SFS 1995:700 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1995_700 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1224

SFS 1995:700
Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att 8 kap. 12 och 18 §§ samt 11 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 11, 23, 30 a och 30 d §§, 5 kap. 8 och 11 §§, 7 kap. 1 och

2§§, 8 kap. 2, 5, 7, 9 o c h l 6 e § § , 10 kap. 2, 6 - 8 , 11 och 12 §§, 13 kap. 16 §
samt 14 kap. 3 och 17 §§ och 19 kap. 13 § samt rubriken närmast före 3
kap. 30a § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 2 b §§

samt 3 kap. 30 f och 30g §§, av följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya kapitel 9 a, 9 b och 10 a av

följande lydelse.

1 kap.

2 a § Skattskyldighet föreligger inte för en upphovsman eller dennes
dödsbo för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, om

1. konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller dennes

dödsbo, och

2. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt understiger

300000 kronor.

2 b § På begäran av den som enligt 2 a § inte är skattskyldig skall skatte-
myndigheten besluta att skattskyldighet skall föreligga oavsett beskatt-
ningsunderlagens storlek. Skattemyndighetens beslut gäller till utgången
av det andra året efter det år under vilket beslutet fattades.

1

Prop. 1994/95:202, bet. 1994/95:SkU27, rskr. 1994/95:402. Jfr rådets sjätte direk-

tiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstift-
ning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system for mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex 377L0388) och rådets
direktiv 94/5/EG av den 14 februari 1994 om tillägg till det gemensamma mervärdes-
skattesystemet och om ändring av direktiv 77/388/EEG - Särskilda föreskrifter för
begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter (EGT nr L 60, 3.3.1994,
s. 16, Celex 394L0005).

background image

SFS 1995:700

1225

3 kap.

11 § Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig
upptagning som avser information,

2. en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt

verk samt upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptag-
ning av ett sådant framförande,

3. tillhandahållande av konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- och

balettföreställningar samt andra jämförliga föreställningar,

4. i biblioteksverksamhet: tillhandahållande av böcker, tidskrifter, tid-

ningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bib-
liografiska upplysningar,

5. i arkivverksamhet: förvaring och tillhandahållande av arkivhandling-

ar och uppgifter ur sådana handlingar,

6. i museiverksamhet: anordnande av utställningar för allmänheten och

tillhandahållande av föremål för utställningar, och

7. framställning, kopiering eller annan efterbehandling av kinematogra-

fisk film som avser annat än reklam eller information.

23 §2 Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och

tjänster:

1. sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarfö-

remål eller guldmynt som omsätts efter sitt metallvärde,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till sjukhus eller förs

in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

3. modersmjölk, blod eller organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,

5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,
6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel när tjänsten tillhan-

dahålls av huvudmannen för en allmän begravningsplats, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EG-länder3

30 a §4 Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras
av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett
annat EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till

mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av
varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatper-

son,

3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller

en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller

2

Senaste lydelse 1994: 1798.

3

Senaste lydelse 1994:1798.

4

Senaste lydelse 1994: 1798.

background image

SFS 1995:700

ett sådant konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet, eller

4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-

land, en medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller
uppdrag av en sådan organisation, i den omfattning som frihet från
mervärdesskatt för sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

30 d §5 Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv som görs
av utländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 - 4 §§ av
hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även gemenskapsinterna förvärv som görs

under sådana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga
enligt 10 kap. 6 och 7 §§.

I 10 a kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt

för viss omsättning till utländsk företagare.

30 f § Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv av begagna-
de varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts
av en skattskyldig återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EG-
land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som mot-

svarar dem i 9 a kap.

Skattefriheten enligt första stycket gäller endast under förutsättning att

den utländske återförsäljaren utfärdat en faktura eller jämförlig handling
som innehåller uppgift om att beskattning skett i enlighet med vad som
anges i första stycket.

