SFS 1998:500 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

980500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 15 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

8 kap.

15 §

2

När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs för andra

ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig trafik
enligt yrkestrafiklagen (1998:490), transporter av avlidna eller körkortsut-
bildning som omfattas av skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt
som hänför sig till

1. förvärv av fordonet, eller
2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning används i den

verksamhet som medför skatteskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192.

2

Senaste lydelse 1996:1327.

SFS 1998:500

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.