SFS 1996:794 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1996_794 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:794
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 §2 Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,

- om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som

drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för
sluten vård, eller

- om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att ut-

öva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transport-

medel som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

2

Senaste lydelse 1994:1798.

1260

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.