SFS 1970:183

700183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

197© • Nr 183—185

Utkom från trychet den 9 juni 1970

Nr 183

KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING

om ändring i förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt;

given Stockholms slott den 27 m aj 1970.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förordna, att 2, 6, 8, 11 och 49 §§, punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 2 §

samt anvisningarna till 9—11, 14 och 16 §§ förordningen (1968:430) om

mervärdeskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 §.

Skattskyldig är

eller tjänst,

2) vara som anges i 8 § 1—5, tjänst som anges i 10 § och avser vara som

nu nämnts eller tjänst som anges i 11 § 1, 3, 4 eller 5 i vad sistnämnda punkt

avser annonsering eller annan reklam för utländsk uppdragsgivares räk­

ning.

Skattskyldig är vidare den som i yrkesmässig verksamhet omsätter sådan

vara eller tjänst som anges i första stycket genom utförsel (export).

Konungen kan

11 §§.

När särskilda

stycket föreligger.

Om skatt

60 §§.

(Se vidare anvisningarna.)

6 §.

Redovisningsskyldighet föreligger icke för kalenderår under ^dlket den

skattepliktiga omsättningen ej överstigit 10 000 kronor eller, i fråga om

kalenderår under vilket skattepliktig verksamhet påbörjats eller upphört,

ett häremot svarande belopp för den tid verksamheten bedrivits. För verk­

samhet som upphört under samma kalenderår som den påbörjats eller

nästföljande kalenderår föreligger icke redovisningsskyldighet om den skat­

tepliktiga omsättningen ej överstigit 10 000 kronor under den tid verksam­

heten bedrivits. Redovisningsskyldighet föreligger dock alltid vid omsätt­

ning som avses i 2 § första stycket 2 eller andra stycket.

När särskilda

första stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

8 §.

Från skatteplikt

till prenumerant,

7) personaltidning, program och katalog, när varan tillhandahålles ut-

1 Prop. 1970:123, BeU 39, rskr 259.

- Förordningen omtryckt 1969: 237.

¬

background image

408

1970 . Nr 183

givare som icke är skattskyldig ocli när varan säljes eller utlämnas av sådan

utgivare eller införes till landet för sådan utgivares räkning,

8) konstverk, som

om tobaksskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

11 §.

Från skatteplikt

samt resgodsbefordran,

3) transport av vara till eller från utlandet, transport i samband med

renhållning samt transport eller annan skattepliktig tjänst inom landet

som avser importvara eller exportvara och som speditör eller fraktförare

tillhandahåller utländsk uppdragsgivare i samband med införseln eller ut­

förseln,

4) bärgning av

sådan bärgning,

5) införing av annons i tryckalster som är undantaget från skatteplikt

enligt 8 § 6 eller 7 s amt annonsering eller annan reklam för utländsk upp­

dragsgivares rälcning med avseende på vara eller tjänst som anges i 2 §

första stycket,

6) visning av

av veterinär.

(Se vidare anvisningarna.)

49 §.

överstiger ingående

överskjutande beloppet.

Understiger sldllnaden mellan ingående skatt och utgående skatt 1 000

kronor, återbetalar länsstyrelsen skillnadsbeloppet när det icke kan av­

dragas eller kvittas enligt 17 § fjärde stycket. Föreligger särskilda skäl, kan

länsstyrelsen även i annat fall besluta om återbetalning av belopp under

1 000 kronor.

Skattskyldig som

ingående skatt.

Överstiger skatt

överskjutande beloppet.

Den som

för mycket.

Vid återbetalning

restavgift avräknas.

Fordran på

eller utmätas.

I övrigt

av mervärdeskatt.

Anvisningar

till 2 §.

3. Den som i egenskap av ombud förmedlar vara eller tjänst som anges

i 2 § första stycket är skattskyldig om han uppbär likviden för varan eller

tjänsten, exempelvis såsom kommissionär vid försäljning i kommission.

Vid försäljning

för auktionsförrättare.

