SFS 1994:1893 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1994_1893 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1893
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 § För omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver är

bolaget skattskyldigt. För omsättning i den verksamhet som en europeisk
ekonomisk intressegruppering bedriver är grupperingen skattskyldig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95: SkUl 1, rskr. 1994/95:157.

6648

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.