SFS 2020:450 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2020-450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen
(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
8 §
3 Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbild-

ningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen
erkänd utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studie-

stödslagen (1999:1395) eller till

a) statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt an-

passade för personer med funktionshinder, och

– studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, eller
b) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i

alfabetisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdrags-
utbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av
uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2010:1029.

SFS

2020:450

Publicerad
den

6 juni 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.