SFS 2004:61 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

040061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansierings-

tjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed
jämförlig verksamhet.

Med

bank- och finansieringstjänster

avses inte notariatverksamhet, inkas-

sotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av för-
varingsutrymmen.

Med

värdepappershandel

förstås

1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oav-

sett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av investeringsfonder enligt lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 3 kap. 9 § om förvaltning av investeringsfonder skall

också gälla förvaltning av sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbo-
lag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om infö-
rande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt la-
gen (1990:1114) om värdepappersfonder.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2004:61

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.