SFS 1994:1798 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1994_1798 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6456

1

Prop. 1994/95:57, bet. 1994/95: SkU7, rskr. 1994/95:151.

SFS 1994:1798
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att 1 kap. 9 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 26, 28 och 31 §§, 5 kap. 10 §, 10 kap.

10 § samt 22 kap. 10 § skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 26 §, lOkap. 10 § och 22 kap. 10 §

skall utgå,

debatt 1 kap. 1,2,5,8, 10och 15 §§, 2kap. 1 -3 och 5 §§, 3kap. 1,3,5,

9, 12, 2 1 - 2 4 , 27, 29 och 30 §§, 4kap. 5 §, 5kap. 1 - 3 , 5 - 9 och 11 §§,
7kap. 1-5, 8och9§§, 8kap. 2 - 4 , 6, 9, 10, 1 3 - 1 5 och 17 §§, lOkap. 1-
6, 11 och 12 §§, 11 kap. 2, 3 och 5 §§, 13kap. 1, 6, 10, 11, 15, 16, 21, 23 och
27§§, 14kap. 1 - 3 , 5, 8, 9, 12 och 13 §§, 18kap. 13 §, 19kap. 3§ och
20 kap. 1, 4 och 9 §§, rubrikerna närmast före 3 kap. 30 §, 4 kap. 5 §, 7 kap.
2 och 8 §§, 10 kap. 11 och 12 §§ och 18 kap. 13 § samt rubrikerna till 2, 3,

13, och 14 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 41 nya paragrafer, 1 kap. 4 a, 10 a, 13 a

och 13 b §§, 2 kap. 1 a §, 3 kap. 30 a-30 e §§, 5 kap. 2 a, 2 b, 5 a, 6 a och
7a§§, 7kap. 2a, 3a, 10 och 11 §§, 8kap. 16 a-16 f §§, lOkap. 11 a och 11
b §§, 11 kap. 2 a och 5 a §§, 12kap. 1 a och 4 §§, 13kap. 1 a, 25 a, 28 a, 29
och 30 §§ och 14 kap. 8 a, 30 a-30 d §§, samt närmast före 3 kap. 30 a §,

8 kap. 16 a §, 13 kap. 28 a, 29 och 30 §§ och 14 kap. 30 a § nya rubriker av
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel 2 a av följande lydelse.

1 kap.

1 § Mervärdesskatt skall betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är

skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös

egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör

gemenskapsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger
för en omsättning, ett gemenskapsinternt förvärv eller import anges i
3 kap. Vad som är yrkesmässig verksamhet anges i 4 kap. I vilka fall en
omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap.

background image

6457

SFS 1994:1798

2 § Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 2 —4: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 4 och 7 §§, om den som omsätter tjänsten är en utländsk
företagare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 a, 6 a och 7 a §§, om den som omsätter tjänsten är en
utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här:
den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30

b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 §

tullagen (1994:1550) för den importerade varan.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap. och 9 kap.

4 a § Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tid-
punkten för förvärvet. Denna tidpunkt anses inträffa den 15:e i månaden
efter den månad under vilken varan har levererats. Om en faktura eller
jämförlig handling utfärdas till förvärvaren innan dess, inträder skattskyl-

digheten vid utfärdandet av fakturan eller handlingen.

5 § Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då varan
skall anmälas till förtullning enligt bestämmelserna i tullagen (1994:1550).

8 § Med utgående skatt förstås sådan skatt som skall redovisas till staten
vid omsättning, gemenskapsinternt förvärv eller import enligt 1 §.

Med ingående skatt förstås sådan skatt vid förvärv eller import som

anges i 8 kap. 2 §.

10 § Med export avses sådan omsättning utanför EG av varor eller

tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs här i landet.

10 a § Med EG eller ett EG-land förstås i denna lag de områden som

tillhör den Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde.

13 a § Med nya transportmedel förstås

1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till

lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym
om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om
de omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk
eller före omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,

2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges

i 3 kap. 21 och 22 §§, om de omsätts inom tre månader efter det att de
första gången tagits i bruk eller före omsättningen har färdats högst 100
timmar, och

3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luft-

background image

SFS 1994:1798

fartyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom tre månader efter det
att de första gången tagits i bruk eller före omsättningen har flugits högst
40 timmar.

13 b § Med punktskattepliktiga varor förstås sådana alkohol-, tobaks-,

eller mineraloljeprodukter som är obligatoriskt skattepliktiga enligt Euro-
peiska gemenskapens punktskatteregler.

15 § Med utländsk företagare förstås en näringsidkare som är en fysisk

person som inte är bosatt här i landet eller stadigvarande vistas här eller en

juridisk person som inte på grund av registrering, platsen för styrelsens

säte eller annan sådan omständighet är att anse som svensk juridisk
person.

2 kap. Omsättning och import

1 § Med omsättning av vara förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning,

2. att en vara på beställning tillverkas och överlåts mot ersättning, även

om förvärvaren tillhandahållit en väsentlig del av materialet för tillverk-
ningen (arbetsbeting), eller

3. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.
Med omsättning av tjänst förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhan-

dahålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt någon av 4 —8 §§.

1 a § Med import förstås att en vara förs in till Sverige från en plats

utanför EG.

2 § Med uttag av vara förstås att den som är skattskyldig

1. tillgodogör sig en vara ur verksamheten för privat ändamål,

2. överlåter en vara till någon annan utan ersättning eller mot ersättning

som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 a och sådan nedsätt-
ning inte är marknadsmässigt betingad, eller

3. för över en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet eller

rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9 —13 §§ till en
verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet eller
sådan rätt till återbetalning.

3 §2 Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den skattskyl-
dige har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10kap. 9—13 §§
av den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den skattskyldige förvärvat varan

eller, när varan förts in till Sverige av den skattskyldige, importen undan-
tagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § tillämpas dock 2 §.

5 § Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige

1. utför, låter utföra eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst åt sig

2

Senaste lydelse 1994:498.

6458

background image

SFS 1994:1798

själv eller sin personal för privat ändamål eller för annat rörelsefrämman-
de ändamål, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning eller mot ersättning
som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 b och sådan nedsätt-
ning inte är marknadsmässigt betingad,

2. använder eller låter någon annan använda en tillgång som hör till

verksamheten för privat ändamål eller för annat rörelsefrämmande ända-
mål, om den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt

10kap. 9- 13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda

en personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för
verksamheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9 - 13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet
eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående skatten som hänför sig
till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa.

2 a kap. Gemenskapsinterna förvärv

1 § I 2 - 9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv skall anses

som ett gemenskapsinternt förvärv.

Gemenskapsinterna förvärv

2 § Med gemenskapsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3 - 5 §§ mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller
av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EG-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller
av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EG-land från Sverige
eller ett annat EG-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EG-land till Sverige, om inget
annat följer av 7 § andra stycket och 8 §, eller

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EG-

land till Sverige.

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 1

3 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a § och trans-

portmedlet skall användas stadigvarande här i landet,

2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köpa-

ren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare,
eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig

vara och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från
en säljare som är skattskyldig till mervärdesskatt i ett annat EG-land.

Första stycket 3 avser köpare som är

1. näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående

skatt eller rätt till återbetalning enligt 10kap. 9 - 13 §§ av sådan skatt, eller

6459

background image

SFS 1994:1798

2. näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller

rätt till återbetalning enligt 10kap. 9—13 §§ eller juridiska personer som

inte är näringsidkare, under förutsättning

- att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra

varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det
löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90000 kronor, eller

- att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

4 § Skattemyndigheten skall på begäran av en sådan köpare som anges i

3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom skall anses som

gemenskapsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte över-
stigs. Beslutet skall gälla under två kalenderår.

