SFS 1998:586 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

980586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 29 § mervärdesskattelagen

(1994:200) skall ha följande lydelse.

3 kap.

29 §

2

Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster

för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det gäller arbe-

ten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget
gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om sådana boendefor-
mer som avses i 6 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kom-
muner och landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311.

2

Senaste lydelse 1994:1798.

SFS 1998:586

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.