SFS 2002:263 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

020263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 9 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

skall ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

3

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och

hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel eller livsmedelstillsatser
som anges i livsmedelslagen (1971:511), dock inte punktskattepliktiga va-
ror,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registrerad enligt 23 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (2001:558) om vägtra-
fikregister,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett garan-
tiåtagande som företagaren gjort, eller

1

Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232.

2

Lagen omtryckt 2000:500.

3

Senaste lydelse 2001:568.

SFS 2002:263

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:263

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviante-
ring av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.