SFS 1996:965 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1996_965 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:965
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 1 a och 2 §§, 19 kap. 1

och 6 §§ och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)2 samt i över-
gångsbestämmelserna till lagen orden ”Kopparbergs län” skall bytas ut mot
”Dalarnas län”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

12 kap. l a § 1994:1798
12 kap. 2 § 1995:1286

20 kap. 1 § 1995:1286.

1514

background image

SFS 1996:965
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 1 a och 2 §§, 19 kap. 1

och 6 §§ och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)2 samt i över-
gångsbestämmelserna till lagen orden ”Kopparbergs län” skall bytas ut mot
”Dalarnas län”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

12 kap. l a § 1994:1798
12 kap. 2 § 1995:1286

20 kap. 1 § 1995:1286.

1514

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.