbana för person- eller godsbefordran.

Aktie, obligation, biljett, lottsedel, presentkort och annan jämförlig liaid-

ung anses som vara endast när handlingen omsättes eller införes som

rycksak. Frimärke, sedel och mvnt anses som vara när fråga uppenbarHvn

ar om samlarobjekt.

T- 1 ,

lill 8 §.

Undantaget tor fartyg gäller icke sådan farkost, för vilken förflyllninp"

oonlnnT

betydelse i förhållande Ull huvuduppgiften. Flodsprnta.

1 ost m

^

Ull tulltaxenummer 89.03 hänförlig

kost 11 tgor skattepliktig vara.

elleHmwf^••^°^^^

yrkesmässigt fiske gäller alla fartyg,

ȀMV-SSr

v^lillfl^E'l.i®'' |.ly" '«Wni"g,sl;,yssarc gäller cndusl sädanl farlyg. »i»®'»''

" '

"

bnilnu

med Idi'f

förp

presskaraldär s^om

gäller sådan publikation |

-

Undantaget för

v , "^^^o^mier med minst ett nummer varje

undantaget för nr,.- i V ''''^" ^""uer meci minsl ell nuinmei w-j-

UV u° ngl!.e ^sh

""der 0 gäller svenskt oel, n j;;,,

minst fwa nummo!.

tUgivningsplan utkommer mid '

verka för idrollsr"^

sammanslutning med huvudsak k-, • y,

Khottshgt andamål hänföres endast saininansiutn.ng

¬

background image

1968 • Nr 430

1227

luten

Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrotts-

r bundet eller är representerad inom Sveriges olympiska kommitté. Soin

r svars främjande sammanslutning räknas endast sammanslutning som an-

§ punkt I kungörelsen den 11 december 1953 (nr 737) angående fri-

försvars^-erksamhet eller som har till uppgift att stödja hemvärnets

vcrlisainhet.

till 9 §.

Omsättning av mark är skattefri.

till 10 §,

Tjänst under 1 är icke skattepliktig om den avser vara, som är undantagen

frän'skallepiikt enligt 8 §. Skatteplikt föreligger ej heller för tvätt av utrust-

nin'^ t ill icke skattepliktigt fartyg eller luftfartyg. Tjänst som avser sådan

krigsmateriel, som anges i 8 § under 2 och som äges av staten, är skattefri.

S%n skattepliktig ihhyrning anses icke tillhandahållande av mätare, appa­

rat eller dylikt vid abonnemang på gas, vatten, värme, elektrisk Icraft,

leleljänst efler liknande.

Med servering förstås lillhandahållandet av mat, dryck eller annan serve-

ringsvarn för förtäring på stället inom därför iordningställd lokal eller
plats.

Som skattepliktig anses icke rengöring av möbler och annan lös egendom

i samband med rengöring av bostäder och andra lokaler.

Till skattepliktig tjänst under 5 liänföres även tjänst som avser inredning

av byggnad eller anläggning.

Tjänst som innebär bärgning räknas som transporttjänst.

Om den huvudsakliga verksamheten består i tillhandahållande av reklam-

cller annonstjänster föreligger skatteplikt för hela omsättningen i verksam-

helen.

Med an nonsering avses ackvisilion och utformning av annons samt in­

förande av an nons, dvs. upplåtelse av annonsutrymme i tidning eller annan

publikation eller i s. k. ljustidning.

till 11 §.

Undantaget under 3 gäller direkta transporter till eller från utlandet. Sker

särskild transport av export- eller importgods helt inom landet, föreligger

skattepliktig transporttjänst.

till 14 §.

I beska ttningsvärdet ingår i förekommande fall även annan statlig skatt

dier avgift än mervärdeskatt.

Med vederlag avses vid omsättning mot kontant betalning den erhållna

'kviden mins kad med rabatt som direkt avgår från likviden och vid annan

omsättning det pris som överenskommits vid avtalets ingående enligt då

n' „ ^.^*1 faktura eller annan handling. I vederlaget skall inräknas avbetal-

finansieringslillägg, ränta och annat pristillägg som skall er-

8gas av köparen enligt avtalet. Utställes i samband med avtalet växel eller

^^fdebrev för betalningen, utgöres det avtalade priset av belopp en-

- ^^''^ndling med tillägg av kontant lik\ud som därutöver erlagts. Det-

V'rt

om lägre pris anges i faktura eller liknande handling.

