SFS 2000:143 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

000143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels

att 1 kap. 2 §, 5 kap. 7 a och 11 §§, 9 b kap. 4 §, 11 kap. 5 § och

20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 c §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

2

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 a: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 § tulla-

gen (1994:1550) för den importerade varan.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

1

Prop. 1999/2000:58, bet. 1999/2000:SkU19, rskr. 1999/2000:153.

2

Senaste lydelse 1999:640.

SFS 2000:143

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:143

2 c §

Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt finns i lagen (2000:142)

om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen
över Öresund.

5 kap.

7 a §

3

Andra förmedlingstjänster än sådana som anges i 4, 5, 5 a, 6, 6 a och

7 §§ och som görs för någon annans räkning i dennes namn är omsatta inom
landet, om

1. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i Sverige och

förvärvet av förmedlingstjänsten inte har gjorts under angivande av ett re-
gistreringsnummer för köparen i ett annat EG-land, eller

2. förmedlingstjänsten avser en vara eller tjänst som omsätts i ett annat

EG-land men köparen av förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdes-
skatt här i landet och han har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande
av registreringsnumret.

11 §

4

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–8 §§ anses som omsätt-

ning utomlands då det är fråga om:

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplå-

telse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller an-
dra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2 a. lastning, lossning eller andra tjänster i godsterminal-, hamn- eller

flygplatsverksamhet, om tjänsterna avser varor från eller till ett land utanför
EG,

2 b. transport eller annan tjänst inom landet som avser varor som en spe-

ditör eller fraktförare tillhandahåller en utländsk uppdragsgivare i ett land
utanför EG i samband med import eller export av varan,

3. alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i lan-

det endast för tjänsten i fråga för att därefter föras ut ur landet till en plats ut-
anför EG,

4. reparation av varor åt en utländsk företagare, som inte är skattskyldig

för omsättningen, och reparationen görs inom ramen för garantiåtaganden
som denne gjort, och

5. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför
EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller
9 §.

9 b kap.

4 §

5

Omsättning av resetjänsten omfattas av 5 kap. 8 § om inte annat följer

av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten förvärvat varor

och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit resebyrån utanför
EG, skall resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 11 § 5.

3

Senaste lydelse 1994:1798.

4

Senaste lydelse 1995:700.

5

Senaste lydelse 1995:700.

background image

3

SFS 2000:143

Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhan-
dahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelserna i 5 kap.
11 § 5 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor
och tjänster tillhandahållna utanför EG.

11 kap.

5 §

6

En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som anges i 2 § 1 el-

ler 2 och 2 a § innehålla uppgift om

1. ersättningen,
2. skattens belopp för varje skattesats,
3. utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan upp-

gift genom vilken de kan identifieras,

4. transaktionens art,
5. platsen för varans mottagande,
6. den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då

den skattskyldige inte är registrerad, hans person- eller organisationsnum-
mer om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

7. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och

mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

En faktura eller jämförlig handling som utfärdas enligt 2 § 3 skall inne-

hålla uppgift om den utgående skatt som säljaren har redovisat eller skall re-
dovisa för gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten. Handlingen
skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i första stycket 3, 4, 6 och
7.

Bestämmelserna i första stycket 3–5 får frångås då fråga är om en faktura

eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp.

Om tredje stycket inte är tillämpligt och det med hänsyn till en skattskyl-

digs verksamhet finns särskilda skäl för det, får skattemyndigheten på ansö-
kan av den skattskyldige besluta att denne inte behöver lämna uppgift om
mottagaren enligt första stycket 3.

20 kap.

1 §

7

Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-

klagande enligt andra stycket, gäller bestämmelserna i 22 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Beslut som Skattemyndigheten i Gävle har fattat om betalningsskyldighet

enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse
av sådant godkännande enligt 9 c kap. 8 § andra stycket, i ärende som rör
återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräk-
ning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län. Beslut
som en skattemyndighet fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §, om
ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § eller om innehållet i en fak-
tura eller jämförlig handling enligt 11 kap. 5 § fjärde stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om avräkning får överklagas särskilt
på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i

6

Senaste lydelse 1997:1036.

7

Senaste lydelse 1998:346.

background image

4

SFS 2000:143

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet. Ett överkla-
gande enligt detta stycke skall ha kommit in inom två månader från den dag
klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket eller 6 a kap. 4 eller

5 § får även överklagas av Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar
ett sådant beslut förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 c § tillämpas från och med den dag som lagen

(2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägför-
bindelsen över Öresund träder i kraft.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.