SFS 1998:542 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

980542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård,

tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den
som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna.

Undantaget omfattar även
– kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården eller

tandvården, och

– omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser så-

dana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls tandläkare, den-
taltekniker eller den för vars bruk produkten är avsedd.

Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra synhjälpmedel

även om varorna omsätts som ett led i tillhandahållandet av sjukvård.

Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av apotekare el-

ler receptarier. Beträffande omsättning av läkemedel som lämnas ut enligt
recept eller säljs till sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

Undantaget gäller inte vid vård av djur.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.

2

Senaste lydelse 1994:498.

SFS 1998:542

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.