V^'^bkning av beskattningsvärde eller skattepliktig omsättning får

bd

göras för s. k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning inom viss

Vid^ ^^15^

avdrag göras for diskonto vid diskontering av kundväxel.

som innebär att ny eller renoverad bilmotor lämnas till be-

mot att en renoveringsbar bilmotor av samma slag tages i byte

-^88000. Syejjs/. författningssamling i968, Nr 430—433

¬

background image

1968 • Nr 430

1228

••

v-irderina, slcall i beskattningsvärdet icke inräknas n..,,

"SL ® ,len inbvlla .nolorn. Vad nu sagts gäller även vid an„a„

""'"SJ-afsfiuvärde besläinmes enligt ortens pris enligt samma grunder som

förcskrives i kommunalskattelagen.

_

, •

• .

Försäljning av vara i förening med varans imnontenng i faslighet anses

i sin helhet som varuförsäljning, nar veM

omsältning bestämmes beskattningsvärdet genom uppdelning av vederlaget
efter skälig grund.

, ,

i ^

,

Vid försäljning av byggnad ocli mark bestämmes det pa byggnaden b e-

löpande vederlaget, varav beskattningsvärdet utgör 60 procent, till skillna-

den mellan hela vederlaget och saluvärdet av marken vid försäljningstill.

fället. Uttages del av byggnad bestämmes beskattningsvärdet till skälig del

av beräknat saluvärde för hela byggnaden.

Med inonleringsfärdigt hus försläs hus avsett för stadigvarande bruk,

som f ör uppförande pä fast grund levereras antingen i form av färdigställda

byggnadselement, innefattande fullständig sats av bjälklags-, vägg- och tak­

konstruktioner med tillhörande beklädnads- och isoleringsmateriel samt

bj'ggnadssnickerier, eller pä motsvarande sätt färdigmonterat.

hied begagnad personbil förstas enligt denna förordning sådan personbil

och sådan med skåp-, stationsvagns- eller personbilskarosscri utrustad last­

bil med tjänste^^kt ej över 1 800 kilogram, som utgör eller tidigare utgjort

inventarium i rörelse, jordbruk eller skogsbruk eller personligt lösöre o ch

som av denna anledning är eller varit införd i bilregister eller hilreserv-

register enligt bestämmelserna i vägtrafikförordningen den 28 september

1951 (nr 648).

till 1.5 §.

Kreditnota som avses i fjärde stycket och som medför rätt till minsk­

ning av säljarens skattepliktiga omsättning, medför motsvarande minsk­

ning av ingående skatt för köparen.

r 1 <

§•

1

hatUura eller motsvarande handling skall utöver beskattningsvärde och

m.i

mnehälla uppgift om kundens namn och adress eller annan

or tcundens identifiering godtagbar angivelse, transaktionens art samt plat­

sen for varas mottagande.

faktin-r^nS-i '"S^'^nde skatt skah'st^Tkas av skattedebitering pa inNip
ligt 16 S lre div"'i"^f^?^"

motsvarande handling om icke söljaron ^

¬

background image

1968 • Nr 430

1229

ran (let styrlcas alt vid leverans av vara till sirattskyldig här i landet

kflU crlagts för utländsk leverantörs rälcning vid varans införsel, föreligger

^-dra^srätt för köparen med belopp motsvarande den av tnllmyndigheten

utlafTia skatten, om avdrägsrätt förelegat om köparen själv erlagt skatten,

till 19 §. .

, • '

Skaltskyldig anses driva verksamhet i det län, där verksamhetens styrelse

har sitt siite eller, om säte för verksamheten' ej bestämts eller styrelse ej

finnes, där verksamheten drives från fast driftställe eller, om sådant drift­

ställe éj finnes, där den skattskyldige är bosall. •

'

till 58 §.

Skattskyldighet vid införsel föreligger oheroende av om den införda va­

ran inl^ öpls i utlandet eller förts in av annan anledning, exempelvis som

«åva elle r lån, Skatlsk^ddighet föreligger dock icke vid införsel under om­

ständigheter som medför frihet från skatt enligt bestämmelserna i 1 § för-

ordnin^gen den 13 inaj 1960 (nr 396) om frihet från införselavgift i vissa fall

eller i förordningen den 29 juni 1966 (nr 394) om rätt för resande m. fl, att

införa raror tull-och skaltefrilt.

• .

,

till 59 §.