30 g § Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och
därtill anslutna tjänster som ett postbefordringsföretag som bedriver sådan
postverksamhet som avses i 3 § postlagen (1993:1684) tillhandahåller ett
utländskt postbefordringsföretag i samband med distribution inom landet
av inkommande brev eller paket för detta företags räkning.

5 kap.

8 §6 För andra tjänster än sådana som anges i 4 —6 a eller 7 a § eller för
det fall 7 § inte är tillämplig skall omsättningen anses ha gjorts inom
landet, om tjänsterna tillhandahålls från ett fast driftställe eller motsvaran-
de i Sverige. I det fall en sådan tjänst inte tillhandahålls från något fast
driftställe eller motsvarande i Sverige eller utomlands, är den omsatt inom

landet om den som tillhandahåller tjänsten har fast adress eller normalt
uppehåller sig i Sverige.

Om en uthyrningstjänst som avser transportmedel eller transporthjälp-

medel utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs uteslutande i Sverige, skall
den anses omsatt inom landet även om den inte är det enligt första stycket
därför att den tillhandahållits utanför EG. Om uthyrningstjänsten tillgo-

5

Senaste lydelse 1994:1798.

6

Senaste lydelse 1994: 1798.

1226

background image

SFS 1995:700

dogörs uteslutande utanför EG, skall den anses omsatt utanför EG även
om den är omsatt inom landet enligt första stycket.

11 §7 En omsättning av tjänster enligt någon av 4 - 8 §§ anses som om-

sättning utomlands då det är fråga om:

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat

upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning
eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2 a. lastning, lossning eller andra tjänster i godsterminal-, hamn- eller

flygplatsverksamhet, om tjänsterna avser varor från eller till ett land
utanför EG,

2 b. transport eller annan tjänst inom landet som avser varor som en

speditör eller fraktförare tillhandahåller en utländsk uppdragsgivare i ett
land utanför EG i samband med import eller export av varan,

3. alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i

landet endast för tjänsten i fråga för att därefter föras ut ur landet till en
plats utanför EG,

4. reparation av varor åt en utländsk företagare, som inte är skattskyldig

för omsättningen, och reparationen görs inom ramen för garantiåtaganden
som denne gjort,

5. upplåtelse för trafik av bro eller tunnel mellan Sverige och ett annat

land, och

6. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
9§-

7 kap.

1 §8 Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderla-

get om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 21 procent av beskattningsunderlaget för omsättning,

gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel och livsme-
delstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971: 511) med undantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl som tillhandahålls av det detalj handels-

bolag som avses i 15 § andra stycket lagen (1977:293) om handel med
drycker, och

c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplå-

telse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av un-

derordnad betydelse,

3. transport i skidliftar,
4. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo, och

7

Senaste lydelse 1994:1798.

8

Senaste lydelse 1994: 1798.

1227

background image

SFS 1995:700

1228

5. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som

avses i 9 a kap. 5 - 7 §§.

2 §9 Vid omsättning som anges i 3 och 4 §§ beräknas beskattningsunder-
laget med utgångspunkt i det i nämnda paragrafer angivna värdet. Beskatt-
ningsunderlaget utgörs av detta värde minskat med

1. 20 procent när skattesatsen enligt 1 § är 25 procent,

2. 17,36 procent när skattesatsen är 21 procent, och
3. 10,71 procent när skattesatsen är 12 procent.
Vid omsättning som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första

stycket 2 - 4 utgörs dock beskattningsunderlaget av det i 3 § angivna vär-
det utan sådan minskning som anges i första stycket.

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade varor, konstverk, samlar-
föremål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av beskattningsun-

derlaget vid omsättning i viss resebyråverksamhet.

8 kap.

2 §10 Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som
hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättning-
en medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna
förvärvats.

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket

2 - 5 utgörs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den
skattskyldige skall redovisa till staten.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till

1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 3 § första stycket 2 och

andra stycket, eller

2. import till landet.

