SFS 2018:1278 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2018-1278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 6 § mervärdesskattelagen

(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

11 kap.
6 §
3 Elektronisk faktura enligt 1 kap. 17 a § får utfärdas endast om mot-

tagaren godkänner det.

I 5 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upp-

handling finns bestämmelser om skyldighet att ta emot elektroniska fakturor

som har utfärdats till följd av offentlig upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2012:342.

SFS 2018:1278

Publicerad

den 29 juni 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.