4. Som export räknas bl. a. omsättning av vara eller tjänst på fartyg och

luftfartyg i utrikestrafik samt omsättning som innebär försäljning eller

uttag av vara eller tillhandahållande av tjänst till eller för bruk på sådant

fartyg eller luftfartyg. Som export rälmas även varuförsäljning inom landet,

när direkt utförsel av varan för köparens räkning skall ombesörjas av spedi­

tör eller fraktförare som anlitats av säljaren eller köpai-en. Motsvarande

gäller i fråga om varuförsäljning inom landet till utländsk företagare som

hämtar varan här i landet för direkt utförsel med eget transportmedel, om

varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet. Vidare

räknas exempelvis arkitektarbete som avser anläggning utom landet till
export.

¬

background image

1970 • Nr 183

409

till 9 §.

Omsättning av mark är skattefri. Omsattes mark som utgör lagertillgång

i byggnadsrörelse och som i sådan rörelse tillförts värde genom skattepliktig

tjänst, skall dock värde som därigenom tillförts marken anses som omsätt­

ning av skattepliktig tjänst.

till 10 §.

Tjänst under

— är skattefri.

Med tillverlming på beställning avses förfärdigande av vara av material

som buvudsaldigen tillhandahålles av beställaren.

Som skattepliktig uthyrning

eller liknande.

Med servering

eller plats.

Som skattepliktig anses

andra lokaler.

Till skattepliktig

eller anläggning.

Tjänst som

som transporttjänst.

Med annonsering

s. k. ljustidning.

till 11 §.

Undantaget under

skattepliktig transporttjänst.

Med transport

tillfälligt transportuppdrag.

Undantaget under 3 för tjänst för utländsk uppdragsgivares räkning gäl­

ler endast när tjänsten har avseende på verksamhet som uppdragsgivaren

bedriver och som skulle ha medfört skattskyldighet till mervärdeskatt, om

den bedrivits här i landet.

till 14 §.

I beskattningsvärdet

än mervärdeskatt.

Med vederlag —

liknande handling.

Vid berälming

av kundväxel.

Vid omsättning

jämförlig omsättning.

Varas saluvärde

i kommunalskattelagen.

Vid sådan försäljning av vara i förening med varans inmontering i fas­

tighet som ej utgör byggnads- eller anläggnings entreprenad och ej ingår så­

som ett led i sådan entreprenad, exempelvis försäljning i förening med in­

montering av enbart spis eller kylskåp, utgöres beskattningsvärdet av hela

vederlaget. Uttages särskild ersättning för inmonteringen, bestämmes be­

skattningsvärdet för denna del av vederlaget enligt vad som gäller för tjänst

som avser fastighet.

Vid skattepliktig omsättning av inventarium eller annan tillgång som till­

hör verksamhet utgöres beskattningsvärdet alltid av vederlaget eller salu­

värdet eller, i fråga om monteringsfärdigt hus, 60 procent av vederlaget eller

saluvärdet.

Utgår gemensamt

skälig grund.

Vid omsättning av byggnad anses särskild ersättning för tjänst som avses

i 10 § 5 som vederlag för sådan tjänst.

Vid försäljning av byggnad och mark bestämmes det på byggnaden be­

löpande vederlaget till skillnaden mellan hela vederlaget minskat med särskild

ersättning för tjänst som avses i 10 § 5 och saluvärdet av marken ^^d för­

säljningstillfället. Ingår i saluvärdet av marken värde som enligt amns-

ningarna till 9 § skall anses som omsättning av skattepliktig tjänst, be­

stämmes beskattningsvärdet härför enligt 14 § andra stycket. Motsvarande

gäller vid annan omsättning av byggnad eller mark som utgör lagertillgång

i byggnadsrörelse. Uttages del av byggnad bestämmes beskattningsvärdet till

skälig del av beräknat saluvärde för hela byggnaden. Vad nu sagts gäller

¬

background image

410

1960 . Nr 183 och 184

även i fråga om sådant värde som avses i anvisningarna till 9 §, när mark

uttages för att delvis användas för annat ändamål än för stadigvarande bruk

i byggnadsrörelsen.

Med monteringsfärdigt

sätt färdigmonterat.

till 16 §.

Falctura eller motsvarande handling skall utöver beskattningsvärde och

skattebelopp innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn och

adress eller annan för identifieringen godtagbar angivelse, transaktionens

art samt platsen för varas mottagande.

fj

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslo-mt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

yÉ?

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

an

(Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

sa

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.