SFS 1996:1327 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1996_1327 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

SFS 1996:1327
Utkom från trycket
den 18 december 1996

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att 3 kap. 15 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2, 3, 8, 11, 16 och 17 §§, 5 kap. 6 §, 7 kap. 1 § samt 8 kap.

15 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 11 a § och

8 kap. 13 a §, samt närmast före 3 kap. 11 a § en ny rubrik av följande ly-

delse.

3 kap.

2 §3 Från skatteplikt undantas omsättning av fastigheter samt överlåtelse
och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servituts-
rätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar ock-

så upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nät-
utrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhan-
dahållandet är ett led i upplåtelsen av nyttjanderätten.

3 § Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör utom i fall som

avses i 2 § andra stycket,

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan sam-

band med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverknings-

rätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturpro-
dukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtel-

se av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spå-

ranläggning för järnvägstrafik, och

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning.

1

Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69.

2

Jfr rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av med-

lemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdes-
skatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex 377L0388), ändrat
senast genom rådets direktiv 96/42/EG av den 25 juni 1996 om ändring av direktiv
77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EGT L 170 9.7.1996, s. 34,
Celex 396L0042).
3

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1994:1798. Jfr även prop. 1995/96:232.

2442

4

background image

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadig-

varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller delvis
hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Ut-
hyrning till staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen
sker för en verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skat-
teplikt föreligger dock inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen för användning i en verksamhet som inte med-
för skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 §
eller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om ut-
hyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid bo-

stadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas
med bostadsrätt.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare helt eller

delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet,
till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan ut-

hyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i

andra-fjärde styckena.

8 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildning-

en anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen er-
känd utbildningsanordnare, och

2. utbildning som enligt studiestödslagen (1973:349) berättigar eleven

till studiestöd.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsut-
bildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av upp-
dragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

11 §5 Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konst-

närligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk,

2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tid-

ningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibli-
ografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer

än ringa omfattning understöds av det allmänna,

3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar

och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fort-
löpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och

tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verk-
samheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds
av det allmänna,

5

Senaste lydelse 1996:536.

2443

SFS 1996:1327

background image

SFS 1996:1327

5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhanda-

hålls av studieförbund, och

6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun.

Undantag inom idrottsområdet

11 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon

bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig

verksamhet. Från skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som
har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten
om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verk-
samheten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kom-

mun eller av en ideell förening när inkomsten av verksamheten utgör en så-
dan inkomst av näringsverksamhet för vilken föreningen är frikallad från
skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

16 § En publikation som anges i 13 och 14 §§ anses som periodisk

endast om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra
nummer om året.

17 §6 Undantagen i 13 och 14 §§ omfattar även radio- och kassett-
tidningar.

5 kap.

6 §7 Om inget annat följer av 6 a eller 6 b § är tjänster omsatta inom
landet, om de utförs i Sverige och avser:

1. kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning,

utbildning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen verksamhet
som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verksamhet för-
bundna åtgärder,

2. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som tillhandahålls som ett led i en varutransport,

3. värdering av varor som är lös egendom, och
4. arbeten på varor som avses i 3, däri inbegripet kontroll eller analys av

sådana varor.

Förmedling av sådana tjänster som avses i första stycket omfattas av be-

stämmelserna i 8 §.

7 kap.

1 §8 Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattnings-

underlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtel-

se av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

6

Senaste lydelse 1995:1364.

7

Senaste lydelse 1995:1286.

8

Senaste lydelse 1996:536.

2444

background image

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse,

3. transport i skidliftar,

4. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

5. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses

i 9 a k a p . 5 - 7 § § ,

6. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsme-

del och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511)
med undantag för

a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl, och
c) tobaksvaror.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. allmänna nyhetstidningar, varmed avses sådana publikationer av

dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje
vecka, samt för motsvarande radio- och kassettidningar,

2. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföre-

ställningar eller andra jämförliga föreställningar,

3. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

4. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller

5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program
för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig

upptagning som avser information,

5. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning

av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,
och

6. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf.

8 kap.

13 a § I de fall den ingående skatten avser förvärv eller import som görs
i verksamhet som består av anordnande av konserter, cirkus-, biograf-,
teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställ-
ningar får avdrag inte göras till den del intäkten i verksamheten utgörs av
sådant bidrag eller stöd från det allmänna, som inte kan anses utgöra
ersättning för omsatt vara eller tjänst.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 §.

15 §9 När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra

ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig
trafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263), transporter av avlidna eller kör-
kortsutbildning som omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för
ingående skatt som hänför sig till

9

Senaste lydelse 1994:1798.

2445

SFS 1996:1327

background image

2446

SFS 1996:1327

1. förvärv av fordonet, eller

2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den

verksamhet som medför skattskyldighet.

16 § En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel i en

verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan använd-

ning, utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis an-
vänds i verksamheten, och

2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordo-

net för sådan användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet
endast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör inventarierna i verk-

samheten eller har förhyrts för användning i denna. Första stycket 2 gäller
inte om fordonet har förhyrts för persontransporter i yrkesmässig trafik, ut-
hyrning, transport av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av
skatteplikt eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i

15 §2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. 1 kap. 3 § tredje stycket skall inte tillämpas för sådana utbild-

ningstjänster som blir skattepliktiga enligt denna lag om

- tjänsterna omsätts senast den 30 juni 1997,
- tjänsterna avser en schemalagd utbildning som eleven påbörjat senast

den 15 november 1996 och som skall bedrivas under en sammanhängande
tid om minst ett år, och

- betalning för tjänsterna erhållits senast den 31 december 1996.

3. Om den som i annat fall än 2 omsätter sådana tjänster som genom

denna lag blir skattepliktiga erhållit ersättning för tjänsterna senast den 30
september 1996 och ersättningen avser tjänster som skall tillhandahållas
den 1 januari 1997 eller senare, skall 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.