SFS 2018:1333 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2018-1333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)3

dels att 1 kap. 3 § och 7 kap. 3 c § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 1 kap. 20 och 21 §§, 2 kap. 9–13 §§

och 13 kap. 7 a och 17 a §§, och närmast före 2 kap. 9 och 12 §§ nya rubriker

av följande lydelse.

1 kap.
3 §
4 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning inträder när varan

har levererats eller tjänsten har tillhandahållits eller när varan eller tjänsten

har tagits i anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket eller

3 a, 3 b, 4 eller 5 a §.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt eller delvis

för en beställd vara eller tjänst före den tidpunkt som avses i första stycket,

inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt

kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller dock

endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen kommer den som

omsätter varan eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att den sänds till

en köpare mot postförskott eller efterkrav. En överlåtelse av en enfunktions-

voucher ska vid tillämpning av första stycket likställas med en leverans av

de varor eller ett tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser.

20 § Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet

att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor

eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster

som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhanda-

hållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande

dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet.

21 § Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när

den ställs ut är känt med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de

varor och tjänster som vouchern avser och i vilket land omsättningen av

varorna eller tjänsterna ska anses ha skett.

Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher.

1

Prop. 2017/18:213, bet. 2017/18:SkU26, rskr. 2017/18:399.

2

Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om et gemensamt system för mervärdes-

skatt, i lydelsen enligt rådets direktiv 2016/1065/EU.

3

Lagen omtryckt 2000:500.

4

Senaste lydelse 2009:1333.

SFS 2018:1333

Publicerad

den 2 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1333

2 kap.
Omsättning vid transaktioner med enfunktionsvouchrar
9 §
Varje överlåtelse mot ersättning av en enfunktionsvoucher som görs av

en beskattningsbar person som agerar i eget namn ska anses som en omsätt-

ning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Detsamma gäller om en

enfunktionsvoucher tas i anspråk på motsvarande sätt som avses i 1 § första

stycket 2 eller tredje stycket 2.

Det faktiska överlämnandet av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna

i utbyte mot en enfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell

ersättning av leverantören eller tillhandahållaren är inte en omsättning, om

inte annat följer av 11 §.

10 § Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskattnings-

bar person i en annan beskattningsbar persons namn och för dennes räkning,

ska denne anses omsätta de varor eller tjänster som vouchern avser.

11 § Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i utbyte mot

en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn

ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhandahållaren anses ha omsatt

varorna eller tjänsterna till denna beskattningsbara person.

Omsättning vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar
12 §
Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet

av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som ersättning

eller partiell ersättning av leverantören eller til handahållaren ska anses som en

omsättning enligt 2 kap. 1 §. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern

är dock inte omsättningar.

13 § När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan person

än den beskattningsbara person som genomför en sådan omsättning som avses

i 12 §, ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan identifieras, exempelvis

distributions- eller marknadsföringstjänster, anses som omsättningar.

7 kap.
3 c §
5 Med ersättning enligt 3–3 b §§ förstås allt det som säljaren har erhållit

eller ska erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegri-

pet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten.

Vid leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster mot en fler-

funktionsvoucher ska den ersättning som betalas för vouchern anses som

ersättning enligt första stycket. Om det saknas information om det beloppet,

ska det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i till-

hörande dokumentation anses som ersättning.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta

och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten.

5

Senaste lydelse 2007:1376.

background image

3

SFS 2018:1333

13 kap.
7 a §
Utgående skatt för överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska redo-

visas för den redovisningsperiod under vilken vouchern har överlämnats eller

betalning dessförinnan har tagits emot.

Första stycket gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt

enligt 8 §.

17 a § Ingående skatt för förvärv av en enfunktionsvoucher ska redovisas

för den redovisningsperiod under vilken vouchern har tagits emot eller betal-

ning dessförinnan har lämnats.

Första stycket gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt

enligt 8 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Lagen tillämpas inte på vouchrar som är utställda före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.