5 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de fall transporten
påbörjas utanför EG och varan därefter importerats till ett annat EG-land
av förvärvaren för vidare transport till Sverige, om förvärvaren är en
juridisk person som inte är näringsidkare.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt

som betalas vid import.

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 2

6 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 2, om

- köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,
- förvärvet görs, under angivande av köparens svenska registrerings-

nummer, från en säljare som är registrerad till mervärdesskatt i ett annat
EG-land, och

- köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat EG-land

för förvärvet.

I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana

förvärv som avses i första stycket skall återfås, för det fall att mervärdes-
skatt har påförts i det andra EG-landet efter det att förvärvaren redovisat
den utgående skatten i sin deklaration här i landet.

En vara skall inte anses förvärvad enligt första stycket, om köparen visar

att förvärvet gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EG-land och
den till vilken omsättningen görs är skattskyldig där för omsättningen.

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 3

7 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 3, om

- den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat

EG-land,

- överföringen görs för denna verksamhet, och
- överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet

till Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara skall inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen

1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med

avgångsplats i ett EG-land och ankomstplats i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i tillhandahållandet av arbetsmaterial till den som i

Sverige omsätter en vara som han skall tillverka här i landet och varan
tillhandahålls på ett sätt som anges i 8 §,

6460

background image

3. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för

över varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan,

4. görs för att den överförda varan skall användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför skall användas tillfälligt här i landet,

5. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst 2 år, skall användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skat-
tefri här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke
medlemsland, eller

6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 9 § eller i 3 kap. 30 a §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre

föreligger, skall varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

8 § Vad som anges i 7 § andra stycket 2 gäller endast, om

- förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-land,
- materialet transporteras av förvärvaren eller för dennes räkning från

det landet till Sverige och tillverkningen utförs här i landet,

- tillverkaren bedriver verksamhet som medför skattskyldighet här i

landet, och

- den tillverkade varan transporteras från Sverige till det andra EG-

landet.

Gemenskapsinterna förvärv enligt 2 § 4

9 § En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 4, om

- den som tar i anspråk varan bedriver verksamhet som medför skatt-

skyldighet här i landet,

- han tar i anspråk varan för ett annat ändamål än som anges i 7 §

andra stycket genom att använda den för denna verksamhet efter att varan
transporterats av honom eller för hans räkning till Sverige från ett annat
EG-land, och

- varan inte härrör från en yrkesmässig verksamhet som han bedriver i

det landet.

Gemensam bestämmelse avseende 2 § 3 och 4

10 § En vara skall inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 §§ om motsvaran-
de förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som

ett gemenskapsinternt förvärv enligt 3 '§.

3 kap. Skatteplikt för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import

1 § Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om
inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta

kapitel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

Gemenskapsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande omsätt-

ning skulle ha varit det.

3 §3 Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör utom i fall som

avses i 2 § andra stycket,

3

Senaste lydelse 1994:498.

6461

SFS 1994:1798

background image

SFS 1994:1798

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan sam-

band med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverknings-

rätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra natur-
produkter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplå-

telse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,

9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, och

10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av

spåranläggning för järnvägstrafik.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadig-

varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller
som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller
delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet.
Uthyrning till staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrning-
en sker för en verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt.
Skatteplikt föreligger dock inte för uthyrning till en kommun, om fastighe-
ten vidareuthyrs av kommunen för användning i en verksamhet som inte
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller

12 § eller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts

om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid

bostadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som inne-
has med bostadsrätt.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan

uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som an-
ges i andra och tredje styckena.

5 § Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,

- om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som

drivs av det allmänna eller vid inrättningar som avses i 1 § stadgan
(1970:88) om enskilda vårdhem m. m., eller

- om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att

utöva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportme-

del som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård.

9 § Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansierings-
tjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller där-
med jämförlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, in-

kassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning
av förvaringsutrymmen.

6462

background image

SFS 1994:1798

Med värdepappershandel förstås

1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar,

oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder.

12 § Från skatteplikt undantas omsättning av allmänna nyhetstidningar.

Med allmänna nyhetstidningar förstås sådana publikationer av dags-

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka.

21 § Från skatteplikt undantas omsättning av

1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,

2. fartyg för bogsering eller bärgning,
3. luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran,
4. tjänster som avser sådana fartyg eller luftfartyg,
5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller luftfartyg, när

varan

- säljs eller hyrs ut till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den

som varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med ägaren,
eller

- förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning,

och

6. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 5.
Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs

eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för
detta ändamål eller inte.

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för vilka

förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgif-
ten. Undantaget gäller inte heller omsättning eller import av flodsprutor,
pontonkranar, flytdockor och andra farkoster som hänför sig till tulltaxe-
nummer 89.05 och som inte är bärgningsfartyg.

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av eget gods.

Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkoster för yrkes-
mässig person- eller godsbefordran.

22 § Från skatteplikt undantas omsättning som avser överlåtelse eller
upplåtelse till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne av fartyg
för livräddning samt delar, tillbehör, utrustning och bränsle till ett sådant
fartyg. Undantaget omfattar även underhåll, reparation och andra tjänster
som avser ett fartyg av angivet slag som ägs av eller har upplåtits till
sällskapet eller delar, tillbehör eller utrustning till ett sådant fartyg.

23 § Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och
tjänster:

1. sedlar och mynt som är eller har varit gällande betalningsmedel, dock

inte guldmynt präglade 1967 eller senare som omsätts efter sitt metallvär-
de,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,

6463

background image

SFS 1994:1798

4. flygbensin och flygfotogen,

5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel när tjänsten tillhan-

dahålls av huvudmannen för en allmän begravningsplats,

7. frimärken, dock inte när de omsätts eller förs in i landet i särskilda

förpackningar som är avsedda för butiksförsäljning, och

8. guld som levereras till Sveriges riksbank.

24 §4 Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än om-
sättningstillgångar, om

1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon

rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9- 13 §§ av ingående
skatt vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor
eller tjänster som tillförts tillgången, eller

2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet

har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 3.

Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte

tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäk-

ringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med ska-
dereglering och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar
som företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeav-
tal. Undantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken den
skattskyldige förvärvat varan eller, om varan förts in till landet av den
skattskyldige, importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 §.

27 § Från skatteplikt undantas uttag enligt 2 kap. 2 § då den skattskyldi-

ge tar i anspråk en vara för representation eller liknande ändamål, under
förutsättning att den skattskyldige har rätt till avdrag för utgifterna för
ändamålet enligt punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 20 § kommu-
nalskattelagen (1928:370).

29 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller

arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §.

Undantag för viss import

30 § Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från

skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen

skall omsättas till ett annat EG-land enligt 30 a §.

Undantag för viss omsättning till andra EG-länder

30 a § Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras
av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett
annat EG-land, om

4

Senaste lydelse 1994:498.

6464

background image

6465

SFS 1994:1798

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till

mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av
varor, eller

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatper-

son.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

30 b § Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv enligt 2 a
kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk företagare om

1. den utländske företagaren är registrerad till mervärdesskatt i ett

annat EG-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,

3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EG-

land än det där den utländske företagaren är registrerad till mervärdes-
skatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en näringsidka-

re eller en juridisk person som inte är näringsidkare, som är registrerad till
mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen enligt 1 kap.
2 § första stycket 4.

Undantaget i första stycket gäller endast under förutsättning att den

utländske företagaren utfärdar en faktura eller jämförlig handling som
uppfyller kraven i 11 kap. 5 a § tredje stycket.