5 § Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger endast om den kan
styrkas enligt vad som föreskrivs i 17 och 19 §§.

7 § Vid fastighetsförvärv enligt 4 § första stycket 4 uppgår den ingående
skatten till den där angivna utgående skatten hos säljaren.

9 §11 Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,

2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skatt-

skyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt punkt 1
tredje stycket av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen (1928:370),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

9 § tredje stycket, eller

9

Senaste lydelse 1994:1798.

10

Senaste lydelse 1994:1798.

11

Senaste lydelse 1994: 1798.

background image

SFS 1995:700

1229

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats

enligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten

till avdrag för ingående skatt.

16 e §12 Avdrag som gjorts för ingående skatt skall inte jämkas, om en

förändring i användandet av en investeringsvara föranleder uttagsbeskatt-
ning enligt 2 kap. eller återföring av skatt enligt 9 kap. 5 eller 6 §.

Avdrag som gjorts för ingående skatt skall inte jämkas, om den procen-

tuella förändringen av avdragsrätten i förhållande till avdragsrätten vid
anskaffandet är mindre än 10.

Om avdrag som gjorts för ingående skatt skall jämkas till följd av ändrad

användning skall avdragsrätten under jämkningsåret bestämmas med led-
ning av förhållandena under hela året.

9 a kap. Särskilt om begagnade varor, konstverk, samlarföremål och
antikviteter

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel tillämpas vid en skattskyldig återförsäljares omsättning

av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som leve-
rerats till honom inom EG av

1. någon annan än en näringsidkare,

2. en näringsidkare som skall redovisa mervärdesskatt enligt detta kapi-

tel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land,

3. en näringsidkare vars omsättning är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-
land,

4. en näringsidkare som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §,

eller

5. en näringsidkare i ett annat EG-land om näringsidkarens omsättning

understiger gränsen för redovisningsskyldighet i det landet och den förvär-
vade varan utgjort anläggningstillgång hos honom.

2 § Om en skattskyldig återförsäljare begär det skall skattemyndigheten
besluta att återförsäljaren skall tillämpa detta kapitel vid försäljning av

1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv

har importerat, eller

2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen

eller dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter

det år under vilket beslutet fattades.

3 § Utan hinder av 1 § eller ett beslut som avses i 2 § får en skattskyldig
återförsäljare tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en
omsättning som annars skulle omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

12

Senaste lydelse 1994:1798.

background image

1230

SFS 1995:700

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

4 § Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är

lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med
undantag av

1. fastigheter enligt 1 kap. 11 §,

2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,
3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

om ersättningen vid återförsäljarens förvärv understiger 175 procent av

metallvärdet på inköpsdagen av det guld, silver eller platina som ingår i
varan, samt skrot, avfall eller liknande som innehåller guld, silver eller
platina, eller

4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.

5 § Med konstverk förstås

1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nummer 9701

eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana

skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos
övervakning i högst åtta exemplar, och

3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 58050000 och väggbona-

der enligt KN-nummer 63040000, under förutsättning att de utförts för
hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

6 § Med samlarföremål förstås

1. frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, första-

dagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med
frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omaku-
lerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel, allt
enligt KN-nummer 97040000, och

2. samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt,

anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller nu-
mismatiskt intresse, allt enligt KN-nummer 97050000.

7 § Med antikviteter förstås varor som är mer än 100 år gamla och som
inte är konstverk eller samlarföremål.

8 § Med skattskyldig återförsäljare förstås en skattskyldig person som

inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar

begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att
sälja dem vidare.

Första stycket gäller även om den skattskyldiga personen handlar för en

annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket provision
skall betalas vid köp eller försäljning.

Beskattningsunderlag

9 § Vid sådan omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål
och antikviteter som avses i 1 eller 2 § utgörs beskattningsunderlaget av
återförsäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hän-
för sig till vinstmarginalen.

background image

SFS 1995:700

1231

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försäljningspris

och varans inköpspris, om inte annat följer av 11 §.

