SFS 1996:536 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1996_536 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:536
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200) att 3 kap. 11 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

11 §3 Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller

5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program
för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig
upptagning som avser information,

2. en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt

verk samt upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupp-
tagning av ett sådant framförande,

3. tillhandahållande av konserter, cirkus-, teater-, opera- och balettföre-

ställningar samt andra jämförliga föreställningar, dock inte biografföreställ-
ningar,

4. i biblioteksverksamhet: tillhandahållande av böcker, tidskrifter, tid-

ningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bib-
liografiska upplysningar,

1

Prop. 1995/96:191, bet. 1995/96:SkU28,rskr. 1995/96:290.

2

Jfr rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av med-

lemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdes-
skatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex 377L0388), ändrat
senast genom rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv
77/388/EEG och om införande av nya förenklingsåtgärder avseende mervärdesskatt -
Tillämpningsområde för vissa undantag från beskattning och praktiska åtgärder för ge-
nomförandet (EGT nr L 102, 5.5.1995, s. 18, Celex 395L0007).
3

Senaste lydelse 1995:700.

812

background image

SFS 1996:536

5. i arkivverksamhet: förvaring och tillhandahållande av arkivhandlingar

och uppgifter ur sådana handlingar,

6. i museiverksamhet: anordnande av utställningar för allmänheten och

tillhandahållande av föremål för utställningar, och

7. framställning, kopiering eller annan efterbehandling av kinematogra-

fisk film som avser annat än reklam eller information.

7 kap.

1 §4 Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattnings-

underlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtel-

se av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse,

3. transport i skidliftar,

4. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

5. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses

i 9 a kap.5-7§§,

6. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsme-

del och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511)
med undantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl, och
c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. allmänna nyhetstidningar, varmed avses sådana publikationer av dags-

presskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka,
samt för motsvarande radio- och kassettidningar, och

2. tillhandahållande av biografföreställningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:1365.

813

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.