SFS 2018:1868 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2018-1868.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)3

dels att 3 kap. 32 §, 5 kap. 16 § och 11 kap. 12 och 13 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 16 a och 16 b §§, av

följande lydelse.

3 kap.
32 §
4 Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap.
8 § andra stycket ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsätt-
ningen av tjänsten undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en
sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat
EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i rådets
direktiv 2006/112/EG.

5 kap.
16 §
5 Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektro-
niska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person
är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadig-
varande vistas i Sverige.

Första stycket gäller inte för tjänster som är omsatta i ett annat EU-land

enligt bestämmelser som i det landet motsvarar artikel 58.2 i direktiv
2006/112/EG.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för
1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud

eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra
elektromagnetiska medel, eller

2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för

sådan överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av
1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och

utrustning,

2. programvara och uppdatering av denna,
3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

1 Prop. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-

värdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2017/2455.

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2011:283.

5 Senaste lydelse 2014:940.

SFS

2018:1868

Publicerad
den

29 november 2018

background image

2

SFS

4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.

16 a § Tjänster som anges i 16 § är också omsatta inom landet om

1. tillhandahållaren är etablerad i Sverige men saknar etablering i något

annat EU-land eller, om tillhandahållaren saknar etablering, är bosatt eller
stadigvarande vistas här i landet men inte i något annat EU-land,

2. tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person

och som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land,
och

3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de tjänster som

avses i 2 inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och
inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret.

16 b § Om det belopp som avses i 16 a § 3 överskrids är tjänsterna omsatta
utomlands. Detta gäller från och med den omsättning som medför att
beloppet överskrids.

Även om villkoren i 16 a § är uppfyllda får tillhandahållaren begära att

omsättningarna anses gjorda där förvärvaren är etablerad, är bosatt eller
stadigvarande vistas. Skatteverket ska då besluta att tjänsterna är omsatta
utomlands. Beslutet gäller tills vidare. Bestämmelsen i 16 a § får dock inte
tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det
kalenderår då beslutet fattades.

11 kap.
12 §
6 Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på omsättningar av
varor eller tjänster inom landet enligt 5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om
1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs från ett

annat EU-land av en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige
eller vars fasta etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i de fall faktura

utfärdas av köparen.

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas på omsättningar av tele-

kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
inom landet av en beskattningsbar person som omfattas av ett beslut i ett
annat EU-land som motsvarar ett identifieringsbeslut enligt 4 § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

13 §7 Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av varor eller
tjänster som enligt avdelning V i rådets direktiv 2006/112/EG anses ha gjorts
i ett annat EU-land, om

1. säljaren
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av

varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etablerings-
ställe i ett annat land,

6 Senaste lydelse 2013:368.

7 Senaste lydelse 2012:342.

2018:1868

background image

3

SFS

b) har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan

eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

c) varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etableringsställe

men är bosatt eller stadigvarande vistas här,

2. säljaren inte är etablerad i det EU-land där omsättningen anses ha gjorts

eller vars fasta etableringsställe i detta land inte medverkar i omsättningen,
och

3. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.
Första stycket gäller inte i de fall faktura utfärdas av köparen.
Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av telekommunika-

tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som görs i
ett annat EU-land av en beskattningsbar person som omfattas av ett
identifieringsbeslut enligt 4 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska
tjänster.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 16 a och 16 b §§ tillämpas inte på den som

omfattas av ett identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster som gällde vid ikraftträdandet. Om den beskattnings-
bara personen begär det, ska Skatteverket dock besluta att 5 kap. 16 a § ska
tillämpas om förutsättningarna för detta är uppfyllda.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

2018:1868

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.