Har en näringsidkare själv importerat konstverk, samlarföremål eller

antikviteter skall som inköpspris anses beskattningsunderlaget vid impor-
ten med tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig till importen.

10 § Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset för varan

får skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid försäljning av
andra varor endast i det fall som avses i 11 §.

Beskattningsunderlag vid förenklad marginalbeskattning

11 § När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varor-
nas pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinst-
marginalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinst-
marginalen, för sådana varor under redovisningsperioden enligt 13 kap.,
om inte annat följer av tredje stycket.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den

huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under
redovisningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 §
ingå i beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de

förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

12 § Om värdet av inköp av varor som avses i 11 § under en redovis-

ningsperiod överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under peri-
oden, får det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under en
efterföljande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 11 § första
eller andra stycket.

Ingående skatt

13 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv
av varor från en skattskyldig återförsäljare vars omsättning av varorna

beskattas enligt detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i ett annat
EG-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en

skattskyidig återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför
sig till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv

har importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit

honom.

14 § Om en skattskyldig återförsäljare har valt att enligt 3 § tillämpa de

allmänna bestämmelserna i denna lag på omsättning som annars skulle ha
omfattats av detta kapitel, skall den ingående skatt som hänför sig till
förvärv eller import av varorna dras av för den redovisningsperiod under
vilken varorna omsätts av återförsäljaren när det är fråga om

background image

SFS 1995:700

1. konstverk, samlarforemål eller antikviteter som återförsäljaren själv

har importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit

honom.

Räkenskaper

15 § Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna be-

stämmelserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig att i sina
räkenskaper särskilja de transaktioner som hänför sig till omsättning som
beskattas enligt detta kapitel.

Faktura

16 § När detta kapitel tillämpas vid beskattning av en omsättning, får
skattens belopp eller underlag för beräkning av beloppet inte anges i

faktura.

Övriga bestämmelser

17 § Att en omsättning av en vara i vissa fall anses som en omsättning

utomlands föreskrivs i 5 kap. 9 §.

18 § Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket samt 5 kap. 2 § första

stycket 4, andra och tredje styckena tillämpas inte på omsättning som
beskattas enligt detta kapitel.

19 § Vid omsättning till annat EG-land av ett sådant transportmedel

som avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel.

9 b kap. Särskilt om viss resebyråverksamhet

1 § Detta kapitel tillämpas vid sådan omsättning av resor som en reseby-

rå tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett led i den omsättningen
förvärvar varor och tjänster från andra näringsidkare eller förmedlar va-
rorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på detta
sätt tillhandahåller en resenär skall anses som omsättning av en enda tjänst
(resetjänsten).

Med resebyrå avses även researrangör.

2 § Vid omsättning av en resetjänst utgörs beskattningsunderlaget av
resebyråns marginal.

Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten

och resebyråns kostnader för varor och tjänster som tillhandahålls reseby-
rån av andra näringsidkare och som kommer resenären direkt till godo.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall resebyråns kompensation

för skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen.

1232

background image

SFS 1995:700

3 § Omsättning av resetjänsten medför inte rätt till avdrag för ingående
skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster som kommer resenä-
ren direkt till godo. Sådan ingående skatt ger inte heller rätt till återbetal-
ning enligt 10 kap. 1 - 4 §§.

4 § Omsättning av resetjänsten omfattas av 5 kap. 8 § om inte annat
följer av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EG, skall resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 11 §
6. Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren
tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelser-
na i 5 kap. 11 § 6 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som
avser varor och tjänster tillhandahållna utanför EG.

5 § Om mervärdesskatt skall redovisas enligt bestämmelserna i detta
kapitel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens belopp eller underlag
för beräkning av beloppet i fakturan eller en jämförlig handling.

