SFS 2019:886 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2019-886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 16 § och 3 kap. 29 § mer-
värdesskattelagen (1994:200)2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
16 §
3 Med staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun förstås
kommun och region enligt kommunallagen (2017:725).

3 kap.
29 §
4 Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av tjänster som
avses i 2 kap. 8 §.

Undantaget omfattar inte statens eller en kommuns uttag av tjänster när

det gäller arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap.
8 §. Undantaget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om
sådana boendeformer som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och sam-
ordningsförbund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2017:737.

4 Senaste lydelse 2015:888.

SFS

2019:886

Publicerad
den

3 december 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.