30 c § Från skatteplikt undantas omsättning på fartyg eller luftfartyg i
de fall som avses i 5 kap. 2 b § av sådana varor som anges i andra och tredje
styckena, under förutsättning att varorna är avsedda att tas med i resenä-
rens bagage för personligt bruk.

För följande slag av varor skall undantaget för varje resenär begränsas

till nedan angivna kvantiteter:

1. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent eller två liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15
men inte 22 volym-procent eller två liter mousserande vin,

2. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volym-pro-

cent,

3. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram

röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

4. 50 gram parfym, och

5. 0,25 liter luktvatten.
I övrigt gäller undantaget starköl (alkoholhalt som överstiger 3,5 vo-

lymprocent), dock högst 2 liter för varje resenär samt andra varor än de
som anges i andra stycket under förutsättning att det sammanlagda värdet
av varor av dessa slag som förvärvas under en och samma resa uppgår till
högst 800 kronor. Därvid får en enskild varas värde inte delas upp.

Regeringen får meddela inskränkningar i de i denna paragraf angivna

undantagen för vissa flyg- eller fartygslinjer.

30 d § Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv som görs
av utländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 - 4 §§ av
hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

background image

SFS 1994:1798

30 e § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som avser va-
rutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar.

4 kap.

Yrkesmässig verksamhet bedriven av utländsk företagare

5 § En utländsk företagares verksamhet är yrkesmässig i Sverige eller i
utlandet, om företagaren bedriver verksamhet som motsvarar yrkesmässig
verksamhet enligt 1 §.

5 kap.

1 § 12 - 8 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning skall anses

som en omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsätt-
ning utomlands.

I 9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning som enligt

någon av 2 - 8 §§ anses som en omsättning inom landet ändå skall anses
som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som

anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning inom landet.

2 § En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare skall transporte-
ras till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan

påbörjar transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

importeras till landet från en plats utanför EG av säljaren för att omsättas,
eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EG-land
till en köpare i Sverige, om

- säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
- köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för

förvärvet av varan, och

- varan inte är ett nytt transportmedel.

En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är

en punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens sammanlagda omsätt-
ning här i landet överstiger 320000 kronor under det löpande eller föregå-
ende kalenderåret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i
tredje stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning skall inte
beaktas värdet av punktskattepliktiga varor.

En omsättning skall anses vara gjord i Sverige enligt första stycket 4 även

om de i andra stycket angivna beloppsgränserna inte överstigs, under
förutsättning att vederbörlig myndighet i det land där transporten på-
börjas har medgett att säljarens omsättning inte skall anses vara gjord i det
landet.

6466

background image

2 a § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 §
första stycket 1 skall varan inte anses omsatt inom landet, om

1. varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från Sverige

till en köpare i ett annat EG-land, och

2. säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan

omsättning.

2 b § Om en vara omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under transport
av passagerare mellan EG-länder, skall varan anses omsatt i Sverige om
transporten avgick från Sverige.

3 § I annat fall än som avses i 2, 2 a och 2 b §§ är varan omsatt inom
landet, om den finns här då den tas om hand av köparen.

5 § En transporttjänst är omsatt inom landet, om den utförs i Sverige.
En transporttjänst som utförs i Sverige och i något annat land skall dock
anses i sin helhet omsatt utomlands, om transporten sker direkt till eller
från utlandet och inget annat följer av 5 a § första stycket.

Befordran av brev till utlandet i postverksamhet som avses i 3 § post-

lagen (1993:1684) skall anses som en omsättning inom landet.

Förmedling av en transporttjänst enligt första stycket är omsatt inom

landet, om transporttjänsten är omsatt inom landet och inget annat följer
av 5 a § andra stycket.

5 a § En transporttjänst som avser en varutransport som påbörjas i ett
EG-land och avslutas i ett annat EG-land, skall anses omsatt i Sverige, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av tjänsten inte har

gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat
EG-land, eller

2. köparen av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och

köparen har förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

Förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en

sådan varutransporttjänst som anges i första stycket skall anses vara om-
satt inom landet, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av förmedlingstjäns-

ten inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen

i ett annat EG-land, eller

2. transporten påbörjas i ett annat EG-land men köparen av förmed-

lingstjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har
förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

6 § Om inget annat följer av 6 a § är tjänster omsatta inom landet, om de
utförs i Sverige och avser:

1. kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhåll-

ning, undervisning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen
verksamhet som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verk-
samhet förbundna åtgärder,

2. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som tillhandahålls som ett led i en varutransport,

3. värdering av varor som är lös egendom, och

6467

SFS 1994:1798

background image

6468

SFS 1994:1798

4. arbeten på varor som avses i 3, däri inbegripet kontroll eller analys av

sådana varor.

Förmedling av sådana tjänster som avses i första stycket omfattas av

bestämmelserna i 8 §.

6 a § Om en tjänst som anges i 6 § första stycket 2 tillhandahålls som ett
led i en varutransport som påbörjas i ett EG-land och avslutas i ett annat
EG-land, skall tjänsten anses omsatt i Sverige, om

1. tjänsten utförs här i landet och förvärvet av tjänsten inte har gjorts

under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-
land, eller

2. tjänsten utförs i ett annat EG-land men köparen av tjänsten är

registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat tjänsten
under angivande av registreringsnumret.

Förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en

sådan tjänst som anges i första stycket skall anses vara omsatt inom landet,
om

1. den förmedlade tjänsten utförs i Sverige och förvärvet av förmed-

lingstjänsten inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer
för köparen i ett annat EG-land, eller

2. den förmedlade tjänsten utförs i ett annat EG-land men köparen av

förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han
har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande av registreringsnum-
ret.

7 § Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren är en närings-

idkare som antingen har ett fast driftställe i Sverige till vilket tjänsten

tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar fast driftställe, han är bosatt
eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvaren har fast

driftställe i Sverige eller annars är bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

Första stycket gäller

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, li-

censrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,

3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruk-

tion, juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster
och liknande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller pro-

gram för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,

6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrym-

men,

7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan

rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet, och

background image

SFS 1994:1798

10. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn,

om förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de

1. tillhandahålls en förvärvare i ett annat EG-land och förvärvaren är

en näringsidkare i det landet,

2. tillhandahålls en förvärvare i ett land utanför EG, eller
3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en

näringsidkare här i landet.

7 a § Andra förmedlingstjänster än sådana som anges i 4, 5, 5 a, 6, 6 a
och 7 §§ och som görs för någon annans räkning i dennes namn är omsatta

inom landet, om

1. förmedlingstjänsten företas i Sverige och förvärvet av förmedlings-

tjänsten inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer för
köparen i ett annat EG-land, eller

2. förmedlingstjänsten företas i ett annat EG-land men köparen av

förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han
har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande av registreringsnum-
ret.

8 § För andra tjänster än sådana som anges i 4 —6 a eller 7a § eller för
det fall 7 § inte är tillämplig skall omsättningen anses ha gjorts inom
landet, om tjänsterna tillhandahålls från ett fast driftställe eller motsvaran-
de i Sverige. I det fall en sådan tjänst inte tillhandahålls från något fast
driftställe eller motsvarande i Sverige eller utomlands, är den omsatt inom
landet om den som tillhandahåller tjänsten har fast adress eller normalt
uppehåller sig i Sverige.

Om en uthyrningstjänst som avser transportmedel eller transporthjälp-

medel utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs uteslutande i Sverige, skall
den anses omsatt inom landet även om den inte är det enligt första stycket.
Om uthyrningstjänsten tillgodogörs uteslutande utanför landet, skall den
inte anses omsatt inom landet även om den är det enligt första stycket.

