SFS 1998:300 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS 1998_300 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:300

Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 § Från skatteplikt undantas omsättning av försäkringstjänster.

Med försäkringstjänster förstås

1. tjänster vars tillhandahållande utgör försäkringsrörelse enligt försäk-

ringsrörelselagen (1982:713), enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar
med anknytning till värdepappersfonder eller enligt lagen (1998:293) om ut-
ländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, och

2. tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare

av försäkringar och som avser försäkringar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre bestämmelser skall tilläm-

pas på verksamhet som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

649

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.