SFS 1998:346 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

980346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels

att 2 kap. 8 §, 9 c kap. 9 §, 12 kap. 2 § och 20 kap. 1 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 23 a § och 11

kap. 1 a §, samt närmast före 3 kap. 23 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 6 a, av följande lydelse.

2 kap.

8 §

Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare utför sådana

tjänster som anges i andra stycket på en egen fastighet som utgör tillgång i
en yrkesmässig verksamhet som varken medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§. Detta gäller dock en-
dast om de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattningsåret
överstiger 150 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lö-
nekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av
1. byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll,
2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster, och
3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.
Om en fastighet ägs av en näringsidkare som ingår i en sådan mervärdes-

skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § skall gruppen anses som fastighetsägare
vid tillämpning av denna paragraf.

1

Prop. 1997/98:134 och prop. 1997/98:148, bet. 1997/98:SkU29, rskr. 1997/98:254.

2

Jfr rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av med-

lemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mer-
värdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex
377L0388), ändrat senast genom rådets direktiv 96/95/EG av den 20 december 1996
om ändring, med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskatt, direktiv 77/388/
EEG gemensamt system för mervärdesskatt (EGT nr L 388, 28.12.1996, S. 89, Celex
396L0095).

SFS 1998:346

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:346

3 kap.

Undantag för vissa interna tjänster

23 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls

inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

– verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos

de fysiska eller juridiska personerna,

– tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och
– ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska

personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhanda-
hållande.

Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av

någon annan utanför gruppen.

6 a kap. Mervärdesskattegrupper

1 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera nä-

ringsidkare, under de förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en
enda näringsidkare (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mer-
värdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet.

Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet skall anses medföra skatt-

skyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1.

2 §

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som be-

driver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen
av tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 §, och

2. näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla näringsid-

kare som avses i punkt 1 varor eller tjänster, eller

3. näringsidkare som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i

ett sådant kommissionärsförhållande som avses i 2 § 2 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en näringsidkares fasta drift-

ställe i Sverige.

Näringsidkare som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en

mervärdesskattegrupp.

3 §

En mervärdesskattegrupp får endast avse näringsidkare som är nära

förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänse-
ende.

4 §

En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag skattemyndigheten be-

slutar att näringsidkarna skall registreras som en sådan grupp (gruppregistre-
ring), eller den senare dag som skattemyndigheten därvid bestämmer. Av be-
slutet skall framgå vem skattemyndigheten utsett som huvudman för grup-
pen.

Till grupphuvudman skall utses
1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den näringsidkare i mer-

värdesskattegruppen som de övriga näringsidkarna i gruppen föreslår, om
det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

background image

3

SFS 1998:346

2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en näringsidkare som är kom-

mittentföretag.

5 §

Om skattemyndigheten beslutar om detta får nya näringsidkare inträda

i gruppen, näringsidkare utträda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas
ut.

Gruppregistreringen består till dess att skattemyndigheten har beslutat att

den skall upphöra.

Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket eller om avre-

gistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller
den senare dag som skattemyndigheten bestämmer.

6 §

Skattemyndigheten skall besluta om gruppregistrering enligt 4 §, eller

om ändring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda näringsidkare ansöker
om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det an-

nars finns särskilda skäl, får skattemyndigheten på eget initiativ besluta om
avregistrering.

9 c kap.

9 §

3

I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som hänförs till föl-

jande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om Gemensamma tulltaxan,

4

1. tenn (KN-nr 8001),
2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nr 7901),
4. nickel (KN-nr 7502),
5. aluminium (KN-nr 7601),
6. bly (KN-nr 7801),
7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),
8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller

1007 till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosnöt,

brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) el-
ler oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),
11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nr 0902),
13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN-nr 1801),
14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-

nr 4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),

3

Senaste lydelse 1995:1286.

4

EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 387R0256).

background image

4

SFS 1998:346

18. mineraloljor, inklusive propan och butan; också inklusive råpetrole-

umoljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 12 eller 2711 13),

19. silver (KN-nr 7106),
20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller

7110 31 00),

21. potatis (KN-nr 0701),
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),
och

23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10).

11 kap.

1 a §

Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan mervärdes-

skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås näringsidkare i
gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer

till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registre-
ringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman
som avses i 6 a kap. 4 §.

12 kap.

2 §

5

Skattemyndigheten i Gävle prövar frågor om betalningsskyldighet en-

ligt 3 kap. 26 b §, om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag
enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse av sådant godkännande enligt 9 c
kap. 8 § andra stycket, om återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betal-
ningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetalning
enligt 10 kap. 9–13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Frågor om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § eller om ändring eller av-

registrering enligt 6 a kap. 5 § prövas av skattemyndigheten i det län som, i
fråga om grupphuvudmannen, är beslutande myndighet enligt 2 kap. 1–3 el-
ler 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1–3 och 5 §§ skattebe-

talningslagen är tillämpliga även i de fall den skattskyldige skall redovisa
mervärdesskatt i en självdeklaration.

20 kap.

1 §

6

Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-

klagande enligt andra stycket, gäller bestämmelserna i 22 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Beslut som Skattemyndigheten i Gävle har fattat om betalningsskyldighet

enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse
av sådant godkännande enligt 9 c kap. 8 § andra stycket, i ärende som rör
återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräk-
ning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län. Beslut

5

Senaste lydelse 1997:502.

6

Senaste lydelse 1997:502.

background image

5

SFS 1998:346

som en skattemyndighet fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § eller
om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol

.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den

grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i sam-
band med överklagande av beslut om betalningsskyldighet. Ett överklagande
enligt detta stycke skall ha kommit in inom två månader från den dag kla-
ganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket eller 6 a kap. 4 eller 5 §

får även överklagas av Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett
sådant beslut förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringen av orden ’’Skattemyndig-

heten i Dalarnas län’’ till ’’Skattemyndigheten i Gävle’’ i 12 kap. 2 § första
stycket och 20 kap. 1 § andra stycket den 1 januari 1999. I övrigt träder la-
gen i kraft den 1 juli 1998.

I ett beslut om gruppregistrering får inte förordnas att en mervärdesskatte-

grupp skall anses bildad före den 1 januari 1999.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyl-

dighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.