SFS 2016:261 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

160261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2, 5 och 19 §§, 5 kap. 19 §,

7 kap. 8 och 9 §§, 9 c kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 6 § och 22 kap. 1 § mervär-
desskattelagen (1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av telekommuni-

kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som ska
redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda ordningen i artik-
larna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om
ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv 2008/8/
EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett
annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskatte-
grupp): mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattnings-
bar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registre-

rad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskatt-
ningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §

första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusen-

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2014:941.

SFS 2016:261

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:261

delar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig
enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till-

handahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan
eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av
utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-
tem för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka
kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verk-
samhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar
tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om inte annat
följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räk-
ning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr

background image

3

SFS 2016:261

2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-

nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en ut-
ländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det
svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 §

4

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet
att betala tull förelegat.

19 §

5

Med fri omsättning förstås detsamma som i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen.

5 kap.

19 §

6

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 §

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller
andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,
b) import av varor som omfattas av
– 9 c kap. 1 §, eller
– ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från tull eller

extern transitering,

4 Senaste lydelse 2011:283.

5 Senaste lydelse 2010:1900.

6 Senaste lydelse 2013:368.

background image

4

SFS 2016:261

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs

i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde,
om varorna

– förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering

enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfa-
rande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller
transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

– när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande

för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, om de hade
importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets

tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjäns-
terna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någon-
deras räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU
antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §,
och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på
annat sätt tillgodogörs utanför EU.

7 kap.

8 §

7

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullända-

mål, fastställt av Tullverket, enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt
enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant
tillägg ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans
värde.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-,

emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till
första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldig-
hetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelse-
ort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också
bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

9 §

8

Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats i ett

land utanför EU på något annat sätt än genom reparation återimporteras med
användning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunderlaget
beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskattnings-
underlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat
EU-land för de temporärt exporterade varorna.

7 Senaste lydelse 2014:50. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2011:283.

background image

5

SFS 2016:261

Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material som utgör

unionsvaror exporterats temporärt samt varor som helt eller delvis tillverkats
av detta material i ett land utanför EU återimporteras med användning av tull-
förfarandet passiv förädling.

Med unionsvaror, temporärt exporterade varor och tullförfarandet passiv

förädling förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen.

9 c kap.

1 §

9

Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket,

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att

placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,
3. omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i en anlägg-

ning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon inom landet under den tid
varorna är placerade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant

skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade i
skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att om-

sättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller

även vid unionsinterna förvärv av varorna.

2 §

10

Med icke-unionsvara, anläggning för tillfällig lagring, tullager och

frizon förstås detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen.

13 kap.

6 §

11

Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 e är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha
bokfört förvärvet,

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning, eller

4. Tullverket har ställt ut en tullräkning eller ett tullkvitto, för en import av

varor.

9 Senaste lydelse 2013:1105.

10 Senaste lydelse 2011:283.

11 Senaste lydelse 2014:50.

background image

6

SFS 2016:261

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

22 kap.

1 §

12

I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i

övrigt finns det även bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller dock tullagen (2016:253).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

12 Senaste lydelse 2011:1253.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.