SFS 2004:118 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

040118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 5 §§, 3 kap. 32 § samt

7 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200)

2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2 – 4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som om-
sätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är regist-
rerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte
annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2003:220.

SFS 2004:118

Utkom från trycket
den 23 mars 2004

background image

2

SFS 2004:118

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan skall förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 §

4

Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet

att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl-
dighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 2 § första stycket 6 c inträ-
der skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder
eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

3 kap.

32 §

5

Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt 7 kap.

8 § tredje stycket skall ingå i beskattningsunderlaget för import, är omsätt-
ningen av tjänsten undantagen från skatteplikt.

7 kap.

8 §

6

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tullän-

damål, bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av tull
och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas
ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg skall inte göras i
fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c skall tillägget enligt första

stycket, till den del det utgörs av tull och motsvarande avgifter, utgöras av
motsvarande pålagor som tas ut av det andra EG-landets tullmyndighet.

I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som provisions-, em-

ballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till för-
sta bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighe-
tens inträde känt att varan skall transporteras till någon annan bestämmelse-
ort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EG-land, skall
också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

4 Senaste lydelse 2000:1427.

5 Senaste lydelse 2003:220.

6 Senaste lydelse 2002:1004.

background image

3

SFS 2004:118

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.