Om köparen av resetjänsten är en näringsidkare erinras dock om vad

som i de allmänna bestämmelserna i denna lag föreskrivs om en fakturas
innehåll för rätten till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt.

6 § Om resenären är en näringsidkare vars verksamhet medför rätt till
avdrag för eller återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället
tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en sådan omsättning
som omfattas av detta kapitel.

10 kap.

2 §13 En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en
uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av ingående skatt avse-
ende förvärv eller import av den förmedlade varan eller tjänsten endast i
det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han förvärvat varan
eller tjänsten direkt.

Ingående skatt som avser förvärv eller import av en vara ger inte rätt till

återbetalning, om varan förvärvas eller förs in för att inom landet levereras
till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till återbetalning

av ingående skatt.

6 §14 Utländska beskickningar, lönade konsulat i Sverige eller sådana

internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av

ingående skatt som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan

byggnad som är avsedd för förvärvaren,

13

Senaste lydelse 1994:1798. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

14

Senaste lydelse 1994:1798.

1233

background image

SFS 1995:700

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvär-

varen,

3. motorfordon samt tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs

av förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på

sådana varor och motorfordon som anges i 1 - 3,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning

för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut, och

7. alkohol- och tobaksvaror.

7 § Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskick-
ningar i Sverige och lönade konsuler vid utländska konsulat i Sverige har,
under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande
bosatta här i landet, på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt
som hänför sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, för-

stärkare och högtalare,

2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för

film- eller bildåtergivning,

3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,

tvättmaskiner, manglar och dammsugare,

4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande använd-

ning,

5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. motorfordon samt tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till

sådana varor som anges i 1 - 5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1 - 6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor

som anges i 3,

9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och

10. alkohol- och tobaksvaror.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som
anges i första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en
annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

8 §15 Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1 - 8 föreligger endast
när fråga är om förvärv för personligt bruk och den sammanlagda ersätt-
ningen enligt faktura eller jämförlig handling uppgår till minst 1 000 kro-

nor.

11 §16 Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjäns-

ter inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är

15

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

16

Senaste lydelse 1994:1798.

1234

background image

SFS 1995:700

undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §,

12 §, 19 § första stycket 2, 21 §, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 8, 30 a §, 30 c § eller

30 e§.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsätt-

ning som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller
endast under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten

bedriver verksamhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med

varor som exporteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land. Rätten till återbe-
talning gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 22 §
eller 30 e §.

I 10 a kap. finns ytterligare bestämmelser om rätt till återbetalning av

ingående skatt.

12 §17 Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till

återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt
8 kap. på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetal-
ning gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller un-
dantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 12 §,

19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 1, 2 eller 4, 30 c § eller 30 e §.

10 a kap. Undantag för viss omsättning till utländsk företagare

1 § Från skatteplikt undantas omsättning till en utländsk företagare som

är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-land, om rätt till återbetal-
ning enligt 10 kap. 1 - 4 §§ av skatten med anledning av omsättningen

skulle ha förelegat och omsättningen utgör

1. värdering av varor som är lös egendom,

2. arbete på, däri inbegripet kontroll eller analys av, varor som avses i 1

dock inte sådant arbetsbeting som avses i 2 kap. 1 § första stycket 2,

3. en transport tjänst som avser en varutransport som utförs här i landet,

om varutransporten har ett direkt samband med en varutransport till eller
från ett annat EG-land, eller

4. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som utförs här i landet och som tillhandahålls som ett led i en
sådan transporttjänst som avses i 3.

2 § En omsättning som avses i 1 § medför rätt till återbetalning av sådan
ingående skatt som hänför sig till omsättningen.

3 § För att en omsättning enligt 1 § första stycket 1 och 2 skall undantas
från beskattning krävs att säljaren kan visa upp ett intyg utfärdat av
behörig myndighet i den utländske företagarens hemland utvisande den
utländske företagarens registreringsnummer till mervärdesskatt och att

17

Senaste lydelse 1994:1798. Ändringen innebär att andra och tredje styckena

upphävs.

