SFS 2003:220 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

030220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

dels

att 1 kap. 2 §, 3 kap. 32 §, 5 kap. 6 a–7 §§, 8 a kap. 3 §, 11 kap. 8 §,

13 kap. 1 § och 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att huvudrubriken närmast före 10 kap. 5 § skall lyda ”Återbetalning i

andra fall än som avses i 1–4 a §§”

4

,

dels

att rubriken närmast före 19 kap. 11 § skall lyda ”Återbetalning i an-

dra fall än som avses i 1 och 10 §§”

5

,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 1 a §, 10 kap.

4 a § och 19 kap. 10 §, samt närmast före 10 kap. 4 a § och 19 kap. 10 § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

6

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat föl-

jer av 2–4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som
omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av

1

Prop. 2002/03:77, bet. 2002/03:SkU13, rskr. 2002/03:165.

2

Jfr rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för

begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio-
och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg
(EGT L 128, 15.5.2002, s. 41, Celex 32002L0038).

3

Lagen omtryckt 2000:500.

4

Senaste lydelse 2002:392.

5

Senaste lydelse 2002:392.

6

Senaste lydelse 2002:392.

SFS 2003:220

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

4*

SFS 2003:211–233

background image

2

SFS 2003:220

investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i

första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje
styckena, i 5 kap. 6 § 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som om-
sätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är regist-
rerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte
annat följer av 2 d §,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) som förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenska-

pens tullområde: den som med anledning av importen är skyldig att betala
tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) som förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenskapens

tullområde men utanför dess mervärdesskatteområde: den som skulle ha va-
rit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade
varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Europeiska
gemenskapens tullområde.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

3 kap.

32 §

Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som enligt

7 kap. 8 § andra stycket skall ingå i beskattningsunderlaget för import, är
omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt.

5 kap.

6 a §

Om en tjänst som anges i 6 § 2 tillhandahålls som ett led i en varu-

transport som avses i 5 a §, skall tjänsten inte anses omsatt i Sverige om den
utförs här i landet och förvärvet av tjänsten har gjorts under angivande av ett
registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land. Förmedling som görs
för någon annans räkning i dennes namn av en sådan tjänst skall inte anses
omsatt inom landet om den förmedlade tjänsten utförs i Sverige och förvär-
vet av förmedlingstjänsten har gjorts under angivande av ett registrerings-
nummer för köparen i ett annat EG-land.

Om en tjänst som anges i 6 § 2 tillhandahålls som ett led i en varutran-

sport som avses i 5 a §, skall tjänsten anses omsatt i Sverige även om den ut-
förs i ett annat EG-land om köparen av tjänsten är registrerad till mervärdes-
skatt här i landet och han har förvärvat tjänsten under angivande av registre-
ringsnumret. Förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn
av en sådan tjänst skall anses omsatt inom landet även om den förmedlade
tjänsten utförs i ett annat EG-land om köparen av förmedlingstjänsten är re-
gistrerad till mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat förmedlings-
tjänsten under angivande av registreringsnumret.

background image

3

SFS 2003:220

6 b §

En tjänst som anges i 6 § 3 eller 4 skall inte anses omsatt i Sverige

om den utförs här i landet och varorna sedan tjänsten utförts har transporte-
rats ut ur landet samt förvärvet av tjänsten har gjorts under angivande av ett
registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land.

En tjänst som anges i 6 § 3 eller 4 skall anses omsatt i Sverige även om

den har utförts i ett annat EG-land varifrån varorna transporterats ut om kö-
paren av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har
förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

7 §

7

Tjänster som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om de

1. tillhandahålls från ett annat EG-land eller från ett land utanför EG och

förvärvaren är en näringsidkare som i Sverige har antingen sätet för sin eko-
nomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhan-
dahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i
Sverige, han är bosatt eller stadigvarande vistas här,

2. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas här eller i fråga om

tjänster som anges i andra stycket 12 förvärvas här eller i ett annat land, och
förvärvaren är någon som inte är en näringsidkare men som är etablerad, bo-
satt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

3. tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvas av någon som inte

är en näringsidkare men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
ett annat EG-land eller i ett land utanför EG samt utgör sådana tjänster som
anges i andra stycket 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet ge-
nom ett elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

Första stycket gäller
1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licens-

rättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,
3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion,

juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och lik-
nande tjänster,

4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program

för automatisk databehandling,

5. tillhandahållande av information,
6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen,

samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7. uthyrning av arbetskraft,
8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel eller

transporthjälpmedel,

9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet

som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser

överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller
information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektro-
magnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av
rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottag-
ning,

11. radio- och televisionssändningar,

7

Senaste lydelse 2002:1004.

background image

4

SFS 2003:220

12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av
a. webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av pro-

gramvara och utrustning,

b. programvara och uppdatering av denna,
c. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
d. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt

politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhåll-
ningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e. distansundervisning,
13. sådan förmedling som görs för någon annans räkning i hans namn, om

förmedlingen avser sådana tjänster som anges i denna paragraf.

