SFS 2006:51 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

060051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestöds-

lagen (1999:1395) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas
av Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation
med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde eller av Socialstyrel-
sens institut för särskilt utbildningsstöd.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Marianne

Svanberg

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2001:524.

SFS 2006:51

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.