9 § En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en
omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en

speditör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet

och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras i en frihamn och varan inte är avsedd att användas i

frihamnen,

5 a. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för

bruk ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg,

5 b. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg för sådan omsättning

som anges i 1 § tredje stycket,

5 c. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2b § för

konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen

(1994:1550),

6469

background image

SFS 1994:1798

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnfÖrteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett
garantiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt i ett

annat land än ett EG-land, under förutsättning att säljaren kan visa att
köparen i nära anslutning till leveransen har medfört varan vid resa till en
plats utanför EG.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt
enligt denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Om en vara levereras för försäljning från kiosk eller liknande försälj-

ningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge och
leveransen görs i en frihamn eller till fartyget, gäller första stycket endast
om varan består av spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer,
kosmetiska preparat, toalettmedel eller choklad- eller konfektyrvaror.

11 § En omsättning av tjänster enligt någon av 4 —8 §§ anses som om-
sättning utomlands då det är fråga om:

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat

upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning
eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2 a. lastning, lossning eller andra tjänster i godsterminal-, hamn- eller

flygplatsverksamhet, om tjänsterna avser varor från eller till utlandet,

2 b. transport eller annan tjänst inom landet som avser varor som en

speditör eller fraktförare tillhandahåller en utländsk uppdragsgivare i ett
land utanför EG i samband med import eller export av varan,

3. alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i

landet endast för tjänsten i fråga för att därefter föras ut ur landet till en
plats utanför EG,

4. reparation av varor åt en utländsk företagare, som inte är skattskyl-

dig för omsättningen, och reparationen görs inom ramen för garantiåta-
ganden som denne gjort,

5. upplåtelse för trafik av bro eller tunnel mellan Sverige och ett annat

land, och

6. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning

i dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning
utanför EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande para-
graf eller 9 §.

7 kap.

1 § Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderla-

get om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

6470

background image

Skatten tas ut med 21 procent av beskattningsunderlaget för omsättning,

gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel och livsme-
delstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) med undantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl som tillhandahålls av det detalj handels-

bolag som avses i 15 § andra stycket lagen (1977:293) om handel med
drycker, och

c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplå-

telse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av un-

derordnad betydelse, och

3. transport i skidliftar.

Beskattningsunderlaget vid omsättning och gemenskapsinterna förvärv

2 § Vid omsättning som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunder-
laget med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. Beskatt-
ningsunderlaget utgörs av detta värde minskat med

1. 20 procent när skattesatsen enligt 1 § är 25 procent,

2. 17,36 procent när skattesatsen är 21 procent, och

3. 10,71 procent när skattesatsen är 12 procent.

Vid omsättning som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första styc-

ket 2 — 4 utgörs dock beskattningsunderlaget av det i 3 § angivna värdet
utan sådan minskning som anges i första stycket.

2 a § Vid gemenskapsinterna förvärv utgörs beskattningsunderlaget av

1. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EG-land,

2. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: varans inköpsvärde eller, om

ett sådant värde saknas, tillverkningskostnaden för varan.

3 § Det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet utgörs

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

2 a. vid uttag av varor: av inköpsvärdet för varorna eller liknande varor

eller, om sådant värde saknas, av tillverkningskostnaden vid tidpunkten
för uttaget, och

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: kostnaden

vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten.

3 a § Med ersättning enligt 2 a och 3 §§ förstås det pris som följer av
avtalet om varan eller tjänsten.

Med inköpsvärde och tillverkningskostnad enligt 2 a och 3 §§ förstås det

pris som den skattskyldige betalat för att köpa in varorna respektive den
skattskyldiges kostnad för att tillverka varorna.

I priset inbegrips värdet av bytesvara, kompensation för skatter och

avgifter och andra tillägg till priset utom ränta.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del av de fasta

och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på tjänsten.

6471

SFS 1994:1798

background image

SFS 1994:1798

4 § Vid uttag i form av användande av personbil för privat bruk enligt

2 kap. 5 § 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet
av det värde som enligt 5 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilför-

måner åt anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får
skattemyndigheten på ansökan bestämma det i 2 § första stycket första
meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i 5 § lagen om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Detsamma gäller i fråga om
delägare i handelsbolag.

5 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter som avses i 2 kap. 7
eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget av

1. de nedlagda kostnaderna,

2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant

varulager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som an-
vänds för tjänsterna, samt

3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.
Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderla-

get, om den skattskyldige begär det, i stället av lönekostnaderna, inräknat
skatter och avgifter som grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe om-

bord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge av andra varor än sådana

som uppräknas i 5 kap. 9 § tredje stycket utgörs beskattningsunderlaget av
inköpsvärdet.

Beskattningsunderlaget vid import

8 § Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullän-
damål, bestämt i enlighet med gällande regler inom Europeiska gemenska-
pen (rådets förordning nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet
av en tullkodex för gemenskapen), med tillägg av tull och andra statliga
skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av tullverket
med anledning av införseln. Sådant tillägg skall inte göras i fall då tullen,

skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I beskattningsunderlaget skall även ingå frakt- och försäkringskostnader

och andra sådana tillfälliga kostnader som uppstår fram till första bestäm-
melseorten här i landet.

9 § Vid återimport av gemenskapsvaror som bearbetats i ett land utan-
för EG på något annat sätt än genom reparation, utgörs beskattningsunder-
laget av beskattningsunderlaget enligt 8 § minskat med beskattningsunder-
laget för skatten vid förvärvet eller den tidigare importen, om

1. skatt enligt denna lag har tagits ut i Sverige vid den skattskyldiges

förvärv eller tidigare import av varan, och

2. de bearbetade varorna återimporteras inom den tid som tullmyndig-

heten fastställt och varorna förtullas för den som får tillämpa tullförfaran-
det passiv förädling.

10 § Vid import och återimport av varor som tillverkats i ett land

utanför EG helt eller delvis av material som är gemenskapsvaror utgörs

6472

background image

SFS 1994:1798

beskattningsunderlaget av beskattningsunderlaget enligt 8 § minskat med
beskattningsunderlaget för den tidigare uttagna skatten, om

1. de varor som importeras eller återimporteras tillverkats av det tem-

porärt exporterade materialet, och

2. de tillverkade varorna återimporteras inom den tid som tullmyndig-

heten fastställt och varorna förtullas för den som får tillämpa tullförfaran-
det passiv förädling.

11 § Vid återimport av gemenskapsvaror som reparerats i ett land utan-

för EG utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen
samt tull och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som
tas ut med anledning av importen.

8 kap.

2 § Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som
hänför sig till ersättning för

1. förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyl-

dighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats,

2. förvärv inom landet av varor, om överlåtelsen av varorna är skatte-

pliktig men överlåtaren ändå inte är skattskyldig för överlåtelsen,

3. förvärv inom landet av tillgångar från någon som inte är skattskyldig

för överlåtelsen, om överlåtelsen annars skulle ha varit skattepliktig men
undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 24 §.

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket

2 - 5 utgörs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den
skattskyldige skall redovisa till staten.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till

1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 3 § första stycket 2 och

andra stycket, eller

2. import till landet.

3 § Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får
göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i
verksamheten.

Den skattskyldiges avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför

sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador som uppstått i
verksamheten även då den som vållat skadan eller en försäkringsgivare
står för kostnaden för förvärvet eller importen.

