SFS 1997:502 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1997_502 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

904

SFS 1997:502

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)2

dels att 12 kap. 3 §, 13 kap. 1 a-5, 29 och 30 §§, 14-18 kap., 20 kap.

2-9 §§ samt 22 kap. 3 och 4 §§ samt 6-9 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast efter 11 kap. 6 § och rubrikerna närmast före 13

kap. 29 och 30 §§, 20 kap. 4, 8 och 9 §§, 22 kap. 4 och 6-9 §§ skall utgå,

dels att 1 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 9 kap. 3 och 4 §§, 9 a kap. 11 §,

11 kap. 5 §, 12 kap. 1-2 §§, 13 kap. 1 §, 19 kap. 12-14 §§, 20 kap. 1 §, 22

kap. 1 § samt rubriken till 13 kap. och rubrikerna närmast före 13 kap. 1 §
och 22 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 22 kap. 2 § skall lyda "Öresutjämning".

1 kap.

7 § Vad som föreskrivs i fråga om verksamhet avser såväl hela verksamhe-
ten som en del av verksamheten. 113 kap. avses dock hela verksamheten om
inte något annat anges.

Med verksamhet som medför skattskyldighet förstås en sådan verksamhet i

vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 2 §
första stycket 1.

6 kap.

2 § En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i för-
hållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 23 kap. 3 § skattebetalnings-
lagen (1997:483) finns bestämmelser om att skattemyndigheten får besluta

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse av

13 kap. 1 a § 1994:1798 rubriken närmast före 14 kap. 30 a §
13 kap. 3 § 1995:1207 1994:1798

rubriken närmast före 13 kap. 29 § 14 kap. 30 a § 1994:1798

1994:1798 14 kap. 30 b § 1995:1207
13 kap. 29 § 1994:1798 14 kap. 30 c § 1994:1798

rubriken närmast före 13 kap. 30 § 14 kap. 30 d § 1994:1798

1994:1798 15 kap. 1 § 1995:1286
13 kap. 30 § 1994:1798 16 kap. 12 § 1994:498

rubriken till 14 kap. 1994:1798 16 kap. 16 § 1995:581

14 kap. 1 § 1995:1207 16 kap. 17 § 1996:661
14 kap. 2 § 1995:1207 16 kap. 18 § 1996:661

rubriken närmast före 14 kap. 3 § 17 kap. 2 § 1994:473

1995:1207 17 kap. 3 § 1994:473
14 kap. 3 § 1996:1406 17 kap. 5 § 1994:473
14 kap. 5 § 1994:1798 17 kap. 6 § 1994:473
14 kap. 8 § 1996:1406 17 kap. 7 § 1994:473
14 kap. 12 § 1996:713 18 kap. 13 § 1994:1798
14 kap. 13 § 1994:1798 rubriken närmast före 19 kap. 13 §
14 kap. 17 § 1995:700 1994:1798
14 kap. 23 § 1994:498 20 kap. 4 § 1994:1798

rubriken närmast före 14 kap. 28 § rubriken närmast före 20 kap. 9 §

1995:1207 1996:661
14 kap. 28 § 1995:1207 20 kap. 9 § 1994:1798.
14 kap. 30 § 1995:1207

background image

SFS 1997:502

att en av delägarna skall svara för redovisningen och betalningen av mervär-
desskatt.

7 kap.

4 §3 Vid uttag i form av användande av personbil för privat bruk enligt 2
kap. 5 § 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av
det värde som enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) har be-
stämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda. När det gäl-
ler den skattskyldiges eget nyttjande får skattemyndigheten på ansökan be-
stämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de
grunder som anges i 9 kap. 2 § skattebetalningslagen. Detsamma gäller i
fråga om delägare i handelsbolag.

9 kap.

3 §4 En skattskyldig fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare
har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.
Fastighetsägaren får dessutom göra avdrag

1. om skattemyndigheten har beslutat om skattskyldighet för honom inom

tre år från utgången av det kalenderår under vilket han har utfört eller låtit ut-
föra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten: för den ingående skatt som
hänför sig till byggnadsarbetena till den del dessa avser lokaler som omfattas
av beslutet, och

2. om skattemyndigheten har beslutat om skattskyldighet för honom inom

tre år från det att han köpt fastigheten: för den ingående skatt som den tidi-
gare ägaren har gjort avdrag för men som återförts enligt 5 § på grund av
fastighetsförsäljningen under förutsättning att den tidigare ägaren i samband
med sin redovisning av den återförda ingående skatten, dock senast före in-
gången av andra månaden efter den då redovisningen gjordes, har betalat in
skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) med ett belopp som motsvarar
den återförda ingående skatten och att det inbetalda beloppet inte skall räk-
nas av enligt 16 kap. 10 § skattebetalningslagen.

Avdragsrätt enligt första stycket 2 har även den som bedriver verksamhet

som medför skattskyldighet på annan grund än beslut enligt 1 §. Motsva-

rande gäller i fråga om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§.

4 § 18 kap. 17 § finns bestämmelser om hur en skattskyldig fastighetsägare

skall styrka sin avdragsrätt vid förvärv enligt 3 § första stycket 1. Rätt till av-
drag enligt 3 § första stycket 2 och andra stycket har den som yrkar avdrag

endast om han kan styrka sin rätt genom ett av den tidigare ägaren utfärdat
intyg om storleken av den ingående skatt som denne återfört på grund av
fastighetsförsälj ningen och betalat in till staten i enlighet med de bestämmel-
serna. Den tidigare ägaren är skyldig att utfärda ett sådant intyg, om köparen
begär det.