Vid införse l av bil utgör skattesatsen alUid 10 procent av heskattnings-

värdet.

Skattesatsen 10 procent motsvaras av 11,11 procent av beskattningsvär­

det ejddnsive skatt och skattesatsen 6 procent av 6,38 procent av samma

värde exklusive skatt,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969. Förordningens

bestämmelser gäller redan före ikraftträdandet i fråga om åtgärd som .be­

hövs för eller avser förordningens tillämpning därefter. Vid tillämpning

av t) l—63 §§ före den 1 januari 1969 gäller 74 § förordningen den 1 de­

cember 1059 ( nr 507) om allmän varuskatt i tillämpliga delar.

1 samband med ikraftträdandet iakttages i övrigt följande,

2. Föro rdningen gäller omsättning för vilken skattskyldighet enligt 4 §

inträder den 1 januari 1969 eller senare. Förordningen tillämpas vidare på

lilibandåhållande dessförinnan, om skattskyldighet enligt förordningen om

allmän varuskatt skulle inträda efter utgången av år 1968.

3. By ggnadsentreprenör och annan företagare som utför arbete på fastig­

het får rid redovisning för mervärdeskatt avdraga allmän varuskatt som

belastar inneliggande lager av^ byggnadsmaterial den 31 december 1968.

harmare bestämmelser härom meddelas av Konungen.

k Genom denn a förordning upphäves förordningen om allmän varuskatt,

istnämnda förordning gäller dock alltjämt i fråga om förhållanden som

hänför sig till tid före den 1 januari 1969, Härvid iakttages följande,

hj Sista perioden för redovisning av preliminär allmän varuskatt ut-

hper för alla skattskyldiga den 31 december 1968. Redovisningen för denna

FHoa skall lämnas senast den 18 januari 1969 eller den senare dag som

skatt

skattskyldig för redovisning av preliminär allmän varu-

tdläggsdeklarationen för preliminär allmän varuskatt skall av-

31 d

^"gången av senast tilländalupna beskattningsår till och med den.

fick]

1968. Tilläggsdeklarationen fogas rid den allmänna själv-

^kvld^ ^

skatlskyldige skall lämna år 1969. Föreligger icke

ighet att lämna självdeklaration, skall tilläggsdeklarationen lämnas

¬

background image

1968 • Nr 430 och 431

1230

f

mars 19G9 Ull länsstyrelsen i det län där den skallskvi.ii,,

Belägen. Vad nu sagls on. linäggsdeWarali„„>'||:

"b) TaSf "nfallmän varnskall av sUatlsUyMg som har alt .cdo,;

prclirainar sådan skall skall ske sisla gängen ur 1969. Tavcnngen skallj,.

L den skalteplikllga omsäUningen under lid tran mgangen av senast li l|.

ändalnpna bcskatlningsär till och med den 31 decemher 1968. Kostad,,

ersällning enligt 49 § förordningen cm allman varuskatt bestämmes ealäi

den skattepliktiga omsättningen, i förekommande fall den reducerade skatte­

pliktiga omsättningen, som redovisats i deklarationer for preliminär allmän

varuskatt för samma tid.

_

c) Taxering till allmän varuskatt for jordbruksprodukter skall sida

gängen ske år 1969 eller det senai-e är, för vilket taxering till inkoinstskall

sker för beskattningsår som omfattar lid under år 1968. Taxeringen till al -

män varuskatt skall avse tid frän ingången av senast tilländaliipna beskalt-

ningsår till och med den 31 december 1968.

Erforderlig uppgift för den sista taxeringen till allmän varuskatt fö r

jordbruksprodukter slcall lämnas i den skattskyldiges självdeklaration lill

ledning för den taxering som avses i första stycket.

d) Vid eftertaxering skall tid, för vilken sista taxering till allmän v aru­

skatt skett, anses som beskattningsår.

5. Bestämmelser om återföring av särskilt investeringsavdrag enligt fö r­

ordningen den 15 mars 1968 (nr 87) om särskilt investeringsavdrag vid

taxering till statlig inkomstskatt meddelas av Konungen.

6. Ytterligare föresla-ift som behövs för denna förordnings ikraftträdande

och för avvecklingen av den allmänna varuskatten meddelas av Konungen.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi delta med egen band underskrivit och med Värt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 juni 1968.

GUSTAF ADOLF

(Finansdepartementet)

^

^

G.E. STRÄNG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.