4 § Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får
också göra avdrag

1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller någon som

har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9— 13 §§ har övertagit verksamhe-
ten eller en del av den: för den ingående skatt som hänför sig till den
tidigare ägarens förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har
gjort avdrag för eller fått återbetalning av den ingående skatten men skulle
ha varit berättigad till sådant avdrag eller sådan återbetalning om han hade
fortsatt att driva verksamheten,

6473

background image

SFS 1994:1798

2. om den skattskyldige är delägare i en samfallighet för vattenreglering,

väghållning eller liknande ändamål och den fastighet som ingår i samfällig-
heten används i den verksamhet som medför skattskyldighet: för den
ingående skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv, dock endast till
den del som svarar mot hans andel i samfälligheten,

3. om den skattskyldige vid leverans av en vara till honom har betalat

skatt vid importen av varan utan att han varit skattskyldig för importen
eller han har betalat ersättning för denna skatt till den som haft sådan
skattskyldighet: för den skatt som tullmyndigheten tagit ut, dock endast
under förutsättning att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag
för annat än importen och den skattskyldige skulle ha haft avdragsrätt om
han själv hade varit skattskyldig för importen,

4. om den skattskyldige köper en fastighet och fastigheten i säljarens

byggnadsrörelse har tillförts tjänster, vilkas tillförande utgör skattepliktiga
uttag enligt 2 kap. 7 §, utan att fastigheten därefter har tagits i bruk av
säljaren: för den utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall
redovisa för uttagen,eller

5. om den skattskyldige är ett företag som ingår i en koncern och

tillhandahålls en tjänst av ett företag som ingår i samma koncern utan att
det senare företaget är skattskyldigt eller har rätt till återbetalning enligt 10
kap. 9 — 13 §§: för den ingående skatt som hänför sig till det sistnämnda
företagets förvärv eller import för tillhandahållande av tjänsten, dock
endast om det skattskyldiga företaget hade haft avdragsrätt vid ett sådant

förvärv eller en sådan import.

Vid tillämpningen av första stycket 5 skall endast moderföretag och

helägda dotterbolag anses ingå i samma koncern. Moderföretaget kan vara
ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en svensk
Ömsesidig skadeförsäkringsanstalt. Som helägt dotterbolag räknas svenskt
aktiebolag i vilket moderföretaget äger mer än nio tiondelar av aktierna.
Då ett eller flera helägda dotterbolag i sin tur äger mer än nio tiondelar av
aktierna i ett annat svenskt bolag, räknas även det bolaget som helägt
dotterbolag.

6 § Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående
skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående

skatt som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått
prisnedsättning efter det att han gjort avdrag för skatten.

9 § Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,

2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skatt-

skyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt punkt 1
tredje stycket av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen (1928:370),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

9 § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats

enligt 7 kap. 5 § andra stycket.

6474

background image

SFS 1994:1798

10 § Avdragsförbudet i 9 § 1 gäller inte om den ingående skatten hänför

sig till förvärv eller import för utförande av sådana tjänster som avses i
2 kap. 7 eller 8 § och för vilka uttagsbeskattning skall ske med stöd av
bestämmelserna i 2 kap. Avdrag får också göras för ingående skatt som
hänför sig till ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar
bostad.

I 15 § och 16 § första stycket 2 finns särskilda begränsningar av rätten till

avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller hyra av person-
bilar eller motorcyklar.

13 § I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv eller
import som medför avdragsrätt eller avser förvärv eller import som görs

gemensamt för flera verksamheter, av vilka någon inte medför skattskyl-
dighet, eller görs för en verksamhet som endast delvis medför skattskyldig-
het får avdrag göras endast för skatten på den del av ersättningen eller
inköpsvärdet som hänför sig till den del av förvärvet eller importen som
medför avdragsrätt respektive hänför sig till verksamhet som medför
skattskyldighet. Om denna del inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i
stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §.

14 § Om den ingående skatten avser förvärv eller import för verksamhet

som endast delvis medför skattskyldighet, får hela den ingående skatten
för ett visst förvärv eller en viss import ändå dras av

1. om förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för den del av

verksamheten som medför skattskyldighet, eller

2. om skatten för förvärvet eller importen inte överstiger 1000 kronor

och mer än 95 procent av omsättningen i verksamheten medför skattskyl-
dighet.

Om den ingående skatten avser förvärv eller import för en verksamhet

som medför både skattskyldighet och återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 —

13 §§ eller för både en verksamhet som medför skattskyldighet och en

annan verksamhet som medför sådan återbetalningsrätt, behöver någon
uppdelning av den ingående skatten enligt 13 § inte göras.

15 §5 När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra

ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig
trafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263) eller transporter av avlidna får
avdrag inte göras för ingående skatt som hänför sig till

1. förvärv av fordonet, eller

2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i

den verksamhet som medför skattskyldighet.

Jämkning av avdrag för ingående skatt i vissa fall

16 a § Avdrag som gjorts för ingående skatt hänförlig till förvärv eller

import av investeringsvaror skall jämkas enligt 16 b—16 f §§ om använd-
ningen av varan ändras efter förvärvet eller om varan avyttras.

Med investeringsvaror avses:

5

Senaste lydelse 1994:498.

6475

background image

SFS 1994:1798

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde

minskar, och vars anskaffningskostnad överstiger
200000 kronor exklusive kompensation för skatt enligt denna lag,

2. fastigheter vars anskaffningskostnad överstiger 200000 kronor.
Med förvärv av fastighet jämställs förvärv av tjänster som avser ny-, till-

eller ombyggnad av fastighet. Därvid skall den i andra stycket 2 angivna
beloppsgränsen avse den sammanlagda anskaffningskostnaden för sådana
tjänster som förvärvats under ett beskattningsår.

Med avdrag för ingående skatt jämställs återbetalning av skatt enligt 10

k a p . 9 - 1 3 § § .

16 b § Jämkning skall ske i följande fall:

1. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande helt eller

delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på så sätt att avdrags-
rätten minskar,

2. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande inte med-

fört rätt till avdrag för ingående skatt eller endast delvis medfört sådan rätt
ändras på så sätt att avdragsrätten ökar,

3. om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och omsätt-

ningen är skattepliktig, under förutsättning att förvärvet av varan endast
delvis medfört avdragsrätt, eller

4. om en fastighet avyttras, under förutsättning att avdrag för ingående

skatt medgivits vid förvärvet av fastigheten.

16 c § Avdrag som gjorts för ingående skatt skall jämkas endast när

användningen av en investeringsvara har förändrats eller avyttring gjorts
inom en viss tid (korrigeringstiden). Denna tid är för fastigheter sex år från
tidpunkten för förvärvet och för andra investeringsvaror fem år från
tidpunkten från förvärvet. I korrigeringstiden skall räknas in det räken-
skapsår under vilket varan förvärvades.

16 d § Vid ändrad användning av en investeringsvara skall avdrag som

gjorts för ingående skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden av
korrigeringstiden. Den årliga jämkningen skall göras endast beträffande en
femtedel — för fastigheter en sjättedel — av den ingående skatten vid

förvärvet av investeringsvaran (ursprungsbeloppet). Det belopp med vil-
ket jämkning årligen skall göras (jämkningsbeloppet) skall beräknas som
en femtedel eller en sjättedel av skillnaden mellan avdragsrätten för ingå-
ende skatt vid förvärvet och avdragsrätten beräknad efter förhållandena
under det aktuella året.

Vid avyttring av investeringsvaror skall avdrag som gjorts för ingående

skatt jämkas vid ett enda tillfälle och jämkningen skall avse återstoden av
korrigeringstiden.

