SFS 2019:373 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2019-373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 b § och 5 kap. 3 a § mer-
värdesskattelagen (1994:200)2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 b §
3 När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som vid
leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning och fordonet levereras
till en fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land
än ett EU-land och som avser att föra fordonet till en plats utanför EU,
inträder skyldigheten att betala skatt vid utgången av den sjätte månaden
efter den månad då fordonet levererades.

5 kap.
3 a §
4 En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en
omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin verksamhet

i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett

sådant luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för för-

säljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor
som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som

avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är
avsedda för försäljning i en sådan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket

lagen om exportbutiker,

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

4 Senaste lydelse 2017:1196.

SFS

2019:373

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:373

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning, under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land än ett EU-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades,
eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats

utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken
leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands
endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen, och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning
eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de
villkor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.