SFS 1970:166

700166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 • Nr 166

353

Nr 166

KUNGL. MAJ:TS FÖ RORDNING

om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt;

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förordna, att 13, 15 och 59 §§ samt anvisningarna till 15 och 59 §§ förord­

ningen (1968: 430) om mervärdeskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

13 §.

Skatten utgår med 15 procent av beskattningsvärdet.

15 §.

Vederlag hänföres

under perioden.

Värde av

i bruk.

Uppkommer förlust på fordran, för vilken den skattskyldige redovisat ut­

gående skatt, får ett mot denna skatt svarande belopp avdragas i redovis­

ningen för den period då förlusten uppkommer. Inflyter därefter betalning

för sådan fordran skall beloppet åter upptagas i redovisningen.

Lämnas återbäring, bonus eller annan rabatt, som icke utgör s. k. villkor­

lig rabatt, i efterhand och avser förmånen skattepliktig omsättning, för vil­

ken utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande den del av den tidi­

gare redovisade skatten som belöpt på den utgivna förmånen avdragas i den

ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt.

Utges förmånen till skattskyldig skall avdraget grundas på Icreditnota eller

motsvarande handling. Av bandlingen skall framgå minskningen av både

vederlag och skatt.

Handling som avses i fjärde stycket skall ligga till grund även för avdrag

för annan kundlu-editering som avser skattepliktig omsättning.

(Se vidare anvisningarna.)

59 §.

Mervärdeskatt utgår med 15 procent av beskattningsvärdet. För monte-

ringsfärdigt bus utgår dock skatten med 9 procent av beskattningsvärdet.

Beskattningsvärdet är

mervärdeskatten inbegripen.

Vid bestämmande

liknande prestation.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 15 §.

Kreditnota som avses i fjärde och femte styckena och som medför rätt

till minskning av utgående skatt för säljaren, medför motsvarande minsk­

ning av ingående skatt för köparen.

till 59 §.

Vid införsel av bil utgör skattesatsen alltid 15 procent av beskattnings­

värdet.

> Prop. 1970: 70, BeU 40, rskr 230.

® Förordningen omtryckt 1969: 237.

\

¬

background image

354

1970 . Nr 166 och 167

Sal e

Skattesatsen 15 procent motsvaras av 17,65 procent av beskattningsvärdet

exklusive skatt och skattesatsen 9 procent av 9,89 procent av samma värde

^

exklusive skatt.

0"'

g HiaJ

Denna förordning träder i Icraft, såvitt avser 15 § och anAosningarna till

15 §, den 1 juli 1970 och i öwigt den 1 januari 1971, då förordningen (1970:

4) om höjd mer\'ärdeskatt på vissa varor upphäves.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

é

afti ilö

iiStlit

iim

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.