3

Senaste lydelse 1994:1798.

4

Senaste lydelse 1994:498.

905

background image

906

SFS 1997:502

9 a kap.

11 §5 När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas

pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den sammanlagda vinstmargi-
nalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen,
för sådana varor under redovisningsperioden enligt 10 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483), om inte annat följer av tredje stycket.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den hu-

vudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redo-
visningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i
beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de för-

värvats för att efter skrotning säljas i delar.

11 kap.

5 §6 En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1 el-
ler 2 och 2 a § innehålla uppgift om

1. ersättningen,

2. skattens belopp för varje skattesats,
3. utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan uppgift

genom vilken de kan identifieras,

4. transaktionens art,
5. platsen för varans mottagande,
6. den skattskyldiges registreringsnummer eller, då den skattskyldige inte

är registrerad, hans person- eller organisationsnummer om det finns ett så-
dant och annars en likvärdig uppgift, och

7. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

En faktura eller jämförlig handling som utfärdas enligt 2 § 3 skall inne-

hålla uppgift om den utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall re-
dovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten. Handlingen
skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i första stycket 3, 4,6 och 7.

Bestämmelserna i första stycket 3-5 får frångås då fråga är om en faktura

eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp.

12 kap.

1 §7 Beslut enligt denna lag meddelas, om inte annat anges i andra stycket

eller i 1 a eller 2 §, av skattemyndigheten i det län där den skattskyldige är
registrerad enligt 3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) eller, om han
inte är registrerad, av den skattemyndighet som enligt 2 kap. samma lag är
behörig att besluta om registrering.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket taxeringslagen (1990:324) gäl-

ler även ärenden enligt denna lag.

1 a §8 Beslut enligt denna lag som rör den som är skattskyldig endast på

grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1
och 2 meddelas av Skattemyndigheten i Dalarnas län.

5

Senaste lydelse 1995:700.

6

Senaste lydelse 1994:1798.

7

Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs.

8

Senaste lydelse 1996:965.

background image

907

SFS 1997:502

2 §9 Skattemyndigheten i Dalarnas län prövar frågor om betalningsskyldig-
het enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande av upplagshavare och av skatte-
upplag enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse av sådant godkännande enligt
9 c kap. 8 § andra stycket, om återbetalning enligt 10 kap. 1-8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetal-
ning enligt 10 kap. 9-13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1-3 och 5 §§ skattebe-

talningslagen (1997:483) är tillämpliga i de fall den skattskyldige skall redo-
visa mervärdesskatt i en självdeklaration.

13 kap. Redovisning av utgående och ingående skatt10

Allmän bestämmelse

1 §11 I 10 kap. skattebetalningslagen (1997:483) finns bestämmelser om re-

dovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen
finns i det följande i 6-28 a §§.

19 kap.

12 §12 En ansökan om återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§ skall göras i

den form som föreskrivs i 10 kap. 17 § eller 31 § första stycket skattebetal-
ningslagen (1997:483) för deklaration av ingående skatt i en verksamhet
som medför skattskyldighet. För den som ansöker om sådan återbetalning
gäller vad som föreskrivs i 13 och 21 kap. samt vad som föreskrivs om förfa-
randet i skattebetalningslagen i fråga om den som är skattskyldig, om inget
annat följer av 13 §.

13 §13 Den som ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § och

som enligt 10 kap. 31 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) inte
skall redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration, skall ändå göra det, om det
inte finns särskilda skäl mot det.

Den som omfattas av beslut som meddelats enligt 10 kap. 9 § skall alltid

redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration.

14 §14 Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid återbetalning

enligt 10 kap. 5-8 §§.

20 kap.

1 §15 Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-

klagande enligt andra stycket, gäller bestämmelserna i 22 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Beslut som Skattemyndigheten i Dalarnas län har fattat om betalnings-

skyldighet enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande enligt 9 c kap. 7 § eller om

9

Senaste lydelse 1996:1320.

10

Senaste lydelse 1994:1798. .

11

Senaste lydelse 1994:1798. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

12

Senaste lydelse 1996:661.

13

Senaste lydelse 1995:700.

14

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

15

Senaste lydelse 1996:1320.

background image

908

SFS 1997:502

återkallelse av sådant godkännande enligt 9 c kap. 8 § andra stycket, i ärende
som rör återbetalning enligt 10 kap. 1-8 §§ och om betalningsskyldighet och
avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräknings-
beslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av
beslut om betalningsskyldighet. Ett överklagande enligt detta stycke skall ha
kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas av

Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det
allmännas talan av Riksskatteverket.

22 kap.

Förfarandet

1 § I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt

finns det även bestämmelser i skattebetalningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om redovisningsperioder

som gått till ända senast vid utgången av 1997. Detsamma gäller för redovis-
ningsperiod som på grund av bestämmelserna i 14 kap. 8 § tredje stycket slu-
tar under januari 1998.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om begränsning av rätten till

återbetalning i 16 kap. 9 § skall hänsyn tas också till skyldighet att betala
skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.