Jämkningsbeloppet får i de fall som avses i 16 b § 3 uppgå till högst

motsvarande 25 procent av priset med anledning av avyttringen av varan.
I priset skall inte inräknas kompensation för skatt enligt denna lag.

16 e § Avdrag som gjorts för ingående skatt skall inte jämkas, om en
förändring i användandet av en investeringsvara föranleder uttagsbeskatt-
ning enligt 2 kap. eller återföring av skatt enligt 9 kap. 5 §.

6476

background image

6477

SFS 1994:1798

Avdrag som gjorts för ingående skatt skall inte jämkas, om den procen-

tuella förändringen av avdragsrätten i förhållande till avdragsrätten vid
anskaffandet är mindre än 10.

Om avdrag som gjorts för ingående skatt skall jämkas till följd av ändrad

användning skall avdragsrätten under jämkningsåret bestämmas med led-
ning av förhållandena under hela året.

16 f § Vid avyttring av investeringsvaror i samband med att hela verk-

samheten överlåts, skall förvärvaren överta säljarens rättigheter och skyl-
digheter när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt. Detta gäller
dock endast under förutsättning att överlåtelsen undantas från skatteplikt
enligt 3 kap. 25 §.

17 §6 Vid förvärv från någon som är skattskyldig skall avdragsrätten
styrkas genom faktura eller jämförlig handling som avses i 11 kap.

10 kap.

1 § En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av

ingående skatt under förutsättning att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till

omsättning i verksamhet utomlands, och

2. omsättningen skulle ha medfört skattskyldighet eller rätt enligt 11

eller 12 § till återbetalning om den gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som hänför sig

till omsättning inom landet av tjänster för vilka förvärvaren är skattskyl-
dig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 och 3.

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten skulle ha

varit avdragsgill, om omsättningen medfört skattskyldighet, eller om hin-
der mot återbetalning inte skulle ha förelegat enligt 13 §.

2 § En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en
uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående skatt avse-
ende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten endast i
det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han förvärvat varan
eller tjänsten direkt.

Ingående skatt som avser förvärv eller import av en vara ger inte rätt till

återbetalning, om varan förvärvas eller förs in för att inom landet levereras
till en köpare.

Ingående skatt som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 ger inte rätt

till återbetalning.

3 § Rätten till återbetalning inträder när en vara har levererats till den
som har rätt till återbetalning eller har förts in i landet eller när en tjänst
har tillhandahållits den som har rätt till återbetalning. Vid förskottsbetal-
ning innan en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls inträder dock
rätten till återbetalning när förskottet har betalats.

6

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

SFS 1994:1798

4 § Om en ansökan avser ett helt kalenderår eller återstoden av det har
den skattskyldige rätt till återbetalning endast om beloppet uppgår till
minst 250 kronor.

I annat fall har den skattskyldige rätt till återbetalning endast om belop-

pet uppgår till minst 2 000 kronor.

5 § Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in
för att föras ut ur EG och användas för en verksamhet som bedrivs utanför
EG skall på ansökan återbetalas, om verksamheten bedrivs för Förenta
nationernas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riksomfattande hjälporganisation för ut sådana

varor ur EG för att användas i en hjälpverksamhet.

6 §7 Utländska beskickningar, lönade konsulat i Sverige eller sådana

internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immuni-
tet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan

byggnad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvär-

varen,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på

sådana varor och motorfordon som anges i 1 — 3,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning

för en fastighet som är avsedd för förvärvaren, och

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut.

Viss omsättning som är undantagen från skatteplikt m. m.

11 § Den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs här i landet

omsätter varor eller tjänster inom landet har rätt till återbetalning av
ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund
av att omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom
tredje stycket 2, 10 §, 12 §, 19 § första stycket 2, 21 §, 22 §,23 § 1, 2, 4 eller
8, 30 a §,30 c § eller 30 e §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsätt-

ning som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller
endast under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten inte
bedriver verksamhet inom EG eller att tjänsten har direkt samband med
varor som exporteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land. Rätten till återbe-
talning gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 22 §
eller 30 e §.

11 a § Vid sådan omsättning av nya transportmedel som undantas från

beskattning enligt 3 kap. 30 a § föreligger ratt till återbetalning av ingående

7

Senaste lydelse 1994:498.

6478

background image

6479

SFS 1994:1798

skatt för vilken avdrag inte kunnat erhållas enligt 8 kap. eller återbetalning
inte kunnat erhållas enligt övriga bestämmelser i detta kapitel. Denna
återbetalningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren betalat som en
del av ersättningen för sitt förvärv eller vid import eller vid ett gemen-
skapsinternt förvärv av transportmedlet. Högre belopp än som motsvarar
den skatt säljaren skulle ha blivit skyldig att betala om han hade varit
skattskyldig för omsättningen kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan det styrkts att

mervärdesskatt betalats för transportmedlet i det andra EG-landet.

11 b § Om en vara importerats till Sverige för att omsättas till ett annat

EG-land, skall mervärdesskatt som betalats vid importen återbetalas till
importören sedan det styrkts att varan därefter beskattats som gemen-
skapsinternt förvärv i ett annat EG-land på sätt som motsvaras av 2 a kap.

5§.

Export m. m.

12 §8 Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till

återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt

8 kap. på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetal-
ning gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller un-
dantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 12 §,

19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 1, 2 eller 4, 30 c § eller 30 e §.

Rätt till återbetalning av ingående skatt föreligger inte om skatten hän-

för sig till förvärv av varor som anges i tredje stycket och förvärvaren
omsätter varorna utomlands utan att han kan visa att varorna under en tid
av fem år före förvärvet innehafts endast av skattskyldiga eller av andra
återbetalningsberättigade än honom själv. Om varorna omsätts efter en
redovisningsperiod då avdrag gjorts, skall den återbetalningsberättigade
återföra den avdragna ingående skatten enligt bestämmelserna i 13 kap.
27 §.

Andra stycket gäller

1. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina

men som inte omfattas av avdragsförbudet i 8 kap. 12 §,

2. naturpärlor samt naturliga och syntetiska ädelstenar,
3. varor som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn,

brons eller nysilver,

4. andra vapen än sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen

(1973:1176),

5. alster av bildkonst,
6. konstalster av glas, porslin eller annan keramik,
7. möbler, och
8. fartyg eller luftfartyg.

11 kap.

2 § Den som är skattskyldig för annan omsättning av varor eller tjänster
än sådan som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2—4

8

Senaste lydelse 1994:498.

background image

SFS 1994:1798

skall, om inget annat följer av 3 eller 4 §, utfärda faktura eller jämförlig
handling för

1. varje omsättning som medför skattskyldighet och som görs mot er-

sättning,

2. förskotts- eller a conto-betalningar som avser sådana omsättningar,

och

3. sådan omsättning av en fastighet som medför avdragsrätt för köparen

enligt 8 kap. 4 § första stycket 4.

2 a § Utöver vad som framgår av 2 § och av 3 kap. 30 b § föreligger
skyldighet för säljaren att utfärda en faktura eller jämförlig handling för

1. sådan omsättning som anges i 1 kap. 2 § första stycket 2 och 3,

2. sådan omsättning som anges i 3 kap. 30 a §, och
3. sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 a § oavsett omsättningens

storlek.

3 §9 För att den skattskyldige skall vara skyldig att utfärda faktura eller

jämförlig handling enligt 2§ vid sådan omsättning av en fastighet som

anges i 2 § 3 krävs att den som förvärvar fastigheten begär det.

