SFS 1997:331 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1997_331 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:331
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200);

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 § och 5 kap.

2 b, 7 och 9 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §3 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2-4: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter tjänsten är en ut-
ländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den
som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 § tulla-

gen (1994:1550) för den importerade varan.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

3 kap.

3 §4 Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

1

Prop. 1996/97:81, bet. 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262.

2

Jfr rådets beslut 97/213/EG av den 17 mars 1997 om bemyndigande för Konunga-

riket Sverige att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 9 i sjätte direktivet
(77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt-
ningsskatter (EGT nr L 86, 28.3.1997, s. 31).
Jfr även rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för
mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1). Direktivet
senast ändrat genom direktiv 96/95/EG (EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 89).
3

Senaste lydelse 1995:1286.

4

Senaste lydelse 1996:1327.

575

background image

SFS 1997:331

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik, och

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadigva-

rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller delvis
hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Uthyr-
ning till staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen sker
för en verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatteplikt fö-
religger dock inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten vidareuthyrs
av kommunen för användning i en verksamhet som inte medför skattskyldig-
het eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § eller om uthyr-
ningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyrning gäller
även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid bo-

stadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas
med bostadsrätt.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare helt eller

delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet,
till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 §.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra-fjärde styckena.

5 kap.

2 b §5 En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under del av en
passagerartransport mellan EG-länder, skall anses omsatt i Sverige om avre-
seorten är belägen i Sverige.

Med del av en passagerartransport mellan EG-länder avses den del av

passagerartransporten som utan uppehåll utanför EG utförs mellan avreseor-
ten och ankomstorten.

Med avreseorten avses den första orten för påstigning av passagerare inom

EG. Detta gäller även om en del av transporten dessförinnan utförts utanför
EG.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passagerare

inom EG i fråga om passagerare som steg på inom EG. Detta gäller även om
en del av transporten därefter utförs utanför EG.

För en resa tur och retur gäller att återresan skall anses som en fristående

transport.

5

Senaste lydelse 1994:1798.

576

background image

SFS 1997:331

7 §6 Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som antingen har ett fast driftställe i Sverige
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar fast drift-
ställe, han är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare och förvärvaren är en svensk juridisk person eller är bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-

nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,
7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthj älpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av
rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottag-
ning, och

11. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de

1. tillhandahålls en förvärvare i ett annat EG-land och förvärvaren är en

näringsidkare i det landet,

2. tillhandahålls en förvärvare i ett land utanför EG, eller
3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet.

9 §7 En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-
sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

6

Senaste lydelse 1994:1798.

7

Senaste lydelse 1996:1320.

19

SFS

1997

577

background image

SFS 1997:331

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen

(1994:1550),

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i ex-

portvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett garan-

tiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och

b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Om en gemenskapsvara levereras för försäljning från kiosk eller liknande

försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge och
leveransen görs till fartyget, gäller första stycket endast om varan består av
spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat,
toalettmedel eller choklad- eller konfektyrvaror.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § avseende telekommunikations-

tjänster tillämpas i fråga om sådana tjänster som tillhandahålls den 1 juli

1997 eller senare samt för sådana tjänster för vilka förskottsbetalning erlagts

den 1 januari 1997 eller senare och som utförs den 1 juli 1997 eller senare.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

578

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.