Tjänster som anges i andra stycket skall anses omsatta utomlands, om de
1. tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett an-

nat EG-land eller i ett land utanför EG har antingen sätet för sin ekonomiska
verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls el-
ler, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet,
han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. tillhandahålls härifrån och förvärvas i ett land utanför EG av någon som

inte är en näringsidkare i det landet, eller

3. tillhandahålls från ett annat EG-land och förvärvaren inte är en närings-

idkare här i landet.

8 kap.

1 a §

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 10 a kap.

skattebetalningslagen (1997:483) för elektroniska tjänster eller enligt mot-
svarande bestämmelser i ett annat EG-land har inte rätt till avdrag för ingå-
ende skatt. I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av ingående
skatt i dessa fall.

8 a kap.

3 §

Vad som i 4 § första stycket 3 och 4, 6 § fjärde stycket, 7 § fjärde

stycket samt 12 och 13 §§ sägs om fastigheter gäller även hyresrätter och
bostadsrätter. Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad
användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall
hyresgäst eller bostadsrättshavare. Detsamma gäller när en hyresgäst eller en
bostadsrättshavare erhållit avdragsrätt på grund av bestämmelserna i 8 kap.
4 § 5.

10 kap.

Återbetalning i fråga om elektroniska tjänster

4 a §

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 10 a kap.

skattebetalningslagen (1997:483) för elektroniska tjänster eller enligt mot-
svarande bestämmelser i ett annat EG-land har på ansökan rätt till återbetal-
ning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till om-
sättning av de elektroniska tjänsterna i Sverige, om inte annat följer av tredje
stycket.

background image

5

SFS 2003:220

Vad som föreskrivs i 3 och 4 §§ gäller också för den som har rätt till åter-

betalning enligt första stycket.

Rätten till återbetalning enligt första stycket gäller dock inte om den ingå-

ende skatten avser förvärv eller import som omfattas av begränsningar i av-
dragsrätten enligt 8 kap. 9, 15 eller 16 §.

11 kap.

8 §

8

Om en skattskyldig lämnar sådan nedsättning av priset som avses i

7 kap. 6 § första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra
stycket inte är för handen, skall han utfärda en kreditnota eller jämförlig
handling. Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i
7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprät-
tad faktura.

Handlingen skall innehålla uppgift om
1. ersättningen enligt utfärdad faktura eller jämförlig handling och ned-

sättningen av ersättningen,

2. skatten enligt fakturan eller jämförlig handling och minskningen av

skatten, och

3. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av de frågor som anges i

5 § första stycket 8.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket

skall den skattskyldige utfärda en sådan handling som anges i nämnda
stycke.

13 kap.

1 §

I 10 och 10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483) samt i lagen

(2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har
sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervär-
desskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i
6–28 a §§.

19 kap.

3 §

Ansökan skall göras på en blankett enligt formulär som fastställs av re-

geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv skall till ansökan fogas
1. faktura eller jämförlig handling som innehåller sådana uppgifter som

anges i 11 kap. 5 § första stycket,

2. intyg om att sökandens verksamhet i hemlandet medför skattskyldighet

till mervärdesskatt, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt

till återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12 månaderna

lämnat ett sådant intyg till den myndighet som avses i 1 §.

Avser den ingående skatten import skall till ansökan fogas en av Tullver-

ket utfärdad tullräkning.

8

Senaste lydelse 2002:1004.

background image

6

SFS 2003:220

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

Återbetalning i fråga om elektroniska tjänster

10 §

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a §

skall ansöka om detta hos Riksskatteverket.

Vad som föreskrivs i 2–9 §§, utom 3 § andra stycket 2, gäller också för

återbetalning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 7 § första stycket 2 avseende de tjänster som

anges i andra stycket 12 och bestämmelserna i 5 kap. 7 § första stycket 3
samt andra stycket 11 och 12, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a § och 19 kap. 10 § har
till syfte att ge effekt åt rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om
ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller
mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa
tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. De skall därför tillämpas en-
dast så länge bestämmelserna i artikel 1 i detta direktiv gäller.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skatt-

skyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.