5 § En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1
eller 2 och 2 a § innehålla uppgift om

1. ersättningen,

2. skattens belopp för varje skattesats,
3. utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan

uppgift genom vilken de kan identifieras,

4. transaktionens art,

5. platsen för varans mottagande,
6. den skattskyldiges registreringsnummer enligt 14 kap. 24 § eller, då

den skattskyldige inte är registrerad, hans person- eller organisationsnum-
mer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

7. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten

och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

En faktura eller jämförlig handling som utfärdas enligt 2 § 3 skall inne-

hålla uppgift om den utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall
redovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten. Hand-
lingen skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i första stycket 3, 4,
6 och 7.

Bestämmelserna i första stycket 3 — 5 får frångås då fråga är om en

faktura eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp.

5 a § En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som avses i 3 kap.
30 a § första stycket och 5 kap. 5 a, 6 a och 7 a §§, utöver vad som anges i
5 §, innehålla uppgift om säljarens och köparens registreringsnummer till
mervärdesskatt.

Vid omsättning enligt 3 kap. 30 a § av ett nytt transportmedel skall

fakturan eller den jämförliga handlingen även innehålla uppgift om de
förhållanden i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett
sådant transportmedel.

9

Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

6480

background image

SFS 1994:1798

En faktura eller jämförlig handling som avses i 3 kap. 30 b § skall, utöver

vad som anges i 5 §, innehålla en uppgift om att förvärvet görs under de
förutsättningar som anges i 3 kap. 30 b §. Fakturan eller den jämförliga
handlingen skall innehålla uppgift om den utländske företagarens och den
skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt.

12 kap.

1 a § Beslut som avses i 1 § och som rör den som är skattskyldig endast

på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket

1 och 2 meddelas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

4 § Riksskatteverket skall utgöra samordningsmyndighet för informa-
tionsutbytet i det särskilda datasystem som tillskapats för kommunikation
mellan EG-länderna.

13 kap. Redovisning av skatt samt periodisk sammanställning

1 § I 1 a - 2 8 a §§ finns bestämmelser om skyldighet att redovisa utgåen-
de och ingående skatt. I 29 och 30 §§ finns bestämmelser om skyldighet att
lämna vissa andra uppgifter.

I 14 kap. finns bestämmelser om skyldigheten att lämna deklaration och

om deklarationsförfarandet.

1 a § Den som är skattskyldig enligt denna lag skall redovisa utgående

och ingående skatt (redovisningsskyldighet). Den som är skattskyldig för
import av varor skall dock redovisa den utgående skatten för importen i
den ordning som gäller för tull.

Utgående skatt som avser sådana gemenskapsinterna förvärv som anges

i 1 kap. 1 § första stycket 2 skall redovisas särskilt.

6 § Om inget annat följer av 7 - 15 §§, skall utgående skatt redovisas för
den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört om-
sättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2§ första stycket 2 - 5 är skattskyldig för

förvärv av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört
eller borde ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a

conto-betalning.

10 § Om en skattskyldig som har försatts i konkurs inte för en tidigare

redovisningsperiod har varit skyldig att redovisa den utgående skatt som
hänför sig till omsättning eller förvärv för vilken skattskyldighet har inträtt
före konkursbeslutet, skall han redovisa skatten för den redovisningsperi-
od under vilken konkursbeslutet meddelats.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av

nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust tillämpas 24
och 25 §§.

205-SFS 1994

6481

background image

6482

SFS 1994:1798

11 § Om en skattskyldig har överlåtit sin verksamhet eller en del därav

till någon annan, skall han redovisa utgående skatt, som hänför sig till
omsättning eller förvärv för vilken skattskyldighet har inträtt före överta-
gandet, för den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum,
om han inte har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovis-
ningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av nedsätt-

ning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 24 och
25 §§.

15 § Om den skattskyldige tar ut en tjänst genom att enligt 2 kap. 5 §

själv använda eller låta någon annan använda en personbil eller en motor-
cykel, får redovisningen av den utgående skatten för uttaget anstå till dess
redovisning skall lämnas för den sista redovisningsperioden under det
kalenderår då bilen eller motorcykeln använts.

16 § Om inget annat följer av 1 7 - 2 3 §§, skall ingående skatt dras av för

den redovisningsperiod under vilken

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet
eller importen, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller a

conto-betalning.

21 § Om den skattskyldige har försatts i konkurs, skall han senast för
den redovisningsperiod som löpte när konkursbeslutet meddelades göra
avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv, import eller för-
skotts- eller a conto-betalning under tiden innan han försattes i konkurs.

23 § Avdrag för ingående skatt som hänför sig till import i fall då
tullräkning skall utfärdas får göras tidigast för den redovisningsperiod
under vilken den skattskyldige har tagit emot en av Tullverket utfärdad
tullräkning.

25 a § Den skattskyldige får i den ordning som gäller för hans redovis-
ning av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande utgående skatt som
har redovisats i en deklaration, om den redovisade skatten gäller sådana
gemenskapsinterna förvärv som avses i 2 a kap. 6 § och den skattskyldige
på grund av förvärvet har påförts mervärdesskatt i ett annat EG-land.

27 § Återföring av skatt i de fall som avses i 10 kap. 12 § skall göras i den
ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av ingående skatt.
Återföringen skall göras med det belopp som motsvarar den del av den
tidigare redovisade skatten som varit hänförlig till hans förvärv av de
omsatta varorna. Återföringen skall göras för den redovisningsperiod un-
der vilken varorna har omsatts utomlands.

Redovisning av sådan jämkning som avses i 8 kap. 16a-16f§§

28 a § Avdrag som gjorts för ingående skatt i de fall som avses i 8 kap.

16 a — 16 f §§ skall jämkas första redovisningsperioden efter det räken-

background image

skapsår då användning ändrats eller avyttring inträffat. När ett tidigare
verkställt avdrag skall minskas jämkas det genom att skatt återförs i
enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 26 §. När den skattskyldige är
berättigad till ytterligare avdrag för ingående skatt jämkas avdraget genom
att redovisad ingående skatt för nämnda redovisningsperiod ökas.

Vissa ytterligare uppgifter i en deklaration

29 § Utöver vad som följer av 6 — 28 a §§ skall den som är redovisnings-
skyldig lämna uppgifter om omsättning, förvärv och överföringar av varor
som transporteras mellan EG-länder. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall
lämnas.

Periodisk sammanställning

30 § Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering
enligt bestämmelserna i 14 kap. är även skyldig att i en periodisk samman-
ställning lämna uppgifter om omsättning, förvärv och överföringar av
varor som transporteras mellan EG-länder. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall lämnas. Därvid får föreskrivas att periodisk samman-
ställning skall lämnas även för varuöverföringar för vilka redovisnings-

skyldighet inte föreligger.

14 kap. Registrering samt deklaration och periodisk sammanställning

1 §10 Den som är skattskyldig enligt denna lag skall registreras, om inte

annat följer av andra stycket.

Den som är skattskyldig endast på grund av att han förvärvat sådana

varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 skall inte registreras.

I 19 kap. 13 § finns bestämmelser om registrering i samband med

återbetalning av mervärdesskatt till icke skattskyldiga.

2 § Den som skall registreras enligt 1 § är skyldig att anmäla sig för
registrering hos skattemyndigheten. I 19 —27 §§ finns bestämmelser om
förfarandet.

Den som enligt 3 § är skyldig att redovisa skatten i en särskild självde-

klaration skall anses ha fullgjort anmälningsskyldigheten genom avläm-
nande av deklarationen.

3 §11 En skattskyldig som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för
registrering skall redovisa skatten i en särskild deklaration. Den som
bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen för beskattningsåret
beräknas sammanlagt uppgå till högst 200000 kronor och som inte är
skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, eller omsätter varor
enligt 3 kap. 30 a §, skall dock redovisa skatten i en sådan särskild självde-
klaration som anges i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-
uppgifter.