1235

background image

SFS 1995:700

han där bedriver verksamhet som medför skyldighet att betala mervärdes-
skatt.

4 § För att en omsättning enligt 1 § första stycket 3 och 4 skall undantas
från beskattning krävs att säljaren kan visa upp en förklaring från den
utländske företagaren om att dennes verksamhet är registrerad till mervär-
desskatt i ett annat EG-land och att förutsättningarna för återbetalning av
skatten enligt 10 kap. 1 - 4 §§ av skatten skulle ha förelegat. Säljaren skall
även kunna dokumentera att fråga är om en sådan omsättning som anges i

1 § första stycket 3 och 4.

5 § En faktura eller jämförlig handling skall i fall som avses i 1 § utöver
vad som anges i 11 kap. 5 § innehålla uppgift om den utländske företaga-
rens registreringsnummer till mervärdesskatt och om att omsättningen
görs under de förutsättningar som anges i 1 §.

13 kap.

16 §18 Om inget annat följer av 17 - 23 §§ eller av 9 a kap. 14 §, skall

ingående skatt dras av för den redovisningsperiod under vilken

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet

enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet
eller importen, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller a

conto-betalning.

14 kap.

3 §19 En skattskyldig som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för

registrering skall redovisa skatten i en särskild deklaration. Den som
bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen för beskattningsåret
beräknas sammanlagt uppgå till högst 200000 kronor skall dock redovisa
skatten i en sådan särskild självdeklaration som anges i lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Skyldighet att lämna särskild deklaration föreligger dock alltid

1. för den som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 eller 5,

2. för den som omsätter varor enligt 3 kap. 30 a §,
3. för den som inte är skyldig att lämna särskild självdeklaration, eller
4. om det finns särskilda skäl och skattemyndigheten beslutat att den

skattskyldige skall redovisa skatten i en särskild deklaration även om han
enligt första stycket skall redovisa skatten i en särskild självdeklaration.

17 § En deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenska-

per, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns
för fullgörandet av deklarationsskyldigheten, för kontroll av deklarationer-

18

Senaste lydelse 1994:1798.

19

Senaste lydelse 1994:1798.

1236

background image

SFS 1995:700

na och för beskattningen. Underlaget skall bevaras under sju år efter
utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända.

Om skyldighet att föra räkenskaper finns särskilda bestämmelser.
För den som redovisar skatt enligt de särskilda bestämmelserna i 9 a

kap. finns ytterligare bestämmelser om underlaget för redovisningen i 9 a
kap. 15 §.

19 kap.

13 § Den som ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § och
inte skall lämna särskild deklaration enligt 14 kap. 3 § skall ändå lämna
sådan deklaration, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den som omfattas av beslut som meddelats enligt 10 kap. 9 § skall alltid

lämna särskild deklaration.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

2. Bestämmelserna i 9 b kap. tillämpas dock inte i fråga om resetjänster

som omsätts före den 1 januari 1996.

3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på omsättning av varor som

omfattas av bestämmelserna i 9 a kap. i de fall rätt till avdrag för skatt som
hänför sig till förvärvet eller importen av varorna inträtt före ikraftträdan-

det.

4. Vid omsättning efter ikraftträdandet av en vara som före ikraftträdan-

det förvärvats genom en omsättning som varit undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 23 § 1 eller 7, får en skattskyldig återförsäljare tillämpa

bestämmelserna i 9 a kap. oavsett de inskränkningar som följer av 1 §. Kan
återförsäljaren inte visa varans inköpspris skall detta anses ha varit 50
procent av priset vid försäljning efter ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 30 a och 30 d §§ samt 10 kap. 6 och 7 §§ i sin

nya lydelse liksom bestämmelserna i den nya paragrafen 30 g och i det nya
kapitlet 10 a tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1237

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.