SFS 2019:789 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2019-789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)3

dels att 1 kap. 10 b §, 2 a kap. 2 §, 3 kap. 30 a § och 5 kap. 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas 15 nya paragrafer, 2 kap. 1 c–1 i §§, 2 a kap.

8–8 f §§ och 5 kap. 2 e §, och närmast före 2 kap. 1 c § och 2 a kap. 8 § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.
10 b §
4 Med ett tredje territorium förstås:

1. berget Athos,
2. Kanarieöarna,
3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt,

4. Åland,
5. Kanalöarna,
6. Campione d’Italia,
7. de italienska delarna av Luganosjön,
8. ön Helgoland,
9. territoriet Büsingen,
10. Ceuta,
11. Melilla,
12. Livigno.
Territorierna i första stycket 1–7 ingår i unionens tullområde medan de i

8–12 samma stycke angivna territorierna inte ingår i området.

2 kap.
Avropslager i ett annat EU-land
1 c §
En överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land ska
inte likställas med en omsättning av varan.

Första stycket gäller endast om
1. varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes

räkning till ett annat EU-land för att där överlåtas mot ersättning till en annan

1 Prop. 2018/19:160, bet. 2019/20:SkU4, rskr. 2019/20:32.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/1910 och (EU) 2019/475.

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2014:1505.

SFS

2019:789

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt
att förvärva varan,

2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska

verksamhet eller har något fast etableringsställe i det land som varan
transporteras till,

3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i

det land som varan transporteras till och den som överför varan har
kännedom om den avsedda förvärvarens identitet och registreringsnummer
till mervärdesskatt när transporten avgår, och

4. den som överför varan registrerar överföringen i det register som

föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), samt för in
uppgifter i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. samma lag om den
avsedda förvärvarens registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land
som varan transporteras till.

1 d § Den som har överfört en vara till ett avropslager i ett annat EU-land
enligt 1 c § ska anses ha gjort en från skatteplikt undantagen omsättning
enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 när varan överlåts till den avsedda
förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 1 g §, om det sker inom
12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet.

1 e § Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som
avses i 1 d § inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-
landet, ska överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 §
andra stycket. Tidpunkten för omsättningen ska vara dagen efter 12-månaders-
periodens utgång.

1 f § Vid överföring av en vara enligt 1 c § får varan skickas tillbaka till
Sverige utan att överföringen ska likställas med en omsättning, om åter-
sändandet av varan

1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet,

och

2. anges i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

1 g § Om förvärvaren som avses i 1 c § byts ut mot en annan beskatt-
ningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till det andra EU-
landet, ska överföringen inte likställas med en omsättning av varan vid bytet,
om

1. övriga villkor i 1 c § är uppfyllda, och
2. bytet registreras av den som överför varan i det register som föreskrivs

i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 h § Om något av villkoren i 1 c eller 1 g § upphör att vara uppfyllt inom
12 månader från det att varan ankom till det andra EU-landet, ska
överföringen likställas med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket
vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

1 i § Om en vara som överförts enligt 1 c § överlåts till någon annan än en
sådan beskattningsbar person som avses i 1 d §, ska överföringen likställas
med en omsättning av varan enligt 1 § andra stycket vid överlåtelsen.

Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land

som den ursprungligen transporterades från, ska överföringen likställas med
en omsättning av varan när transporten inleds.

2019:789

background image

3

SFS

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska överföringen likställas

med en omsättning av varan den dag då varan förstördes eller försvann eller,
om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det
upptäcktes att varan var förstörd eller försvunnen.

2 a kap.


2 §5 Med unionsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller
ett annat EU-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget
annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b–8 f §§,

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-

land till Sverige, eller

5. att någon under de förutsättningar som anges i 8 a § mot ersättning

förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige.

Avropslager i Sverige

8 § En vara som förts över till ett avropslager i Sverige ska inte anses
förvärvad enligt 2 § 3, om

1. varan transporteras till Sverige av en beskattningsbar person eller för

dennes räkning från ett annat EU-land för att här överlåtas mot ersättning till
en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan
har rätt att förvärva varan,

2. den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska

verksamhet eller har något fast etableringsställe i Sverige,

3. den som har rätt att förvärva varan är registrerad till mervärdesskatt i

Sverige och den som överför varan har kännedom om den avsedda
förvärvarens identitet och registreringsnummer till mervärdesskatt när
transporten avgår, och

4. den som överför varan registrerar överföringen i ett register enligt

artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU)
2018/1910, samt för in uppgifter om den avsedda förvärvarens svenska
registreringsnummer till mervärdesskatt i en sammanställning enligt artikel
262.2 i samma direktiv.

