SFS 1998:255 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1998_255 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:255
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 1 § mervärdesskattelagen

(1994:200)2 orden ”det län” skall bytas ut mot ”den region” och att i 3 kap.
26 a §, 12 kap. 1 a § samt 19 kap. 1 och 6 §§ samma lag orden ”Skattemyn-
digheten i Dalarnas län” skall bytas ut mot ”Skattemyndigheten i Gävle”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 26 a § 1996:1320

12 kap. 1 § 1997:502
12 kap. 1 a § 1997:502
19 kap. 1 § 1996:965
19 kap. 6 § 1996:965.

526

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.