SFS 1995:1364 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1995_1364 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1364
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att 3 kap. 12 §2 skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 15 och 17 §§ samt 10 kap. 12 § skall ha följande lydelse.

15 § Från skatteplikt undantas, utöver vad som följer av 13 och 14 §§,

införsel av utländska periodiska publikationer, när de förs in i landet för att
av utgivaren tillhandahållas prenumeranter här i landet med eller utan
någons förmedling.

17 § Undantagen i 13-15 §§ omfattar även radio- och kassettidningar.

10 kap.

3 kap.

12 §3 Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till
återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8

kap. på grund av att omsättningen sker utanför EG. Rätten till återbetalning
gäller under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §, 19 § första
stycket 2, 21 §, 23 § 1, 2 eller 4, 30 c § eller 30 e §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Om den som omsätter allmänna nyhetstidningar senast den 31 oktober

1995 erhållit ersättning för tidningar som skall levereras den 1 januari 1996

eller senare, skall 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:45, bet. 1995/96:SkU 12, rskr. 1995/96:82.

2

Senaste lydelse 1994:1798.

3

Senaste lydelse 1995:700.

2616

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.