8 a § Vid överföring av en vara enligt 8 § ska den avsedda förvärvaren,
eller någon som ersatt denne enligt 8 d §, anses ha gjort ett unionsinternt
förvärv när äganderätten av varan övergår till förvärvaren, om det sker inom
12 månader från det att varan ankom till Sverige.

8 b § Om varan inte har överlåtits till en sådan beskattningsbar person som
avses i 8 a § inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska den
anses förvärvad enligt 2 § 3. Tidpunkten för förvärvet ska vara dagen efter
12-månadersperiodens utgång.

5 Senaste lydelse 2011:283.

2019:789

background image

4

SFS

8 c § Vid överföring av en vara enligt 8 § får varan skickas tillbaka till det
EU-land som den skickades från utan att den ska anses förvärvad enligt
2 § 3, om återsändandet av varan

1. sker inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, och
2. anges i ett register enligt artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG, i

lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910.

8 d §
Om förvärvaren som avses i 8 § byts ut mot en annan beskattnings-
bar person inom 12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan
inte anses förvärvad enligt 2 § 3 vid bytet, om

1. övriga villkor i 8 § är uppfyllda, och
2. bytet registreras av den som överför varan i ett register enligt artikel

243.3 i direktiv 2006/112/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1910.

8 e § Om något av villkoren i 8 eller 8 d § upphör att vara uppfyllt inom
12 månader från det att varan ankom till Sverige, ska varan anses förvärvad
enligt 2 § 3 vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

8 f § Om en vara som överförts enligt 8 § överlåts till någon annan än en
sådan beskattningsbar person som avses i 8 a §, ska varan anses förvärvad
enligt 2 § 3 vid överlåtelsen.

Om varan transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land

som den ursprungligen transporterades från, ska varan anses förvärvad
enligt 2 § 3 när transporten inleds.

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska varan anses förvärvad

enligt 2 § 3 den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är
omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att
varan var förstörd eller försvunnen.

3 kap.


30 a §6 Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras
av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett
annat EU-land, om

1. följande villkor är uppfyllda:
a) köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte

är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-
land,

b) köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och har

meddelat säljaren sitt registreringsnummer, och

c) säljaren har fullgjort sin skyldighet att lämna korrekta uppgifter om

leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244) eller kan förklara på ett tillfredsställande sätt varför så
inte skett,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,

eller

3. varorna är nya transportmedel.
Från skatteplikt undantas en sådan överföring av vara som avses i 2 kap.

1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket
1–3 i den här paragrafen.

Om köparen antingen är en juridisk person som inte är en beskattningsbar

person eller en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller

6 Senaste lydelse 2016:1069.

2019:789

background image

5

SFS

återbetalning motsvarande den i 10 kap. 1–4 a eller 10 kap. 9–13 §§, gäller
undantaget i första stycket 1 enbart om

1. det sammanlagda beloppet för köparens unionsinterna förvärv i det EU-

land som förvärvet äger rum i under kalenderåret eller det närmast före-
gående kalenderåret överstiger det belopp som landet har fastställt enligt
artikel 3.2 i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

2. köparen har utnyttjat en möjlighet att bli skattskyldig för sina förvärv i

det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person vars förvärv

avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av
schablonbeskattning enligt bestämmelserna i avdelning XII kapitel 2 i rådets
direktiv 2006/112/EG.

Undantaget från skatteplikt i första stycket 1 eller 2 gäller inte om säljaren

omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

5 kap.


2 §7 En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras
till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar

transporten till köparen, under förutsättning att

a) annat inte följer av 2 a §, eller
b) transporten inte ska hänföras till en annan omsättning enligt 2 e §,
2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

importeras till landet från en plats utanför EU av den som är skattskyldig
enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan

transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU-land till
en köpare i Sverige, om

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,
– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för

förvärvet av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.
En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är

en punktskattepliktig vara eller om värdet av säljarens sammanlagda
omsättning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller
föregående kalenderåret eller om säljaren har uppfyllt de villkor som det
land där transporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses vara
gjord i det landet. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning ska inte
värdet av punktskattepliktiga varor beaktas.

2 e § Vid flera på varandra följande omsättningar av samma vara, där
varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land direkt från den
första leverantören till den sista köparen i kedjan, ska transporten hänföras
till den omsättning som görs till den leverantör, annan än den första, som
transporterar eller låter transportera varan (mellanman).

Transporten ska dock hänföras till den omsättning som görs av

mellanmannen om denne till sin leverantör har meddelat sitt registrerings-
nummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från.

7 Senaste lydelse 2013:1105.

2019:789

background image

6

SFS

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva Posjnov

(Finansdepartementet)

2019:789

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.