SFS 2016:1208 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

161208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 11 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 2 § och 8 a kap. 2 §

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av telekommuni-

kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som ska
redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda ordningen i
artiklarna 369a–369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november
2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv
2008/8/EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp av personer som
i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdes-
skattegrupp): mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattnings-
bar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,
– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registre-

rad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk beskatt-
ningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §

första stycket: den till vilken omsättningen görs,

1 Prop. 2016/17:14, bet. 2016/17:SkU8, rskr. 2016/17:63.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2016:261.

SFS 2016:1208

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

2

SFS 2016:1208

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusen-
delar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig
enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till-

handahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan
eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av
utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-
tem för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka
kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som
verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvär-
var tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen, om inte annat följer av c,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd, om inte annat
följer av c,

c) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räk-
ning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

background image

3

SFS 2016:1208

Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer

i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-

nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en
utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av
det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

11 §

Med fastighet avses fast egendom enligt artikel 13b i rådets genom-

förandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt.

3 kap.

2 §

4

Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer av 3 §,

omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyres-
rätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastig-
heter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också

underordnade tillhandahållanden, exempelvis upplåtarens tillhandahållande
av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio-
och televisionssändningar, om tillhandahållandet är en del av upplåtelsen av
nyttjanderätten.

3 §

5

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har installe-

rats varaktigt,

4 Senaste lydelse 2007:1376.

5 Senaste lydelse 2013:1108.

background image

4

SFS 2016:1208

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöj-

ning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,
7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spår-

anläggning för järnvägstrafik,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikopera-

törer, och

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller

liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller
delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet.
Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad.
Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samord-
ningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verk-
samhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt
10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning
till en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fas-
tigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordnings-
förbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än sta-
ten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som
inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra
och tredje styckena.

background image

5

SFS 2016:1208

8 kap.

2 §

6 Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som

hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen
medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats.

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–5

eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren enligt 9 c kap. 5 § utgörs
ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den skattskyldige skall
redovisa till staten.

I det fall en förvärvare enligt 8 a kap. 11–14 §§ övertar överlåtarens rättig-

heter och skyldigheter när det gäller jämkning utgörs förvärvarens ingående
skatt för de övertagna investeringsvarorna av överlåtarens ingående skatt för
varorna.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till
1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2,
2. import till landet, eller
3. skattepliktiga uttag som avses i 4 § 5.

8 a kap.

2 §

7 Med investeringsvaror avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången
uppgår till minst 50 000 kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den ingå-

ende skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor,

3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bostadsrätt,

som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §,
om avdrag för ingående skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 5
med minst 100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshavaren eller

hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten
och om skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kro-
nor.

Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd som

avses i första stycket 2 företagits och ett avdrag enligt första stycket 3 gjorts
eller mer än en åtgärd företagits eller ett avdrag gjorts ska vid tillämpning av
beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Avdrag och åtgär-
der som avses i första stycket 3 och 4 ska på motsvarande sätt läggas samman
med andra avdrag och åtgärder som avser samma hyresrätt eller bostadsrätt.

Maskin, utrustning och särskild inredning ska vid tillämpning av bestäm-

melserna i detta kapitel anses som sådan tillgång som avses i första stycket 1,
om den

1. tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än

bostadsändamål, och

2. anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs

på fastigheten.

6 Senaste lydelse 2000:500.

7 Senaste lydelse 2015:888.

background image

6

SFS 2016:1208

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Vid jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till investerings-

varor gäller fortfarande äldre bestämmelser för avdrag för vilka korrigerings-
tiden enligt 8 a kap. 6 § påbörjades innan ikraftträdandet, om inte något annat
följer av 3–5.

3. Vid en överlåtelse av en investeringsvara sker jämkning enligt de

bestämmelser som gäller vid tiden för överlåtelsen.

4. Om en investeringsvara, eller del av investeringsvara, vid tidpunkten för

förvärvet eller nybyggnaden i mervärdesskattehänseende var en fastighet men
vid tidpunkten för överlåtelsen inte längre är en fastighet ska ny-, till- eller
ombyggnader på den aktuella delen i jämkningshänseende ses som förvärv
med korrigeringstid på tio år.

5. Om en investeringsvara, eller del av investeringsvara, vid tidpunkten för

förvärvet eller nybyggnaden i mervärdesskattehänseende inte var en fastighet
men vid tidpunkten för överlåtelsen är en fastighet ska förvärvet eller nybygg-
naden av den aktuella delen i jämkningshänseende ses som en ny-, till- eller
ombyggnad med en korrigeringstid på fem år.

6. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för mervärdesskatt som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.