10

Senaste lydelse 1994:496.

11

Senaste lydelse 1994:496.

6483

SFS 1994:1798

background image

SFS 1994:1798

Är den skattskyldige inte skyldig att lämna särskild självdeklaration

skall han redovisa skatten i särskild deklaration.

5 § En deklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod. Den som
är skattskyldig enligt 1 § andra stycket skall dock redovisa skatten i en
särskild deklaration för varje förvärv.

8 § En redovisningsperiod omfattar två kalendermånader, om inget an-
nat följer av 8 a, 9 eller 10 §. Redovisningsperioderna är januari och
februari, mars och april, maj och juni, juli och augusti, september och
oktober samt november och december.

8 a § Den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 eller 5
eller omsätter varor enligt 3 kap. 30 a §, skall redovisa skatten för redovis-
ningsperioder om en kalendermånad, om inte annat följer av andra stycket
eller av 5 § andra meningen.

Skattemyndigheten får medge den som avses i första stycket att redovisa

skatten för helt kalenderår under förutsättning att

1. den skattskyldige tillämpar kalenderår som räkenskapsår,

2. den skattskyldige bedriver en verksamhet där beskattningsunder-

lagen för kalenderåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 200 000 kro-
nor, och

3. den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § uppgår till

högst 120000 kronor per kalenderår.

9 § Skattemyndigheten kan för en viss skattskyldig besluta att redovis-
ningsperioden tills vidare skall vara en kalendermånad även i andra fall än
som anges i 8 a §, om det kan antas att den ingående skatten regelmässigt
kommer att överstiga den utgående skatten med minst 1000 kronor varje
månad. För en sådan skattskyldig som skall lämna särskild deklaration
trots att beskattningsunderlagen för beskattningsåret inte beräknas sam-
manlagt överstiga 200 000 kronor kan skattemyndigheten besluta att redo-

visningsperioden, i stället för vad som anges i 8 §, skall vara ett helt
beskattningsår.

12 § Deklarationen skall lämnas in senast den 5 i andra månaden efter

utgången av den redovisningsperiod som deklarationen avser om inget
annat följer av 13 §.

I fall som avses i 5 § andra meningen skall deklarationen lämnas in

senast 35 dagar efter förvärvet.

13 §12 En deklaration för en redovisningsperiod som går till ända den 30

juni skall lämnas in senast den 20 augusti.

Periodisk sammanställning

30 a § En sådan periodisk sammanställning som anges i 13 kap. 30 §
skall lämnas på en blankett som fastställs av regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer.

12

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

6484

background image

SFS 1994:1798

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan ge till-

stånd till att sammanställningen får lämnas med hjälp av automatisk
databehandling.

30 b § Den periodiska sammanställningen skall göras för varje kalen-
derkvartal, om inte annat följer av andra stycket.

Skattemyndigheten får medge att periodisk sammanställning görs för

kalenderår under samma förutsättningar som anges i 8 a § andra stycket
för redovisning av skatten för kalenderår.

30 c § Den periodiska sammanställningen skall lämnas in till Riksskat-
teverket. Den skall lämnas in senast den 5 i andra månaden efter utgången
av den period som sammanställningen avser. Riksskatteverket får medge
att den periodiska sammanställningen lämnas till annan myndighet.

30 d § Om den som är skyldig att lämna periodisk sammanställning inte
gjort detta inom den tid som anges i 30 c §, skall skattemyndigheten i det
län där den skattskyldige är registrerad eller, om han inte är registrerad,
den skattemyndighet hos vilken han är skyldig att anmäla sig för registre-
ring påföra honom en förseningsavgift med 1000 kronor.

Skattemyndigheten får besluta om befrielse helt eller delvis från skyldig-

het att betala förseningsavgift om det finns särskilda skäl.

18 kap.

Import

13 § Bestämmelserna om skattetillägg enligt denna lag tillämpas inte i de
fall skatt fastställs och uppbärs vid import.

19 kap.

3 § Ansökan skall göras på en blankett enligt formulär som fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv skall till ansökan fogas

1. faktura eller jämförlig handling som innehåller sådana uppgifter som

anges i 11 kap. 5 § första stycket,

2. intyg om att sökandens verksamhet i hemlandet medför skattskyldig-

het till mervärdesskatt, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har

rätt till återbetalning.

Första stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till den myndighet som avses i 1 §.

Avser den ingående skatten import skall till ansökan fogas en av Tullver-

ket utfärdad tullräkning.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

6485

background image

SFS 1994:1798

20 kap.

1 § Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten

av den skattskyldige och av Riksskatteverket:

1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen

eller rätten till återbetalning enligt 10kap. 9- 13 §§,

2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut

eller att avvisa ett överklagande till länsrätten,

3. beslut enligt 10 kap. 9 §,

4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§ och 19 kap. 13 § i fråga om

registrering, och

5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration

eller betala skatt.

Beslut som Skattemyndigheten i Kopparbergs län har fattat om återbe-

talning enligt 10 kap. 1 — 8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning
enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Kopparbergs län. Beslut
om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslu-
tet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av
beslut om betalningsskyldighet.

4 § Den skattskyldiges överklagande enligt 1 § första stycket skall ha
kommit in inom sex år efter utgången av det kalenderår under vilket
beskattningsåret har gått ut. Om beslutet har meddelats efter den 30 juni
sjätte året efter det kalenderår under vilket det beskattningsår som beslutet
avser har gått ut och den skattskyldige har fått del av beslutet efter
utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom
två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beslut även om det inte har gått

honom emot.

Överklagande enligt 1 § andra stycket skall ha kommit in inom två

månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

9 §13 Bestämmelserna i 6 kap. 10 —24 §§ taxeringslagen (1990: 324) gäl-
ler för mål enligt 1 §.

Överklagande av länsrättens beslut om anstånd med att lämna deklara-

tion eller betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har
meddelat prövningstillstånd.

6486

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. I fråga om vara för vilken skattskyldighet för införsel enligt 1 kap. 5 §

inträtt före ikraftträdandet, tillämpas de äldre bestämmelserna.

3. För gemenskapsvaror som vid tidpunkten för den nya lagens ikraft-

trädande finns på tullupplag, tullager eller i frihamn eller som är föremål
för temporär införsel eller transitering i Sverige skall, när varorna kommer

i fri omsättning, utgående skatt tas ut för införseln i den ordning som gäller
för tull.

4. Äldre bestämmelser gäller i övrigt i fråga om förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet.

13

Senaste lydelse 1994:498.

background image

6487

SFS 1994:1798

5. Bestämmelserna i 8 kap. 16 a— 16 f §§ om jämkning av avdrag för

ingående skatt i vissa fall skall inte tillämpas på förvärv som gjorts före
ikraftträdandet av denna lag.

6. Bestämmelserna om återföring i 9 kap. 5 § första stycket gäller inte i

de fall skatteplikt för uthyrningen inte längre föreligger på grund av de nya
bestämmelserna i 3 kap. 3 § andra stycket tredje meningen. Om avtal om
sådan uthyrning träffats den 1 november 1994 eller senare skall dock
avdragen ingående skatt återföras. På ansökan av en fastighetsägare som
före denna tidpunkt medgivits skattskyldighet för sådan uthyrning får
skattemyndigheten besluta att uthyrning skall vara skattepliktig även efter
ikraftträdandet. I sådana fall gäller de allmänna bestämmelserna i 9 kap. i
fråga om uthyrningen.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.